Categories
ပရိုၚ်

ဂွံအခေါၚ်မ္ဂး ဂကောံပံၚ်ကောံ ပတိုန်စရၚ်ဂကောံ ပ္ဍဲအလဵုအသဳတၟိရောၚ်

နာဲမာန် – ပ္ဍဲလက်ထက်အလဵုအသဳတၟိဏံ ဂကောံမဟာဇန်နာနာ ယဝ်ဂွံကၠုၚ်အခေါၚ် ပတိုန်စရၚ်ဂကောံ (မှတ်ပုံတၚ်) မ္ဂး ဂကောံပံၚ်ကောံ (လိက်ပတ် ယေန်သၞာၚ်မန်) လေဝ် သွက်သ္ဂောံပတိုန်စရၚ်ဂှ် ချပ်ဇန်အာရောၚ် သ္ဂုတ်သွာတ်စှေ်ကၠုၚ် နူပေဲါကောံဓရီု ကလေၚ်ဒက်ပ္တန်ဂကောံရ။ 

ဥက္ကဌတၟိ နာဲဟံၚ်ဍုၚ် ဟီုဂလာန် ပ္ဍဲကောံဓရီု ကလေၚ်ဒက်ပ္တန် ဂကောံပံၚ်ကောံ ( ဗီု - ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် )
ဥက္ကဌတၟိ နာဲဟံၚ်ဍုၚ် ဟီုဂလာန် ပ္ဍဲကောံဓရီု ကလေၚ်ဒက်ပ္တန် ဂကောံပံၚ်ကောံ ( ဗီု - ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် )

ပ္ဍဲဂိတုမေ ၁၅ ဂှ် ကၠောန်သ္ပေ  ပဲါကောံဓရီု ကလေၚ်ဒက်ပ္တန်ဂကောံ ပ္ဍဲဇြပ်သဘၚ်ဓရ် ဍုၚ်မတ်မလီုတုဲ ညးစၞး ဂကောံမဟာဇန်နာနာ နူတွဵုရးမန်၊ တွဵုရးကရေၚ်၊ ရးဒေသဗ္ဂေါ ကေုာံ ရးတၞၚ်သဳ ညးစၞး (၁၆၀) ပြၚ် တိုန်စိုပ်အိုတ်ရ။

ဂကောံပံၚ်ကောံဂှ် စပ္တံ နူသၞာံ (၂၀၀၈/၂၀၀၉) တေံ သ္ပသဇိုၚ်ကဵု ကမ္မတဳ လိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ်မန် ပွိုၚ်ဍုၚ်နာနာ၊ ဂကောံဗ္တောန် လိက်ပတ်မန် ကေုာံ ယေန်သၞာၚ် ဗုဒ္ဓဘာသာ ပွိုၚ်ဍုၚ်နာနာ၊ ဂကောံရီုဗၚ် ကွးဘာတက္ကသိုလ်၊ ဂကောံအာဲကၟာဲယေန်သၞာၚ်မန်၊ ဂကောံသၚ်သၟတ် ပံၚ်ကောံ၊ ဂကောံသၟတ် ပံၚ်ကောံ၊ ဂကောံတၠပညာဇာတ်မန် ပံၚ်ကောံ ကေုာံ ဂကောံဂဳတမန် ပံၚ်ကောံတံတုဲ ပံၚ်ကောံ ဒက်ပ္တန်ကၠုၚ်လဝ်ရ။

ဂကောံမဟာဇန်မန်တံဂှ် သအာၚ်နူ ဂကောံလိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ်မန် (လ္ဂုၚ်၊ မတ်မလီု) တုဲ ဂကောံလဵုလေဝ် ကေၚ်ဂွံလဝ်အခေါၚ် နူအလဵုအသဳ ဟွံမွဲဏီရ။ လၟုဟ်ဂကောံလိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ် လ္ဂုၚ်မွဲဟေၚ် ဂွံလဝ်အခေါၚ်တုဲ ဂကောံလိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ် (မတ်မလီု) ဂှ် ဟွံဂွံအခေါၚ် ဆက်အာယုက်ရ။ ပ္ဍဲလက်ထက် အလဵုအသဳတၟိဏံဂှ် ဂွံအခေါၚ်မာန်ရောၚ် ကမ္မတဳ လိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ်လ္ၚဵုတံ စှေ်စိုတ်အိုတ်ရ။

