Categories
ပရိုၚ်

ဒေံါဇူ ဘာဗ္တောန်မ္ၚး (ကျူရှၚ်) တုဲ ပံက်ဗ္တောန်ကဵု အခိၚ်ပဵု အပ္ဍဲဘာ

မိလျးထဝ် – ဂကောံရေၚ်တၠုၚ်ဖဵုပရေၚ်ပညာ ကေုာံ ဂကောံအ္စာဘာဗ္တောန်လိက် ဘာတန်သၠုၚ် ဘာဗၟာ လ္တူဍုၚ်ကျာ်ပိတံ ပ္ဍဲဂိတုဂျောန် ၁၁ ဂှ် သ္ပကောံဓရီု သွက်ဂွံဒေံါဇူ ဘာဗ္တောန်မ္ၚး (ကျူရှၚ်) တုဲ ပံက်ဗ္တောန်ကဵု တန်ဗ္တောန်အခိၚ်ပဵု အပ္ဍဲဘာဗ္တောန်လိက်ရောၚ်။

ကွးဘာတန်ကောန်ၚာ်ပ္ဍဲတွဵုရးရခေၚ်မွဲတၠ(photo : http://arakantoday.blogspot.com)
အစဳအဇန်ဏံဂှ်ဝွံ ပ္ဍဲဂိတုဂျောန် ၁၅ ဏံမ္ဂး အ္စာဘာတံ စတုဲ ဗ္တောန်အာကဵု တန်ဗ္တောန် အခိၚ်ပဵု ကုကွးဘာ ၉ တန်ကဵု ၁၀ တန်တံရ၊ သွက်ကောန်ကွးဘာတန်ဍောတ်တ်တံဂှ်လေဝ် အဓာန်ဂတ သွက်ဂွံဗ္တောန်အာကဵု တန်ဗ္တောန်ဗီုဏံဂှ် ဖန်ဇန်လဝ် နွံဒၟံၚ်ရ။

“အဓိက ရန်တၟံကဵု မိမ ကောန်ကွးဘာတံ ဂွံအိုတ်စရိတ်သက်သာကီု၊ သီုကဵု ကွးဘာမိမ ဝါတ်ကျာတ်လ္ၚဵုတံတုဲ ပိုဲဖန်ဇန်ကၠုၚ်သာ်ဏံ” သာ်ဝွံ ညးတာလျိုၚ် နူဂကောံရေၚ်တၠုၚ်ဖဵု ပရေၚ်ပညာ ဍုၚ်ကျာ်ပိမွဲတၠ ဟီုရ။

ကွးဘာ ၉ တန်ကဵု ၁၀ တန်တံဂှ် တန်သၠုၚ်ကၠုၚ်တုဲ ဒးတိုန်ဘာဗ္တောန်မ္ၚး (ကျူရှၚ်) တုဲ လ္ၚတ်လိက် အိုတ်ရ၊ ဆဂး ကွးဘာလ္ၚဵု မိမဝါတ်ကျာတ်မံၚ်တံဂှ် သြန်ဟွံမွဲတိုန်ဘာမ္ၚး ဟွံမာန်တုဲ အခိၚ်စရၚ်အံၚ်တိတ်ဂှ် ကွးဘာတံ ဟွံအံၚ် သာ်ဝွံ ညးဆက်ဟီုရ။

ကောန်ကွးဘာတန်သၠုၚ်တံဂှ်မ္ဂး ကွးဘာ ၉ တန် မွဲဂိတု သြန်သေံ ၁ လ္ၚီၜါတ် ကေုာံ ကွးဘာ စှ်တန်မွဲတၠ မွဲဂိတု ၁၂၀၀ ၜါတ် ဒးကဵုစရိတ် ဘာဗ္တောန်မ္ၚး (ကျူရှၚ်) ရ။

“အခိၚ်လၟုဟ် အ္စာဘာ/ၝောံတံ ဗ္တောန်ကဵု တန်ဗ္တောန် (အခိၚ်ပဵု) ဗီုဏံဂှ်တှေ် သက်သာကၠုၚ် နူတြေံတေံ တၟာဂလိုၚ်၊ သီုအ္စာၝောံတံ ဟီုဏီ ကွးဘာလဵု ကဵုစရိတ် တန်ဗ္တောန်အခိၚ်ပဵု ဟွံမာန်တှေ် လဴစကဵုညးတံ ဟွံဒးအိုတ်လှုဲလေဝ် တိုန်ဂွံမံၚ်” သာ်ဝွံ နာဲတာၚေဝ် မဒှ်အပါကွးဘာ ၉ တန် လ္တူဍုၚ်ကျာ်ပိမွဲတၠ ဟီုလဴရ။

နူကဵုအ္စာဘာတံ ဖျေံလဝ် စဳဇန်တၟိဂှ်မ္ဂး သွက်ကောန်ကွးဘာ ၉ တန်ကဵု ၁၀ တန်တံဂှ် အခိၚ်နူဂယး နူကၠာဟွံစိုပ် အခိၚ်ဘာတုဲ အခိၚ်သဝ်တ္ၚဲ မွဲအခိၚ်ပၠန် အ္စာဘာဗတောန်လိက်တံ ဗတောန်ကဵုတုဲ အခိၚ်ဗ္တံလေဝ် အာဗှ်လိက် သ္ၚိအ္စာဘာတံရ၊ သွက်ကွးဘာ ၉ တန်ဂှ် မွဲဂိတု သြန်သေံ ၂၀၀ ၜါတ်တုဲ ကွးဘာ စှ်တန်ဂှ် မွဲဂိတုမ္ဂး ၂၅၀ ၜါတ်၊ သြန်အထံက်အဗၚ်တံဂှ် နူကဵုမိမ ကွးဘာတံ ဖျေံကေတ်သ္ဂုတ်သွာတ်တုဲ ကဵုအိုတ်ရ။

ပ္ဍဲဍုၚ်ကျာ်ပိဝွံ သၞာံဏံ ကောန်ကွးဘာစှ်တန် အပ္ဍဲသွဟ်လဝ်လိက် ရ၅ တၠဂှ် အံၚ်အာ၂၀ တၠရ သာ်ဝွံ အ္စာဘာ ဗ္တောန်လိက်တန်သၠုၚ် ဍုၚ်ကျာ်ပိမွဲတၠ ဟီုရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.