Categories
ပရိုၚ်

ကၠောန်သ္ပအခန်ကၞာလၞီအောန်စိုတ် အလံၚ်ဗိုလ်ကောန်ဍုၚ်အရေၚ်ဂမၠိုၚ် စုတိလဝ်

ဒပ်ပၞာန်အလဵုအသဳဗၟာ ပန်လွဟ်ဇၞော်တုဲ ပ္ဍဲဌာန်ဂအုပ်ဗဟဵု ဒပ်ပၞာန်ဗၠးၜးဂကူကချေၚ် (KIO) အလံၚ်ဗိုလ်ကောန်ဍုၚ်အရေၚ် တိုန်မံၚ်ဘာပၞာန် ၂၃ တၠ စုတိအာလဝ်ဂှ် သၟတ်ကောန်ဍုၚ်အရေၚ်တံ ကၠောန်သ္ပအခန်ကၞာ စၟတ်သမ္တီအောန်စိုတ် ဖျေံစွံပ္ကဴလၞီအောန်စိုတ် ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ (၂၃) ဂိတုနဝ်ဝေန်ဗာ၊ အခိၚ်နူဂယး ဒၞာဲဍုၚ်လ္ဂုၚ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်သာန်ချံၚ်၊ ဗဒါဲကၠအ် ပ္ကဴပဒုမ္မာရ။

သၟတ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂမၠိုၚ် ဇက်တိုန်ရှေ်သှေ်(IMNA)
သၟတ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂမၠိုၚ် ဇက်တိုန်ရှေ်သှေ်(IMNA)
ၜိုတ်အခိၚ်နူဂယး (၁၀) နာဍဳဂှ် သၟတ်ကောန်ဍုၚ်အရေၚ် လၟုဟ်ၜိုတ် (၁၀၀) တၠတံဂှ် ကတက်ပဠောံအရံၚ်ပစံက်၊ ရပ်လဝ် ပ္ကဴကၠေၚ်လ္တိုပ်ဂမၠိုၚ် ကွာ်ရေၚ်ကၠုၚ်ဂၠံၚ်ဂှ် ဂွံဆဵုညာတ်ကေတ်ရ။

“ကၠောန် စၟတ်သမ္တီအောန်စိုတ်ရ၊ တုဲပၠန် မိက်သ္ဂောံဂွံ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်တုဲ ပိုဲ သ္ဒးကၠောန်သာ်ဏံရ၊ မၞိဟ်နွံမံၚ်အဏံဖအိုတ်ဂှ် ဒးဒုၚ်စသိုၚ်ပေၚ်ၚ်ရ။ ပရေၚ်ဍေံတံ ကၠောန်ဏာ လၟုဟ်ဏံ ခိုဟ်ကီုပရေံကီုဂှ် ပိုဲဟွံမိက်ဟီုပုဟ်။ ဇကုဇကု၊ ဇကု ကဵုသ္ဂုတ်သွာတ်ကေတ်တ်ရ” ဂှ် သ္ကံရဲ အလံၚ်ဗိုလ်စုတိအာမွဲတၠ သၟတ်ဝုတ်ကောန်ဂကူပလံၚ် မနုနုအေ ဟီုလဴဏာကဵု ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် IMNA ရ။

ဂိတုနဝ်ဝေန်ဗာ (၁၉) ဂှ် ပ္ဍဲဌာန်ဂအုပ်ဗဟဵု(KIO)၊ ဍုၚ်လာၚ်ဇြာ၊ ဒၞာဲဘာတန်ဗ္တောန် အလံၚ်ဗိုလ်ဂှ် ဒၟာနူဒပ်ပၞာန်ဗၟာတံ ပန်စုတ်ကဵုလွဟ်ဇၞော်တုဲ အလံၚ်ဗိုလ် (၂၃) တၠ စုတိ၊ အ္စာကဵုကွးဘာတန်ဗ္တောန် မၞိဟ် (၂၀) တၠတံဂှ်လေဝ် ဒးအာဘဲဝပ်ရ။

စပ်ကဵုအရာက္တဵုဒှ်အာ ပရၚ်ဟိုတ်သာ်ဏံတုဲ သ္ဂောံဆက်အာကဆံၚ်ၜိုဟ်လလမ် ဂတတေံပၠန်ဂှ် ဟွံလောဲသွာရ၊ နကဵုအလဵုအသဳဂှ် ညံၚ်သ္ဂောံဂွံအာ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ဇေတ်တ် သ္ဒးကၠောန် ထေက်ရောၚ်ဂှ်လေဝ် နူဗော် “လူ့ဘောၚ်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်” မနဝ်နဝ်ထက်သာန် ဟီုရ။

မနဝ်နဝ်ထက်သာန် ဂှ် “ ပိုဲမိက်ဂွံဟီုဂှ်တှေ် မုဟိုတ် မကမ်သ္ဂောံဒးထပ်စှေ်ကၠုၚ်ဂှ်ရော ဒးသၟာန်ရ၊ ကၠောန်မံၚ်ပရေၚ်ဒေါံပန်ပှော်ဖိုဟ်ဂှ် မုဟိုတ်ဂွံဒး ထပ်ပန်စုတ်ပၠန်ရော၊ ပရေၚ်ဖံက်သၞောဝ်ဏံဂှ် လ္ပာ်အလဵုအသဳ သ္ဒးကေတ်ကဵုအရေဝ်ပေၚ်ၚ်ထေက်” ဂှ် ဟီုရ။

