Categories
ပရိုၚ်

သေပ်တေမ်ဗာ ၂၉ ဏံ ညံၚ်ဂွံဒှ်ထ္ပက်စၟတ်တဲလိက်ကသုက် NCA ဂှ် သမ္မတ ပၠောပ်ဂလာန်

သမ္မတပၠောပ်ဂလာန် တ္ၚဲထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA(MPC)
သမ္မတပၠောပ်ဂလာန် တ္ၚဲထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA(MPC)
ချေတ်မေန်ထောန် – သမ္မတက္ဍိုက်ပ်တုဲ ပူဂဵုအဆံၚ်သၠုၚ်ၚ် လ္ပာ်အလဵုအသဳ ကဵု က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဇၞော်ဇၞော် ဂကောံကောန်ဍုၚ်အရၚ် မရပ်လွဟ်တံ တ္ၚဲဏံ ညးတံဆဵုဂဗသဳကၠဳရၚ်သ္ကံတုဲ အပ္ဍဲဝိုၚ်သဳကၠဳဂှ်ရ – သေပ်တေမ်ဗာ ၂၉

ဏံတှေ် ညံၚ်ဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ လိက်ကသုက် (NCA) ဒိုအ်ပန်ပှော် အလုံဍုၚ်ဂှ် သမ္မတတိၚ်သိၚ် ပၠောပ်လဝ်ဂလာန်နွံ ဂွံလဝ်ပရိုၚ်ရ။

ရန်ကဵု သွက်ဂွံဒှ်ထ္ပက်စၟတ်တဲ လိက်ကသုက် (NCA) ဒိုအ်ပန်ပှော် အလုံဍုၚ် ဂှ်တုဲ ပ္ဍဲတ္ၚဲ သေပ်တေမ်ဗာ ၉ ဏံ သမ္မတ တိၚ်သိၚ် မွဲဟာန် ဝန်ဇၞော်ဂမၠိုၚ် (အဆံၚ်ကၟိန်ဍုၚ်) ကဵု က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဇၞော်ဇၞော် ၉ တလ နူဂကောံ ရပ်လွဟ်တံ ဆဵုဂဗသဳကၠဳရၚ်သ္ကံ ပ္ဍဲဌာန်ကောန်ဗေန်ယှေန်သေန်တာ ဆေၚ်ကဵုရးဍုၚ်နာနာ လၟိဟ် (၂) ဂှ်တုဲ သမ္မတ ဟီုဂးပၠောပ်ဂလာန် အတိုၚ်ဗွဲလ္တူဂှ်ရ။

“က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ၉ တလ တံလေဝ် တ္ၚဲဏံ ညးတံ ပံက်သြိုဟ် ဟီုဂး သဳကၠဳဏာ ကၠးကၠးမးမးရ။ ဒၟါနူဂှ်ရ သေပ်တေမ်ဗာ ၂၉ ဏံ ကၠောန်ပေါဲ ထ္ပက်စၟတ်တဲ (NCA) ဏောၚ်ဂးတုဲ သမ္မတ ပၠောပ်လဝ်ဂလာန် သာ်ဂှ်ရ။ ကိစ္စဏံ လ္ပာ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံလေဝ် ဟွံတးပါဲရ၊ ဆ္ဂး ၜိုတ်ဂိတု အံက်တဝ်ဗာ တေံမှ ကၠောန်တှေ်ခိုဟ်ဏောၚ် ညးတံ က္လေၚ်ပၠောပ်ဂလာန်ကီုရ။ ဒှ်သာ်ဂှ်ရ တ္ၚဲသမ္မတ ပၠောပ်ဂလာန်ဂှ် ဒှ်ဟာ၊ ဟွံသေၚ်တှေ် ဒှ်ပ္ဍဲ ဂိတုအံက်တဝ်ဗာ တေံဟာဂှ် ကေတ်ဟွံဒးဏီ” သာ်ဝွံ ဥုလှမိုၚ်ယှိုဲ (နူဌာနပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ ဗၟာ) ဂးရ။

သွက်ဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ ကုလိက်ကသုက် (NCA) ဒိုအ်ပန်ပှော် အလုံဍုၚ်ဂှ် သမ္မတ တိၚ်သိၚ်ဂှ် ညးပၠောပ်ဂလာန် ကၠောန်ပ္ဍဲသေပ်တေမ်ဗာ ၂၉ ၊ လ္ပာ် ဂကောံရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံဂှ် က္လေၚ်ပၠောပ်ဂလာန် ညံၚ်ဂွံကၠောန် ပ္ဍဲဂိတုအံက်တဝ်ဗာ ၁၅ တေံ ဂးလဝ်သာ်ဂှ် ညးတာလျိုၚ်ၜါလ္ပာ်တံ ဟီုရ။

“သမ္မတဇၞော် ဟီုဂှ် ညံၚ်ဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ၂၉ ဂိတုဏံ။ လ္ပာ်ပိုဲဂှ် သွက်ဂွံ စဴပ္တိုန်ထ်ၜးကဵု ကောန်ဂကောံတံ နွံမံၚ်ဏီတှေ် ပိုဲက္လေၚ် ပၠောပ်လဝ်ဂလာန် ဂိတုအံက်တဝ်ဗာ ၁၅ တေံ။ ဠပြဟ်နူဏံလေဝ် ပြဟ်မာန်မံၚ် ပြဟ်ၜိုတ်လဵုဂှ် ဟီုဟွံမာန်ဏီ” သာ်ဝွံ ပဒေါ သဝ်ကွေဝ်ထူဝေန် နူဂကောံ ပ္ညဳပ္ညပ် စပ်ကဵုပရေၚ်ဒိုအ်ပန်ပှော် အလုံဍုၚ် (NCCT) ဂးရ။

