Categories
ပရိုၚ်

ဗော်ဒီမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန် ထပ်ပံက်ရုၚ်လတူဍုၚ်လှာဒကှ်

မာံအဲ – ဗော်ဒီမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန် AMDP ပံက်ရုၚ်ပွိုၚ်ဍုၚ်လှာဒကှ် ပ္ဍဲဂိတုအံက်တဝ်ပါ ၂၀၊ အခိၚ်နူဂယး၉:၀၀ ဒၞာဲအရာပ်ကျုဂုံ(အရာပ်-၁) ပ္ဍဲသ္ၚိနာဲသာန်ဥူဂှ် ဂွံတီကေတ်နူကဵု က္ဍိုပ်သကိုပ်ဗော်ညးတံရ။

ပံက်ကၠုၚ်ကမ္မတဳပွိုၚ်ဍုၚ်ဍုၚ်လှာဒကှ်(IMNA)
ပ္ဍဲသဘၚ်ကၞာပံက်ရုၚ် ပစူကတဵုမုက်ဏံဂှ် ဖက်ဆောညးအုပ်ကာ ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန် နာဲသာန်တေန် တိုန်စိုပ် ကုတ်ထပိုတ်ဇုက်ဗၠဲ(ဖဲကြိုးဖြတ်) ပံက်သဘၚ်ကၞာတုဲ ဟီုဂလာန်ကုညးမတိုန်စိုပ်ကၠုၚ်တံရ။

“နူကဵုဂကောံဗော် (NLD)၊ဂကောံဗော်ကျဖောအ်တံကဵု ညးဍုၚ်ကွာန်မန်မၞုံလတူဍုၚ် လှာဒကှ် သီုဖအိုတ်အပံၚ်လၟိဟ်မၞိဟ်တိုန်စိုပ်ၜိုတ် (၇၀)တၠပြၚ်ပြၚ်တိုန်စိုပ် သဘၚ်ကၞာပံက်ရုၚ်ဏံရ” ညးတိုန်စိုပ်လဝ်သဘၚ်ကၞာ နာယက ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန် နူဍုၚ်ကျာ်ပိ နာဲထောန်အေဟီုရ။

သွက်ဂွံပံက်ရုၚ်လတူဍုၚ်လှာဒကှ်မာန်ဂှ် ကမ္မတီရေၚ်တၠုၚ်ကေၚ်ကာဗဟဵု AMDP ဒံက်တာဗညာအံၚ်မိုဝ် က္ဍိုက်က္ဍိုပ်တုဲ ကၠောန်သ္ပကောံဓရီု သွက်ဂွံပံက်ကမ္မတဳပွိုၚ်ဍုၚ်ဍုၚ်လှာဒကှ် ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ၁၂ ဂိတုအံက်တဝ်ပါ အခိၚ်နူဂယးတေံ ရုဲစှ်ပ္တိုန်ဏာ ဂကောံနာယက၊ ဥက္ကဌ၊ ဂကောံကမ္မတဳတအ် ပါလုပ် လၟိဟ်မၞိဟ် (၁၈) တၠရ။

“သွက်ကောန်ဂကူမန်ပိုဲဂွံကၠောံဍညးသကအ်၊ ဂွံရီုဗၚ်သွက်ကောန်ဂကူမန်၊ ဂွံဘိုၚ်ရေၚ်တၠုၚ်ပတိုန်ထ္ၜး ပရေၚ်မန်နာနာပ္ဍဲစၠတ်ထဝ်မာန်ဂှ် ရုၚ်ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳ အလုံဒေသရးမန်ပိုဲ သွက်ဂွံဆက်ပံက်အာ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်နာနာ ပ္ဍဲဒေသကွာန်မန်နာနာဒၞာဲမန်တအ်တန်တဴဒေသနာနာပိုဲတအ် ဆက်ပံက်အာရုၚ်အစဳဇန်နွံနွံရောၚ်” အမာတ်ညးစၞးစၠတ်ထဝ်ကောန်ဂကူ ဒံက်တာနာဲဗညာအံၚ်မိုဝ် ဟီုရ။

ပေဲါကေတ်ဆန္ဒမာဲညးဍုၚ်ကွာန်သၞာံ ၂၀၁၀ ဂှ် နူကဵုဂကောံဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန် လုပ်ပြိုၚ်ပကာန်တုဲ ဂွံကၠုၚ်ဇၞးမာဲ ၁၆ တၠဂှ် ပါလုပ်ပ္ဍဲစၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ကွာန် ၄ တၠ၊ ပါလုပ်ညးစၞးစၠတ်ထဝ်ကောန်ဂကူဂှ် ၃ တၠ၊ ပ္ဍဲစၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် ၉ တၠရ။

တုပ်ကဵုသာ်ဏံကီု ဗော်ဒဳမဝ်ကရေသဳမန် MDP ဂှ်လေဝ် ဗက်ပံက်လဝ်ရုၚ်ပွိုၚ်ဍုၚ် ပေၚ် ၁၃ ဒၞာဲတုဲအာရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.