Categories
ပရိုၚ်

ဗော်မန်ၜါဗော် ဟွံဒှ်ပံၚ်ဏီ

စပ်ကဵုကိစ္စဗော်မန်ၜါဗော် ဂွံပံၚ်ဗစပ်ညးကံဂှ် နကဵုလိက်လလောၚ်တြးကောံဓရီုဇၞော် ပရေၚ်ဂကူမန်အလန်ဆဌမ ၜိုန်ရကဵုလဝ်ဇြဟတ်ဓရိုဟ်ကီုလေဝ် နဇိုၚ်နတဲ ပရေၚ်ပံၚ်ဗစပ်ဂှ် ဒှ်ဒၟံၚ်ပရေၚ်ဆိုအ်ဗဖိုဟ်ရောၚ် ညးမပါလုပ်ဂကောံပညဳပညပ် ပရေၚ်ပံၚ်ပစပ်ဗော်ၜါလ္ပာ် ဗော်မန်ဒဳမဝ်မွဲတၠ ဟီုလဴထ္ၜးကဵုရ။

ပရေၚ်ပံၚ်ဗစပ်ဗော်မန်ၜါဗော်ဂှ် တုဲကၠုၚ်ဂိတုဂျာန်နဝါရဳ ၂၃ ပ္ဍဲကဵုဘာသာသနာ ၂၅၀၀ လ္တူဍုၚ်မတ်မလီုဂှ် လ္ပာ်ဗော်ဒေသဂှ် ဂကောံကမ္မယှေန် ၉ တၠ၊ လ္ပာ်မန်ဒဳမဝ်ဂှ် ဂကောံပညဳပညပ်ပရေၚ်ပံၚ်ဗစပ်ဗော်ၜါဗော် ရ တၠ ကဵု ဂကောံခၟဳသၚ်ကျာ်ဇၞော်အ္စာမၞုံကဵုသြဇာ ရ ဇကု ပါလုပ်ပ္ဍဲကဵုပေဲါသဳကၠဳပရေၚ်ပံၚ်ဗစပ်ဗော်ၜါဂှ်ရ။

“လ္ပာ်ဗော်ဒေသတံပ္တိုန်ထ္ၜးဂှ် ဗော်ညးတံဂှ် ဂွံလဝ်အခေါၚ်ဟတုဲဟတုဲတှေ် လ္ပာ်ဗော်မန်ဒဳမဝ်တံ လုပ်ပံၚ်ပ္ဍဲဗော်ဒေသတှေ် ပရေၚ်ပံၚ်ဗစပ်ဒှ်မာန်၊ ယဝ်ဒးပလီုယၟုဗော်ညးတံတုဲ ကဵုဇြဟတ်ကဵုကလေၚ်ပံက်ဗော်တၟိတှေ် နကဵုဗော်ဒေသဂှ် ချပ်ဝါတ်အာ ညးတံဟီု” သာ်ဏံ ကျာ်ဇၞော်အ္စာမပါလုပ်ပ္ဍဲပေဲါသဳကၠဳပညဳပညပ်မွဲဇကု သောၚ်ကလးထ္ၜးကဵုရ။

“လ္ပာ်ဗော်ဒေသတံ ဟီုဏါ လ္ပာ်ရဲဗော်မန်ဒဳမဝ် လုပ်ပံၚ်ပ္ဍဲဗော်ဒေသမှ ဒှ်ပံၚ်ဟီုဂှ် နကဵုဗော်ပိုဲ ဒုၚ်တဲဟွံမာန် ယဝ်ရ ပံၚ်ဏေါဝ်ဟီုတှေ် ယၟုဗော်ၜါဂှ် ပလီုတုဲ ပ္တိုန်ယၟုဗော်တၟိလေဝ် မုဂွံဒှ်” သာ်ဏံ ဂကောံပညဳပညပ်ဗော်ၜါပံၚ် လ္ပာ်မန် ဒဳမဝ်မွဲတၠ ဟီုရ။

