Categories
လိက်ပရေၚ်

ကမၠောန်သၠးမ္ဂး ပကောံရဲတုဲ အာဗက်လိုန်ဂြိုပ်ရောၚ်

နာဲမာန် – မွဲတ္ၚဲ ပ္ဍ္ဍဲကဵုဂိတုဂျုန် ၂ ဂှ် ဆဵုဂဗကဵု ဂကောံအာဗက်ဂြိုပ် ရဲပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုတုဲ ဂွံအခေါၚ်လ္ၚတ်ဂၠိုက်ဂၠာဲ ပရေၚ်ဗက်ဂြိုပ်  ကရောံညးတံရ။ စပ်ကဵုပရောဏံဂှ် အဲသၟာပရိုၚ် နာဲမာန် နဇိုၚ်နတဲ လ္ၚတ်ဂၠိုက်ဂၠာဲလဝ်တုဲ ပ္တိုန်ထ္ၜးကဵုရောၚ်။

ဥတုကသီုဏံ အခိၚ်သၠးကမၠောန် ဇူကမၠောန်မ္ဂး လၟလ္ၚဵုကဵု ညးတၠဝါသနာ ရဲဗက်ဂြိုပ်လ္ၚဵုတအ် ပကောံရဲတုဲ ကသေအ်ကၟဝ် သွက်ဂွံဗက်ပှ်အိုတ်ရ။ လ္ၚဵုဂှ် အာဗက်လိုန်ဂြိုပ်လေဝ် ညးကော်နွံကီုရ။

ဂကောံဗက်ဂြိုပ်တအ်ဂှ် မွဲဂကောံမ္ဂး မၞိဟ်အကြာဗၞတ် ၂၀ တၠ ဒှ်ရ။ ပ္ဍဲကဵုမၞိဟ် ၂၀ ဂှ် ပါ်လဝ်ကဆံၚ် ၂ ဂကောံတုဲ ဗက်လိုန်ဒၟံၚ်ပှ် ကော် ဗက်လိုန်ဒၟံၚ်ဂြိုပ်ရ။

ရဲဂကောံလိုန်ဂြိုပ်တအ် ဗက်လိုန်ဂြိုပ်ယျဟီုမ္ဂး ပ္ဍဲဂြိုပ်ဂှ် သတ်ဂြိုပ်စုၚ် မပ္တံကဵု ပှ်၊ ၜိုၚ်၊ ဒြာဲ၊ ကၠိက်ဂြိုပ် ကၠ သာ်ဝွံ သတ်ဂြိုပ်ဂၠိုၚ်ကဵုဂကူ တန်တဴမံၚ် ပ္ဍဲဂြိုပ်ဂှ် မုတိတ်ကၠုၚ် ဂကောံလၟ ရဲရပ်လွဟ်တအ် ပန်ဖအိုတ်ရ။ လၟုဟ်မ္ဂး ပဲါနူသတ်ဂြိုပ်ပှ် ကဵု ဒြာဲတုဲ သတ်ဂြိုပ်တၞဟ်ဟ်ဂှ် အောန်စှေ် ဒဵုကဵု ညောန်ကြပ်ကဵု ကၠေံအိုတ်ရ။

နူကၠာဟွံဂွံဗက်လိုန်ဂြိုပ်ဏီဂှ် လၟဝှ်ကြံၚ်လ္ၚဵု ညးမစိစောန်ကဵု ပရေၚ်လိုန်ဂြိုပ်လ္ၚဵု ခါတ်ကေတ်အကာဲ ပ္ဍဲကဵုကၠာဲဂြိုပ်ဂှ် ခယျကေတ် သတ်ဂြိုပ် ပှ် ဟွံသေၚ် ဒြာဲ နွံဒှ်မာန်ရောၚ် ထေၚ်တုဲ ပါ်ပရအ်ဒၞာဲ ညးသကအ်တုဲ ဗက်လိုန် နွံရ။ မွဲသာ်ပၠန်ဂှ် ဆဵုလဝ် ဒၞာဲဇိုၚ်ပှ် ဒြာဲ ပ္ဍဲကဵုဇရေၚ် ကၠာဲဂြိုပ်ဂှ်တုဲ တီကၠး အခါပှ် ဒြာဲတအ် ဗ္ဒမံၚ်ဒၟံၚ် ဇရေၚ်ကၠအ်ကၠာဲ ပ္ဍဲဂြိုပ်ဂှ်တုဲ ဗက်လိုန်လေဝ် နွံရ။

