Categories
ပရိုၚ်

ပြံၚ်သၠာဲသၞောဝ် ၂၀၀၈ တုဲ ဒက်ပ္တန်ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံဒဳမဝ်ကရေဇြဳဖေတ်ဒရာဇေတ်တ်ဏောၚ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိလလောၚ်တြး

သ္ဘၚ်သဳကၠဳဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ အလန်နဝမ (MNA)
သ္ဘၚ်သဳကၠဳဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ အလန်နဝမ (MNA)
သ္ဘၚ်သဳကၠဳဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ အလန်နဝမ တုဲဒှ်အာ ပ္ဍဲဇာန်နဝါရဳ ၁၄ ၊၂၀၁၆ ဂှ်တုဲ ပ္တိတ်လဝ် လိက်လလောၚ်တြးဂှ် ကၟိန်ဍုၚ်ပိုဲ ညံၚ်ဂွံၜိုဟ်လလံအာဍာ်ဇမၠိၚ်မာန်တုဲ သ္ဂောံဖောအ်ဗြေဝ်တဴတက်အာမာန် ပိုဲမ္ဒးသှ်ကလးပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ပြံၚ်သၠာဲသၞောဝ်သ္ဇိုၚ်အုပ်ဓုပ်ဍုၚ် ၂၀၀၈ တုဲ ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ဖေတ်ဒရာဇေတ်တ်ရောၚ်
ချူလလောၚ်လဝ်ရ။

သွက်ဂွံဒက်ပ္တန်အာ ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံဖေတ်ဒရာဇေတ်တ်မာန်ဂှ် အလုံဂကောံပၠန်ဂတးရပ်လွဟ်ဂကူ ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံကီု၊ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အပ္ဍဲသၞောဝ် ပြိုၚ်ရုဲမာဲဂမၠိုၚ်ကီု ကေုာံ ဂကောံမဟာဇန်တံကီု ဆက်တဲပံၚ်ကောံတုဲ ဒးဂစါန်လွဳအာညဳညဳသာသာရောၚ်ဂှ် နကဵုူဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဖ္တိုက်ဖၟောဝ်လဝ် ဗွဲမဇြိုဟ်နက်ရ။

သွက်လၟေၚ်ကမၠောန်ဂတ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဂှ်လေဝ် သွက်ဂွံသၠုၚ်ပတိုန်အသိၚ် ဒက်ပခိုၚ်အာ ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဂကူမန်၊ သွက်ဂွံဒက်ပ္တန်ပရေၚ်ဆာန်ကၟိန်ညဳသၟဟ် ဂကူအိုတ်သီု၊ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံအလုံဍုၚ် ညံၚ်ဂွံဒှ်ကၠုၚ်မာန်ဂှ် ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ကဵုပိက္ဍိုပ်ပံၚ်ကောံ ဂၠာဲသွဟ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် သွက်ဂွံကၠောန်အာ၊ သၞောတ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဗော်ဇဳပေၚ်ၚ် ညံၚ်ဂွံမံက်ဂတဝ် ကၠောန်ပခိုၚ်တိုန်၊ သွက်ဂွံဒက်ပတန်ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံဖေတ်ဒရာဇေတ်တ် မၞုံကဵုအခေါၚ်အရာ ကံကုသဵုဇကု ဇကုဖန်က်ကေတ်မာန်ကေုာံ အခေါၚ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဍိုက်က်ပေၚ်ၚ်တံဂှ် ထပ်သ္ၚဳဂၠိပ်ပလေဝ်ထပေၚ်တုဲ သ္ပဒတန်မာန်ကၠုၚ် ဂးရ။

ခြာဟွံလံ ပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်ပိုဲဏံ အလဵုအသဳတၟိ ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဏောၚ် ပၠတရဴဍုၚ် ဟီုကၠာရလေဝ် နွံမံၚ်သၟဝ်ဥပဒေ ၂၀၀၈ ဏီတုဲ ဗီုစၟဳလဝ်ဂှ် ဒှ်ကၠုၚ်ဖၟိုတ်မာန် ဟွံသေၚ်ဏီ သာ်ဝွံ အဃောဒုၚ်ဆဵုဂဗ သၟာန်သှ်ကဵု ဌာန်ပရိုၚ်မန်ဂှ် နာဲထဝ်မန် ဥက္ကဌဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဟီုဂးလဝ်ရ။

