Categories
သၟာန်သွဟ်

သၟာဒယှေ်ဒွက် ”ကြဝိတ်ထဝ်” ပ္တိတ်ကဝးမွဲကဝးတုဲ ဒေံါဇူထောံ နူသၟာဒယှေ်ဒွက်

နာဲတၠလွဳ ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ်ရ

သၟာန်။ ။ သၟာဒယှေ်ဒွက် ”ကြဝိတ်ထဝ်” ဟိုတ်နူကဵုဟွံလုပ်ဂကောံတုဲ ပြဟ်ဟ်ဏံ မုချဳဒရာၚ်ဒၟံၚ်ဂှ် လဴထ္ၜးကဵု ပုရိသာတ်တံညိ?

သွဟ်။ ။ ပြဟ်ဟ်ဏံ ဂွံဓမံက်ရုပ်ရဴ ပရေၚ်ပိုန်ဂြပ်မွဲမွဲဂှ် ဟၟဲဏီ၊ ဆဂး ပ္ဍဲကဵုသ္ၚိဂှ်တှေ် ပံက်လဝ်ဆေၚ်ဖျာမွဲဍောတ် လိၚ် စဒၟံၚ်ကဝး (VCD) ဗၟာကီု၊ မန်ကီုရ။ သွံဒၟံၚ်ဖျာ ပ္ဍဲသ္ၚိဂှ်လေဝ် ရန်တၟံ သွက်ဘဝအနာဂတ်ဇကု ဂွံတန်တဴအာမာန်၊ အခိၚ်ဇကု ဇူဒွက်ဏံမာန်တှေ် ဍေံဂွံဒှ်အာတမ်ရိုဟ် ယဝ်ရ ဒယှေ်ဒၟံၚ်ဒွက် ပ္ဍဲဂကောံရဟီုတှေ် အခိၚ်ဒေံါဇူကမၠောန်ဟွံမွဲ ဒးစနူဘဝသုညတုဲ ဟွံမံၚ်ပ္ဍဲဂကောံပုဟ် မံၚ်ပ္ဍဲ သ္ၚိတုဲ ကၠောန်ကမၠောန်ပ္ဍဲသ္ၚိ၊ အခိၚ်ညးတံကော်မ္ဂးတှေ် ဂကောံလဵုဟွံရုဲ အာဒယှေ်ဖအိုတ်ရ။

သၟာန်။ ။ သၟာဒယှေ်ဒွက်မ္ၚးမွဲမွဲ ယဝ်ရဂကောံမွဲမွဲ ကၠုၚ် ကော်စိုပ်မ္ဂး ၚုဟ်မးဂလိုၚ်လဵု ဂွံဒၟံၚ်ကီုရော?

သွဟ်။ ။ ယွံ။ ပ္ဍဲကဵုသၞာံ (၂၀၁၂) ဏံ ရံၚ်အာကဵု သၟာဒယှေ် ဒွက်တၞဟ်ဟ်တံကီု၊ သီုအဲကီု၊ ၚုဟ်မးဍေံသၠုၚ်တိုန်ဒၟံၚ်ရ။ ဒးဟီုတှေ် ပရေၚ်ရပ်စပ်သြန်တှေ် ရပ်ရုမ်ဒၟံၚ်ရ။ ဒယှေ်ဒွက်မွဲက္ညၚ်ဏောၚ် ဟီုတှေ် ရပ်စပ်အာမွဲက္ညၚ်ဂှ် ပြေပြံၚ်ဒၟံၚ်ရ။ ဗီုကၠာတေံဟွံသေၚ် ကၠာတေံဒယှေ်ဒွက်မွဲဗ္တံတှေ် (၂) ဠက်၊ (၃) ဠက်၊ ဂၠိုၚ်အိုတ်ဟီု တှေ် (၄) ဠက်ရ။ လၟုဟ်တှေ် လုပ်ကၠုၚ်ကဵုကိုဋ်ဖအိုတ်ရလေဝ် ညးတၞဟ်အာဗီုဂှ်တှေ် ဇကုလေဝ် မိက်ဂွံအာဗီုဂှ်ကီုရ။

သၟာန်။ ။ ကဝး ”တ္ၚဲဏံ တ္ၚဲပိုဲမန်” သၞာံ (၂၀၁၂) ဏံဂှ်တှေ် နကဵု ”ကြဝိတ်ထဝ်” တံ ဒှ်အခက်အခုဲ သာ်လဵုကီုရော?