ပ္ဍဲကဵုရဲဗက်ပှ် ကော် ရဲဗက်ဂြိုပ်တအ်ဂှ် ပါ်လဝ် ၜါဂကောံရ။ မွဲဂကောံဂှ် ဒှ်ရဲရပ်လွဟ် သ္ပလၟတုဲ သှေ်မွဲဂကောံဂှ် ဒှ်ရဲဗက်လိုန်ရ။ လၟ ဂကောံရပ်လွဟ်တအ်ဂှ် ဒှ်ညးမကေၚ်ပန်ပှော် သတ်ဂြိုပ်ရ။ ပ္ဍဲအရာကၠာဲဂြိုပ်ကီု ဗီုပြၚ်သတ်ဂြိုပ်တအ် ဇူတန်တဴမံၚ်ကီု ပၞော်ဂၠံၚ်လဵု ပှ် ဒြာဲတအ် တိတ်မာန်ဂှ်လေဝ် ညးတအ် တော်ခယျ လေပ်ရ။ ရဲဂကောံဗက်လိုန်တအ်ဂှ် အတိုၚ်လၟတအ် စၞောန်ဟီုလဴကဵုဂှ် လိုန်ဗက် အတိုၚ်ဟလောဲဂြိုပ်ကၠာဲဂှ်တုဲ ကညာၚ်ဗရုရမျှာၚ် ရမျှာၚ်ညံၚ်ဟွံဂွံပိုတ်ရ။

ဂကောံရဲဗက်လိုန်ဂြိုပ်တအ်ဂှ် လ္ၚဵုဂှ် နကဵုရမျာၚ် ဟိတ် ဟိတ် ကညာၚ်မံၚ်လေဝ် နွံ၊ လ္ၚဵုဂှ် ကညာၚ်မံၚ် နကဵုရမျာၚ် ဇုဟ် ဇုဟ် ဗီုပြၚ်ဟဇုဟ်ကဵုကိတ်ကဵုကၠဵုလေဝ် နွံကီုရ။

ရဲဂကောံဗက်လိုန်တအ် အဟိန်လိုန်ဗက်မံၚ် ပ္ဍဲကၠာဲဂှ် ပဏာသတိ ဒၞာဲဇိုၚ်ပှ်ဒြာဲတအ်တုဲ ယဝ်ဆဵုဒၞာဲဇိုၚ်ကီု ဒၞာဲသတ်ဂြိုပ်တအ် ဝေၚ်လဝ် တိက်လဝ်ကီုမ္ဂး ကညာၚ်ကဵုမံၚ်သတိကဵု လၟရပ်လွဟ်တအ်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။

ဗက်လိုန် ဖျေံဗီုကၠာဲမွဲမွဲယျ ဟီုမ္ဂး လၟရဲရပ်လွဟ်တအ်ဂှ် ကိုပ်ကၠာ ဒးဖျေံဒၞာဲကၠာရ။ ဂြိုပ်ကၠာဲဂှ် နွံမံၚ် ဒိုဟ်ပန်ဒကဴတုဲ သဘာဝသတ်ဂြိုပ်မ္ဂးဂှ် ဟွံရုဲဒိုဟ် ဍေံတိတ်လေပ် ဇၟာပ်ဒိုဟ်ရ။ ရဲလၟတအ်လေဝ် အခါဗက်လိုန် သတ်ဂြိုပ်ဂှ် ပၞော်ဂၠံၚ်လဵု သတ်ဂြိုပ်တအ် တိတ်မာန် တော်တုဲ မၚ်က္ဍိုပ်၊ မၚ်သကဲၜါလ္ပာ်၊ မၚ်ကလေၚ် သာ်ဝွံ လၟရပ်လွဟ်တအ် ကေတ်လဝ်ဒၞာဲတုဲ မၚ်လဝ်ဂွန် သွက်ဂွံပန်ပှော် သတ်ဂြိုပ်ရ။

