Categories
ပရိုၚ်

ဘာပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန် ဂွံတန်တဴဍာ်ဇမၠိၚ်ဂှ် ဂကောံရေၚ်တၠုၚ်ပရေၚ်ပညာတံ စှေ်မံၚ်ပရေၚ်စန္ဒက် အကြာ မိမညးဍုၚ်ကွာန်

ကွးဘာမန်အဃောသွဟ်မံၚ်လိက်မန် ဥတုက္ညၚ် ဍုၚ်မတ်မလီု ဘာသာသၞာ ၂၅၀၀ (facebok: ဗီု-အဇ္ဇမန် (Zaw Latt))
ကွးဘာမန်အဃောသွဟ်မံၚ်လိက်မန် ဥတုက္ညၚ် ဍုၚ်မတ်မလီု ဘာသာသၞာ ၂၅၀၀ (facebok: ဗီု-အဇ္ဇမန် (Zaw Latt))

နာဲမာန် – ပ္ဍဲအခိၚ်ကာလပအပ်ဘာလၟုဟ်ဂှ် နူကဵုဂကောံရေၚ်တၠုၚ်ပညာဂကူမန်တံ ရန်လဝ် ပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန် သွက်ဂွံဆက်တန်တဴအာဍာ်ဇမၠိၚ်ကီု ပ္ဍဲကဵုသၞာံဗ္တောန်ပညာ(၂၀၁၂-၂၀၁၃)ဏံ စဳဇန်သွက်ဂွံထပ်ဗပဵုပ္တိုန်ကဵုစရိတ်ထံက်ပၚ် အ္စာဘာဂမၠိုၚ်ကီုတုဲ စှေ်မံၚ်ပရေၚ် စန္ဒက်ဆဝ်ဗ္ၚုဟ်ဒၟံၚ်မိမညးဍုၚ်ကွာန်တံရ။

ပ္ဍဲကဵုစှေ်ပရေၚ်စန္ဒက်ဆဝ်ဗ္ၚုဟ်မိမညးဍုၚ်ကွာန်ဂမၠိုၚ်တံဂှ် ဟိုတ်နူညးဂမၠိုၚ်ဟွံကၠးလဝ် လ္တူဂၠံၚ်တရဴပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန်ဂှ်တုဲ ဒးဆဵုဂဗပရေၚ်အခက်အခုဲနွံတၟာဂလိုၚ်ရောၚ်ဂှ် ဒုညးက္ဍိုပ် နူကဵုဂကောံ ရေၚ်တၠုၚ်ပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန် နာဲဃောသိုက်လဴကလးကဵုလဝ်ရ။

“တုဲကၠုၚ်မုဟွံလအ်ဂှ် ဂကောံပိုဲစစှေ် ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်၊ ကော်ပကောံလဝ် ဂကောံအ္စာဘာဂမၠိုၚ် ခၟဳသၚ်ဂမၠိုၚ် သီုမိမညးဍုၚ်ကွာန်ဂမၠိုၚ်ကီု၊ ပိုဲသောၚ်ကလးကဵုဂၠံၚ်တရဴပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန် သွက်အနာဂတ်ဂတ ဗီုလဵုပိုဲဂွံ ဆက်အာ၊ ပရေၚ်သြန်ထံက်ပၚ်အ္စာဘာကီု ပရေၚ်စရိတ်ဂွံသုၚ်စောဲပ္ဍဲဘာနာနာတဂှ်လေဝ် ဒးကေတ်အရီုအဗၚ်နူမိ မညးဍုၚ်ကွာန်တံရ၊ အဵု ဟီုပရော ဒးကေတ်အရီုအဗၚ် နူမိမညးဍုၚ်ကွာန်တံဟီုဂှ် ညးဍုၚ်ကွာန်တံဟီုနၚ် သြန်ထံက်ပၚ်နူတၠဒါန်ဟွံမွဲတှေ် လ္ပကၠောန်ပရေၚ်ပညာမန်ဏံ” သာ်ဏံ ဗီုစှေ်လဝ်ပရေၚ်စန္ဒက် စှေ်လဝ်ပေဲါသောၚ်ကလးပ္ဍဲကဵုပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်ဂှ် ညးက္ဍိုက်ပ်နာဲဃောသိုက် ကလေၚ်လဴကဵုရ။

ပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန်ဝွံ နူကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိကဵု အလဵုအသဳပၞာန်တုဲကၠုၚ်တေံ အကာဲအရာပရေံကၠုၚ်တုဲ ဘာတန်ကောန်ဂကူမန်ဗွိုၚ်အပ္ဍဲဍုၚ် သ္ကုတ်ပွိုၚ်ဍုၚ်ကံကြိက်၊ သ္ကုတ်ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်ကဵု ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုဂမၠိုၚ်ဂှ် နူကဵုဌာနပရေၚ်ပညာ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ပအပ်သၠဲကဵု ဂကောံပံၚ်ကောံလိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ်မန်ဗဟဵုကဵု ဂကောံဗော်မန်ဒဳမဝ်ရ။

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ပအပ်သၠဲကဵု ဂကောံပံၚ်ကောံလိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ်မန်ဗဟဵုကဵု ဗော်မန်ဒဳမဝ်တုဲ ကလေၚ်ချပ်ဇန် ကဵုခၟဳသၚ်ကျာ်ဇၞော်အ္စာဂမၠိုၚ်ရ။ တုဲဂှ် နူသၟဝ်တဲ ဂကောံပံၚ်ကောံလိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ်မန် ဗဟဵုဂှ် ကလေၚ်ပံက်ပ္တိုန် “ဂကောံရေၚ်တၠုၚ်ပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန်” မွဲဂကောံရ။ ပ္ဍဲဂှ် ဂကောံသၚ်ကျာ်ဇၞော်အ္စာမၞုံကဵုသြဇာ ပိဇကုကဵု ညးကၠိုဟ်ခၠၚ်ပရေၚ်ပညာမန် (၇)တၠကလေၚ်ပံက်ပ္တိုန်လဝ်နွံရ။

စပ်ကဵုပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန်တုဲ “ပရေၚ်သြန်ဂိတုအ္စာဘာတံဂှ် ဒှ်အခက်ခုဲဇၞော်ကဵုဇြဟတ်ဍာံဍာံရ အ္စာဗ္တောန် မံၚ်လၟုဟ်ဂှ် ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ကဵုပရေၚ်စိုတ်ဓါတ်သၟးတုဲ ဒုၚ်မံၚ်ဒဒိုက်ရောၚ် ယဝ်ရ ဒးဟီုကဵုသြန်ဂိတုတှေ် မွဲလေဝ် ဗ္တောန်ကဵု အခိၚ်ဟွံမာန်ပုဟ်၊ ဆဂး ရံၚ်မွဲသာ်ပၠန်တှေ် ဟိုတ်နူဗပဵုကဵုသြန်ဂိတုအ္စာဘာတံ ဟွံမာန်တုဲတှေ် အ္စာဘာတံလ္ၚဵုတိုန် လဝ်ဘာ(CCA)တုဲ အယုက်ဟွံဂၠိၚ်၊ စရာဲဍာ်ဒကေဝ်အ္စာတံ ဟွံပေၚ် ပရေၚ်အခက်အခုဲနွံနာနာသာ်လေဝ်” သာ်ဏံ ဥက္ကဌဂကောံပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန် ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု မိသိုက်ပိုန် ဟီုလဴထ္ၜးရ။

“ဘာပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန်ပိုဲဏံဂှ် ဟလဵုပလေဝ် ပိုဲတံ ဒုၚ်ပလီုထောံဟွံမာန်ပုဟ်၊ ဗီုလဵုဒှ်ဒှ်ရ ဟွံဂွိုအ် ညံၚ်ဂွံဂှ် ပိုဲဒးဂၠာဲနဲတုဲ ဒးဂစာန်စှေ်အာပရေၚ်စန္ဒက် အကြာခၟဳသၚ် အကြာမိမညးဍုၚ်ကွာန်မန်ပိုဲတံတွဵုရောၚ်” သာ်ဏံ ညးက္ဍိုပ် ဂကောံရေၚ်တၠုၚ်ပရေၚ်ပညာမန် နာဲသိုက်ဆီဟီုကလးကဵုရ။

ဘာပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန်ဝွံ စရိတ်ဘာကီု စရိတ်သြန်ထံက်ပၚ်အ္စာဘာဂမၠိုၚ်ကီုဂှ် ပွိုၚ်မွဲသၞာံ စရိတ်အိုတ်ဒၟံၚ် ဟွံသက်သာတုဲ စပ်ကဵုဘာကောန်ဂကူမန်ဏံတုဲ အပ္ဍဲဗော်ဍုၚ်မန်တၟိကီု ဗွိုၚ်ဂကောံအပ္ဍဲဍုၚ်ကီုဂှ် လညာတ်ပါ်ခြာနွံရ။

စပ်ကဵုပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန်တုဲ ဥက္ကဌဂကောံပံၚ်ကောံလိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ်မန် ဗဟဵု အ္စာသဝ် နာဲဟံၚ်ဍုၚ် ဟီုဂှ် “ ကိစ္စပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန်ဂှ်တှေ် သၟတ်ကွးဘာတံ ညံၚ်ဂွံဂွံအခေါၚ်ဗ္တောန်လိက်မန် ပ္ဍဲဘာတန်အလဵု အသဳကီုတှေ်ခိုဟ်ရ၊ ကာလဂှ်မှ စရိတ်ထံက်ပၚ်အ္စာဘာတအ်ဂှ်ကီု ဒဒိုက်သၞာဏံ သက်သာစှေ်ကၠုၚ်မာန်ရောၚ်”သာ်ဏံ အ္စာသဝ် နာဲဟံၚ်ဍုၚ် ဟီုရ။

အကာအရာဘာကောန်ဂကူမန်တ္ၚဲဏံဝွံ သြန်ထံက်ပၚ် နူကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိထံက်ပၚ်လဝ်ဂှ် အ္စာဘာတံဂွံဒုၚ်စသိုၚ် အောန်လောန်တုဲ ဘာလ္ၚဵု ထပ်ဗက်လဝ်အကြာမိမကွးဘာတံလေဝ်နွံ၊ ဘာလ္ၚဵု ခၟဳသၚ်တံထပ်ထံက်ပၚ် ဗပဵုလဝ် လေဝ်နွံရ။

“ဘာတန်ပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန်ဂှ် အတိုၚ်မူဗော်ဖျေံလဝ်ဂှ်ရ ပိုဲမိက်ဂွံကဵုဒှ် ဘာသာဗ္တောန်ကီု ဘာဇကု ဒးဒှ် တၞဟ်ခြာကီုဂှ် ပိုဲနွံပၟိက်၊ ယဝ်ရ ပိုဲတံအာတ်မိက် အာလုပ်ဗ္တောန်ပ္ဍဲဘာအလဵုအသဳ ယဝ်ရဂွံအခေါၚ်တှေ် ကောန်ၚာ် တံဂှ် ၜိုတ်ဆလေပ်လိက်မန်သၟးရ ဂွံမာန်ဏောဝ်၊ စပ်ကဵုပရေၚ်ဝၚ်ကီု ပရေၚ်လွဳၜံၚ်စိုတ်ဓါတ်ကီုဂှ် ဍေံဟွံဒှ်ပုဟ် လေဝ် သောၚ်ဂှ်ရတှေ် ဘာမန်တၞဟ်ခြာရ ပိုဲမိက်ဂွံဒှ်”သာ်ဏံ ညးအုပ်ကာဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန် ဗွိုၚ်အပ္ဍဲဍုၚ် နာဲဒုက္ခမန် ဟီုထ္ၜးရ။

ဘာကောန်ဂကူမန်ဂှ် ယဝ်ရသြန်ထံက်ပၚ်နူကဵုတၠဒါန်ထပိုတ်ထောံအပိုၚ်မ္ဂး သွက်ဂွံဓမံက်အာရုပ်ရဴ ပရေၚ်ဘာ ကောန်ဂကူမန်အဌာန်ဂတဂှ် ဒှ်အာခက်ခုဲဇၞော်ကဵုဇြဟတ်ဒှ်မာန်တုဲ နူအခိၚ်လၟုဟ် ဂကောံရေၚ်တၠုၚ်ပရေၚ်ပညာတံ ဂစာန်ဂၠာဲမံၚ်နဲကဲဂွံအာဍာ်ဇမၠိၚ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.