Categories
ပရိုၚ်

ဂြိုပ်ဥဒျာန်ကာန်ကြချာန် ဍုၚ်သေံ ပ္တိုန်လဝ်သွက်ဂွံပၠောပ် စရၚ်ယူနေဿကဝ်ဂှ် ဍုၚ်ဗၟာ ဒ္စဵုဒ္စး

ဂြိုပ်ဥဒျာန် ကာန်ကြချာန် Kaeng Krachan Forest ဍုၚ်သေံ ပ္တိုန်လဝ် သွက်ဂွံပၠောဝ်စရၚ် အာဲကၟာဲဂၠးကဝ် (UNESCO) ဂှ် ဍုၚ်ဗၟာဟွံစှေ်စိုတ် ပ္တိုန်လဝ်ဂလာန်ဒ္စဵုဒ္စးဂှ် ကောံဓရီုကမ္မတဳအာဲကၟာဲဂၠးကဝ် ဒုၚ်တဲသ္ပသမ္တီတုဲ နကဵုဍုၚ်သေံ ဆက်ဂစာန်မွဲသၞာံပၠန်ညိ ဖျေံလဝ်သ္ဂုတ်သာ်ဏံရောၚ်ဂှ် ဂွံတီကေတ် နူဌာနပါ် ဒေသအာဲကၟာဲဂၠးကဝ် ရ။

ပ္ဍဲအရာတံၚ်ပၞောန် (Coordinate) အပိုၚ်ခြာ ဂြိုပ်ဥဒျာန် ကာန်ကြချာန်ဂှ် တိပယျဵုဍုၚ်ဗၟာ ဟိုတ်နူပါဲလုပ်အာ (၃၄%) ဂှ်ရ နူဍုၚ်ဗၟာ ဒးပ္တိုန်ဂလာန်ဒ္စဵုဒ္စးရ။

ဥဒျာန်ကောန်ဂကူ Kaeng Krachan (Internet)
ဥဒျာန်ကောန်ဂကူ Kaeng Krachan (Internet)
“ ကိစ္စဍုၚ်ဗၟာပ္တိုန်ထ်ၜးလဝ်ဂလာန်ဒ္စဵုဒ္စး ဂြိုပ်ဥဒျာန် ကာန်ကြချာန်ဏံဂှ် ကမ္မတဳအာဲကၟာဲဂၠးကဝ်လေဝ် ဒုၚ်တဲရ။ တုဲတှေ်ထပ်ပ္ညဳလဝ်ကဵုဍုၚ်သေံတုဲ သၞာံဂတတေံ အရာဒးဗပေၚ်နွံဂှ် ညံၚ်ဂွံထပ်ဗေၚ်ထောံ တုပ်လဝ်စိုတ်နွံ” သာ်ဝွံ ညးတာလျိုၚ်မွဲတၠ နူဌာနပါ် ဒေသအာဲကၟာဲဂၠးကဝ် ဂးရ။

ဂကောံအာဲကၟာဲဂၠးကဝ်ဝွံ ပ္ဍဲဂိတုအံက်တဝ်ဗာ နူ၂၄ ဒဵုကဵု (၂ ၆) ကၠောန်ကၠုၚ်ကောံဓရီု ကမ္မတဳအာဲကၟာဲဂၠးကဝ် Extra Ordinary Meeting ပ္ဍဲရုၚ်ဇၞော် ယူနေဿကဝ် (UNESCO)  ဍုၚ်ပါရဳ (ပြၚ်သေတ်)တေံတုဲ ဖျေံလဝ်သ္ဂုတ်သွာတ် သာ်ဂှ်ရ။

“ကိစ္စသက်ပယျဵု ဗၟာကဵုသေံဂှ် ဟွံတုဲဏီ။ သွက်ဂွံပ္ညဳညးသ္ကံဂှ်လေဝ် ဟွံမွဲဏီ။ ပ္ဍဲအကာဲအရာ ဟွံမွဲကဵုစေဝ်ပယျဵု ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်ဏံ နူဍုၚ်သေံ ပ္တိုန်ထောံ သွက်ဂွံလုပ်စရၚ် ယူနေဿကဝ်ရ။ ကိစ္စဏံ ယူနေဿကဝ်လေဝ် ဟွံဒုၚ်တဲရ။ ဒဵုကဵုသက်ပယျဵုညးသ္ကံတုဲဂှ် ညးတံဒးမၚ်ဏောၚ်” သာ်ဝွံ ဥူမျဵုမေန် သ္ကိုပ်စၞောန်ပ္ညုၚ် (ဂြိုပ်ဆု) ရုၚ်ဝန်ဇၞော် ဌာနပရေၚ်ထိၚ်ဒဝ်သဘာဝပွဳပွူကေုာံသယံဇာတ ဟီုရ။

ပ္ဍဲအပိုၚ်ခြာ ဂြိုပ်ဥဒျာန် ကာန်ကြချာန်ဂှ် တိဍုၚ်ဗၟာ ပါလုပ်အာ ၜိုတ် မွဲဠက် (hectare) တုဲ ပ္ဍဲတိဂှ်ဝွံ တၞောဝ်ဒတောဝ်ကရေၚ်လ္ၚဵုတံ တန်တဴကၠောန်ၜိုတ်ဒၟံၚ်ရ ဂွံတီကေတ်။

ဒှ်သာ်ဂှ်ရ စပ်ကဵုတၞောဝ်ဒတောဝ်ကရေၚ်တံဏံတုဲ ညံၚ်ဂွံပ္တိုန်ထ်ၜးကဵုတၚ်နၚ် သၞောတ်ဖန်ဖက်ပြုပြေၚ် ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်ကီု၊ ပယျဵုၜါဍုၚ် ညံၚ်ဂွံချိုတ်ပၠိုတ်ဂှ်လေဝ် ကလေၚ်ပ္ညဳညးသ္ကံကီုညိ သာ်ဏံ နူကမ္မတဳအာဲကၟာဲဂၠးကဝ် ဖျေံလဝ်သ္ဂုတ်သွာတ်နွံ ဂွံတီလဝ် နူဌာနပါ် ဒေသအာဲကၟာဲဂၠးကဝ်ရ။

ဂြိုပ်ဥဒျာန်ကာန်ကြချာန်ဏံဂှ် နွံပ္ဍဲမွဲဂရိပ်ပယျဵု ခရိုၚ် Ratchaburi, Phetchaburi, Prachuab Kirikhan ဍုၚ်သေံဂှ်တုဲ ဍေံဆက်စပ်ဒၟံၚ်ကဵုတိဂြိုပ်ဆုထိၚ်ဒဝ် နွံမွဲဂရိပ်ဒေသပရၚ်ၜဳရးတၞၚ်သဳ ဍုၚ်ဗၟာတုဲ နူသၞာံ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ တေံရ သေံတံ ပ္တိုန်လဝ်စရၚ် သွက်ဂွံလုပ်ပ္ဍဲစရၚ်အာဲကၟာဲဂၠးတိ ယူနေဿကဝ်ရ။

ဍုၚ်ဗၟာကဵုဍုၚ်သေံတံဝွံ ပယျဵုဆက်ညးသ္ကအ်ၜိုန်နွံဒၟံၚ် ဒဵုကဵု ၁၃၀၀ တိုၚ်ကီုလေဝ် သက်စေဝ် တက်တိုၚ်ပယျဵုဓနက် ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်ဂှ် ဟွံမွဲကၠုၚ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.