Categories
ပရိုၚ်

ဒေံါထောံပွမတောဲဒလောဲမံၚ်ပၠံၚ်သၟုဟ်ဓါတ် ဗစိုပ်ဍုၚ်ကြုက်ညိဂှ်ဂကောံယှိုဲဂါတ်စ် အာတ်မိက်

ခတ္တာနန် – သွက်သ္ဂောံဒေံါဇူထောံ ပွဲမတောဲဒလောဲမံၚ် ပၠံၚ်သၟုဟ်ဓါတ် နူတွဵုရးယခေၚ် ပလံၚ်ဗစိုပ်ဍုၚ်ကြုက်ဂှ် နူဂကောံပရေၚ်ချဳဒရာၚ်သၟုဟ်ဓါတ်သဘာဝ (ယှိုဲဂါတ်စ်) ဍိုက်က္ဍိုပ်တုဲ ကၠောန်သ္ပအာ ပရေၚ်ချဳဒရာၚ် မရနုက်ကဵု ရ ဝါ ပ္ဍဲဍုၚ်သေံ ၜါဒၞာဲရ။

ပၠံၚ်သၟုဟ်ဓါတ်ဍုၚ်ကြုက်
ပ္ဍဲဂိတုမာတ်ချ် ၁၊ အခိၚ်နူဂယး ၁၀ နာဍဳဂှ် ပ္ဍဲဂတမုက်ရုၚ်ဝန်ပၞာန်ကြုက် မၞုံပ္ဍဲဍုၚ်ဇၚ်မာဲ၊ ပ္ဍဲဂတမုက်ရုၚ်ကလုတ်ဗၟာ မၞုံပ္ဍဲဍုၚ်ၜၚ်ကံက် ပါ်ၜါဒၞာဲတုဲ ကၠောန်သ္ပကၠုၚ်ရ။

“ရန်တၟံပိုဲ အဓိကဂှ် သွက်ဂွံဒေံါကဵု တောဲဒလောဲမံၚ် ပၠံၚ်သၟုဟ်ဓါတ်သဘာဝဂှ်ရဏောၚ်၊ တၚ်ဏံမွဲရ ပိုဲအာတ်မိက်” သာ်ဝွံ ဥူဝေန်အံၚ် နူဂကောံပရေၚ်ချဳဒရာၚ် ယှိုဲဂါတ်စ် ဟီုရ။

စပ်ကဵုကိုန်စဳဇန်ဏံတုဲ ပရေၚ်ဇီုကပိုက် အဆက်ဖဵုပရေံပရေံတံဂှ် သွက်သ္ဂောံစဳပျးထ္ၜးကဵုကီု သွက်သ္ဂောံစဵုဒၞာကဵု ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ညးဒေသတံကီုတုဲ မ္ဒးအာတ်မိက်သာ်ဏံရောၚ်ဂှ်လေဝ် ညးဆက်ဟီုရ။

“ပိုဲ ဗစူ သာၚ်ဗတ်၊ ဗာန် ပဝ်သတာ၊ ဗှ် တၚ်အာတ်မိက်၊ ကညာၚ် ရမျာၚ်ကရေဲ” ရဴသာ်ဝွံ ဥူဝေန်အံၚ် ဆက်ဟီုရ။

ပ္ဍဲပရေၚ်ချဳဒရာၚ်ဏံဂှ် သအာၚ်နူကောန်ဂကောံ ယှိုဲဂါတ်စ်တုဲ ညးမကတိုၚ်ကၟဟ် ပ္ဍဲပရေၚ်ချဳဒရာၚ် ဒဳမဵုကရေဇြဳ ၃၀ ပြၚ်တံလေဝ် ပါလုပ်ကီုရောၚ်ဂှ် ဂွံတီကေတ် အတိုၚ်ဥူဝေန်အံၚ် ဟီုရ။ြ

“ပရေၚ်ချဳဒရာၚ်ဏံဂှ် ဓမံက်ဏာ ဆန္ဒ ညးဍုၚ်ကွာန်ယခေၚ်တံရဏောၚ်၊ ဣဏံဂှ် ဒှ်မံၚ် ဆန္ဒညးဍုၚ်ကွာန်ယခေၚ်တံရ၊ အလဵုအသဳတံ ထေက်ကဵု ဒးသ္ပသမ္တီ ပရေၚ်ဏံဏောၚ်၊ ယဝ်ရအလဵုအသဳတံ ကဵုအခေါၚ်သုၚ်စောဲ သၟုဟ်ဓါတ်ဏံတှေ် ပ္ဍဲတွဵုရးယခေၚ် ပၟတ်တၟး ၂၄ နာဍဳဏောၚ်” ရဴသာ်ဝွံ ဥူဃာၚ်သဵုနာၚ်အံၚ် မဒှ်ဒု-ဥက္ကဌ ဗော်ဗၠးၜးဍုၚ်ယခေၚ် (ALP) ဟီုရ။

ၜိုန်ရသၟုဟ်ဓါတ်ဏံ တိတ်ကၠုၚ် နူဒေသယခေၚ်ကီုလေဝ် ဟိုတ်နူညးဍုၚ်ကွာန်ယခေၚ်တံ ဟွံဂွံအခေါၚ်သုၚ်စောဲတုဲ အစဳအဇန် တောဲဒလောဲ ပၠံၚ်သၟုဟ်ဓါတ် အလဵုအသဳတံ ဓမံက်မံၚ်ရုပ်ရဴလၟုဟ်ဂှ် ဟွံစှေ်ဗဗွဲဓဝ်ရောၚ်ဂှ်လေဝ် ဥူဃာၚ်သဵုနာၚ်အံၚ် သ္ၚဳဂၠိပ်ထ္ၜးရ။

ဂအာၚ်တိယှိုဲဂါတ်စ် မၞုံအပ္ဍဲ မ္ၚးဗလးပြၚ်ၜဳယခေၚ် မပတိတ်သၟုဟ်ဓါတ်သဘာဝ ၂၀၀ ဗဳလဳယာန် ကုဗမဳတာဂှ် နူသၞာံ ၂၀၀၃ တေံ စဆဵုဂဗကၠုၚ်တုဲ တောဲဒလောဲ ဗစိုပ်ဏာဍုၚ်ကြုက် နပၠံၚ်သၟုဟ်ဓါတ် မၞုံဇမၠိၚ် ၂,၈ဝဝ ကဳလဵုမဳတာရ။

နူတွဵုရးယခေၚ်ဂှ် သၟုဟ်ဓါတ်သဘာဝ နူ ၄.၅ ထရဳလဳယာန် စဵု ရ.၇ ထရဳလဳယာန် ကုဗပေ တိတ်မာန်ရောၚ် ဆိၚ်ဆလဝ်တုဲ စနူသၞာံ ၂၀၁၃ ဏံတုဲ အပ္ဍဲပွိုၚ် ၃၀ သၞာံဂှ် ကလိဂွံဒဝ်ဠာ အမေရိကာန် ၂၉ ဗဳလဳယာန်ရောၚ်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ် ပ္ဍဲလိက်ပရိုၚ်နာနာတံရ။

ပရေၚ်ချဳဒရာၚ်ယှိုဲဂါတ်စ် တ္ၚဲဏံဂှ် သအာၚ်နူဍုၚ်သေံတုဲ အပ္ဍဲဍုၚ်ဗၟာ ကေုာံ ဍုၚ်သအာၚ်နာနာတံလေဝ် ကၠောန်သ္ပမံၚ်ကီုရောၚ်ဂှ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.