Categories
ပရိုၚ်

လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ်ပထမ (၆) ဂိတု အလဵုအသဳတွဵုရးမန်ဂှ် ဒးက္လေၚ်ချူပဠေဝ်ရောၚ် ကၠတ်ထဝ်သ္ဂုတ်သွာတ်

ပ္ဍဲလိက်ဒုၚ်စဳရေၚ် ပထမ (၆) ဂိတု၊သၞာံဘဏ္ဍာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ အလဵုအသဳတွဵုရးမန်ဂှ် တၚ်နၚ်ဗွဲမဂၠိုၚ် မဓမံက်ထ္ၜးလဝ်တံဂှ် ဗၠေတ်ၚ်ဒၟံၚ်ရောၚ် ညးစၞးကၠတ်ထဝ်တံ သ္ၚဳဂၠိပ်ညာတ်ကေတ်သာ်ဂှ်တုဲ ဒးကလေၚ် စၟဳစၟတ်ချူပဠေဝ်ကဵုရောၚ် တုဲမ္ဂး ကလေၚ်ပ္တိုန်ထ္ၜးပၠန်- သာ်ဝွံ ပ္ဍဲကောံဓရီုလၟေၚ်ဍာံအလန်စတုတ္ထ ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန်အလန်ဒုတိယ တ္ၚဲဒဳဇြေမ်ဗာ ၁၄ ဂှ် ကၠတ်ထဝ်ဖျေံလဝ် သ္ဂုတ်သွာတ်ရ။

ပ္ဍဲကောံဓရီုကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန် တ္ၚဲဒဳဇြေမ်ဗာ ရ ဂှ် ဝန်ဇၞော် နာဲထေန်အံၚ်ဟာန် (နူဌာနဝန်ဇၞော် ဓါတ်လလဳ ၊အစောံဒြဟတ် ကေုာံကွတ်စက်) သ္ပစၞးအလဵုအသဳတွဵုရးမန်တုဲ ပ္တိုန်ထ္ၜလိက်ဒုၚ်စဳရေၚ်ပထမ(၆) ဂိတုရ။

ရုၚ်အလဵုအသဳ တွဵုရးမန် (MNA)
ရုၚ်အလဵုအသဳ တွဵုရးမန် (MNA)
“လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ် ပထမ (၆) ဂိတု အလဵုအသဳတွဵုရးမန်ပ္တိုန်လဝ်ဂှ် ညးစၞးကၠတ်ထဝ် ၁၂ တၠ သ္ၚဳဂၠိပ်သဳကၠဳလဝ်တုဲ ဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵု အတိုၚ်တၚ်နၚ်ညးစၞးတံသဳကၠဳလဝ်ဂှ်ရ လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ်ဏံ အသဳအသဳတွဵုရးမန် ကလေၚ်သ္ၚဳဂၠိပ် ချူပဠေဝ်တုဲ ဒးကလေၚ်ပ္တိုန်ပၠန်ရောၚ် ကၠတ်ထဝ်သ္ဂုတ်သွာတ်လဝ်ရ” ဂှ်လေဝ် ဒဝ်တေန်အိ ဥက္ကဌကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန် ဟီုရ။

လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ်ပထမ (၆) ဂိတု (နူအေဗရဴ ဒဵုကဵုဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ) အလဵုအသဳတွဵုရးမန် နွံကဵုတၚ်ဗၠေတ်ၚ်ဟုီုဂှ် အဓိကဍေံ ပ္ဍဲတွဵုရးမန် နွံကဵုဂအုံကွာန် ၃၄၁ ဂအုံဂှ် ပြေၚ်ဇၟိက် (ခိုၚ်းကျွဲ)၊ ဂၠဴဇၟိက် (ခိုၚ်းနွား) နွံ ၆ ကုဋ်ကဵု ၅ ဠက်ဟီုဂှ် လၟိဟ်ဗၠေၚ်မံၚ်၊ တုဲပၠန် စပ်ကဵု ဗာတ်ဂျေတ် (နယ်စပ်ရေးရာ-နတလ) တုဲ ဂၠံၚ်ဍာန်၊ဒဒန် မကၠောန်ဒၟံၚ်တံ အကာဲအရာတုဲဒှ်နွံဗီုလဵုရောဂှ်လေဝ် ဟွံဓမံက်လဝ် ပ္ဍဲလိက်ဒုၚ်စဳရေၚ်ရ။ တုဲပၠန် စကာလဝ်မအရေဝ်တံပၠန်လေဝ် မအရေဝ် ညးဍုၚ်ကွာန်တံ တီကေတ်ဟွံမာန်ဂှ်ရ စကာလဝ်၊ ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ရံၚ်တၚ်မပ္တံသာ်ဏံတုဲ ညးစၞးကၠတ်ထဝ်တံ ဒးသဳကၠဳထံက်ထ္ၜးလိက်ဒုၚ်စဳရေၚ်ရ။