နာဲထဝ်မန် ဂှ် “အလဵုအသဳတိုန်တၟိဏံဂှ် အလဵုအသဳဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဏောၚ်၊ ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဒှ်အလဵုအသဳတှေ်ခိုဟ် ဟီုလပါ်ခိုဟ်၊ ဆဂး ခိုဟ်ဂှ်ခိုဟ် ဗီုပၟိက်စိုတ် ဒှ်ဟွံမာန်ဏီ၊ မုဒှ်ရောတှေ် နွံမံၚ်ဗွိုၚ်သၞောဝ်အုပ်ဓုပ်ဍုၚ် ၂၀၀၈ ပၞာန်ကေတ်လဝ်စေဝ်လ္တူဂှ်ဏောၚ်၊ ဗွိုၚ်သၞောဝ်ဂှ်တှေ် ဗီုဒးစိုတ် NLD ကၠောန်ဟွံဂွံပုဟ်” ဟီုရ။

အတိုၚ်သၞောဝ် ၂၀၀၈ ဏံရမ္ဂး အလဵုအသဳ NLD ဗီုရန်တၟံချပ်ဇန်လဝ်ဂှ် ဓမံက်ရုပ်ရဴ လောဲသွာ ဂွံမာန်ဟွံသေၚ်၊ တန်တဴမံၚ်ကဵု အလဵုအသဳကေုာံ ပၞာန်ဗၟာတံ ကဵုကေတ်ညးသ္ကံရ။ ဗီုလဵုဟီုဟီု ပဠေဝ်သၞောဝ် ၂၀၀၈ ဏံ ဟွံဂွံပလေဝ်မ္ဂး ဗီုပၟိက်ညးဂမၠိုၚ် ညးဍုၚ်ကွာန်တံဒှ်တသိုက်ဟွံမာန် ညးဆက်ဟီုရ။

“ညံၚ်သ္ဂောံဂွံ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဍုၚ်ဂှ် ပိုဲဆက်ဂစာန်အာဏောၚ်၊ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဍုၚ်ပိုဲအဃောပြံၚ်သၠာဲမံၚ်ဏံ ဍုၚ်ဂမၠိုၚ်လေဝ် ကဵုမံၚ်အရီုဗၚ်ဏောၚ်၊ အဃောညးဂမၠိုၚ်ဘိုၚ်ရီုဗၚ်မံၚ်ဏံဂှ် ညံၚ်ဂွံဒှ်ဂုဏ်ဖဵုမာန် ဍုၚ်ပံၚ်ကောံဇေတ်တ် ညံၚ်ဂွံဒှ်အာ ပိုဲဆက်ဂစာန်ဏောၚ်” နာဲထဝ်မန် ဟီုရ။

ပ္ဍဲလိက်ကသုက် ဒိုအ်ပန်ပှော်အလုံမွဲဍုၚ် NCA ဂှ် အလုံဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်သီုဖအိုတ် ညံၚ်ဂွံပါလုပ်မာန်ဂှ်
အလဵုအသဳလၟုဟ်ဏံ ဟိုတ်နူဟွံဒုၚ်တဲဂှ်ရ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဟွံဒှ်ထ္ပက်စၟတ်တဲ၊ နကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဂှ် ဆက်ဒတူလာၚ်အာ အတိုၚ်မူဒပ်ပံၚ်ကောံ UNFC ဏောၚ်၊ သွက်ဂွံသဳကၠဳ ကိစ္စပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ ကေုာံ အလဵုအသဳတၟိဂှ်လေဝ် UNFC ရုဲစှ်လဝ်ညးစၞးတုဲဒှ်မံၚ်ကီုရ ဂွံတီကေတ်ရ။

သ္ဘၚ်သဳကၠဳဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ အလန်နဝမဏံဝွံ စနူဒဳဇြေမ်ဗာ ၁၇ ၊ ၂၀၁၅ တေံ ကၠောန်ဗဒှ်ကၠုၚ် ဒၞာဲဗဒိုပ်လုပ်ဍုၚ် ဌာန်ဂအုပ်ဗဟဵုဂှ် ညးစၞးဗော် ၁၂၂ တလ၊ ညးလ္ၚတ် ၁၈ တလ၊ ညးကဵုကသပ်ဂၞန် ၁၀ တလတံ တိုန်စိုပ်လဝ်ရ သာ်ဝွံ ဓမံက်ထ္ၜးလဝ် ပ္ဍဲလိက်လလောၚ်တြး သ္ဘၚ်သဳကၠဳရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.