လၟရပ်လွဟ်တအ်ဂှ် အခိၚ်ကၠာကၠာတေံမ္ဂး လွဟ် ဟွံမွဲဏီတုဲ လၟတအ် ပန်ပှော်မံၚ် သတ်ဂြိုပ်တအ် နကဵုတ္ၚဇဵုရ။ ဒေသလ္ၚဵုဂှ် ဟွံရပ်လွဟ်မွဲသာ် ဗက်လိုန်ဂြိုပ် နကဵုဇာလေဝ် နွံမံၚ် ဒဵုလၟုဟ်ဏီရ။ ဆဂး အခိုက်ဗက်လိုန်ဂြိုပ် ဒေသပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုဂှ် လၟတအ် ရပ်လဝ် လွဟ်ဂြိုပ် ဗၟာကော် (တောပုန်း) ရ။ ပ္ဍဲကဵုဒေသ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု လွဟ်ဂြိုပ်ဂှ် ညးတာလျိုၚ် ဒပ်ပၞာန်ဗၟာတအ် ၜိုန်ဟွံကဵုလဝ် အခေါၚ်ရပ်ကၠာလေဝ် သွက်ဂွံဒှ် သ္ကအ်တဲကီု သွက်ဂွံမၚ် ဂီုကၠီု် ပ္ဍဲသ္ၚိ ပ္ဍဲကွာန် ပ္ဍဲကၠအ်ကီု သွက်ဂွံမၚ် ဂီုကၠီု ကရောံ ဂကောံဂီုကၠီု ကွာန်တအ်တုဲ ဗွဲဂမၠိုၚ် ကၠောန်လဝ် လွဟ်ဂြိုပ် ရပ်မံၚ် ဗွဲမဂၠိုၚ်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။

လွဟ်ဂြိုပ် ကၠောန်နူ ဒေသပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုဂှ် ဒှ်လွဟ်တဲခိုဟ်ရောၚ် ညးဒေသတၞဟ်ဟ်တအ် ဒုၚ်လဝ်တဲရ။ လက်ထက် သၟာပၠန်ဂတးမန် နူအခိၚ်စပုန်ကဵု သၟိၚ်ပၞာန်ဗၟာ အဃောကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာ ကလိဂွံ သၠးပွးၜတ်တ်တေံဂှ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်မန် ဒေသပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုတအ် ရပ်စကာ လုပ်မံၚ်ပေဲါဗ္တိုက်ကဵု  လွဟ်ဂြိုပ်တုဲ နူအခိၚ်တေံဂှ် ညးဓမာတ်တံ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုတအ် ကၠောန်ကၠုၚ် လွဟ်ဂြိုပ်ရ။

အခါအဲဂွံလ္ၚတ်ဏံဂှ် ညးမသ္ပလၟတအ် ရပ်လဝ် လွဟ်ဂြိုပ် (၉) ဇကိုအ်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။ နူစဗက်လိုန်ကၠာအိုတ်ဂှ် ရဲဂကောံဗက်လိုန်တအ် ကညာၚ်တိုန် “ဟေ နာဏအ် ဒၞာဲဇိုၚ် ဍေံကၠးကၠးဏောဝ်။ ဟေံ – ဒၞာဲဇိုၚ်ဍေံတၟိတၟိ ဖအိုတ် ၜိုတ်နူဂယးဏံရဏောဝ်” သာ်ဏံ ကညာၚ် ကဵုမံၚ်သတိကဵု ရဲဂကောံမၚ်ပန် သီုဒိုဟ်ပန်ရ။

