Categories
သၟာန်သွဟ်

ဆဵုဂဗသၟာန်သှ်ကဵု ဝန်ဇၞော်ကၟိန်ဍုၚ် ဌာနဝန်ဇၞော်ကောၚ်ကာကောန်ဍုၚ်အရၚ် နာဲတိတ်လောန် (နိုၚ်သက်လွၚ်)

ပ္ဍဲဂိတုမေ ၁၄ ၊ သၞာံ၂၀၁၆ ဝန်ဇၞော်ပရေၚ်ကေၚ်ကာကောန်ဍုၚ်အရၚ် ကဵု ကမ္မတဳ ဂကောံလိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ် လ္ဂုၚ် တအ် ကၠောန်သ္ပလဝ် ပေါဲဆဵုဂဗသဳကၠဳ ပ္ဍဲ K H Hotel နွံပ္ဍဲ ရ တိုၚ်ဘာ် ဂၠံၚ်ပြန် ပွိုၚ်ဍုၚ်ကၟာရတ် ရးဇၞော်လ္ဂုၚ်ဂှ် “အိုက်သာၚ်” သၟာပရိုၚ် ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် ဆဵုဂဗသၟာန်သၟုက်လဝ် နာဲတိတ်လောန် ဝန်ဇၞော်ကၟိန်ဍုၚ် ဌာနဝန်ဇၞော်ကေၚ်ကာကောန်ဍုၚ်အရၚ်တုဲ ပ္တိုန်ထ်ၜးဏာ အတိုၚ်သၟဝ်ဝွံရ။

နာဲသက်လွၚ် ဝန်ဇၞော်ကၟိန်ဍုၚ် ဌာနဝန်ဇၞော်ကေၚ်ကာကောန်ဍုၚ်အရၚ် (MNA)
နာဲသက်လွၚ် ဝန်ဇၞော်ကၟိန်ဍုၚ် ဌာနဝန်ဇၞော်ကေၚ်ကာကောန်ဍုၚ်အရၚ် (MNA)

သၟာန်။ ။ လိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ် သ္ဂောံဇၞော်မောဝ် ဗြေဝ်ဗြော်တိုန်ဂှ် နကဵုဌာနဝန်ဇၞော် ကေၚ်ကာကောန်ဍုၚ်အရၚ် စဳဇန်လဝ် သွက်ဂွံကဵုအရီုဗၚ် သာ်လဵု နွံမံၚ်ကီုရော?