သွဟ်။ ။ ကဝးဒွက် ”တ္ၚဲဏံ တ္ၚဲပိုဲမန်” ဂှ် ကၠာဟွံဂွံပတိတ် ကဝးဂှ်ရ ဂၠာဲချပ်စကဵု မၞိဟ်ဇၞော်ဇၞော်တံရ။ ဒွက်ဏံ ပ္ဍဲကွာန်ကၟာ ဝက်တေံဂှ် ညးသ္ပကၠုၚ်ဒၟံၚ်ဒွက်မာ်မွဲစွေက် ဂၠိုၚ်ကဵုသၞာံရ။ ဒယှေ်ဒၟံၚ်လ္တူစၚ်ဂှ်လေဝ် တၟာလအ်ရ။ ဂွံကေတ်ဏာ ဂွံပတိတ်ကဝးဂှ် ညးတၞဟ် ဟွံဆဵုဟာဟွံတီ အဲဂှ် စိုပ်ကၠုၚ်ကွာန်ကၟာဝက်တုဲ ဆဵုဒွက်ဏံ ဒးစိုတ်တုဲ သၟာန်စမၞိဟ်ဇၞော်ဇၞော်တံ ညးတံဟီု ပတိတ်ထေက်ဒၟံၚ်ဏောၚ် ဒွက်ဏံဂှ် ဍေံဒှ်ဖဵုသွက်ဂကူမွဲသာ် ကီုဏောၚ် ညးတံသၠးအခေါၚ်တုဲ ပ္ဍဲကဵုသၞာံဏံဂှ်တှေ် ပ္တိတ် ကၠုၚ်ကဝး ”တ္ၚဲဏံ တ္ၚဲပိုဲမန်” ရ။

သၟာန်။ ။ ပ္ဍဲကဵုကဝး ”တ္ၚဲဏံ တ္ၚဲပိုဲမန်” ဂှ် အ္စာချူဒွက်ကီု၊ အခိုက်ကီု ညးဂှ် ကၠောန်ကဵုလဝ်ရီုဗၚ် ”ကြဝိတ်ထဝ်” ဂှ် လဴကဵုပုရိသာတ်တံညိ?

သွဟ်။ ။ ဒွက်မိပ်ပ်ဂှ်ကီု၊ ဒွက် ”တ္ၚဲဏံ တ္ၚဲပိုဲမန်” ဂှ်ကီု၊ သ္ကအ်ရဲပိုဲရ ပ္ဍဲကဵုကွာန်ကၟာဝက်ဂှ်တှေ် အခိၚ်မာ်မွဲစွေက်ဟီုတှေ် ဂကောံ (Player) ဍောတ်တ်မွဲဝိုၚ်ကီု၊ ဍေံကၠောန်အခိုက်လေပ် ဒၟံၚ်တုဲတှေ် က္လၚ်စခိုဟ်တုဲ ပတိတ်ကဝးဂွံဏောၚ် ဒှ်ပ္ဍဲစိုတ်တုဲ ကေတ်နၚ်ဒွက်ရဲဖအိုတ်ရ။ မၞိဟ်ကၠောန်လဝ် အခိုက်ဂၠိုၚ်အိုတ် ဂှ်တှေ် ”ရဲနာဲ”၊ မၞိဟ်ချူဂှ်တှေ် ”ကောန်ထဝ်” ချူဂၠိုၚ်အိုတ်ရ။ ဒွက် ”တ္ၚဲဏံ တ္ၚဲပိုဲမန်” ဂှ် ဍာံဍာံတေံဂှ် အ္စာလိက် ကျာ်ဇၞော်ပါလိတ ချူလဝ်တုဲတှေ် ဒွက်ဂှ် ညးကဵုလဝ် ကောန်ထဝ်ရ။ ဒွက်ဏံဂှ် ဒွက်ကျာ်ဇၞော် ဒၞာဲဍေံထပ်ပလေဝ်လဝ် နွံညိညတုဲ ဒုၚ်စထောံယၟု ကောန်ထဝ်ရ။ စပ်ကဵုဒွက်ပရေၚ်ဆာန်တှေ် အ္စာ ချူဒွက် ”ဇၞူဟံၚ်မာန်” လေဝ် ပါဒၟံၚ်ကီုရ။

သၟာန်။ ။ ကဝး သၞာံ (၂၀၁၂) ဏံ ပတိတ်တုဲ ကဝးဂတ တေံပၠန် နကဵု ”ကြဝိတ်ထဝ်” သွက်ဂွံပတိတ်ဂှ် နွံဒၟံၚ်ဏီဟာ လဴထ္ၜးကဵုညိ?

