Categories
ပရိုၚ်

ပလံၚ်ဗစိုပ် လိက်အာတ်မိက် တၚ်ပိတၚ် ကုညးအုပ်ကာနာနာ ကုလသမဂ္ဂ

ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် – ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဇၞးလဝ်ပေဲါရုဲမာဲ ၁၉၉၀ တံ ပံၚ်ကောံတုဲ ပ္ဍဲဂိတုဂျာန္နဝါရဳ ၉ ဏံ ပလံၚ်ဗစိုပ်ဏာ လိက်အာတ်မိက် မၞုံတၚ်ပိတၚ် ကုညးအုပ်ကာနာနာ ကုလသမဂ္ဂရ။

ပ္ဍဲလိက်အာတ်မိက်ဏံဂှ် သွက်သ္ဂောံဗလးကဵု ကောန်ထံၚ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အလုံအိုဿီု၊ ဒေံါပၞာန်အပ္ဍဲဍုၚ်တုဲ သွက်သ္ဂောံစၟဳစၟတ်ကဵု ပရေၚ်ဖံက်ဖကဝ် အခေါၚ်အရာမၞိဟ် ကေုာံ သွက်သ္ဂောံသဳကၠဳ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် က္ဍိုပ်ဖဴပိမ သွက်ဂွံကလေၚ်ဆာန်ကၟိန်ညးသကအ်တံ ပါလုပ်ရ။

တၚ်အာတ်မိက်ဏံဂှ် နကဵုညးအုပ်ကာနာနာ ကုလသမဂ္ဂ ဗာန်ကဳမောန် ကဵုဇြဟတ်ဓရိုဟ်ကဵု သမတဥူတိၚ်သိၚ်တုဲ ဂွံသောၚ်ကလးအာမာန်ဂှ်ရ မဒးအာတ်မိက်ရောၚ်ဂှ် ဥက္ကဌ ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ကောန်ဂကူမန် နာဲၚိုဲသိၚ် ဟီုရ။

“နကဵုအဳမေလ် ပလံၚ်ဏာလဝ်လိက်ကဵု ဗာန်ကဳမောန် တုဲယျ၊ တ္ၚဲဏံလေဝ် ပလံၚ်လဝ်ကဵု ဂကောံညးစၞး ရုၚ်ကုလသမဂ္ဂ မၞုံပ္ဍဲဍုၚ်လ္ဂုၚ်တုဲယျ” သာ်ဝွံ နာဲၚိုဲသိၚ် ဟီုရ။

ကြဴနူဆဵုဂဗကဵု ဝန်ဇၞော်ကာဍုၚ်သအာၚ် ဗြိတိန် ခြာဟွံလအ်ဏီဂှ်တုဲ ကာလက္ဍိုပ်သကိုပ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ဆဵုဂဗသဳကၠဳဂှ် ဖျေံကၠုၚ်သ္ဂုတ်သွာတ် သွက်သ္ဂောံပလံၚ်ဗစိုပ်လိက်ကဵု ဗာန်ကဳမောန်ရောၚ်ဂှ် ညးဆက်ဟီုရ။

“ဂကောံကောန်ဍုၚ်အရၚ် ဇၞးလဝ်ပေဲါရုဲမာဲ သၞာံ ၁၉၉၀ တေံတုဲ လၟုဟ် ဟွံပတိုန်လဝ်စရၚ်ယၟုဗော် လုပ်သၞောဝ်တံဏောၚ်” သာ်ဝွံ နာဲၚိုဲသိၚ် ဟီုရ။

က္ဍိုပ်သကိုပ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ် နူဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ၁၂ ဗော်၊ ဇၞးလဝ်ပေဲါရုဲမာဲ ၁၉၉၀ တေံတုဲ ဟွံပတိုန်လဝ် စရၚ်ယၟုဗော်လုပ်သၞောဝ် မပ္တံကဵု ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ကောန်ဍုၚ်အရၚ်သေံ၊ ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ယခေၚ်၊ ကောန်ဂရက် ကောန်ဂကူဇြဵုမဳ၊ ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ကောန်ဂကူမန်၊ ကောန်ကရက် ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ယခေၚ်တံ သ္ၚဳဂၠိပ်အကာဲအရာ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ပစ္စုပ္ပန်ဏံတုဲ သွက်သ္ဂောံပလံၚ်ဗစိုပ်လိက်ဂှ် ဖျေံကၠုၚ်သ္ဂုတ်သွာတ် သာ်ဏံရ။

ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ဇၞးလဝ်ပေဲါရုဲမာဲ ၁၉၉၀ တံ ပံၚ်ကောံတုဲ ဒက်ပ္တန်ကၠုၚ်လဝ် ဗော်ဂအုပ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံ (UNLD) ကေုာံ ဂကောံမဟာမိတ် ညဳသၟဟ် ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ် (UNA) တံရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.