ဗက်လိုန်ကၠာဲ ကၠာအိုတ်ဂှ် ဗက်ဟွံဆဵုတုဲ မွဲအဆက်ကဵု ကၠာဲဂှ် ဂကောံလၟတအ် ထပ်ကေတ်ဒၞာဲပၠန်ရ။ ရဲဗက်လိုန်တအ်လေဝ် ဒၞာဲညးကဵုညး ဖျေံဗီုတုဲ ထပ်ဗက်လိုန် မွဲအဆက်ကဵု ကၠာဲကၠာဂှ်ပၠန်ရ။ ဗက်ဂွံ ၜိုတ်ကဝက် ဟွံဒှ်က္ဍၚ်ဂှ် “ကလေၚ်အာယျဟေံ – ကလေၚ်အာယျ။ ရဲမၚ် လ္ပာ်ကလေၚ်ဂှ် ပသတိ – ပသတိ” သာ်ဏံ ရဲဗက်လိုန်တအ် ကညာၚ်မံၚ်ဆက်က်ရ။

ပှ်ဂှ် ကလေၚ်တိတ်အာ လ္ပာ်လၟရပ်လွဟ် ရဲမၚ်ကလေၚ်တအ်ရ။ ဂွံမွဲချိုန်ခဏဂှ် ရမျာၚ်လွဟ် ဗြုတိုန် “ဒိန်” တမ္ညဝ်အာ အလုံဂြိုပ်ဒဵု မၞုံသၟဝ်ဇရေၚ် ဒဵုကျာ်ဓါတ်သော် ကော် နွံဗၟံက် ဍုၚ်ဇြပ်ဗုဂှ်ရ။

နကဵုအသိၚ် ဖေက်သမ္ၚာတ် ရဲဗက်လိုန်တအ်တုဲ ပှ်ဂှ် မွဲအသိၚ်ဂစာန်လမျီု ဂြိုပ်ကလေၚ်ဂှ် လၟရပ်လွဟ် မၚ်လ္ပာ်ကလေၚ်မွဲတၠ ၜိုန်ပန်ဂတာပ်တဲကီုလေဝ် ဟိုတ်နူပှ်ဂှ် ဂြိပ်မြက်လောန်တုဲ မကမ်လွဟ်လၟဂှ် ဟွံတဝ်ဒးပှ်ဂှ်မွဲသာ် ကောန်မကမ်ဂမၠိုၚ် စမံၚ်တိလေဝ်နွံ ဒးလဝ်တၞံ တၞးဆု သၠေက်ကဝ်မံၚ်လေဝ် နွံရ။

ပှ်လိုန်ဂှ် ပန်ဝါတ် နူကဵု ပှ်ဟဝ် ဂၠိုၚ်ကဵုဆရောၚ် အရေဝ်လၟတအ် ဟီု နွံမံၚ်ရ။ ဒက်ဟဝ်တုဲ မၚ်ပန်ပှ် စသတ်ဆုဂှ် ဂွံကေဝ်ပန် သတ်ဂြိုပ်ဂမၠိုၚ် ဒေံါဒေံါ ညိၚ်ၚ်ရ။ ပှ်လိုန်ဂှ် မွဲဒမြိပ် ပဲါလမျီု ဂြိပ်ဂစာန်ချိုတ်တုဲ လၟတအ် ဟွံဂွံကေဝ်မွဲသာ် ဒးဆိၚ်ပန်ကေတ် အလိုက်ဒမြိပ်ပှ်ဂှ် ဂြိပ်ရ။ ပ္ဍဲကဵုအခန်ဏံ လၟတြေံ ကဵု လၟတၟိဂှ် ဒးဟီုအရေဝ်ရ။ လၟတြေံဂှ် ပရေၚ်ဆဵုဂဗညး နွံဂၠိုၚ်တုဲ ညးဆိၚ်ကေဝ်ပန် ဒးလောဲရ။ လၟတၟိဂှ် ပရေၚ်ဆဵုဂဗလေဝ် အောန်၊ အခိုက်အလိုက် ပှ်ဂြိပ်ဂှ်လေဝ် ကၠိုဟ်လဝ်အောန်တုဲ ဂွံပန်ဒး ပှ်လိုန်ဂှ် ဝါတ်ဟွံသက်သာရ။

