Categories
ပရိုၚ်

အသာံကျာ်ခမဳလဗိုတ်ကျာကပိုက် လီုလာ်အာနွံ

မိလျးထဝ် – ပ္ဍဲဂိတုဂျူလာၚ်(၂၀) မွဲတ္ၚဲဓဝ် ဟိုတ်နူလဗိုတ်ကျာကပိုက်ၜါအလန်တုဲ ဒၞာဲအသာံကျာ်ခမဳလ္ၚဵုလ္ၚဵု လီုလာ်အာလဝ်နွံ သာ်ဝွံရဲသွံဒၟံၚ်ဖျာကျာ်တုံ ဟီုလဴနၚ်ရ။

အခိၚ်နူဂယးပြဟ်ၜိုတ်(၃) နာဍဳဂှ်မွဲဝါ၊ အခိၚ်ဗ္တံၜိုတ်(၁၁) နာဍဳဂှ်ထပ်မွဲဝါပၠန် လဗိုတ်ကျာကပိုက်ဏာလဝ်တုဲ ပ္ဍဲအလန်ကၠာအိုတ်ဂှ် လီုလာ်ဒှ်ဂၠိုၚ်အာရ သာ်ဝွံကောန်ဍုၚ်ကျာ်ခမဳတံ ဟီုရ။

ဗီုရုပ်ဋ္ဌာန်ဒၞဲါကျာ်ခမဳ(ဗီု - en.wiki)
ဗီုရုပ်ဋ္ဌာန်ဒၞဲါကျာ်ခမဳ(ဗီု - en.wiki)

 “ဆေၚ်ဖျာပ္ဍဲသၞေဟ်ကွဳစက်မွဲဒမြိပ်ကီု ရုၚ်ဝေၚ်ဇြဟတ်၊ ရုၚ်ရုပ်ဂမျိုၚ်တံ သရိုဟ်အာကီုတုဲ ကၟဳသောတ်မွဲရဲပြးဇးအာရ၊ ဆဂးပ္ဍဲဍာ်တေံကျာ်ကီု တန်ဆံၚ်နာနာတံကီု ဟွံလီုလာ်ပုဟ်” သာ်ဝွံရဲသွံဖျာကျာ်မွဲတၠ ဟီုလဴရ။

တုဲပၠန်တၞံနာဍူမၞုံဓဗါန်ဂၠံၚ်တံကီု တၞံဆုဇၞော်အာယုက်ၜိုတ်ကၠံသၞာံတံဂှ်လေဝ် ရိုဟ်ကၞက်ပိုတ်ဒေါမ်စှေ်ကဝ်ပိုတ်အာလဝ်နွံ ဂွံတီရ။

အခိၚ်လဗိုတ်ကျာကပိုက်ဒၟံၚ်ဏံဂှ် ဟိုတ်နူမၞိဟ်ဟၟဲအပ္ဍဲဆေၚ်ဖျာတံတုဲ ညးဒးဝပ်မွဲတၠမှဟၟဲ ဂးရ။

 “ပရေၚ်လီုလာ်ဒးဆောံလေၚ်အာ ၜိုတ် ၁၃၀၀ ကိုဋ်ဒကေဝ်နွံမာန်ရောၚ် ရဲအုပ်ဓုပ်ဍုၚ်တံချိၚ်ဆဟီုဂးဒၟံၚ်အိုတ်ရ၊ ဂကောံရီုဗၚ်တံလေဝ် ပံက်လဝ်ကီုရ” သာ်ဝွံ ညးလုပ်ဂကောံဂေါဗကကျာ်မွဲတၠဂှ် ဟီုရ။

စိုပ်ဂိတုဝှ်ပေၚ်ဏံမ္ဂး အတိုၚ်လၟေၚ်သၞာံ သွက်ဂွံကၠောန်ဗဒှ်သဘၚ်ကျာ်ခမဳနွံပၠန်တုဲ ပရေၚ်ကလေၚ်သိုၚ်ခၞံညံၚ်ဂွံဂတာပ်အခိၚ်မာန်ဂှ် ဒှ်ဒၟံၚ်အခက်အခုဲနွံ ဂွံတီရ။

တုပ်ကဵုပရောဏံကီု ပ္ဍဲဂိတုဂျူလာၚ် (၂၀) အခိၚ်နူဂယးပြဟ်ဂှ်လေဝ် လဗိုတ်ကျာကပိုက်အာ ဇိုၚ်ကွာန်ဝၚ်ဒုန်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်ဂှ် တၞံခၜိုတ်ရာပါလ္ၚဵုဒေါမ်စှေ်ပိုတ်ကဝ်အာလဝ်နွံ သာ်ဝွံရဲကွာန်ဒေသဂှ် ဟီုလဴနၚ်ရ။