သှ်။ ။ စပ်ကဵုပရေၚ်လိက်ပတ် ယေန်သၞာၚ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ်တုဲ ဒးရီုပြီုကဵု ဗဵုလဵုရောဟီုတှေ်၊ တဴရဴညးတအ်ရ ကိစ္စ ပရေၚ်လိက်ပတ် ယေန်သၞာၚ် အခိုက်ကၞာ ညးတအ်ဂှ် ညးတအ် ဒးပ္တိုန်ထ်ၜးကဵု ဌာနပိုဲဏောၚ်။ ညးတအ် နွံပၟိက် ဗီုလဵု၊ မိက်ဂွံဒှ်ဗီုလဵု၊ ရံၚ်လ္တူဂှ်တုဲ ပိုဲဒးရီုဗၚ် ဗီုလဵုရောဂှ် ပိုဲဒးချပ်လ္တူဂှ်ရ။ ညးတအ် မုဟွံဟီုမွဲသာ် ပိုဲသၟး ကၠောန်ဣတေံ ပဣဏအ် ထိၚ်ဒက်မၚ်မွဲဣဏအ် ဂးတုဲ နကဵုဌာနဝန်ဇၞော်ပိုဲ ကဵုစၞောန် ထောကဵုကၠောန်ဂှ် သ္ပဟွံဂွံ။ အတိုၚ်ဆန္ဒညးတအ် သ္ဘၚ်အခိုက်ကၞာညးတအ် ညးတအ် မိက်ဂွံကၠောန် ပ္ဍဲတ္ၚဲတေံ တ္ၚဲဏအ်ဏောၚ်၊ ဆ္ဂး သၟိၚ်တၠဒေသတအ် ဟွံကဵုအခေါၚ်တုဲ ဒှ်အခက်ခုဲမ္ဂး အာတ်ကၠုၚ် အရီုဗၚ် ဌာနပိုဲဏအ်ဂွံ။ နူပိုဲဏအ် ဣဏအ်ဂှ် ဒှ်တ္ၚဲပရဲ တ္ၚဲတၟေၚ် အခိုက်အလိုက် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ်ဏောၚ် ပံက်ကဵုအခေါၚ်ညိ အေဗီုဗီုဏအ် ပိုဲဟီုကဵု သၟိၚ်တၠဒေသမဆေက်စပ် ဒၞါဲမဆေၚ်စပ်တေံဂွံ။ ကဏ္ဍလိက်ပတ်လေဝ် ဗီုဏအ်ရ၊ ညးတအ် မိက်ဂွံဗ္တောန်တှေ် လၟေၚ်ဗ္တောန် နဲကဲဗ္တောန်ညးတအ် ဟွံစှေ်စးကဵု ဇုတ်ဓရံၚ်ပရေၚ်ပညာ အတိုၚ်ကၟိန်ဍုၚ် မပ္ညပ်လဝ်ဂှ်မ္ဂး၊ ဟွံစှေ်စးကဵု သၞောဝ်ဥပဒေဍုၚ်မ္ဂး အခေါၚ်ညးတအ် နွံဗၠးဗၠးၜးၜးရ။ ညးလဵုလေဝ် လုပ်ပလာပ် လုပ်ပထုဲဟွံဂွံ။ ယဝ်ရ ပွသ္ပပခက် လုပ်ပထုဲပလာပ်နွံကၠုၚ်တုဲ ညးတအ် ကၠုၚ်တေၚ် ပ္တိုန်ထ်ၜးနွံမ္ဂး ကုမၞိဟ်သ္ပဂှ် ဒးကေတ်အရေဝ်ဏောၚ်။ အတိုၚ်ဥပဒေ ၝောံပိုဒ် ၂၂ ဂှ်မ္ဂး ဒဏ်ထံၚ် မွဲသၞာံ ကဵု ဒဏ်သြန် မွဲကိုဋ် ရပ်စပ်ကေတ်အရေဝ် ကုမၞိဟ်ဂှ်ဂွံမံၚ် ပ္ညပ်လဝ်နွံ။ ၝောံပိုဒ် ၂၃ ဂှ်လေဝ် ဂးလဝ် ဒဏ်ထံၚ် ၂ သၞာံ ကဵု ဒဏ်သြန် ၂ ကိုဋ်။ ပိုဒ်သၞောဝ် ၂၄ ဂှ်လေဝ် အတိုၚ်ဂှ်ရ။ (ရံၚ်ပ္ဍဲ ဥပဒေ မမၚ်မွဲစဵုဒၞါ အခေါၚ်အဝဵုကောန်ဍုၚ်အရၚ် အခန် ၇-၈ တေံညိ- အေဝ်ဒဳတာ)။ ဒဵုကဵုအဆံၚ်ဂှ် အခေါၚ်ကေတ်အရေဝ်နွံမံၚ်။ သ္ပပခက်ညးသ္ကအ်ဟွံဂွံ။ ပွချဳဒရာၚ် ပရေၚ်လိက်ပတ် ယေန်သၞာၚ် ညးတအ်ဂှ်လေဝ် ယဝ်ဟွံ ခ္ဍိုက်ဂရိုက် ဟွံဒှ်အရာပလာပ်ပထုဲ အရေဝ် လိက်ပတ် ယေန်သၞာၚ် ဂကူတၞဟ်ဟ်၊ သီုဟွံစှေ်စးကဵု သၞောဝ်ဥပဒေမ္ဂး ရၚ်တၠုၚ် ဗၠးဗၠးၜးၜးဂွံရ။

သၟာန်။ ။ ကောန်ဍုၚ်အရၚ် မသ္ပဒတဴမံၚ် ပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာဏအ် ၜိုန်ဒှ်ကောန်ဍုၚ်ကီုလေဝ် ပ္ဍဲကောန်ဍုၚ်အရၚ် ညးလ္ၚဵုတအ် ဟွံဂွံလဝ် တၞးသ္ပသမ္တီကောန်ဍုၚ် နွံမံၚ်ဗွဲမဂၠိုၚ်ဏီတုဲ သွက်ညးတအ် သ္ဂောံဂွံ တၞးစၟတ်သမ္တီကောန်ဍုၚ်ဂှ် နူဌာန ဝန်ဇၞော်ဏအ် ၜိုတ်လဵုရၚ်တၠုၚ်ကဵုမာန်ရော?