ရဲဗက်ပှ်တအ် ပန်ပှ်ဂှ် ဟွံဒးတုဲ ထပ်ဗက်ဂြိုပ်ကၠာဲ လ္ပာ်ပှ်ဂြိပ်တိတ်အာဂှ် မွဲကၠာဲပၠန်ရ။ ဒၞာဲဗက်လိုန်မံၚ်ပှ်ဂှ် ဒှ်မံၚ် သၟဝ်ဒဵု ကျာ်ဓါတ်သော်တုဲ သီုကဵုဟွံသ္ၚောဲ နူတံဒပ် တန်ဗ္တောန်ကွတ်ပၞာန် ကဆံၚ်သၠုၚ် ဝါကလေဝ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုဂှ်ရ။ ပၞာန်ဗ္တောန်မံၚ် ကွတ်ပၞာန် ကဆံၚ်သၠုၚ်တအ်ဂှ်လေဝ် ဗကတ်ဗကေၚ် ပန်မံၚ် လွဟ် ဗြုမံၚ် “ဒၚ် ဒၚ် ဒၚ်” ရမျာၚ်လွဟ် ဗြုမံၚ် ဟွံပိုတ်ရ။

ရဲဗက်လိုန်ပှ်တအ်လေဝ် ဗက်မံၚ်ပှ်ဂှ် မွဲကၠာဲတုဲ မွဲကၠာဲ ဆဵုမွဲလစုတ် ကၠေံမွဲလစုတ်ရ။ ပ္ဍဲအကြာဆဵုဂှ် ချိုန်ခဏ ရမျာၚ်လွဟ်လၟတအ် ဗြုတိုန်မွဲတဲ “ဒိန်” မွဲတဲပၠန်ရ။ ပန်တုဲ လၟဂှ် ဟီုတိုန် “ အဲထေၚ်ကေတ် ဟွံဒးပုဟ်လေဝ် ဍေံလေဝ် ဂြိပ်မြက်ကွေံကွေံ ရမျာၚ်လွဟ်အဲ တိတ် လဇုဲအာညိဏောဝ် အဲခယျကေတ်။ ဟွံဒးပုဟ် ဍေံဂြိပ်အာ အဵု လံက်ကၠာဲဂတဂှ်ယျ” သာ်ဏံ လၟဂှ် ဒုၚ်ဝန် ပန်ဟွံဒးတုဲ ဂၠံၚ်လ္ပာ်ပှ်ဂြိပ်လုပ်ဂှ် လၟဂှ်ထ္ၜးမံၚ်ရ။

ရဲဗက်လိုန်ဂြိပ်တံလဝ် မိၚ်ရမျာၚ် လွဟ်ဗြု ပန်ဟွံဒး၊ ထပ်ဗြုမွဲတဲ ပန်ဟွံဒးတုဲ အသိၚ်တ္ၚဲကတဴကာတ်ဂှ် ဍောၚ်ၜိုတ်အိုတ်ရ။ ဇူမွဲချိုန်ခဏတုဲ ညးက္ဍိုက်ပ် လၟဇၞော် မွဲတၠဂှ် ဟီုတိုန် “လ္ပယှအ်စိုတ် ၝတအ်၊ ဍေံနွံ ဟွံသ္ၚောဲပုဟ်။ ပှ်ဏံ ဗၠးနူတဲပိုဲ ဟွံလောဲပုဟ်။ ဇူထောံမွဲနှေံတုဲ ပိုဲဂွံဆက်ဗက် ကၠာဲဏံပၠန်” သာ်ဏံ လၟဇၞော်ဂှ် ဟီုပရေစိုတ်ကဵု ရဲဂကောံဂမၠိုၚ်ရ။