သွဟ်။ ။ ပြဟ်ဟ်ဏံ ချပ်လဝ်ပ္ဍဲကဵု သၞာံ (၂၀၁၂) ဏံ၊ အတးလောန်တုဲတှေ် ကလေၚ်ပကောံမွဲကဝးပၠန်ဏောၚ် အဲညး မွဲတၠဓဝ်၊ ကၠောန်အလန်ဏံမ္ဂး ကေတ်ဒွက်အ္စာကၞေဟ်ကဆံၚ် သၠုၚ်ၚ်တုဲ ကၠောန်ပတိတ်ခိုဟ်ဟ်မွဲကဝးကီုရ။ ပတိတ်ကဝး အလန်ဏံတုဲ ”ကြဝိတ်ထဝ်” ရန်လဝ် အာယုက် (၃၀) ၜက်အာတုဲ ”ကြဝိတ်ထဝ်” ဏံ မိက်ဂွံ ကၠောန်စကမၠောန်မ္ၚး စပ်ကဵုဒယှေ်ဒွက်ဏံတှေ် မိက်ဂွံဒေံါဇူ ချပ်လဝ်ပ္ဍဲစိုတ်တေံ ဆဂး အလန်လက္ကရဴအိုတ်ဏံ ကၠာဟွံဂွံဇူ ညးမွဲဓဝ် ပတိတ်ဍိုက်က်ပေၚ်ၚ်တုဲမှ ဒေံါဇူရ။

သၟာန်။ ။ တၠရမျှာၚ် ”ကြဝိတ်ထဝ်” ပရေၚ်ဂကူ မုဘိုၚ်အရီုအဗၚ်လဝ် နွံရော?

သွဟ်။ ။ လၟုဟ်ဏံ ရံၚ်အာကဵု ပုရိ သာတ်မန်ပိုဲဟီုတှေ် ဂကူမန်ပိုဲတံ ဍုၚ်မန်ပိုဲ နွံကီုလေဝ် ဒးမံၚ်ဒၟံၚ် သၟဝ်တဲဂကူညးတၞဟ် လအ်ကဵုသၞာံတုဲ ညံၚ်ဂွံဗၠးနူဘဲဍိက်ဂှ် ဒၞာဲ ညးကဵုညး ဂ္စာန်ဒၟံၚ်ဖအိုတ်ရ။ ဗီုရပ်လွဟ် တုဲ ကၠောန်ပရေၚ်ဂကူဂှ်လေဝ် ဒယှေ်ဒွက် မန်တုဲ စန်ဒက်ဒၟံၚ် ညးဍုၚ်ကွာန်မန်တံဂှ် ကၠောန်ပရေၚ်ဂကူမွဲကီုရ။ လ္ၚဵုတံပၠန် ထိၚ်ဒဝ်လိက်ပတ်မန်၊ ယေန်သၞာၚ်၊ ပြဝေဏဳမန်ဂှ် ဒှ်ကၠောန်ပရေၚ်ဂကူ ရန်တၟံတိုၚ်ပ္ကဴ ကေတ်ဍုၚ်မန်တုပ်ပ်ဖအိုတ်ရ။ ယဝ်ရ နွံပၟိက်ကဵုဒးရပ်လွဟ်တှေ် ဂကူမန်ပိုဲတံ ဒးရပ်လွဟ်ဖအိုတ်ထေက်ရောၚ် အခိၚ်အဲဒယှေ်ဒၟံၚ်ဒွက် လ္တူစၚ်ဂှ် အဲကေၚ်ဆဝ်မ္ၚုဟ်လဝ် ပုရိသာတ်ကောန်ဂကူမန်ပိုဲတံ ဗီုဏံနွံကီုရ။

သၟာန်။ ။ ဟိုတ်နူအကာဲအရာပရေၚ် ဍုၚ်ကွာန်ပြံၚ်သၠာဲတုဲ သွက်သၟာဒယှေ်ဒွက် မန်ပိုဲတံ ပြေပြံၚ်တိုန်မာန်ဟာဂှ် နကဵု ”ကြဝိတ်ထဝ်” ဗီုလဵုညာတ်ကီုရော?