သှ်။ ။ ဣဏအ်ဂှ် အတိုၚ်သၞောဝ်တှေ် ဍေံဆေၚ်ကဵု ဌာနဝန်ဇၞော်ကေၚ်ကာပ္ဍဲဍုၚ်ကေုာံ ပရေၚ်ကောပ်ကာဲ စရၚ်မၞိဟ် လုပ်တိတ်ရ။ အတိုၚ်ဥပဒေတှေ် ညးတအ် ဒးဖန် ဒးစဳစောတ်ဏောၚ်။ မၞိဟ်တအ်ဂှ် ကောန်ဍုၚ်ပလုၚ်ဟာ၊နွံကဵု အခေါၚ်ဒှ်ကောန်ဍုၚ်ဟာ၊ ဟွံသေၚ်တှေ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ရဟာ၊ ဒှ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဏောၚ်တှေ် အတိုၚ်ဟီု နူကၠၚ်ဏအ်ရ။ မၞိဟ်က္ဍတ်ပါ် က္တဵုဒှ်ကၠုၚ် နူကဵု အဆက်အဆေန် ဇုဇဗဴလ မတန်တဴကၠုၚ် ပ္ဍဲဍုၚ်ဏအ် တေံပပ္တံနူ တမၠာတမၠာတေံဂှ်ဟေၚ် သ္ပသမ္တီဒဒှ်ကောန်ဍုၚ်ဏောၚ်။ အေ သွက်အခေါၚ်အဝဵု ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ်ဂှ်တှေ် နူဌာနဝန်ဇၞော် ပိုဲဏအ် ရီုကဵုဂွံ၊ ဆ္ဂး သွက်ဂွံဂွံ တၞးသမ္တီကောန်ဍုၚ်ဂှ်မ္ဂး ဍေံဟွံဆေၚ်ကဵုပိုဲ၊ ဍေံဆေၚ်ကဵု (လဝက) ဏောၚ်။

သၟာန်။ ။ ပေါဲပဋိပက္ခလွဟ် က္တဵုဒှ်မံၚ် ပ္ဍဲဍုၚ်ဗၟာဏအ် ညံၚ်ဂွံလလံပၠိုတ်အာ နကဵုဌာနဝန်ဇၞော် ကေၚ်ကာကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဏအ် လုပ်ရၚ်တၠုၚ် လ္ပာ်အခန်လဵု ဂွံမာန်ကီုရော?

သှ်။ ။ ကိစ္စပရေၚ်ဒိုအ်ပန်ပှော်ကီု၊ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံကီု အဆံၚ်ဌာနဝန်ဇၞော် ကေၚ်ကာကောန်ဍုၚ်အရၚ် ဏအ်ရတှေ် ဖန်ဟွံဂွံ။ သမ္မတတအ်၊ ပူဂဵုကဵုကသပ်ကၟိန်ဍုၚ်တအ်၊ သ္ကိုပ်ပၞာန် ဌာနက္ဍိုက်ပ်စဵုဒၞါတအ် ပံၚ်ကောံက္ဍိုက်ပ်တုဲ ဖန်ဇန်ကိစ္စ ဒိုအ်ပန်ပှော်၊ ဒိုအ်ပန်ပှော်တုဲတှေ် နကဵုအခန်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဗီုလဵုဂၠာဲသွဟ် အရာဒက်ပ္တန်ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံ ညံၚ်ညးဂလိုၚ် ဂွံဒုၚ်တဲရောဂှ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်သၠုၚ်ၚ် အဆံၚ်ကၟိန်ဍုၚ်ဂှ်ရ ဒးကၠောန်ဏောၚ်။ ပိုဲဂှ် အဆံၚ် ဗိုၚ်ကဵု အရီုဗၚ်ရဂွံ။ ကေတ်အဆက်ကဵု ဂကောံရပ်လွဟ်တအ်တုဲ လစွံစိုတ် ဆန္ဒညးတအ် နွံဗီုလဵုရောဂှ် ၜိုတ်အဆံၚ်သၟာန်သၟုက် ဗစုက်ဗစိုပ်ကဵုရ ပိုဲဖန်ဂွံ။ ပြသၞာဏအ်ဂှ် ဒးပသောၚ် နကဵုနဲကဲပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဟေၚ်ရ။ ကိစ္စဏအ်ဂှ် ညးဇမၞော် အဆံၚ်လ္တူတေံရ ပသောၚ်ဂွံ။

သၟာန်။ ။ ပ္ဍဲအစဳဇန် လိက်ကသုက် NCA ဂှ် နူကဵုဒပ်ပၞာန် ဟွံကဵုအခေါၚ်လုပ် ကုဂကောံ AA ၊ MNDAA ၊ TNLA တအ်ရ။ မိက်ဂွံလုပ်ထ္ပက်စၟတ်တဲကီုတှေ် ဒးဗလးလွဟ်ဏောၚ် ဂးလဝ်သာ်ဂှ်ရ။ ကိစ္စဏအ် နကဵုအလဵုအသဳ ညးဍုၚ်ကွာန် လၟုဟ်ဏအ် ပရေပရံၚ် ပသောၚ်ကဵုမာန်ဏောၚ်ဂှ် ဝန်ဇၞော် ပတှေ်ကေတ်လဝ်ကီုဟာ?