သၟတ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂမၠိုၚ် ဆက်ကွာ်ရေၚ်အာ စဵုကဵုစိုပ် ဒၞာဲဂတမုက် ဌာန်ဒ္တန်ၜိုဟ်လလမ်ဗၟာ MPC တုဲ သွက်အလံၚ်ဗိုလ်စုတိအာတံဂှ် ရှေ်သှေ် နကဵုဇၟန်ပ္ကဴလၞီအောန်စိုတ်ကီု သီုဍေၚ်ပၟတ်ပၞာၚ်သ္ဍဴ ရာဒနာမိက်အိုတ်ရ။

ညးတာလျိုၚ် MPC ဥူလှမိုၚ်ယှိုဲဂှ် မၞိဟ်ပၟိက်မိက်ဂွံ ပ္တိုန်လိက်မၞုံမ္ဂး ကၠုၚ်ဆဵုဂဗကဵု ညးတံမာန်ရောၚ် သာ်ဝွံဟီုဂးဏာရ။

ဥူလှမိုၚ်ယှိုဲဟီုဂှ် “ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဒှ်ဒှ် ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ဒှ်ဒှ် ဓဝ်ပတှ်ဟီုဂှ် သၠုၚ်သဝ်မၞုံမံၚ်လုၟိန်ရ။ အၝေဏံ ညံၚ်ဂွံကလၚ်ခိုဟ်တိုန် သ္ဒးပလေဝ်ရနွံ” သာ်ဝွံ ဟီုလဴကဵု ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် IMNA ရ။

အပ္ဍဲကဵု အလံၚ်ဗိုလ် တိုန်မံၚ်တန်ဘာဗ္တောန် (KIO) စုတိလဝ်တံဂှ် နူဗော်ဗၠးၜးကောန်ဂကူတအာၚ် (PSLF/ TNLA) ၁၁ တၠ၊ ဒပ်ပၞာန်ရခေၚ် (AA) ဂှ် ၈ တၠ၊ ဒပ်ပၞာန်ပၠတရဴကောန်ဂကူချေၚ် CNF ၂ တၠကေုာံ ဒပပ်ပၞာန်ကွးဘာဗၟာ ABSDF ၂) တၠ ပါလုပ်ဂှ် KIO လလောၚ်တြး ပ္တိတ်လဝ်နွံရ။

ဟိုတ်နူဒပ်ပၞာန်အလဵုအသဳ ပန်စုတ်လဝ်ကဵုလွဟ်ဇၞော်သာ်ဏံဂှ် ညးဂမၠိုၚ်ညံၚ်ဂွံကၠး သွက်ဂွံသောၚ်ကလးအာ သမ္မတ ဥူတုၚ်ဇြုၚ် ကဵုလဝ်စၞောန်ပ္ညုၚ်တုဲ နူလ္ပာ်ဒပ်ပၞာန်တံဂှ်လေဝ် ပရေၚ်ပန်စုတ်ဏံဂှ် သွက်ကဵုအာသတိမွဲသာ်ဟေၚ် ဟီုဂးလဝ် ပ္ဍဲဌာန်ပရိုၚ် VOA ဓမံက်ထ္ၜးလဝ်ရ။

အရာကိစ္စလွဟ်ဇၞော်လၟုဟ်ဏံဂှ် မိက်သ္ဂောံဂၠာဲသၞးရောၚ် နကဵု KIO လလောၚ်တြးပတိတ်လဝ်တုဲ နကဵုဒပ်ပၞာန်ဗၟာ ဖျေံလဝ်ဒပ် ကရာပ်ဌာန်ဂအုပ်ဗဟဵု KIO ဒၞာဲဒဵုခရာဗောန်ဂှ် ကလၚ်တိတ်အာညိ၊ လွဟ်ဇၞော်တံဂှ်လေဝ် ပါဲကဵုညိဂှ် အာတ်မိက်လဝ် နူဌာန်ဒ္တန်ၜိုဟ်လလမ်အလုံဍုၚ်ဗၟာ MPC ကေုာံ ဂကောံပ္ညဳပ္ညပ်ပရေၚ်ဒေါံပန်ပှော် ကောန်ဍုၚ်အရေၚ် NCCT ကီုရ။

လ္ပာ်ဒပ်ပၞာန်ဗၟာတံ စေတနာမၞုံပၟိက်ကဵု ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ဍာံကီု ဟၟဲကီုဂှ် သွက်ဂွံဒးသၟာန် ဂလာန်ဗွဲမဂၠိုၚ်နွံတုဲရဲဖန်ဗဒှ်မံၚ် ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် ညံၚ်သ္ဂောံလ္ဇုဲလ္ဇအာတံဂှ် ဒစဵုဒစးအာပေၚ်ၚ်ရောၚ်ဂှ်လေဝ် ကံၚ်ဇြဳဖိတ်ဒရေဝ်ညဳသၟဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် UNFC ပတိတ်လဝ် ပ္ဍဲလိက်လလောၚ်တြး ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.