သွဟ်။ ။ ရံၚ်ကေတ်တှေ် ပ္ဍဲသၟာဒယှေ် ဒွက်မန်ပိုဲ အခိၚ်တ္ၚဲဏံ ဍုၚ်မ္ၚးဂွံအာဂၠိုၚ်၊ အခေါၚ်အရာလေဝ် ဍေံနွံဂၠိုၚ်ကၠုၚ်၊ တုဲပၠန် အကြာပုရိသာတ်တံလေဝ် အာကၠုၚ်စ မုက်မတ်နွံကၠုၚ် ပရေၚ်ကၠိုဟ်ခၠၚ်ဂှ် မံက်ဂ တဝ်ကၠုၚ်ဂၠိုၚ်၊ မွဲအခိၚ်တေံ ညးမွဲကေုာံ ညးမွဲ တက်ကျာညးသ္ကံ အလန်ကၠာ အိုတ်မ္ဂး လညာတ်ထေၚ်သောဲညးသ္ကံ လဆောဝ်လဆောဝ် ဒှ်ကၠုၚ်လေပ်၊ သၞာံ (၂၀၁၀) ၜက်ကၠုၚ်လ္ပာ်ဏံတုဲ ပုရိသာတ် မန်ပိုဲ ဂွံကၠုၚ်ဗဟုသုတဂၠိုၚ်တုဲ ကဵုကၠုၚ် ဇြဟတ်ခိုဟ်ဒၟံၚ်ရ။ တုဲပၠန် ဟိုတ်နူပရေၚ် ဍုၚ်ကွာန်ပြံၚ်သၠာဲတုဲ သွက်သၟာဒယှေ်ဒွက် တံ ဒယှေ်ဗၠးၜး၊ အာကၠုၚ်ဗၠးၜး၊ ဂွံအခေါၚ် ခိုဟ်မာန်ဏောၚ် အဲညာတ်ကေတ်ရ။

သၟာန်။ ။ စပ်ကဵုကဝးမန်ပိုဲ မွဲသၞာံကဵုမွဲသၞာံ သၟာဒယှေ်ဒွက်မန်ဂမၠိုၚ်တံ ဗီုလဵုပ္တိတ် ကီု၊ ဂလိုၚ်လဵုပ္တိတ်ကီုဂှ် ၜိုတ်လဵု ”ကြဝိတ်ထဝ်” ညာတ်ကဵုမာန်ရော?

သွဟ်။ ။ ရံၚ်ကေတ်အခိၚ်တေံကဵု လၟုဟ်တှေ် တၞဟ်ခြာတၟာဂလိုၚ်ရ။ အခိၚ် တေံတှေ် ကဝးဇေတ်တ်ဏံဂှ် ဂွံသွံပ္တိတ် ဂၠိုၚ်ရ။ လၟုဟ် ကဝးဇေတ်တ်ဂှ် ဍေံဂွံၜက်အာ နူ (၅၀၀၀) လ္ၚီဏံဟၟဲရ။ တုဲပၠန် မုဟိုတ် (VCD) ထ္ၜးရုပ်ဂွံအောန်စှေ် ရောဟီုတှေ် ကၠောန်ရုပ်အိုတ်ဂၠိုၚ်၊ ၚုဟ် မးဂွံလိၚ် မၞိဟ်ထ္ၜးဇာတ်ဂှ်လေဝ် က္ဍၚ်ဒၟံၚ်၊ ယဝ်ရ ဇကုပ္တိတ်လဝ်တမ်ဂၠိုၚ်တှေ် ကဝးဂှ် ဟွံဂွံတမ်ပုဟ်၊ ဗွဲမဂၠိုၚ် သၟာဒယှေ်ဒွက်တံ ဖေက်က္ဆံၚ်ဏံရ။ လ္ၚဵုမွဲစွံဂှ် ပ္တိတ်မာန်ဒၟံၚ်ရ။ ဆဂး ပ္တိတ်ထောံကဝးဂှ်တုဲ သြန်ဂှ် ဟွံစိုပ် တမ်ပုဟ်တှေ် ဘဝသၟာဒယှေ်ဒွက်တံ က္ဆံၚ်သဝ်စှေ်အာ နကဵုပရေၚ်ပိုန်ဒြပ် မုက်မတ်ဒးဍောတ် အကြာအရာပ်၊ အကြာကွာန်ဒှ်ဂွံ၊ ပ္တိတ်ကဝးတုဲ ယၟုဒယှ်ဒၟံၚ်ဖိုဟ် ဆဂး သြန်ဟွံမွဲရ။