သှ်။ ။ပရေၚ်ဏအ်ဂှ်လေဝ် ဒပ်ပၞာန်ဂှ် မူ ညးတအ်ရပ်လဝ် နွံမံၚ် ၆ တၚ်။ ဒးဒုၚ်တဲ ဥပဒေ ၂၀၀၈ ဏောၚ်၊ ဒးဒဂေတ်ဗက် အတိုၚ်ဥပဒေ မတန်ဒၟံၚ်လၟုဟ်ဏအ်ဏောၚ် နူဒပ်ပၞာန် ဂးလဝ်နွံ။ ဂကောံတအ်ဏအ် ဒးဗလးလွဟ်ဏောၚ် ဟီုဂှ်လေဝ် ဒှ်ဝေဒနာ ဒပ်ပၞာန်ရ။ကိစ္စဏအ် သ္ဂောံပြေပြံၚ်ဂှ် ညးဇမၞော် ဂကောံ အလဵုအသဳ ပိုဲတအ် ပ္ညဳပ္ညပ်လဝ်ရၚ်သ္ကအ်တုဲ နကဵုဓဝ်လအေၚ် စိုတ်စွံဂၠိၚ်ၚ် ဍိုန်န်ဍောတ်တ် ဇိပ်ပ်ဂၠိပ်ပ်တုဲ ဒးသဳကၠဳအာဏောၚ် ဒဝ်အံၚ်ဆာန်စုကျဳ ဂးလဝ်နွံ။ သမ္မတကီု ဒဝ်အံၚ်ဆာန်စုကျဳကီု၊ ဂအုပ်ဒပ် က္ဍိုက်ပ်ပရေၚ်စဵုဒၞါ ဒပ်ပၞာန်ကီု ကိစ္စဏအ် သ္ပဗီုလဵုခိုဟ်ရောဂှ် ဒးပ္ညဳပ္ညပ်ညးသ္ကအ်ဏောၚ်။ ဍေံတအ် (ဒပ်ပၞာန်) ဆက်ပတေၚ်လဝ်အတိုၚ်ဏံရမ္ဂး ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဂှ် ဂွံမာန်ဟွံသေၚ်။ မိက်ဂွံကဵုကၟိန်ဍုၚ် ဇၞော်မောဝ် ဖေါအ်ဗြေဝ်တိုန်မ္ဂး ညံၚ်သ္ဂောံဂွံဓဝ်ၜိုဟ်လလံဂှ် ပိုဲဒးကေတ်ရ။ ပိုဲပ္တန်ဓဝ်ၜိုဟ်လလံ ဟွံမာန်မ္ဂး ၜိုန်ဂွံလဝ် အလဵုအသဳ ဒဳမဝ်ကရေဇြဳကၠာရ ဗီုလဵုလေဝ် ဍုၚ်ဇၞော်မောဝ် ဟွံမာန်ရ။ နွံပၟိက်ကဵု ဓဝ်ၜိုဟ်လလံမ္ဂး နဲဂွံဂှ်ဂၠာဲတုဲ ဒးသဳကၠဳဏောၚ်။ လ္ပာ်ဒပ်ပၞာန်လေဝ် အခေါၚ်အဝဵုတၟေၚ် ညးတအ်ဂွံလဝ်ဏအ် ၜိုတ်သၠးမာန်ဂှ် ဒးသၠးဏောၚ်၊ ထေက်ကဵုဒးသၠးလေဝ် ဒးသၠးကၠေံဏောၚ်။ အရာဒးဗဗွဲဗက်နွံတှေ် ဒးဗဗွဲဗက်ကဵုကီုဏောၚ်။ စွံအဓိကကဵု ဒတုဲဖဵု ညးဍုၚ်ကွာန်တအ်တုဲ ဒးကၠောန်ဏောၚ်။