ဂကောံလၟတအ်ဂှ် ထပ်ကလေၚ်ဖျေံဒၞာဲကဵု ရဲဂကောံဗက်လိုန်တအ် ကၠာဲတၞဟ်ပၠန်ဂှ် အခိၚ်လေဝ် ကြပ်တက်အာ ၂ နာဍဳ တ္ၚဲစေၚ်ရ။ ပ္ဍဲကဵုဗက်လိုန်ကၠာဲ အလန်ဏံဂှ် ပှ်ကလေၚ်တိတ်အာ လ္ပာ်ရဲမၚ်ဍိုပ်မွဲရ။ လၟမွဲတၠဂှ် ပန်ၜံက်မဳ ဟွံထ္ကး (ဂဥုဲဟွံကၠောံ) တုဲ ပန်ဟွံတိတ်ရ။ လၟတၞဟ်မွဲတၠဂှ် ပန်ဒးအာပှ်ဂှ် အဒေါဝ်တမ်ကအ်တုဲ ပှ်ဂှ် ဒေါမ်ချိုတ်အာ လဝဲါဂှ်ရ။

ဂကောံရဲဗက်တအ် အလုံဂကောံဂှ် ဆဵုညာတ်မံၚ် အခါလၟဂှ် ပန်ဒးပှ် ဒေါမ်အာတုဲဂှ် “ယျေ ဒေါမ်မွဲယျ အလန်ဏံတှေ် ဂွံဂၠေၚ်မွဲရ” မိပ်ဖအော ညာန်ဗြုတိုန် သာ်ဂှ်ရ။ ပှ်ဂှ် ဒှ်ပှ်ဂြၚ် ဆဂွံဓညော်တိုန်မံၚ် ၜတ်တ်ရ။ ပှ်ဏံ မၞုံလျိုၚ် ၜိုတ် ၈ ပသာ ဒှ်ရောၚ်ဂှ်လေဝ် လၟဇၞော်ဂှ် ခယျဟီုကဵု ရဲဂကောံဇကုရ။

သတ်ဂြိုပ် ပ္ဍဲကဵုဂြိုပ် တ္ၚဲဏံဂှ် နွံအောန်ကွေံကွေံရ။ ဂကောံရဲလိုန်ပှ်တအ် ဗက်လိုန် ပွိုၚ်မွဲတ္ၚဲမှ ဆဵုညာတ် ပှ်ၜါဓဝ်ရ။ ဆဵုပှ်ၜါဂှ် ပန်ဂွံ မွဲဏီရ။ လဆောဝ်မ္ဂး ဗက်မံၚ်ကၠိုဟ်တ္ၚဲဂှ် မုသတ်ဂြိုပ်လေဝ် ဟွံဆဵုဂှ် ကေၚ်ဒှ်ကၠုၚ်မံၚ်ကီုရောၚ် ရဲဗက်တအ် လဴထ္ၜးရ။ ပ္ဍဲကဵုဇရေၚ်ဂြိုပ် ဗၟံက်ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုဂှ် ကၠာတေံမ္ဂး သတ်ဂြိုပ် မပ္တံကဵု ပှ် ၜိုၚ် ဒြာဲ ကၠိက်ဂြိုပ် ဗၜေံဂြိုပ် ကၠ ဂၚ် ကၞုဲ ဂၠိုၚ်ကဵုဂကူ တန်တဴအိုတ်ရ။ တ္ၚဲဏံမ္ဂး ပဲါနူကဵု ပှ် တုဲ သတ်ဂြိုပ်တၞဟ်ဟ်ဂှ် အောန်စှေ်အာ ဒဵုကဵု ကြပ်ကၠေံကၠက်အိုတ်ရ။

