Categories
ပရိုၚ်

စောဲလာံ ဆအရေဝ်ဘာသာဇကုသၟးရမ္ဂး ပတဝ်ကဵုရးဂၠးတိဟွံမာန် ဝန်ဇၞော်ကေၚ်ကာကောန်ဍုၚ်အရၚ် ဂး

ယြဴကောန်ဂကူလဵုမွဲဟွံဟီု ဒးထိၚ်ဒက် မၚ်မွဲအာ အရေဝ် လိက်ပတ်ဘာသာ ယေန်သၞာၚ်ဇကု ဒှ်ဍာံကၠာလေဝ် စောဲလာံ ခစိုတ်လဝ်အရီု ဆပ္ဍဲအရေဝ် လိက်ပတ်ဘာသာဇကုသၟးမ္ဂး ကာလလဵုမွဲ ပတဝ်ကဵု ရးဂၠးတိတအ်ဟွံမာန် သာ်ဝွံ နာဲတိတ်လောန် (နိုၚ်သက်လွၚ်) ဝန်ဇၞော်ကၟိန်ဍုၚ် ဌာနဝန်ဇၞော် ပရေၚ်ကေၚ်ကာကောန်ဍုၚ်အရၚ် ဟီုဂးဏာ ပ္ဍဲပေါဲမဆဵုဂဗသဳကၠဳ ကုကမ္မတဳ လိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ်ဂှ်ရ။

ဝိုၚ်ချပ်ဓရီုသဳကၠဳ ဌာနဝန်ဇၞော် ကေၚ်ကာကောန်ဍုၚ်အရၚ် (MNA)
ဝိုၚ်ချပ်ဓရီုသဳကၠဳ ဌာနဝန်ဇၞော် ကေၚ်ကာကောန်ဍုၚ်အရၚ် (MNA)

ပ္ဍဲဂိတုမေ ၁၄ ၊ သၞာံ၂၀၁၆ ဝန်ဇၞော်ပရေၚ်ကေၚ်ကာကောန်ဍုၚ်အရၚ် ကဵု ကမ္မတဳ ဂကောံလိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ် လ္ဂုၚ် တအ် သ္ပပေါဲဆဵုဂဗသဳကၠဳ ပ္ဍဲ K H Hotel နွံပ္ဍဲ ရ တိုၚ်ဘာ် ဂၠံၚ်ပြန် ပွိုၚ်ဍုၚ်ကၟာရတ် ရးဇၞော်လ္ဂုၚ်ဂှ်တုဲ ဝန်ဇၞော် မြော်ပ္တိတ် ဂလာန်သာ်ဂှ်ရ။

“ကေမ်လဝ် အရေဝ်ဘာသာဇကုမွဲဓဝ်မ္ဂး ပတဝ်ကဵုရးဂၠတိမာန်ဟွံသေၚ်။ အကၠာဂှ် စိုပ်အာဍုၚ်သေံ ပိုဲဟီုဗတ်အၚ်္ဂလိက်၊ ဍေံတအ်ဟွံကၠိုဟ်၊ ကလေၚ်ဟီုဟွံလေပ်၊ ဒးဂၠါဲကဵု မၞိဟ်ကၠာဲဘာသာရ။ လၟုဟ် ပ္ဍဲ TV သေံ ပ္ဍဲကဏ္ဍလလောၚ်ကမြီု ဍေံတအ်လေဝ် ပြံက်ဟီုတိုန် ဗတ်အၚ်္ဂလိက်ဣယျတှေ် ပတဝ်ကဵု ရးဂၠးတိမာန် ဟီုစဂွံရ။ သေံတအ် ဒဵုလၟုဟ် ယဝ်ဆက် ကေမ်လဝ် ဆအရေဝ်ဘာသာဇကုမွဲဓဝ်ဏီမ္ဂး ပတဝ်ကဵုရးဂၠးတိ ဟွံမာန်ရ။ အဲဂှ် ဂကူမန် လၟုဟ် ယဝ်အဲဟီု ဗတ်မန်တှေ် ညးဂှ်ကၠိုဟ်၊ ညးလဵု ကလေၚ်ဟီုမာန်ရော၊ ဒးဟီုဗတ်ဗၟာရ။ အရေဝ် ဘာသာဇကုတှေ် ဇကုဒးထိၚ်ဒက် မၚ်မွဲဏောၚ်ဂှ် ဍာံမံၚ်ရ၊ ဆ္ဂး အစောဲလ္ပဇၞော် လ္ပကေမ်လဝ် အစောဲညိ” နာဲတိတ်လောန် ဝန်ဇၞော်ကၟိန်ဍုၚ် ဂးရ။

