Categories
ပရိုၚ်

အခိၚ်ကော်ဘိက် ကိစ္စပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဂှ် AA ကဵု MNDAA ဟွံမံက်ဏီတုဲ ဟွံကဵုအခေါၚ်လုပ် ပ္ဍဲ NCA ဝန်ဇၞော်ဥုအံၚ်မေန်ဟီု

ဥုအံၚ်မေန် သောၚ်ကလးမံၚ်ကဵုဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂမၠိုၚ်(MPC)
ဥုအံၚ်မေန် သောၚ်ကလးမံၚ်ကဵုဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂမၠိုၚ်(MPC)
ချေတ်မေန်ထောန် – အခိၚ်အလဵုအသဳ သမ္မတ ဥုတိၚ်သိၚ် တိုန်ကၠုၚ်တုဲ ကော်ဘိက် ကိစ္စ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ အလုံဍုၚ်ဂှ် ဒဒှ်ရ ဒပ်ပၞာန်ရခေၚ် AA ကဵု ဒပ်မဟာမိတ် ဒဳမဝ်ကရေဇြဳကောန်ဂကူ MNDAA နွံမံၚ်ဏောၚ်ဂှ် အလဵုအသဳ ဟွံတီလဝ်တုဲ ဟွံဂွံအခေါၚ် ပါလုပ် ပ္ဍဲ NCA ရ သာ်ဝွံ ဝန်ဇၞော်ကၟိန်ဍုၚ် ဥုအံၚ်မေန် ဒုဥက္ကဌ ကမ္မတဳ ဓမံက်ရုပ်ရဴ ကလောန် ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ ကၟိန်ဍုၚ် UPWC ဟီုရ။

ပ္ဍဲဂိတု သေပ်တေမ်ဗာ ၁၄ ဂှ် ကၠောန်ပပေါဲသောၚ်က္လး ကုဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂမၠိုၚ် ပ္ဍဲဌာန်ဂအုပ် ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ ဍုၚ်ဗၟာ (MPC) နွံပ္ဍဲဍုၚ်လ္ဂုၚ်ဂှ်တုဲ ပ္ဍဲအရာသောၚ်က္လးဏာ စပ်ကဵုလၟေၚ်ကလောန် သ္ဒးကၠောန် ပ္ဍဲကာလ မထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ဂှ် ဥုအံၚ်မေန် ဟီုဂးဏာ အတိုၚ်ဗွဲလ္တူဂှ်ရ။

ဥုအံၚ်မေန် ဟီုထ္ၜးဂှ် “ အခိၚ်သမ္မတဇၞော် ပိုဲ စတိုန်ကၠုၚ်တုဲ ပ္ဍဲ သၞာံ ၂၀၁၁ ဂိတုအဝ်ဂါတ် ၁၈ ဂှ် ပိုဲတံဘိက် ကိစ္စ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ အလုံဍုၚ်ရ။ အဃောဂှ် အလဵုအသဳပိုဲ တီလဝ်ဂှ် တီလဝ် ၁၆ ဂကောံရ၊ AA လေဝ် ပိုဲဟွံတီ၊ အခါ လၟောဝ်ဗိုလ်တံချိုတ် ပ္ဍဲဘာဗ္တောန်ကွတ် လၟောဝ်ဗိုလ် လာဲသာဂှ် AA နွံမံၚ်၊ ဒပ် AA ပါမံၚ် ဂွံမိၚ်ပရိုၚ်ဂှ်တုဲမှ ပိုဲဂွံတီကေတ် ဒဒှ် ဒပ် AA နွံ၊ ဗီုဂှ်ကီု MNDAA ဂှ်လေဝ် ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၅ ဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳ ဒှ်ပေါဲဗ္တိုက်ကဵု ဒပ်အလဵုအသဳ တုဲမှ ယၟုဂှ်မံက်ကၠုၚ် ၊ အခါဂှ်မှ ပိုဲတီ၊ကၠာတေံဏံ ဟွံမွဲရ၊ ဍေံတံဟီုဂှ် ဍေံတံ ဒပ်ကဝ်က၊ ဒပ်ကဝ်ကဂှ် အလဵုအသဳ ပလဝ်သမ္တီ နွံမံၚ်ကီုရ၊ ဆ္ဂး MNDAA ဏံ ဟွံသေၚ်ပုဟ်၊ ဍေံတံဂှ် ဒှ်ဒပ်မံက် လၟုဟ်ဏောၚ်” ဂးရ။

