Categories
ပရိုၚ်

ရုပ်သၟိၚ်ၜိုပ်ထဝ်တၟိ ကလေၚ်လဇံက်လဝ် ပ္ဍဲက္ဍိုပ်ဒဒန်ၜဳသြၚ်လောန် – မတ်မလီုဂှ် ဇၞော်နူရုပ်ၜိုပ်တြေံတေံဏီ

ရုပ်သၟိၚ်ၜိုပ်ထဝ်တၟိ ကလေၚ်လဇံက်လဝ် ပ္ဍဲက္ဍိုပ်ဒဒန်ၜဳသြၚ်လောန် – မတ်မလီုဂှ် ဇၞော်နူၜိုပ်တြေံ (ၜိုပ်လဇံက် လဝ်ကၠာ) ဂှ်ဏီရောၚ် ဂွံတီကေတ်နူ ညးပါလုပ် ကမ္မတဳကလေၚ်ကၠောန်ဗဂပ် အဝေါၚ်ရုပ်ၜိုပ် ကေုာံ ညးကၠောန် လဝ်ရုၚ်ၜိုပ် အေန်ဂျေန်နဳယာ နာဲသဵုတုၚ် (နိုၚ်စိုးသိန်း) ရ။

ရုပ်သၟိၚ်ၜိုပ်ထဝ်ကလေၚ်ကၠောန်လဝ်တၟိဂှ် နူဇိုၚ်စဵုကဵုဂၞိၚ်ဂှ် ၜိုတ် (၄) ပေ၊ ၝောံဇကုဍေံဂှ် ၜိုတ် (၅) ပေ၊ နူဇကုဍေံ လ္ပါ်လ္တူဂှ် ၜိုတ် (၃) ပေ သီုဖအိုတ်သမၠုၚ် (၁၁) ပေ ဇမၠိၚ်ဍေံဂှ် (နူခၟဴစဵုကဵုဍုတ်ၜိုပ်) ဂှ် ၁၁ ပေ၊ နူတၞုၚ်သၞေၚ်ဏံ စဵုကဵု တၞုၚ်သၞေၚ်တေံဂှ်လေဝ် ၁၁ ပေ၊ ရုပ်သၟိၚ်ၜိုပ်ထဝ် ဗွိုက် (၁၁) ပေ (ပတ်လည်) လျိုၚ်ဂှ် (၆) တာန် နွံတုဲ၊ ၜိုပ်တြေံ လဇံက်လဝ်ကၠာဂှ် ဟိုတ်နူသၞေၚ်ခ္ဍေပ်မံၚ်တုဲ ဗွိုက်နွံ (၄) ပေ၊ သၠုၚ်နွံ (၈) ပေ၊ လျိုၚ်နွံ (၃) တာန်ဘာ်ရောၚ် နာဲသဵု တုၚ် ဂးရ။

ရုပ်ၜိုပ်က္လေၚ်လ္ဇံက်လဝ်တၟိ (မန်ထဝ်)
ရုပ်ၜိုပ်က္လေၚ်လ္ဇံက်လဝ်တၟိ (မန်ထဝ်)
နာဲသဵုတုၚ်ဂှ် “ၜိုပ်တြေံတေံကဵု ၜိုပ်တၟိဏံ ဗီုပြၚ်ဍေံလေဝ် ဟွံတုပ်တှေ် လျိုၚ်ဍေံလေဝ်တၞဟ်ခြာအာ၊ နူကဵုဓဇက်ဗီုရုပ် ဂှ်ရ ဍေံဇၞော်အာနူၜိုပ်တြေံတေံ” သာ်ဝွံ ဟီုရ။

ရုပ်သၟိၚ်ၜိုပ်ထပ်တၟိကလေၚ်ကၠောန်လဝ်ဂှ် စရပ်ကမၠောန် နူဂိတုဂျူလာၚ် (၇) စဵုကဵုဂိတု အဝ်ဂါတ် (၉) ဏံ တုဲဒှ်အာ အိုတ်တုဲ သွက်ကၠောန်ၜိုပ်သၟးဂှ် သြန်အိုတ်အာ (၁၇) ကိုတ်ပြၚ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ကီုရ။

ပ္ဍဲအဝ်ဂါတ် (၁) ဂှ် ကလေၚ်ပလှ်ဖျေံလဝ် ရုပ်ပုၚ်ထအုပ်တုဲ ဂိတုအဝ်ဂါတ် (၉)ဂှ် က္လေၚ်လဇံက်စုတ်လဝ် ရုပ်သၟိၚ်ၜိုပ်ထဝ်တၟိ တုဲဒှ်အာဂှ်ရ ကြက်ကၠုၚ်စိုပ် အဝ်ဂါတ် (၁၄) ဏံမ္ဂး ပံက်အသေဟာန်လဇံက်ရုပ်သၟိၚ်ၜိုပ်ထဝ်ရောၚ်။

ၜိုပ်တြေံ ကေုာံ ရုပ်ပုၚ်ထအုပ် မကလေၚ်ဖျေံနၚ် နူကဵုအဝေါၚ်က္ဍိုပ်ဒဒန်ၜဳသြၚ်လောန်ဂှ် ပြဟ်ဟ်ဏံ ဂိုၚ်စွံလဝ် ပ္ဍဲကၠံ (စည်ပၚ်) ဒၞာဲတြေံဂှ်ပၠန်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.