တုဲပၠန် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ်ဂှ် အရေဝ်လိက်ပတ် ယေန်သၞာၚ်ဂကူဇကု နွံကၠုၚ်မံၚ်တုဲတုဲ ညံၚ်ဂွံတန်ကြန် ဇၞော်မောဝ် အလိုက်ဇၟောဝ်ခေတ်ဂှ်လေဝ် ဒးဆက်ဂစာန်အာကီုဏောၚ် ညးဂးရ။

ပ္ဍဲပေါဲဆဵုဂဗသဳကၠဳဏအ်ဂှ် ညးတာလျိုၚ်ဂမၠိုၚ် နူကဵုကမ္မတဳ ဂကောံလိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ် မပ္တံ ဂကူသေံဇၞော်၊ ကယာ၊ ကရေၚ်၊ ရခေၚ်၊ မန်၊ လဳဆူ၊ တအာၚ် (ပလံၚ်) တအ်တိုန်စိုပ် ပ္တိုန်ထ်ၜးသဳကၠဳကၠုၚ်အိုတ်ရ။

“ပ္ဍဲဲတွဵုရးသေံတေံ ဗ္တောန်ဒၟံၚ်လိက်သေံဂှ် ဟွံဆေၚ်ကဵုသေံ နွံမံၚ်ပ္ဍဲဍုၚ်ဇၞော်ဏအ်ပုဟ် အလဵုအသဳ ဟီုလဝ်နွံ။ အတိုၚ်ဏအ်ရတှေ် သေံကၠုၚ်နွံမံၚ်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲဍုၚ်ဇၞော်ဏအ် အရေဝ်သေံလေဝ် ဟွံလေပ်၊လိက်သေံဇကုလေဝ် ဟွံလေပ်ရ၊ လအ်အာတှေ် လိက်ပတ် ယေန်သၞာၚ်ဇကု ကၠေံအာ

ဝန်ဇၞော် ကေုာံ ဂကောံဂမၠိုၚ် သွာၚ်လိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ် လ္ဂုၚ် (MNA)
ဝန်ဇၞော် ကေုာံ ဂကောံဂမၠိုၚ် သွာၚ်လိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ် လ္ဂုၚ် (MNA)
အိုတ်ဏောၚ်။ ညံၚ်ဂွိုအ်ဒှ်ဗီုဏအ် ဇၟာပ်ကောန်ဂကူသေံ နွံမံၚ် အပ္ဍဲဍုၚ်ဇၞော် ဇၟာပ်ပ်ဒၞါဲ ညံၚ်ဂွံဂွံ အခေါၚ်ဗ္တောန်လိက်ဂှ် မိက်ဂွံကဵု ဝန်ဇၞော် ဖန်ဇန်ကဵုရ။တုဲပၠန် သွက်ဂွံကတ်ဗ္တောန်မာန် လိက်ပတ်ဘာသာမိ ဇကုဂှ်လေဝ် အထံက်အပၚ် မၞုံပၟိက်တအ်ဂှ် မိက်ဂွံကဵု ဖန်ကဵုကီုရ” သာ်ဝွံ သိုၚ်လျာန်ဟာန် ညးအုပ်ကာ ဂကောံလိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ်မန်သေံ (လ္ဂုၚ်) ဂးရ။

