Categories
ပရိုၚ်

မိက်ဂွံကဵုဒိုအ်ပေါဲပၞာန်အပ္ဍဲဍုၚ်တုဲ အာတ်မိက်ထ်ၜးဆန္ဒ ဂတမုက်ရုၚ်ကလုတ်ဗၟာ ဍုၚ်က်ၜၚ်ကံက်

ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် – မိက်ဂွံကဵုဒိုအ်ထောံ ပေါဲပၞာန်အပ္ဍဲဍုၚ် ဍုၚ်ဗၟာဂှ်တုဲ ပ္ဍဲဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ ၂ရ တုဲကၠုၚ်ဏအ် ပေါဲထ်ၜးဆန္ဒဍောတ်တ်မွဲ က္တဵုဒှ်ကၠုၚ် ပ္ဍဲဂတမုက်ရုၚ်ကလုတ်ဗၟာ ဍုၚ်က်ၜၚ်ကံက်ရ။

အလဵုအသဳ သမ္မတတိၚ်သိၚ်ကဵု ဂကောံရပ်လွဟ် လ္ၚဵုလ္ၚဵုတအ် ထ္ပက်စၟတ်တဲ ဒိုအ်ပန်ပှော် အလုံမွဲဍုၚ် မာန်ကၠုၚ်ကီုလေဝ် ဂကောံရပ်လွဟ် သှေ်မံၚ် ဟဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲဏီတအ် ဗွဲတၟေၚ် ပ္ဍဲဒေသ ရးကချေၚ်ကဵု ရးသေံဇၞော်တေံဂှ် ပေါဲဗ္တိုက် ဆက်ဒှ်မံၚ် ဇၞော်ဇၞော်ဖိုဟ်ဏီရ။

“လၟုဟ်စိုုပ်မံၚ် ဥတုမုဟ်ကျာယျတှေ် ဂံက်မံၚ်ကွေံကွေံယျ။ အကြာဂံက်မံၚ်ဗီုဏအ်ဂှ် ရဲကွာန် ဒးဂြိပ် ပါဲအောပ် ဘဲပၞာန်တအ် မုယာတ်လေဝ်ဟွံမွဲ ဒးတိက်မံၚ် ပ္ဍဲအကြာဂံက်က်ဂါဂါပၠန်ဏောၚ်တှေ် ဗီုလဵု ညးတအ် ဒးဒုၚ်စသိုၚ်ဂှ် ချပ်စမ်ရံၚ် ကဵုစိုတ်ဇကုတှေ် တီမာန်ဏောၚ်။ ဒၟါနူဂှ်ရ စွံဓဝ်ဗ္စာ လ္တူရဲကွာန် အာစိုပ်မံၚ် ဘဝချောဲဓဇိပ် အကြာပေါဲပၞာန် တအ်တုဲ ဒိုအ်ကဵုပေါဲပၞာန်ညိ-မိက်ဂွံကဵု သၟိၚ်တၠဗၟာတအ် တီကေတ်ဆန္ဒပိုဲတုဲ ပိုဲကၠုၚ်ထ်ၜးဆန္ဒ ပ္ဍဲဂတမုက် ရုၚ်ကလုတ် ဏအ်ရ” သာ်ဝွံ ဂကူချေၚ် နွံယၟု ဂျန်ဗောဝဳ မက္ဍိုက်ပ် ပေါဲထ်ၜးဆန္ဒဂှ် ဂးရ။

ကာလလၟုဟ်ဏံ ပ္ဍဲဍုၚ်သေံလေဝ် ရဲပၞာန်ဏောၚ် အုပ်ဓုပ်လဝ်တုဲ တက်က္ဍိုပ်ဒက်သ္ကအ် ၜက်နူမသုန်တလဟွံဂွံ သၞောဝ်နွံမံၚ်သာ်ဂှ်သၟးဟွံက သၟိၚ်တၠ ဒေသတအ်လေဝ် ကဵုအခေါၚ် ဆၜိုတ် ၂၀ မိဏေတ်ဓဝ်ရတုဲ ဒးကၠောန်အာဃရေက်ဃရေက်၊ ကရောံဂှ် ဂကူ ချေၚ်၊သေံဇၞော်၊ ဗၟာ၊ ကရေၚ်၊ မန် ကေုာံ သေံထာဲ တအ်လေဝ် လုပ်ပံၚ်ကီုတုဲ သီုဖ်အိုတ် ဒှ်ၜိုတ်ပိစှော်တလရ။