“ယဝ်လ္ၚတ်ရံၚ်လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ်ဏံတှေ် ဒးဟီုနကဵုကဏ္ဍပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်မ္ဂး ပ္ဍဲတွဵုရးပိုဲ တိဗ္ၚကၠောန်တဵုမံၚ် နွံဨက ရ ဠက်ပြၚ်၊ ဣဏံအကာဲအရာဍာံဍာံရ၊ ဆ္ဂး ပ္ဍဲကိစ္စ လၟိဟ်ပြေၚ်ဇၟိက် ဂၠဴဇၟိက်ဂှ် ပြေၚ်ဇၟိက် နွံ ၜိုတ် ၁ ကိုဋ်တုဲ ဂၠဴဇၟိက် နွံၜိုတ် ၅ ကိုဋ် ၅ ဠက်ရ၊ အတိုၚ်ဂလာန်လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ်မ္ဂး လၟိဟ်ဍေံနွံ ၜိုတ် ၆ ကိုဋ်ကဵု ၅ ဠက်ဏောၚ်၊ ဣဏံဂှ် ယဝ်ကလေၚ်ဗကိတ်ကဵုအကာဲအရာတိဗ္ၚမ္ဂး ဗီုလဵုလေဝ်ဒှ်မာန်ဟွံသေၚ်” သာ်ဝွံ ဒံက်တာ အေဇြာန် ညးစၞးကၠတ်ထဝ်တွဵုရး နူဒေသမာဲလၟိဟ် (၂) ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်ထဝ် ဟီုရ။

ပ္ဍဲလိက်ဒုၚ်စဳရေၚ် ဓမံက်ထ္ၜးလဝ် ပ္ဍဲမွဲမွဲကွာန် ပြေၚ်ဂၠဴဇၟိက် နွံ ၂ လ္ၚီဟီုဂှ် တော်ကဵုအကာဲအရာတိတှေ် ဒှ်ဟွံမာန်၊ ဒှ်သာ်ဂှ်ရ လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ် နွံကဵုုယုတ္တိ နွံကဵုပရေၚ်ဒုၚ်လျိုၚ်၊ပရေၚ်ကေတ်တာလျိုၚ် ကၠးကၠးခ္ဍးခ္ဍး သောၚ်ၚ်အးအးဂှ်ရ မိက်ဂွံကဵုပ္တိုန်၊ တုဲတုဲကၠုၚ်တေံ သ္ကိုပ်စၞောန်ပ္ညုၚ်ချူတုဲ ဖျေံထ္ၜးကဵုညးဍုၚ်ကွာန်ဂှ် တၚ်နၚ်ဗၠေတ်တ်သၟးရ ဒံက်တာအေဇြာန် ဂး။

ဟိုတ်နူဟဂွံကလေၚ်စၟဳစၟတ်သ္ၚဳဂၠိပ်ဏီဂှ်ရ လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ်ဏံ ဗၠေတ်ၚ်ဂလိုၚ်လဵုရောဂှ် ဟီုဟွံမာန်ဏီ၊ ပ္ဍဲလက်ထက်အလဵုအသဳတၟိဏံ ကိုန်ဂၞန်ညံၚ်ဂွံချိုတ်ပၠိုတ်ဂှ် ကလေၚ်စၟဳစၟတ်အာရောၚ် ဝန်ဇၞော် ဥူထောန်ဌေ (နူဌာနဝန်ဇၞော် ပရေၚ်တဵုလွဳ၊ ဝဳဝတ် ကေုာံ ပရေၚ်ဆက်စၠောံပလံၚ်ဗ္စိုပ်) ဟီုရ။

“လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ် ပထမ (၆) ဂိတုဏံ ရံၚ်ကေတ်တှေ် ဒုၚ်သဇိုၚ် သ္ပအစာံလဝ်ကဵု လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ် ကၠာကၠာတေံဒှ်မာန်၊ တၚ်နၚ်ဗၠေတ်ၚ်နွံမံၚ်ဏောၚ်တှေ် ကလေၚ်စၟဳစၟတ်တုဲရောၚ် ဟီုထ္ၜးမာန်” ဝန်ဇၞော် ဥူထောန်ဌေဟီုရ။

လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ်ဏံဂှ် ညးစၞးဂမၠိုၚ် ဒဝ်ခါၚ်ၚ်ဠေအ်၊ ဒံက်တာခေန်နာၚ်ဥူ၊ ဒံက်တာအေဇြာန်၊ ဥူအံၚ်ကျဝ်သူ၊ ဥူထောန်မေန်အံၚ်၊ ဥူဇြဝ်ဝ်ထူး၊ ဒဝ်ကျဳကျဳမျ၊ ဒဝ်ခေန်မျဵုမျေအ်၊ ဒဝ်မျသိၚ်္ဂဳမဝ်၊ ဥူချေတ်တေန်၊ ဝန်ဇၞော် ဂီုကၠီု/ပယျဵုဓနက် သ္ကိုပ်ဗိုလ်ဇၞော် ဝေန်နာၚ်ဥူ၊ ဝန်ဇၞော် ဥူထောန်ဌေ တံ သဳကၠဳထံက်ထ္ၜးကၠုၚ် ပ္ဍဲကောံဓရီုကၠတ်ထဝ်ရ။

ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန်ဝွံ ညးစၞးကၠတ်ထဝ် နူ ၁၀ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဂှ် ၂၀ တၠ၊ ဝန်ဇၞော်ပရေၚ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ကရေၚ်၊ ပအိုအ်၊ ဗၟာ (၃) တၠ၊ စၞးဒပ်ပၞာန် (၈) တၠ ပံၚ်သီုဖအိုတ် ညးစၞးကၠတ်ထဝ် နွံ ၃၁ တၠတုဲ ပ္တန်လဝ်ကၠတ်ထဝ် တွဵုရးမန် အလန်ဒုတိယဏံရ။

လက်ထက်အလဵုအသဳတၟိ NLD ဂွံအယုက် ၈ ဂိတုပြၚ်ဝွံ ဟိုတ်နူလိက်တေၚ်ဗ္စိုပ်ဂၠိုၚ်တုဲ သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော် တွဵုရးမန် အဃောဒးဒုၚ်စၟဳစၟတ်သၟာန်သၟုက် ကဵုဂကောံကမ္မယှေန် ဗဟဵု NLD ဖိုဟ်ရ ဂွံတီကေတ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.