သၟာန်။ ။ ပူဂဵုကဵုကသပ် ကုကၟိန်ဍုၚ်ဂှ် အပ္ဍဲမွဲၜါဂိတုဏအ်တှေ် ကၠောန်သ္ဘၚ်သဳကၠဳ (ပၚ်လုံ) ၂၁ ဗွဝ်ကၠံဏအ်ဏောၚ် ဂးလဝ်ဂှ် ကေုာံဂကောံရပ်လွဟ် ဂွိုအ်ထ္ပက်စၟတ်တဲ ဒိုအ်ပန်ပှော်ဏီဂှ် မွဲဝါလေဝ် ဂွိုအ်ဆဵု ဂွိုအ်သဳကၠဳလဝ်မွဲသာ် ကၠောန်သ္ဘၚ်သဳကၠဳ ဗီုဂှ်ဏောၚ်ဟီုဂှ် ဍိုက်ပေၚ် စိုပ်တရဴမာန်ညိဟာ?

သှ်။ ။ အဓိပ္ပါဲ နာဲဗြဴစုကျဳ မိက်ဂွွံသ္ဂးဂှ် စှေ်စိုတ်ပရေၚ်ဒိုအ်ပန်ပှော်တုဲ ထ္ပက်စၟတ်လေဝ်နွံ၊ ဟွံထ္ပက်ဏီလေဝ်နွံ၊ ဗီုလဵုဒှ်ဒှ် ဂကောံတအ်ဏအ်ဖအိုတ်ဂှ် ဆေၚ်ကဵုပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တှေ် သဳကၠဳပ္ဍဲအဆံၚ်ပထမဏအ်ဏောၚ်။ ဂၠာဲသွဟ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဏောၚ်။ ညးတအ် မိက်ဂွံဂွံမုရော ပ္ညဳအာဏောၚ်။ ပ္ညဳပ္ညပ်တုဲ စှေ်ဗီုပြေပြံၚ်အာ ဖအိုတ်ရမ္ဂး ဆက်တိုန်အာ ကဏ္ဍပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဏောၚ်။ ကဏ္ဍပရေၚ်ဒိုအ်ပန်ပှော်ဂှ် စွံလဝ်ရ ပပၠောပ်ပ္ဍဲက္ဍဟ်ရ။ ဒၞါဲဍေံကဵုဍေံ စွံလဝ် အတိုၚ်ဂှ်တုဲ အာကဏ္ဍပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဏောၚ်။ ကဏ္ဍပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဏအ် စှေ်ဗီု ဂွံတၚ်တုပ်စိုတ်ဣရမ္ဂး ၝက္တဵုဒှ်မံၚ် လၟုဟ်ဟ်တအ်ဏအ်ဂှ် ဍေံဒှ်အာသၟးသၟးရ။ အဓိကဂှ် ပြသၞာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ရ၊ ပြသၞာ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် သှ်လာဲ ပြေပြံၚ်အာ ဣရမ္ဂး ဒးသ္ပအစာံကဵုဍုၚ်တၞဟ်ဟ် ဒးကေတ်နဲကဲ ဍုၚ်သ်အာၚ်ၚ်တအ်ဏောၚ်။ ဒပ်ပၞာန်ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံ ဒးနွံမွဲဓဝ်ရ။ ဒပ်ပၞာန်မ္ဂးဂှ် ဒးဒှ်မွဲဓဝ်ရ။ ဒပ်ချေၚ် ကရေၚ် မန် ဟီုဂှ် ဟွံမွဲ။ အလုံမွဲဍုၚ်ဂှ် ဒးနွံမွဲဟေၚ်။ ဣဏအ်ဂှ် သၞောတ် မူ ဍုၚ်ဂလိုၚ်ရ၊ ကၟိန်ဍုၚ်အမေရိကာန် ၜိုန်ဇၞော်တဴကီုလေဝ် ဒပ်ပၞာန်ဂှ် နွံသၟဝ်ပၠတရဴ သမ္မတ ညးတအ်ရ၊ ပ္ဍဲသၟဝ် ပရေၚ်အာက္ဍိုပ် အလဵုအသဳ ညးဍုၚ်ကွာန်တအ်ဂှ်ဟေၚ် ဒပ်ပၞာန်ညးတအ် ယိုက်ဂၠေၚ်အာ တာလျိုၚ်အိုတ်ရဂှ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ယွွံ နကဵုဝန်ဇၞော် ဒုၚ်သၟာန်သှ်ကဵုသာ်ဏအ်ဂှ် တၚ်ဂုန်ဗွဲမလောန်ရအဴ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.