“မၞိဟ်တအ် ၜိုတ်လဵု ဒှ်မံၚ်ဒဒိုက်ရော ချပ်ရံၚ်ကီုခိုဟ်၊ ဆေၚ်ကဵုအဟာရတှေ် ၝဆဵု ၝစ ဂွံကၠာလေဝ် ပလောအ်ၜိုဟ်လေဝ်ဟွံမွဲ ယာတ်လ္တက်လေဝ်ဟွံပါကၠုၚ်တှေ် အကြာလ္တိုပ်စှေ်မံၚ်ပြဳပြဳဂှ် ဗီုလဵု ဂွံတိက် ဂွံမံၚ်အာရော။ ချပ်စိုပ်အာ ဗီုဏအ်တုဲ ညံၚ်ဂွံဒိုအ်ကဵုပေါဲပၞာန်ဂှ် ပိုဲဒးအာတ်မိက်” ဂျန်ဗောဝဳ ဂးရ။

တၚ်မအာတ်မိက်တအ်ဂှ် အလဵုဇကု ဥုမျေအ်ဝေ (ထိုၚ်းမြန်မာ မဟာမိတ်ဖောၚ်ဒေးရှၚ်းလက်ထောက် ဒါရိုက်တာနှၚ့် ချစ်သော မြန်မာပြည် စာသၚ် ကျောၚ်း Dear Burma Acedamy ၏ ကျောၚ်းအုပ်ကြီး) ပအပ်ပြာပ်ကဵု ကုဥုထောန်အေ (တတိယ အတွၚ်းဝန်) စၞးရုၚ်ကလုတ်ဗၟာ ကၟိန်ဍုၚ်သေံရ ဂွံတီကေတ်။

“မုဒှ် ဒးအာထ်ၜးဆန္ဒ ပ္ဍဲရုၚ်ကလုတ်ဂှ်ရောဟီုမ္ဂး ပေါဲရုဲမာဲ ဗၠးဗၠးၜးၜး သွက်ဒဳမဵုကရေဇြဳဂှ်လေဝ် ကၠောန်ကၠုၚ်တုဲရ။ လစွံစိုတ်ညးဍုၚ်ကွာန်တအ်လေဝ် ဓမံက်ထ်ၜးကဵုတုဲရ။ ဂၠံၚ်ဍာန် သွက်ဂွံဆုတ်က္လေၚ် ခိုဟ်ဟ်ဂေါဝ်ဝ်ဂှ်လေဝ် ဒပ်ပၞာန်ဆဵုမံၚ်ဣရ။ ဆ္ဂး ခက်မံၚ်ကဵု မၞိဟ်မွဲဂကောံဍောတ် နွံမံၚ်လ္တူတေံ၊ ရံၚ်သွက် ပရဲဖဵု မၞိဟ်အာက္ဍိုပ်ပၞာန် သ္ကိုပ်ပၞာန်တြေံ ဇၞော်ဇၞော်တအ်တုဲ ထောကဵုချိုတ်မံၚ် သၞာဲဒါသၟဝ်ဝ် သီုကဵုကောန်ပၞာန်တအ်ရ။ အကြာဂှ် ရဲကွာန် ဟွံမွဲကဵုဒုဟ်တအ်လေဝ် ဒးဆဵုဘဲ” သာ်ဝွံ ဥုမျေအ်ဝေ ဂးရ။

ဗီုဂှ်ကီုရ ဂကောံမှာဇန်သေံဇၞော်တအ်လေဝ် စပ်ကဵုကိစ္စ ဒပ်ပၞာန် အလဵုအသဳဗၟာတအ် က္လိလောန်မံၚ် ဒုဟ်ရာဇဝတ် ပ္ဍဲလ္ပာ်ဒေသသ္ကုတ်အဒေါဝ် တွဵုရးသေံဇၞော်တေံဂှ်တုဲ ရဲဍုၚ်မ္ၚး ရဲဍုၚ်နာနာတအ် ခ်ၜမ်ဍာ် မံၚ်သ္ၚိတ်တ်ဂှ် ဒှ်ဟွံထေက် ဗိုၚ်က္ညာၚ်ကဵုညိ သာ်ဝွံ ပ္ဍဲနဝ်ဝေမ်ဗာ ၂၆ ဂှ်လလောၚ်ပ္တိတ်ကၠုၚ်ပရိုၚ် ပ္ဍဲက်ၜၚ်ကံက်ဂှ်ကီုရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.