ညံၚ်သ္ဂောံဂွံ ပရေၚ်ထံက်ပၚ်အလဵုအသဳ သွက်ကောန်ၚ္ၚာ်သၟတ်တအ် သ္ဂောံကတ်ဗ္တောန် လိက်ပတ်ဘာသာမိဂှ် နူကဵုဌာနဝန်ဇၞော် ပရေၚ်ကေၚ်ကာ ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ညံၚ်ဂွံကဵုအရီုဗၚ်ကီု၊ စပ်ကဵု တၚ်နၚ်ပရူပရာ ပရေၚ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်မ္ဂး သ္ဂောံဂွံပြဟ်ဟ်မာန်ဂှ်လေဝ် နူဌာနဝန်ဇၞော် ကေၚ်ကာကောန်ဍုၚ်အရၚ် ပံက်စွံရုၚ်သုတေသဳမွဲတုဲ ညံၚ်သ္ဂောံဖန်ကဵု ပရေၚ်အရီုဗၚ်ကီု၊ ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ် သ္ဂောံကၠောန်ဗဒှ်မာန် ပေါဲဗှ်လိက်ကၞပ် စပ်ကဵုပရေၚ်လိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ်ဂှ်လေဝ် ညံၚ်ဖန်ကဵုကီု၊ ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ် သ္ဂောံကတ်ဗ္တောန် အရေဝ်လိက်ပတ်ဘာသာမိဇကုမာန်ဂှ်လေဝ် နူအလဵုအသဳ ညံၚ်ဂွံပ္တိတ်ကဵု ခရိတ်ထံက်ပၚ်ကီု နဂလာန် မပ္တံသာ်ဏအ် ညးတာလျိုၚ်ဂမၠိုၚ် နူကမ္မတဳ လိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ် ပ္တိုန်ထ်ၜး သဳကၠဳကၠုၚ်အိုတ်ရ။

ဒဒှ်ရ ပံက်လဝ် ဌာနဝန်ဇၞော်ကေၚ်ကာကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂှ် ၜိုန်လလောၚ်လဝ်တုဲကီုလေဝ် ပြဟ်ဟ်ဏအ် သွက်ဂွံဓမံက်ရုပ်ရဴကမၠောန်ဂှ် ဟဂွံခါန်လဝ် ညးဂၠေၚ်ဝန် ညးယိုက်အရာတအ်ဏီ။ ပ္ဍဲရးဇၞော်ဂမၠိုၚ်ကဵု တွဵုရးဂမၠိုၚ်တအ်ဂှ်လေဝ် ဟဂွံပံက်လဝ်ဌာနဏီ။ ပွိုၚ်မွဲသၞာံ စကာခရိတ် ဂလိုၚ်လဵုရောဂှ်လေဝ် ဟဂွံသ္ဂုတ်လဝ်ဏီရဂှ် ဥူဝၚ်နိုၚ် ညးမကဵုစၞောန်ပ္ညုၚ် နူဌာနဝန်ဇၞော်ကေၚ်ကာကောန်ဍုၚ်အရၚ် ဂးရ။

အတိုၚ်သၞောဝ်ဥပဒေ ၂၀၀၈ မ္ဂး လက်ထက် အလဵုအသဳသမ္မတ သိန်စိန် တေံ ပ္ဍဲတွဵုရးကဵု ရးဇၞော်တအ် ရံၚ်လ္တူ အလိုက်လၟိဟ်မၞိဟ် မတန်တဴမံၚ်တအ်ဂှ်တုဲ ၜိုန်ခါန်စွံလဝ် ဝန်ဇၞော်ကေၚ်ကာကောန်ဍုၚ်အရၚ် နကဵုပေါဲရုဲမာဲကီုလေဝ် ပ္ဍဲခေတ်အလဵုအသဳတၟိ NLD ဏအ် ဌာနဝန်ဇၞော်ကေၚ်ကာကောန်ဍုၚ်အရၚ် အဆံၚ်ကၟိန်ဍုၚ်ဂှ် ပံက်ကၠုၚ်မွဲ ဗွဲတၞဟ်ခြာတုဲ နာဲသက်လွၚ် ကောန်ဂကူမန်ဂှ် ဒှ်ကၠုၚ် ညးဒးဒုၚ်ခါန်ပ္တိုန် အဆံၚ်ဝန်ဇၞော်ကၟိန်ဍုၚ် ကေၚ်ကာကောန်ဍုၚ်အရၚ် ကၠာအိုတ်မွဲရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.