Categories
ပရိုၚ်

မန်ဍုၚ်လ္ဂုၚ်တံ ပ္တိုန်ဂုဏ်စရာဲ သၚ်မန် အံၚ်လိက် တန်ဓမ္မာစရိယ

အဇာတာ – နူဂကောံ ထံက်ပၚ်သာသနာမန် ဍုၚ်လ္ဂုၚ် ဍိုက်က္ဍိုပ်တုဲ ကၠောန်ဗဒှ်ဏာ သဘၚ်ပ္တိုန်ဂုဏ်စရာဲ ကဵုပြာပ်တံဆိပ်ကြာ ကုခမဳသၚ်မန် မအံၚ်ဇၞး တန်ဓမ္မာစရိယ ပ္ဍဲဇြပ်သ္ဘၚ်ဓရ်မန် လ္တူဍုၚ်လ္ဂုၚ် ပ္ဍဲဂိတုဂျာန္နဝါရဳ ၂၀၊ သၞာံ ၂၀၁၂ ဏံရ။

သ္ဘၚ်ပတိုန်ဂုဏ်စရာဲ သၚ်မန်အံၚ်လိက်တန်ဓမ္မာစရိယ(၂၀)ဇကု ဂကောံထံက်ပၚ်သာသနာမန်(ဍုၚ်လ္ဂုၚ်)
သ္ဘၚ်ပတိုန်ဂုဏ်စရာဲ သၚ်မန်အံၚ်လိက်တန်ဓမ္မာစရိယ(၂၀)ဇကု ဂကောံထံက်ပၚ်သာသနာမန်(ဍုၚ်လ္ဂုၚ်)
ပ္ဍဲသၞာံခရေတ် ၂၀၁၂ ဂှ် ခမဳသၚ်မန် အံၚ်တန်ဓမ္မာစရိယ မၞုံ ၂၀ ဇကုတုဲ အပ္ဍဲဂှ်မ္ဂး နူဂိုဏ်သုဓမ္မာ ၁၅ ဇကု၊ နူဂိုဏ်မဟာယျေန် ၅ ဇကု ပါလုပ်ရ။ အလုံကၟိန်ဍုၚ်မွဲမ္ဂး ခမဳသၚ် အံၚ်တန်ဓမ္မာစရိယ မၞုံ ၅၈၀ ရ။

သဘၚ်ကၞာ အပ်ပြာပ်တဆိပ်ကြာ အလုံကၟိန်ဍုၚ်ဝွံ ကၠောန်ဗဒှ် ပ္ဍဲဂိုဟ်သာသနာကဝ်ၜိုဟ် (ကမ္ဘာအေး သာသနာ့ လိုဏ်ဂူ) စနူအခိၚ်ဒေါဝ်တ္ၚဲ ၁၂ နာဍဳ စဵုစိုပ်အခိၚ်သဝ်တ္ၚဲ ၃ နာဍဳတုဲ သဘၚ်ပတိုန်ဂုဏ်စရာဲ ခမဳသၚ်မန်ဂှ် ထပ်ကၠောန်ဗဒှ် စနူအခိၚ်သဝ်တ္ၚဲ ၄ နာဍဳ စဵုစိုပ် ၅ နာဍဳကဝါ်ပၠန်ရ။

ဂကောံမန် ဍုၚ်လ္ဂုၚ်ဂှ် ကုခမဳသၚ်မန် အံၚ်လိက် တန်ဓမ္မာစရိယ နူအလဵုအသဳတုဲတံ ပလံၚ်ဗစိုပ် တကအ်သိၚ်ဃဵုတေံ သွက်ဂွံဆက်ကတ်လ္ၚတ် ပညာတန်သၠုၚ်မာန်ပၠန် ရန်တၟံလဝ်ရ။

ဂကောံမန်ဍုၚ်လ္ဂုၚ်ဝွံ ဇၟာပ်ဇၟာပ်သၞာံ ရုဲစှ်ခမဳသၚ် ကေက်သ္ကာ မွဲသၞာံ ၂ ဇကုတုဲ ပလံၚ်ဗစိုပ်မံၚ် တကအ်သိၚ်ဃဵုတေံ သွက်ဂွံ ဆက်လ္ၚတ်ပညာရောၚ်ဂှ် ဥက္ကဌ ဂကောံထံက်ပၚ်သာသနာမန် နာဲချေတ်ဖေ ဟီုရ။

“ပလံၚ်ဗစိုပ်လဝ် သမဳသၚ်မန်တံ ဍုၚ်သဳရိလၚ်္ကာ (တကအ်သိၚ်ဃဵု) တေံ လၟုဟ်တှေ်ဂွံ ၁၁ ဇကုတုဲယျ၊ သၞာံဏံ ပိုဲတံ ထပ်ပလံၚ် သၚ် ၂ ဇကုပၠန်ဏောၚ်။ တၠဂုဏ် မွဲဇကုဂှ် ညးစိုပ်အာအတေံတုဲ သှေ်မံၚ်အဏံ မွဲဇကုပၠန်ရ။ သၞာံဏံတှေ် ပိုဲတံပလံၚ်ဂွံ ခမဳသၚ် ၁၃ ဇကုရရောၚ်” ဂှ် နာဲချေတ်ဖေ ဟီုရ။

ဂကောံ ထံက်ပၚ်သာသနာမန် (ဍုၚ်လ္ဂုၚ်) ဏံဂှ် စဒက်ပ္တန်ကၠုၚ် နူသၞာံ သက္ကရာဇ်ဍုၚ် ၁၃၆၈ တေံတုဲ သၞာံဏံမ္ဂး ဂွံ ရ သၞာံရ။

ဂကောံ ထံက်ပၚ်သာသနာမန် (ဍုၚ်လ္ဂုၚ်) ကေုာံ ဂကောံဒက်မိတ် ကောန်ဂကူမန် ဍုၚ်သၚ်္ကာပေါဝ်တံ ပံၚ်ကောံတုဲ မွဲဂကောံမ္ဂး ကေတ်တာလျိုၚ် ခမဳသၚ်မွဲဇကု ထံက်ပၚ်မံၚ် သြန်ဒဝ်ဠာ အမေရိကာန် မွဲဇကု ၂ လ္ၚီ သွက်ပရေၚ်ပညာရောၚ် ညးဆက်ဟီုရ။

နူကဵုအဇဳအဇန်အလဵုအသဳ ဇၟာပ်ပ်သၞာံ ကဵုကၠုၚ်လာဘ် ကုခမဳသၚ် အံၚ်လိက်တန်ဓမ္မာစရိယ ပ္ဍဲဍုၚ်အၚ်ဝကဵု ဍုၚ်လ္ဂုၚ် မွဲသၞာံမွဲဒၞဲါတုဲ သၞာံဏံဂှ် ဒှ်အလန် ကဵုတံဆိပ်ကြာ လ္တူဍုၚ်လ္ဂုၚ်ရ။

သၞာံလောန်ကၠုၚ်တေံဂှ် ခမဳသၚ်မန် အံၚ်တန်ဓမ္မာစရိယ ၃၀ ဇကုပြၚ်တုဲ သၞာံဏံ အံၚ် ၂၀ ဇကုဟေၚ်ဂှ်ရ အောန်စှေ် နူသၞာံကၠာတေံရောၚ်ဂှ် တၠဂုဏ်အာနန္ဒ မအံၚ်တန်ဓမ္မာစရိယ ဟီုရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.