ဂြိုပ်ဒဵုဇၞော်ဂှ်လေဝ် သၟာကၠောန်ကၠအ်တအ် ကၠောန်ဗဒှ် ကၠအ်ဗၜိုတ်အိုတ်တုဲ ဒဵုဂြိုပ်ဇၞော်ဂှ် ဟရာတ်ကှ်မံၚ် သတ်ဂြိုပ်ဂမၠိုၚ် ဒၞာဲမံၚ် ဟွံမွဲတုဲ ဒဴအာ ဌာန်သ္ၚောဲအိုတ်ရ။

ရဲဗက်လိုန်ဂြိုပ်တအ် ဂွံဂွံသတ်ဂြိုပ် ပှ်မွဲဂှ် ဒးဒုၚ်ဍောၚ်ၜိုတ် ဟွံသက်သာရ။ လၟလ္ၚဵုတအ်ကဵု ညးတၠဝါသနာ ရဲဗက်ဂြိုပ်လ္ၚဵုတအ် အခိၚ်ကမၠောန်သၠးမ္ဂး ကသေအ်ညးသကအ် အာဝေၚ်လိုန်ဂြိုပ်ဂှ် အောန်စှေ်အာကွေံကွေံရ။ သတ်ဂြိုပ်လေဝ် အောန်စှေ်ကွေံကွေံတုဲ ညးတၠဝါသနာတအ်လေဝ် အောန်စှေ်အာကီုရ။

မွဲသာ်ပၠန် အကာဲအရာတ္ၚဲဏံဂှ် ဒှ်အခိၚ်မၞိဟ်တအ် ကၠောန်ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ် ဂၠိုၚ်တုဲ မၞိဟ်မံၚ်သၠးသၠးဂှ် အောန်စှေ်အာ ဗွဲမလောန်ရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ညးတၠဝါသနာ ဗက်ဂြိုပ်ဂှ်လေဝ် အောန်စှေ်အာ အဖဝ်အသိၚ် သတ်ဂြိုပ်အောန်ဂှ်ကီုရ။ သတ်ဂြိုပ်ဂှ် အောန်စှေ်တုဲ ဂွံသတ်ဂြိုပ် မွဲမွဲမ္ဂး ပၠံၚ်ရာန် ညးသကအ်ရ။ ဖျုန်ပှ် မွဲပသာမ္ဂး ၁ လက်ဒကေဝ် ရဲကွာန်တအ် သွံမံၚ်ရ။

ရဲဗက်ဂြိုပ်တအ် လိုန်ဂြိုပ် ဂွံနၚ်ပှ် တ္ၚဲဏံဂှ် သွက်ဂွံသွံစ ဟွံသေၚ်တုဲ ရဲဗက်ဂြိုပ်တအ် ပါ်ပရအ်ကေတ် ညးသကအ်ရ။ ရဲဗက်ဂြိုပ်ဖအိုတ် မၞိဟ်မၞုံ ၂၀ တၠတုဲ ညးမွဲတၠ ဂွံၜိုတ် လျိုၚ် ၄၀ ဒကေဝ်ရ။ က္ဍိုပ်ဇိုၚ်ပှ်ဂှ် ဗွဲတၟေၚ် ညးမဒှ် လၟပန်ဂွံဂှ် ဂွံရ။

ပရေၚ်ဗက်သတ်ဂြိုပ်ဂှ် နကဵုအခိုက်ကၞာမန် နူတမၠာလေဝ် ဟီုမ္ဂး ဟွံဗၠေတ်ရ။ ပရေၚ်ဗက်သတ်ဂြိုပ်ဏံဂှ် လအ်အာက္ဍၚ် ညောန်ကြပ်ကဵု ကၠေံကၠက်က္ဍၚ် ဒှ်တုဲ မိက်ဂွံပ္တိုန်စရာဲကဵု အခိုက်ကၞာတြေံတြဟ်တုဲ ပ္တိုန်ထ္ၜးဏာ လိက်ပရေၚ်ဝွံရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.