ပရေၚ်ဗော်ၜါပံၚ်ဂှ် လ္ပာ်ညးကေတ်ဂှ် ညးဂြဲဗက်တုဲ ပြဟ်ဟ်ဏံ ပရေၚ်ပံၚ်ဗစပ်ဂွံဒှ်ဂှ် အကာဲအရာဟွံကဵုဏီတုဲ ဂတ အဆက်က်ညံၚ်ဂွံဆဵုထ္ဗညးသ္ကံမာန်ဂှ် ကျာ်ဇၞော်အ္စာဂမၠိုၚ်ကဵုလဝ်ဇြဟတ်ဓရိုဟ်ကီုရ။

ပရေၚ်ဗော်မန်ၜါဗော်ဂွံပံၚ်ဗစပ်ဂှ် ကြဴနူကဵုဗော်အေန်လ်ဒဳ ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳတံ လုပ်ပံက်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တၟိကီု လုပ်ပေဲါရုဲမာဲဂှ်ကီု ညးဍုၚ်ကွာန်ခၟဳသၚ်ကျာ်ဇၞော်အ္စာဂမၠိုၚ် ဒှ်ဓဝိၚ်ဖေက်ဗော်မန်ထ္ကးဒှ်ၜါဗော်တုဲ ဒှ်ဓဝိၚ်ကာလစိုပ် အခိၚ်ပေဲါရုဲမာဲ ၂၀၁၅ တေံ ပရေၚ်စန္ဒက်ပဠေဝ်ပလေဝ်လဝ်ဟွံမွဲမ္ဂး ဒှ်ဓဝိၚ်ဖေက်ကျမာဲတုဲ ကဵုကၠုၚ်ဇြဟတ်ဓရိုဟ် ဗော်ၜါသွက်ဂွံပံၚ်ဗစပ်နွံရ။

“ပဲါနူကဵုပရေၚ်ဗော်ၜါဂွံပံၚ်ဂှ် ပရေၚ်ကမၠောန်ကောန်ဂကူဒးကၠောန်ပြဟ်ဟ်ဏံ မုဒးကၠောန်ထေက်ရောဂှ် အဲစိုတ် လုပ်စဂၠိုၚ်ဏေါဝ်၊ ပရေၚ်ဗော်ၜါဂွံပံၚ်ဟီုဂှ် ပါ်မံၚ်ဂိုဏ်ဂနညးကံ၊ ပါ်ပဲါမံၚ်ပရေၚ်ပူဂဵုညးကံ၊ မုဟွံဒှ်ကမၠောန်ပုဟ်” သာ်ဏံ ဂကောံကေၚ်ကာဗော်ဒေသ နာဲစဴနန် လ္တူဍုၚ်မတ်မလီုဂှ် ဟီုရ။

ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳကောန်ဂကူမန်ဝွံ ကာလပေဲါရုဲမာဲ ၁၉၉၀ ဂှ် ဇၞးလဝ် ၅ ဒၞာဲတုဲ ဒးဒုၚ်ပလီုလဝ်နဒဒှ် ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်အပ္ဍဲသၞောဝ်ရ။ ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳအလုံရးမန်ဂှ်တုဲ ကၠုၚ်ပေဲါရုဲမာဲ ၂၀၁၀ ဂှ် ဇၞးလဝ် ၁၆ ဒၞာဲရ။ ပေဲါရုဲမာဲအကြာဂိတုဧပြဳတေံမ္ဂး နကဵုဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳကောန်ဂကူမန်ဂှ် ဟွံလုပ်ဒုၚ်ရုဲတုဲ ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳအလုံရးမန်ဂှ် လုပ်ဒုၚ်ရုဲရောၚ် ညးလျိုၚ်ဗော်တံဟီုဓမံက်လဝ်ရ။

2 replies on “ဗော်မန်ၜါဗော် ဟွံဒှ်ပံၚ်ဏီ”

