Categories
ပရိုၚ်

ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA တုဲကၠာရလေဝ် ရမျှာၚ်လွဟ်သ္ၚိတ်အာ လွာဲဂှ်ဟွံသေၚ် MPC ဟီု

MPC သောၚ်ကလးပရိုၚ်(MPC)
MPC သောၚ်ကလးပရိုၚ်(MPC)
ချေတ်မေန်ထောန် – ယဝ်ရကိစ္စထ္ပက်စၟတ်တဲ လိက်ကသုက် NCA ဒိုအ်ပန်ပှော် အလုံဍုၚ် တုဲအာကီုလေဝ် ဒၞာဲဒေသလ္ၚဵုပရေၚ်ပန်ပှော်ဆက်ဒှ်အာမံၚ်တုဲ ရမျှာၚ်လွဟ်သ္ၚိတ်ဒိုအ်အာ လွာဲဂှ်ဟွံသေၚ် ညးနွံကဵုတာလျိုၚ် ဌာန်ဂအုပ်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဗၟာ MPC ဟီုရ။

ကိစ္စထ္ပက်စၟတ်တဲ ဒိုအ်ပန်ပှော် အလုံဍုၚ် တုဲအာမ္ဂး ကလောန်ဂှ် တုဲအာရ ဟွံသေၚ်၊ လၟေၚ် ဒးဆက်ကၠောန် နွံမံၚ်ဏီဏောၚ် ဂးတုဲ ပ္ဍဲသေပ်တေမ်ဗာ ၁၁ ဂှ် နူကဵု MPC နွံပ္ဍဲလ္ဂုၚ်ဂှ် သောၚ်က္လးကဵု ရဲမဳဒဳယာပရိုၚ် အတိုၚ် ဗွဲလ္တူဂှ်ရ။

“ ထ္ပက်စၟတ်တဲ ဒိုအ်ပန်ပှော် NCA တုဲဗက် ဘုံသၟဝ်တေံ ဗရုလွဟ် ဒိုအ်အာလွာဲဂှ်ဏောၚ် ပိုဲဟွံဟီု။ ပရေၚ်ပန်ပှော်ဂှ် ဆက်နွံမံၚ်ဏီဏောၚ် မုဟိုတ်ရောမ္ဂး ထ္ပက်စၟတ်တဲတုဲမှ ဗီုလဵု ဂွံပသောၚ်အာ ပရေၚ်ပေါဲဗ္တိုက်ရော ဒးသဳကၠဳမံၚ်ဏီ။ ဒၟါနူဂှ်ရ ဗွဲကိုပ်ကၠာ ညံၚ်ဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ ဒိုအ်ပန်ပှော်ဂှ် ပိုဲဒးဖ္တိုက်ဖၟောဝ်ကၠာ” သာ်ဝွံ လှမိုၚ်ယှိုဲ နူ MPC ဂှ် ဟီုရ။

ဂကောံပ္ညဳပ္ညပ် ကိစ္စပရေၚ်ဒိုအ်ပန်ပှော် အလုံဍုၚ် NCCT မသ္ပစၞး ဂကောံရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ကဵု ကမ္မတဳ ရၚ်တၠုၚ် ကလောန် ဓမံက်ရုပ်ရဴ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ UPWC မပစၞးအလဵုအသဳ တံဝွံ ဒုၚ်တဲ တုပ်စိုတ်ကဵု မူ NCA ဗွဲအပြောံဂှ်တုဲ ပ္ဍဲဂိတုမာတ် ၃၁၊ သၞာံ ၂၀၁၅ ဂှ် ညးစၞးသီုၜါလ္ပာ် ဒုၚ်ထ္ပက်စၟတ်တဲ ဂတ သမ္မတ တိၚ်သိၚ် ပ္ဍဲ ရုၚ် MPC လ္ဂုၚ်ဂှ် တုဲမံၚ်ရ။

ကြဴနူဂှ်ပၠန် လ္ပာ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ဂကောံ ပ္ညဳပ္ညပ်အဆံၚ်သၠုၚ် (SD) အဝဵုသၠုၚ်နူ NCCT ဂှ် ပ္ဍဲဂိတု အဝ်ဂါတ် ရ ထပ်သဳကၠဳရၚ်သ္ကံ ကဵု UPWC မရနုက်ကဵု ၉ ဝါ ပၠန်တုဲ မူ NCA နူကဵုအဆံၚ် မူအပြောံဂှ် ပ္ညဳတုပ်စိုတ် စိုပ်အာ အဆံၚ် မူဒ္တန် (မူချော) ရ။

“ ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA တုဲဗက် ပရေၚ်ပန်ပှော် ဒိုအ်အာရ ဟွံသေၚ်ဏီ၊ ပေါဲဗ္တိုက် ဆက်နွံမံၚ်ဏီ၊ ဣဏံဂှ် မွဲလ္ပာ် ကဵု မွဲလ္ပာ် ဒၟါနူ သက်စေဝ် တိဍာ် ဟွံမာန်ဏီဂှ်ရ ဍေံဆက်ဒှ်မံၚ်၊ သက်ပယဵုတိဍာ် တုဲမ္ဂး ဍေံဟွံပန် ညးသ္ကံရ။ ဂွံသက်စေဝ်တိဍာ်မာန်ဂှ် ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA တုဲမှ ဒှ်မာန်ဏောၚ်။ ကာလဂှ်မှ ဗီုလဵုဖန် ဗီုလဵုသက်ပယဵု ညးသ္ကံရော ပ္ညဳတုပ်စိုတ် တုဲဒှ်အာတုဲမှ ပေါဲဗ္တိုက်တံ ဒိုအ်အာဏောၚ်” သာ်ဝွံ ဒံက်တာ မေန်ဇြဝ်ဥု ဒါရာ်တာ MPC ဟီုရ။

အလဵုအသဳ ကဵု က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် ဂကောံရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ၜိုန်ရ တုပ်စိုတ်ကဵု မူ NCA နဒဒှ် မူဒ္တန် တုဲကီုလေဝ် ပ္ဍဲဒေသ ဂကောံရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ချဳဒရာၚ်အာကၠုၚ်မံၚ် လ္ပာ်မပ္တံကဵု တွဵုရးသေံ သ္ကုတ်သၟဝ်ကျာ၊ တွဵုရးကချေၚ်၊ တွဵုရးကရေၚ်၊ တွဵုရးရခေၚ် တံဂှ်မ္ဂး ပေါဲဗ္တိုက် ဆက်ဒှ်မံၚ်ဖိုဟ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.