Categories
ပရိုၚ်

ပ္တိုန်ဂုဏ်စရာဲ ကုညးဂွံလာဘ်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ညးဗြဴမန် “မိကောန်ဆာန်နန်”

ဂကောံညးဗြဴမန်ပံၚ်တောဲ (MWN – Mon Women Network) အာဂတပၠတရဴတုဲ ကၠောန်ဗဒှ်ဏာ ပေဲါပ္တိုန်ဂုဏ်စရာဲ ကုက္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ညးဗြဴမန်မွဲတၠ ညးမက္လိဂွံလဝ် လာဘ်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် ဒေသအာယှ (N – Peace Awards 2014) မိကောန်ဆာန်နန် ပ္ဍဲဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ (၉)၊ ဒၞဲါၝောံခန်ပိုၚ်ခေတ် မၞုံပ္ဍဲအရာပ်မျာၚ်သာယာ ဍုၚ်မတ်မလီုဂှ်ရ။

နကဵုဂကောံညးဗြဴမန်ပံၚ်တောဲ (MWN) ချပ်စညးသ္ကံတုဲ မိကောန်ဆာန်နန်ဂှ် ဒှ်ညးမကၠောန်မံၚ် သွက်ညးဗြဴ၊ ပ္ဍဲ (MWN) လေဝ် ပါလုပ်ရေၚ်တၠုၚ်မံၚ်မွဲတၠကီုဂှ်ရ ပ္တိုန်စရာဲမ္ဂး ထေက်ကြိုက်ဏောၚ် စှေ်စိုတ်တုဲ တ္ၚဲသၠးဂှ် ဒှ်ကၠောန် အာဗီုဏံရောၚ်။ ပ္ဍဲကဵုပ္တိုန်ဂုဏ်စရာဲဂှ် ဂကောံမဟာဇန်မန်၊ ဂကောံသ္ကံရဲ ကေုာံ ကၟုဲတၟေၚ်ဍုၚ်သၟာၚ်ဂမၠိုၚ် တိုန်စိုပ် ကၠုၚ်နွံကီုရ။

“ကောန်ဆာန်နန် ဂွံလာဘ်ဏံဂှ် နကဵုအဲ သ္ကံရဲမပံၚ်ကၠုၚ်လဝ် ပွိုၚ် (၃၀) သၞာံပြၚ်ၚ်မွဲတှေ် မိပ်စိုတ်ဗွဲမလောန် မိက် ဂွံဟီုကၠာ၊ အခိၚ်တ္ၚဲဏံ နူကဵုဂကူမန်ပိုဲမွဲတၠ ဂွံဏာလာဘ်တုဲ ပ္ဍဲဍုၚ်ဗၟာကီု ပ္ဍဲကဵုဍုၚ်အာယှကီု ညးတံဂွံတီအာဂှ် မိပ် စိုတ်ပၠန်၊ တုဲတှေ် မိကောန်ဆာန်နန်ဝွံ သွက်ညးဗြဴသၟတ်မန်ပိုဲတ္ၚဲဏံတံမ္ဂး ဒှ်သၞံၚ်မွဲဍောၚ်ရောၚ် မိက်ဂွံဟီုရ” သာ်ဝွံ နာယက ဂကောံညးဗြဴမန်ပံၚ်တောဲ ကေုာံ ဥက္ကဋ္ဌဂကောံညးဗြဴမန် မိလွဳဟာန် ဟီုရ။

သၟာၚ်နူဂှ် ညးချဳဓရာၚ် သွက်အခေါၚ်အရာညးဗြဴမန်မွဲတၠ “မိကောန်ဆာန်နန်” ပွမက္လိဂွံဏာလာဘ် က္ဆံၚ်ဂၠးကဝ် သ္ပ လဝ်စၟတ်သမ္တီသာ်ဏံဂှ် မဒှ်အလန်ကိုပ်ကၠာအိုတ်ရောၚ်တုဲ ညးတိုန်စိုပ်ကၠုၚ်တံ သီုဟီုဂလာန် သ္ပအထိုၚ်အသး ကဵု ဇြဟတ်စိုတ် ကုမိကောန်ဆာန်နန်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။

ယၟုလာဘ်ညးက္လိဂွံဂှ် ဂွံယၟု (Untlod Stories) “ပရူပရာဝၚ် ညးမွဲဟွံမိက်လဴ၊ ပရေၚ်ဒဒှ်ညးဗြဴတံ ကၠောန်သ္ပပရေၚ် ပြံၚ်သၠာဲ အပ္ဍဲဗွိုၚ်ညးဍုၚ်ကွာန်” ဂှ်ရ နူကဵုဂကောံ (N – Peace Network) တံ သ္ပစၟတ်သမ္တီ နဒဒှ်ညးချဳဓရာၚ် သွက် အခေါၚ်အရာညးဗြဴ၊ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် ကေုာံ ပရေၚ်ဂီုကၠီုမွဲတၠတုဲ ဇိုန်ကဵုလဝ်ရောၚ်။

“လာဘ်ဏံဂှ် သီုဖၟိုတ်ပိုဲမၞိဟ်မသုန်တၠ ဂွံလဝ်ရ၊ ပ္ဍဲဂှ်တှေ် ညးဗြဴနူဍုၚ်အာဖဂါန်နေဿတာန်၊ အေန်ဒိုဝ်ဏဳယှာ၊ ဏဳ ပဝ်၊ ပါကေဿတာန်ကဵု သ္ပစၞးကောန်ဍုၚ်အရၚ် ပ္ဍဲဍုၚ်ဗၟာတုဲ အဲပါလုပ်မွဲကီုရ” သာ်ဝွံ မိကောန်ဆာန်နန် ဟီုထ္ၜးရ။

လာဘ် N – Peace Awards 2014 ဝွံ တုဲကၠုၚ်ဂိတုအံက်တဝ်ဗာ (၂၄)၊ သၞာံ (၂၀၁၄) ဂှ် နူကဵုဂကောံဆေၚ်စပ်တံ ကၠောန်သ္ပတဴ ပေဲါအပ်ပြာပ်ဇိုန်ဏှၚ်တဆိပ် ကုညးမက္လိဂွံလာဘ်ဂမၠိုၚ် အပ္ဍဲကဵုဍုၚ်ၜၚ်ကံက် တုဲဒှ်အာတုဲ အနာဂတ် ဂတဏံ သွက်ဂွံဒးဂ္စာန်ကၠောန်ကမၠောန် နွံတၟာဂလိုၚ်ဏီရောၚ်ဂှ်လေဝ် မိကောန်ဆာန်နန် ဟီုပ္တိတ်ရ။

အခိၚ်လၟုဟ် မိကောန်ဆာန်နန်ဂှ် က္လိဂွံအာယုက် (၄၈) သၞာံ၊ မဒှ်ညးလုပ်မံၚ်ပေဲါဗ္တိုက် သွက်အခေါၚ်အရာညးဗြဴ၊ ပရေၚ်ဂကူမန် မွဲဒမြိပ်တုဲ ပစ္စုပ္ပန်ဝွံ အပ္ဍဲဂကောံညးဗြဴမန် (MWO) ဂှ် ကေတ်လဝ်တာလျိုၚ် နဒဒှ်ဒု – ဥက္ကဋ္ဌ ကေုာံ ညးပၠတရဴကမၠောန် (ဒါရိုက်တာ) မွဲဖိုဟ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.