ပ္ဍဲကဵုဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် မတိုန်စိုပ် ပေါဲသောၚ်က္လးဂှ် ညးစၞး နူဗော် ဒဳမဝ်ကရေတ်တေတ် ဖၠုံ-သဝဝ်၊ ဗော်ကောန်ဂကူတအၚ်(ပလံၚ်)၊ ဗော်ဒဳမဝ်ကရေတ်တေတ် ကောန်ဂကူတံ ပ္ဍဲအရာ လုပ်ကဵုကသပ် သဳကၠဳဏာ စပ်ကဵုထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA – ညံၚ်ဂွံကဵု အခေါၚ်ပါလုပ် သီုဖအိုတ်ဂှ်တုဲ ဥုအံၚ်မေန် ဟီုသှ်ဏာ အတိုၚ်ဗွဲလ္တူဂှ်ရ။

ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၃ ဂှ် လ္ပာ်အလဵုအသဳ အာဆဵုဂဗ သဳကၠဳကဵု ဂကောံ TNLA ပ္ဍဲဍုၚ်မူဇြာ ကီုလေဝ် ဟွံက္လိဂွံ တၚ်တုပ်စိုတ်ရ။ ဗွဲကြဴဏံ သမ္မတ ကော်ဥုမိုၚ်ကျဝ် ဥက္ကဌ ဂကောံပရေၚ်အုပ်ဓုပ် ဒေသပလံၚ် တုဲ ဖၟောဝ်ဏာ ကဵုအာဟီုကဵု TNLA သွက်ဂွံထပ်သဳကၠဳ ပၠန်ဂှ်လေဝ် TNLA တးပါဲထောံတုဲ ဒဵုကဵုလၟုဟ် က္လေၚ်ဆဵုညးသ္ကအ် ဟွံမာန်ဏီဖိုဟ် ဥုအိုၚ်မေန် သောၚ်ကဵု ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် တံဂှ်ရ။

အတိုၚ်ညးဂလိုၚ်တံ အာတ်မိက်မံၚ် “မူ’’ မ္ဂးညံၚ်ဂွံပါလုပ် သီုဖၟိုတ်ဂှ် သမ္မတကီု ဂကောံအလဵုအသဳ ပိုဲကီု စှေ်စိုတ်ကီုရ၊ ဆ္ဂး သွက်ဂွံ ဓမံက်ရုပ်ရဴဂှ် ဝါတ်မံက်ညိတုဲ ဆဵုဂဗသဳကၠဳအာ ညးသ္ကအ်ပၠန်ဏောၚ် ညးတာလျိုၚ် နူ MPC ဂးရ။

AA၊ MNDAA၊ TNLA၊ ANC၊ WNO၊ LDU ကုဂကောံ ၆ ဂကောံဏံ ဟိုတ်နူ အလဵုအသဳ ဟွံကဵု အခေါၚ် လုပ်ထ္ပက်စၟတ်တဲ လိက်ကသုက် NCA ဂှ်ရ အကြာ အလဵုအသဳကဵု ဂကောံရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ် လ္ၚဵုလ္ၚဵု ကၠိုဟ်ဟွံတုပ် ညးသ္ကအ်တုဲ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် တၞဟ်ဟ်တံလေဝ် ညာတ်ဗၠေၚ်မံၚ်အိုတ်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။

အခါထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA မ္ဂး ကုဂကောံ ရပ်လွဟ် ၆ ဂကောံဏံဂှ် ဟွံကဵုအခေါၚ်ထ္ပက်စၟတ်တဲရ၊ အခါကၠောန် ပေါဲသဳကၠဳ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တေံဂှ်ဟေၚ် ကဵုအခေါၚ် လုပ်သဳကၠဳဏောၚ်ဂှ် အလဵုအသဳ ဟီုဂးလဝ်ကၠးကၠး တုဲမံၚ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.