အမာတ်မန်တအ် ဒးကၠိုဟ်လဝ်မွဲသာ်ဂှ် သ္ပစၞးဂကူမန် ကၠောန်သွက်ဂကူမန် မန်အလုံအိုဿီု နွံပၟိက်ကဵုပံၚ်ရေၚ်
သကအ် ဇကုဟွံမိက်ပံၚ် က္ဍိုပ်ကြံၚ်မ္ဂး ဒိုဟ်ဇူထောံ နူကၠောန်ဂကူထေက်ရ ပါၚ်ဟီုသွက်ဂကူ အတိုၚ်ဂကူ မနွံ
ပၟိက်ဂှ် ဟွံဂစာန် ကယျာန်ဓဝါတ်ဒၟံၚ်ရေၚ်သကအ် ဗၟာတအ် ဍေအ်အာစိုပ်အာ ဂတဇကု ဘောနဘောနံ ဇကု
ပံၚ်ညးသကအ် ဟွံဂွံဏီဖိုဟ် ကောန်္ၚော်မွဲလေဝ်ဟွံသေၚ် ယီုဂွံမံၚ် သၟုုဃိုၚ်ကမ်မဌာန်အိုတ်ရ မၚ်ကဵုဍေအ်ဖနှဴ
ဆီ ဂကူကၠက်အိုတ်မှ ညဳဟာ(ပသဲဖေက် အၚ်ဂလိက် ချောဲဖေက် အဇိက် မာန ဖေက်မန်)ဂလာန်ညး
တမၠာတအ်ဟီုလဝ် ဒှ်ဍာံကွေံရ အစာတအ် ကေတ်ဓဝ်ညဳသာရေၚ်သကအ် ဟွံဂွံမ္ဂး ပိုဲညးသၟတ်တအ် ဗီုလဵုဂွံ
ဆက်ကွာ်ရော ယၟုဂကောမ်ဂှ် အဓိကဟွံသေၚ် အခေါၚ်အရာဂကူဏေါဝ်ဒှ်အဓိက လ္ပဂွိၚ်ဖေက်ခုၚ်ကၠေအ်ညိ
ခုၚ်ဂှ် ဂွံဂဇအ် ၜိုတ်ၜါပိသၞာံရ ဂကူမန်ဂှ် ဒးတန်တဴအာ စဵုကဵုကဝ်တူဏေါဝ် ညာတ်ကဵု ဂုန်ဖဵုဇကုတၟာသတ်ဇြဲ
ဂုန်ဖဵုဂကူ လေၚ်ဆောံအာတၟာတၞံဇြဲဂှ် တော်ချပ်ဗစာ အိုတ်ညိ မဟာအစာတအ် ကဵုသဂွံညဳသာပြဟ်ဟ်အိုတ်
ညိ ဝေါဟာကြံၚ်မ္ၚိုဟ် ရာန်သကိုတ် ဟိုတ်နူမိက်သဂွံညဳသာ သၠးအခေါၚ်ညိ

က အုဲအုဲ ညံၚ် နာဲတေၚ်အံၚ် ကဵု နာဲသဝ်မျေတ်တံဂှ် ဂကူမန် ပိုဲ စွံအာသတိဇၞော်ဇၞော်ညိ။
နာဲသဝ်မျေတ်ဂှ် ဒယှ်မံၚ် အပ္ဍဲရးတနၚ်သဳ စပ်အရာ ပရူ ပံက်လဝ် ရုၚ် ဗြဴ စရာဲဍုၚ်။
နာဲတေၚ်အံၚ် ကျၜေ တုဲ စိုပ်ဗော်။ ဂွံတမ်တုဲ ကလေၚ်စဴအာ။ လၟုဟ်ကလေၚ်ကၠောန်မံၚ်ပၠန်ယျ ကမၠောန်တြေံဂှ်။

ကအုဲအုဲ သွံဟွံတိတ်တှေ် ပံၚ်ကဵု ကခိုဟ်ဟ်တံမှ ဂွံတိတ်ရောၚ်။ မၞိဟ်ၜါဂှ် မန်တံဟွံသုၚ်စောဲ ။

သၟာကၠေမ်ရောၚ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.