“အစဳအဇန် ဒုၚ်ပ္တိုန်အခေါၚ် ပ္ဍဲအလဵုအသဳဂှ် ဂကောံဂဳတပိုဲလေဝ် ကေၚ်ချပ်လဝ် နွံမံၚ်ကီု၊ ဂွံလဝ်အခေါၚ် ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်မှ အခေါၚ်အရာ ဂကောံဇကု သၠးပွးရောၚ် ပိုဲစှေ်စိုတ်၊ လၟုဟ် ဂကောံပံၚ်ကောံ လိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ်မန် ချပ်ပရူဏံ ခိုဟ်ကွေံကွေံဏောဝ်” သာ်ဏံ ညးဍိုက်က္ဍိုပ် ဂကောံဂဳတမန် နာဲဇာတိနာဲ ဟီုရ။

ပ္ဍဲဂကောံပံၚ်ကောံ လၟုဟ်ဂှ် ကလေၚ်ရုဲစှ် ဂကောံကမ္မတဳ ကေၚ်ကာဂမၠိုၚ်ကီု၊ သီုကလေၚ်ထပ်ဗပေၚ်လဝ် ညစၞး နူဂကောံ ဟွံမွဲကဵု ဗီုပြၚ်ဂကောံပံၚ်ကောံတံဂှ်ကီုရ။

ဂကောံဟွံမွဲကဵု ဗီုပြၚ်ဂကောံပံၚ်ကောံတံဂှ် ဂကောံတၠပညာဇာတ်မန် ပံၚ်ကောံ၊ ဂကောံဂဳတမန် ပံၚ်ကောံ ကေုာံ ဂကောံသၟတ်မန် ပံၚ်ကောံတအ် မဒှ်တုဲ ကလေၚ်ထပ်ဗပေၚ်လဝ် ညးစၞး မွဲဂကောံ ၂ တၠရ။

ပ္ဍဲကမ္မတဳကေၚ်ကာ ကလေၚ်ရုဲစှ်တၟိဏံဂှ် ဥက္ကဌ အာစာသဝ်ဟံၚ်ဍုၚ် (ဒံက်တာမေန်ကျဳဝေန်)၊ ဒု – ဥက္ကဌ အာစာသဝ်စောန်တၟး (ဒံက်တာမေန်သဵုလေန်) ကေုာံ နာဲဃောသိုက်တံ မဒှ်အိုတ်တုဲ ညးအုပ်ကာ နာဲမန်ရာဇာ (ကၟာဝက်)၊ ဖက်ဆော ညးအုပ်ကာ (၁) နာဲသာန်လှာၚ်၊ ဖက်ဆော (၂) မိလှဝေန်၊ ဖက်ဆော (၃)  ညးစၞး ပွိုၚ်ဍုၚ်ပံၚ်မွဲတၠ ကေုာံ ဖက်ဆော (၄) မိမိုဝ်မိုဝ် နူဍုၚ်မတ်မလီုတံ မဒှ်အိုတ်ရ။ ဂကောံကမ္မတဳကေၚ်ကာတအ်ဂှ် မွဲမွဲပွိုၚ်ဍုၚ် ရုဲစှ် ညး ၂ တၠရ။

ပ္ဍဲကောံဓရီု ကမ္မတဳကေၚ်ကာ မကၠောန်ဗဒှ် ပ္ဍဲဂိတုဂျူလာၚ် ၂၄ တေံမ္ဂး ပရေၚ်ပတိုန်ယၟုဂကောံ ပ္ဍဲအလဵုအသဳဂှ် ကလေၚ်သဳကၠဳ ချပ်ဇန်အာပၠန်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.