Categories
ပရိုၚ်

နိပေါန် ဖံၚ်ဒေယှေန် စကဵုအရီုအဗၚ် ကုညးဒဒိုက်မန်

မာံသုတ – နိပေါန် ဖံၚ်ဒေယှေန် ဍုၚ်ဂျပါန်ဂှ် သွက်သ္ဂောံကဵု အရီုအဗၚ် ကုညးဒဒိုက်ဒၞာဲဝဲါလီု အပ္ဍဲတိဍာ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတုဲ ပ္ဍဲဂိတုဒဳဇြေမ်ပါ ၂၂ ဏံ ကၠောန်ဗဒှ်သဘၚ်ကၞာ ကဵုအထံက်အပၚ် ပရေၚ်မၞိဟ် ပ္ဍဲၝောံဗဒမ်တွဵုရးမန် ဍုၚ်မတ်မလီုရ။

နိပေါန်ဖံဒေယှေန် ဗီုကဵုဒၟံၚ်အရီုဗၚ်(NMSP)
နိပေါန်ဖံဒေယှေန် ဗီုကဵုဒၟံၚ်အရီုဗၚ်(NMSP)
နူဥက္ကဋ္ဌ နိပေါန် ဖံၚ်ဒေယှေန် Mr.Yohei Sasakawa အပ်ပြာပ်ဏာ ကုဥက္ကဋ္ဌဇၞော် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ နာဲထဝ်မန် အရီုအဗၚ် ပရေၚ်မၞိဟ် သ္ၚု ၁၀၀၀ ရိုက်၊ ဂဥုဲဒဗျဂျပါန် ကေုာံ ဂဥုဲအၚ်္ဂလိပ် ဂတာပ်ခေတ်တံကီုရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

“ပ္ဍဲဒေသပိုဲဂှ် ညးဒဒိုက်ဒၞာဲဝဲါလီု နွံၜိုတ် မွဲဠက်ဘာ်မွဲတဲ။ ညးတံ ထံက်ပၚ် ညးဒၞာဲဝဲါလီု မၞုံအပ္ဍဲဟလံက်ခနဳ၊ ဗလးဒုန်ဖာ်၊ ကၞောတ်ၜဳရေဝ်၊ ဒေသဍာ်ဗုတေံဏောၚ်” သာ်ဝွံ ညးလျိုၚ်ဆက်ဆောံ ဍုၚ်သအာၚ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ နာဲဟံသာဗိုန်ခိုၚ် ဟီုရ။

ပ္ဍဲသဘၚ်ကၞာဝွံ ညးမဒှ်ကမ္မတဳ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် ဝန်ဇၞော်ကၟိန်ဍုၚ် ဌာနဝန်ဇၞော်ရုၚ်သမ္မတ ဥူအံၚ်မေန်၊ ဝန်ဇၞော်ကၟိန်ဍုၚ် ဌာနဝန်ဇၞော်ထိၚ်ဒဝ်ပွဳပွူ ကေုာံ ဂြိုပ်ဆု ဥူထောန်ဝေန်၊ ဝန်ဇၞော်ကၟိန်ဍုၚ် ဌာနပရေၚ်ပလံၚ်ဗစိုပ်စက်ယာန် ဥူဇေယျာအံၚ်တံကီု၊ သကိုပ်ဝန်ဇၞော် တွဵုရးမန် ဥူအုၚ်မျေတ်၊ ဥက္ကဋ္ဌ ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန် ဥူကျေန်ဖေ၊ ဝန်ဇၞော် ဂကောံအလဵုအသဳတွဵုရးမန် ကေုာံ ညးတာလျိုၚ် ဌာနမဆေၚ်စပ်တံ တိုန်စိုပ်အိုတ်ရ။

လပါ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိမ္ဂး ဥက္ကဋ္ဌဇၞော် နာဲထဝ်မန်၊ ညးလျိုၚ်ဌာနအုပ်ဓုပ်ဗဟဵု နာဲဝေန်လှ၊ ကေၚ်ကာဗဟဵု နာဲတၠညး ကေုာံ ကမ္မတဳဗဟဵုလ္ၚဵုတံ တိုန်စိုပ်အိုတ်ရ။

ပ္ဍဲဂကောံဍုၚ်ဂျပါန်မ္ဂး ညးလျိုၚ်ယာယဳ ရုၚ်ကလုတ် Mr.Ichiro Maruyama ကေုာံ ဂကောံရုၚ်ကလုတ်ဂမၠိုၚ်၊ ဥက္ကဋ္ဌ နိပေါန်ဖံၚ်ဒေရှေန် Mr.Yohei Sasakawa ကေုာံ ဂကောံဂမၠိုၚ် တိုန်စိုပ်အိုတ်ရ။

ပ္ဍဲအစဳအဇန် အထံက်အပၚ်ဏံဂှ် နူနိပေါန်ဖံၚ်ဒေယှေန် ဇၟာပ်ဇၟာပ်ဂိတု ဆက်ထံက်ပၚ် ရီုဗၚ်အာ သ္ၚုမွဲလ္ၚီရိုက် ကေုာံ ဂဥုဲဇဗ ကုဒေသမန်တံရောၚ်ဂှ်လေဝ် ဂွံတီကေတ်ရ။

နိပန်ဖံၚ်ဒေယှေန်ဝွံ အပ္ဍဲဂိတုအံက်တဝ်ပါဂှ် ဘိၚ်ပၟိၚ်ဏာဍုၚ်ဂျပါန် ညးစၞး UNFC ၁၉ တၠတုဲ သွက်ဂွံရီုဗၚ်ထံက်ပၚ်အာ သွက်ညးဒဴဒဒိုက်ပၞာန် မၞုံအပ္ဍဲတိဍာ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် မဆက်စပ်မံၚ်ကဵုပယျဵု ကိစ္စဆေၚ်စပ်ကဵုပရေၚ်မၞိဟ် မပ္တံကဵု ပရေၚ်ဆက်စၠောံဂၠံၚ်တရဴ၊ ဇွောံမ၊ ဂဥုဲဇဗ မၞုံၚုဟ်မး သြန်ဒဝ်ဠာ အမေရိကာန် ၃ ပြကောဋိကိုဋ်ရောၚ်ဂှ် တုပ်ကၠုၚ်စိုတ်တုဲ စကဵုအရီုအဗၚ် ကုဒေသမန် ကေုာံ ကရေၚ် မဒှ်တိဍာ်အာကၠုၚ်လောဲသွာရ။

ပရေၚ်ရီုဗၚ်ထံက်ပၚ်ဏံဂှ် မဒှ်အဝဲလစှေ် လၟေၚ်ကမၠောန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် အကြာအလဵုအသဳဗၟာ ကေုာံ ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် မဒှ်ကောန်ဂကောံ UNFC ရောၚ်ဂှ် Nippon Foundation လလောၚ်ပ္တိတ်လဝ်ရ။

UNFC ဂှ် ဒက်ပတန်လဝ်ကဵု ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ၁၁ ဂကောံ မပါလုပ် သီုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိရ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.