Categories
ပရိုၚ် လ္ၚတ်မၚ်ရံၚ် ပေါဲရုဲမာဲ ၂၀၁၅

ပ္ဍဲဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ ၂ မ္ဂး ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ် လလောၚ်ကဵု စရၚ်ညးမၞုံအခေါၚ်ကဵုမာဲ နကဵု ဗီုပြၚ် (၃-က) ရောၚ်

Image0073ချေတ်မေန်ထောန် – မၞိဟ်နူဌာန်ဒေသတၞဟ်ဟ် ပြံၚ်ကၠုၚ်ကၠောန်ကမၠောန် လုပ်တန်တဴ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်တံ ရန်ကဵုသ္ဂောံဂွံ အခေါၚ်ကဵုမာဲတုဲ အာတ်မိက်ဂရၚ်ပ္တီလဝ် အခေါၚ်ကဵုမာဲ နကဵုတၞးလိက် ဗီုပြၚ် (၃-က) ဂှ် မၞိဟ်အာယုက်

တန်တဴ ပေၚ်ပိဂိတုတံ ဂွံအခေါၚ်ကဵုမာဲဏောၚ်ဒှ်တုဲ စရၚ်ညးတံဂှ် ဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ သပပတမ်နူနဝ်ဝေမ်ဗာ ၂ စဵုစိုပ် ၅ နူကမ္မယှေန်မာဲ အရာပ်/ကွာန် ညးကဵုညး လလောၚ်ပ္တိတ်ကဵုဏောၚ် ဂွံနၚ်ပရိုၚ် နူရုၚ်ကမ္မယှေန်ပေါဲမာဲ ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်ရ။

ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်ဝွံ ပါဲကၠေံစရၚ် ညးမဂရၚ်ပ္တီ နကဵုဗီုပြၚ် (၃-က) ဂှ်မ္ဂး မၞိဟ်နွံကဵု အခေါၚ်စုတ်မာဲ သၞာံ ၂၀၁၅ ဏံဂှ် နွံမွဲကိုဋ်ကဵု တြဴဠက်ပြၚ်တုဲ ညးမဂရၚ်ပ္တီလဝ် နကဵုဗီုပြၚ် (၃-က) ဟွံလဇုဲ နူဂိတုအံက်တဝ်ဗာ ၁၀ မၞုံလၟိဟ် ၂၅၀၀ တၠပြၚ်ဂှ်လေဝ် ကလိဂွံအခေါၚ်ကဵုမာဲကီုရောၚ်ဂှ် ရုၚ်ကမ္မယှေန်ပေါဲရုဲမာဲ ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ် ဟီုရ။

“ညးဂရၚ်ပ္တီ နကဵုတၞးလိက်ဗီုပြၚ် (၃-က) သီုဖအိုတ်ဂှ် ဂွံအခေါၚ်ကဵုမာဲ သီုညးဖအိုတ်ဏောၚ်။ သီုဖအိုတ် ပတိုန်လဝ်စရၚ် နကဵုဗီုပြၚ် (၃-က) စိုပ်ကၠုၚ် ပ္ဍဲဣၝဲဂှ် နွံလၟိဟ် ၁၅၇၁ တၠတုဲ ညးတံ သီုဖအိုတ် ဂွံအခေါၚ်ကဵုမာဲဏောၚ်။ အံက်တဝ်ဗာ ၁၀ ဂှ် ဒှ်တ္ၚဲဒးဂရၚ်ပ္တီ လက္ကရဴအိုတ်ရ၊ ကြဴနူဂှ်တုဲ စရၚ်ညးလဵုလေဝ် ဟွံစိုပ်ရ၊ ယဝ်စိုပ်ကၠုၚ်တှေ်လေဝ် ဟွံဒုၚ်တဲရပုဟ်” သာ်ဝွံ ညးဗြဴမၞုံတာလျိုၚ်ဒုၚ်ကာမွဲတၠ နူရုၚ်ကမ္မယှေန် ပေါဲရုဲမာဲ ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်ဂှ် ဟီုရ။