သၟာန်။ ။ တၚ်လက္ကရဴအိုတ် ပ္ဍဲသၞာံ (၂၀၁၂) ဏံဂှ်တှေ် ”ကြဝိတ်ထဝ်” မု မိက်ဂွံဟီုပ္ကန်ကဵု ပုရိသာတ်ကောန်ဂကူမန် တံနွံရောဂှ် လဴကဵုညိ?

သွဟ်။ ။ ပ္ဍဲကဵုကတောဝ်ပုရိသာတ် တံ ဇၟာပ်ကလၚ်အာရမဈာၚ်ဒွက် ”ကြ ဝိတ်ထဝ်” ဏံဂှ် ညံၚ်ဂွံခိုဟ်ဂှ် ဂ္စာန်ဒၟံၚ် လၟိုန်ရ။ အခိၚ်အခါတ္ၚဲဏံ စောန်စရာဲအဲကီု၊ ပညာအဲကီုဂှ် ၜိုတ်ဆဵုဒၟံၚ်လၟုဟ်ရ။ ညံၚ်ဂွံခိုဟ်တိုန်နူဏံ၊ ညံၚ်ကဵုပုရိသာတ်တံ ဂွံကလေၚ်ခိုဟ်ဂှ် စေတၞာနွံဒၟံၚ်ရ။ ပုရိ သာတ်တံလေဝ် လ္ပဝိုတ်စ ”ကြဝိတ်ထဝ်” ဏံညိ၊ ”ကြဝိတ်ထဝ်” လေဝ် ဆာန်ဒၟံၚ်ပုရိသာတ်တံရ။ အဓိကဇၞော်အိုတ်ဂှ် မုရောဟီုတှေ် အခိၚ်ကဝး ”ကြဝိတ်ထဝ်” ဏံတိတ်တှေ် ကဝးဇေတ်တ်ဂှ် ကဵုဇြဟတ်အိုတ်ညိ။ မုဒှ်ဟီုတှေ် ”ကြဝိတ်ထဝ်” ဂှ် မၞိဟ်လောဲလောဲဟွံသေၚ်ပုဟ် ၜိုတ်စသုၚ်ရုမ်၊ ၜိုတ်သြန်နွံညိညိရ။ သြန်နွံညိညိဂှ် ပ္တိတ်ထောံကဝးတုဲတှေ် ပ္ဍဲသ္ၚိတေံ ဍေံဟွံပြေပြံၚ်ပုဟ် နကဵုဝါသနာနွံ ဒေံါဟွံမာန် တုဲပ္တိတ်ဏာ၊ ယဝ်ရပုရိသာတ်တံ ဟွံရာန်ကဝးဇေတ်တ်တှေ် ”ကြဝိတ်ထဝ်” ဏံ ပ္တိတ်ဏာကဝးတုဲတှေ် တမ်ဂှ် ဍေံကလေၚ်တှေ် ဘဝ ”ကြဝိတ်ထဝ်” ဏံ အကြာကွာန်ဂှ် ဍေံသဝ်စှေ်အာဏောၚ်။ ကိစ္စဏံ ပုရိသာတ်တံ မိၚ်အရေဝ် ဒှ်ဒှ်၊ ဆဵုကေတ်ပ္ဍဲလိက် ဒှ်ဒှ်၊ ကူချပ်အးအးတုဲ ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ်ကဵုဒးညိဂှ် မိက်ဂွံဟီု ဆၜိုတ်ဏံရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.