ပ္ဍဲပေါဲသဳကၠဳဝွံ လ္ပာ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂှ် အေန်ဗာန်ဠ ဥက္ကဌ KIO၊ သဝ်မူတူသေဖဝ် ဥက္ကဌ KNU၊ အေဗဴတွိ ဥက္ကဌ KNPP၊ သေဓေန် နာယက SSPP၊ နာဲထဝ်မန် ဥက္ကဌ NMSP၊ နဝ်ဇြဳဖဝ်ရာသိၚ်၊ ဒံက်တာဠဂျာ၊ ပူဇြေန်ကျုၚ် မဒှ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် ဂကောံမၞိဟ်စၞး ပရေၚ်ပ္ညဳပ္ညပ် အဆံၚ်သၠုၚ် (SD) ကေုာံ ပဒေါသဝ်ကွေဝ်ထူဝေန် နူ (NCCT) တံ တိုန်စိုပ်အိုတ်ရ။

လ္ပာ်အလဵုအသဳဂှ် သမ္မတ တိၚ်သိၚ် မွဲဟာန်ကေုာံ ဝန်ဇၞော်ဂမၠိုၚ် (အဆံၚ်ကၟိန်ဍုၚ်) မတွံဂး ဥုအိုၚ်မေန်၊ ဥုယေဝ်ထောဋ်၊ ဥုအုၚ်မျေအ်၊ ဥုသဵုတိၚ်၊ ဥုခေန်မိုၚ်သဵု၊ ဥုဝေန်ထောန်၊ ဥုတိၚ်ဇြဝ် ဒုဥက္ကဌ UPWC ၊ ဥုထောန်န်ဥု ဒုဂအုပ် ညးဗက်အမှု (ဒုရှေ့နေချုပ်) တံ တိုန်စိုပ်တုဲ ဓရီုသဳကၠဳရၚ်သ္ကံအိုတ်ရ။

သေနာပတိပၞာန် မေန်အိုၚ်လှာၚ် ကဵု သၞာဲဒဴပၞာန် အဆံၚ်လ္တူတံဂှ် တိတ်တရဴ ဍုၚ်အေဿရေဲ တေံတုဲ တိုန်စိုပ် ဟွံမာန်ရ။

ပ္ဍဲပေါဲသဳကၠဳဏံ လ္ပာ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂှ် ဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵုမူ -ဂကောံရပ်လွဟ် ညံၚ်ဂွံပါလုပ် သီုဖအိုတ်- သဳကၠဳဏာတုဲ ပ္ဍဲကိစ္စ ထ္ပက်စၟတ်တဲ ဒိုအ်ပန်ပှော်ဏံ ဂကောံ ကောန်ဂကူဝ (WNO)၊ ဂကောံဠာဟူ (LDU)၊ ကံၚ်ဇြဳကောန်ဂကူရခေၚ် (ANC) တံ အခေါၚ် ပါလုပ်ဟွံမွဲဏီမ္ဂး ပ္ဍဲပေါဲသဳကၠဳ ကိစ္စပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တေံ ညံၚ်သ္ဂောံကဵု အခေါၚ်ပါလုပ်-သာ်ဝွံ ပ္ညဳဂွံလဝ် ပဒေါသဝ်ကွေဝ်ထူဝေန် ဂးရ။

ကု ဂကောံ AA ကဵု TNLA တံဂှ်လေဝ် ကၠာဟွံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ဏီဂှ် ၜါလ္ပာ် (Bilateral) ဆဵုဂဗသဳကၠဳ ညးသ္ကံတုဲမှ ကဵုအခေါၚ်ပါလုပ်ဏောၚ်၊ ကုဂကောံ MNDAA ဂှ်လေဝ် နူအလဵုအသဳ ဆဵုဂဗသဳကၠဳအာ ဗွဲတၞဟ်ခြာဏောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

အခါရ ကၠောန်ပေါဲထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA တေံမ္ဂး ကုဂကောံရပ်လွဟ် မပါလုပ်တံဂှ် ဇိုတ်ကဵုစရၚ် ဂကောံဟွံဗဗွဲဓဝ်ဏောၚ် သမ္မတ ကဵုလဝ် ကတိပါၚ်နွံ သာ်ဝွံ ဥုလှမိုၚ်ယှိုဲ ဂးကဵု မဳဒဳယာ တံရ။

ဆ္ဂး သမ္မတကဵု က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် ဂကောံရပ်လွဟ်တံ ကၠာဟွံဂွံဆဵုက္ဍၚ်ဂှ် ဒပ်ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဝ UWSA မဒှ်ဂကောံ ဒြဟတ်ဇၞော်အိုတ်ဂှ် ညးတံ ထ္ပက်စၟတ်တဲ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ တုဲမံၚ်ရတှေ် ဟွံထပ်ထ္ပက် စၟတ်တဲဒိုအ်ပန်ပှော်ရဂှ် ပ္တိတ်ကၠုၚ်လဝ် လိက်လလောၚ်တြးတုဲမံၚ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.