ပ္ဍဲပေါဲရုဲမာဲ သၞာံ ၂၀၁၅ ဏံ ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ဟွံမိက်ဆောံလေၚ် အခေါၚ်ကဵုမာဲမ္ဂး ညးလဵုမွဲဟွံဟီု ပြံၚ်တိတ်အာ နူဌာန်ဒေသဇကု၊ ဌာန်ဇာတိဇကုတုဲ စိုပ်အာဌာန်ဒေသတၞဟ်ဟ် ပြၚ်အာနူပိဂိတုမ္ဂး ညးတံ သ္ဂောံဂွံအခေါၚ်ကဵုမာဲကီုဂှ် လ္ပကဵုလဇုဲ နူအံက်တဝ်ဗာ ၁၀ တုဲ ညးတံ ဒးဂရၚ်ပ္တီ အာတ်မိက်အခေါၚ်ကဵုမာဲ နကဵုတၞးလိက်ဗီုပြၚ် (၃-က) ပ္ဍဲရုၚ်ကမ္မယှေန်ပေါဲရုဲမာဲ အရာပ်/ကွာန် ဒေသဇကု မစိုပ်မံၚ်ဂှ်ဏောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ယဝ်ဟွံအာတ်မိက်သာ်ဂှ်မ္ဂး အခေါၚ်ကဵုမာဲ ညးတံ ညံၚ်ဟွံဂွံဆောံဗြံဂှ် ညးတံ ဒးက္လေၚ်စဴ ဌာန်ဒေသတြေံ ညးတံ (ဒၞါဲစရၚ်ညးတံနွံ) တေံတုဲ ဒးအာစုတ်မာဲရ။

သၟာကမၠောန်ဆုဲပြံၚ် နူဒေသတၞဟ်ဟ် ပြံၚ်စိုပ်ကၠုၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်တအ်ဂှ် နူကၠာဟွံစိုပ် ဂိတုအံက်တဝ်ဗာ ၁၀ ညးတံ အာတ်မိက်ဂရၚ်ပ္တီလဝ် ပ္ဍဲကမ္မယှေန်ပေဲါရုဲမာဲပွိုၚ်ဍုၚ် နကဵုဗီုပြၚ် (၃-က) တုဲ လၟိဟ် ၁၅၇၁ တၠတံဂှ် ကလိဂွံအခေါၚ်ကဵုမာဲ ပ္ဍဲပေါဲရုဲမာဲ ၂၀၁၅ ရ။

စရၚ်ညး ကလိဂွံအခေါၚ်ကဵုမာဲ မဂရၚ်ပ္တီလဝ် နကဵုဗီုပြၚ် (၃-က) တံဂှ် နူဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ ၂ စဵုစိုပ် ၅ လလောၚ်ကဵု ပ္ဍဲကဝ်မယှေန်အရာပ်/ကွာန် ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်ကီုဏောၚ် ဂွံတီလဝ်ရ။

အဃော ကမ္မယှေန်ပေါဲရုဲမာဲကၟိန်ဍုၚ် လလောၚ်ပ္တိတ် စရၚ်ညးမၞုံအခေါၚ်ကဵုမာဲ အလုံဍုၚ်မွဲ နူသေပ်တေမ်ဗာ ၁၄ ဒဵုစိုပ် ၂ရ ဂှ် ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်ဏံ ညးမၞုံအခေါၚ်ကဵုမာဲ မၞုံမွဲကိုဋ်တြဴလက် (၁၆၀၀၀၀) ပြၚ်ရောၚ် နူရုၚ်ကမ္မယှေန်မာဲ ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ် ဟီုရ။

ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်ဝွံ ဂကောံကွာန် မၞုံ ၄၁ တုဲ ရုၚ်မာဲ မၞုံ ၁၀၂ ရုၚ်ရောၚ်ဂှ် နူရုၚ်ကမ္မယှေန် ပေါဲရုဲမာဲ ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ် ဟီုရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.