Categories
ပရိုၚ်

လလောၚ်တြး စရၚ်ယၟု အလံၚ်ညးစၞး သွက်ပေါဲရုဲမာဲအကြာ

စရၚ်ယၟု အလံၚ်ညးစၞးကၠတ်ထဝ် သွက်ပေါဲရုဲမာဲအကြာ မကၠောန်ပ္ဍဲဂိတုအေဗရဴ ၁ ၊ သၞာံ ၂၀၁၇ တေံဂှ် နူကမ္မယှေန်ပေါဲရုဲမာဲကၟိန်ဍုၚ် လလောၚ်ပ္တိတ်ကဵု ပ္ဍဲဂိတုဂျာန်နဝါရဳ စၟတ်တ္ၚဲ ၂ ဂှ်ရ။

ပေါဲရုဲမာဲအကြာ အလန်ဏံဝွံ သွက်ကၠတ်ထဝ် ညးဍုၚ်ဂှ် နွံ ၉ ဒၞါဲ၊ သွက်ကၠတ်ထဝ်ကောန်ဂကူဂှ် နွံ ၃ ဒၞါဲ ၊ သွက်ကၠတ်ထဝ်တွဵုရး ကေုာံ ရးဒေသဇၞော်ဂှ် နွံ ရ ဒၞါဲတုဲ ပံၚ်ဖအိုတ်မ္ဂး နွံ ၁၉ ဒၞါဲရ၊သွက် ၁၉ ဒၞါဲဏံဂှ် အလံၚ်ညးစၞး ၉၅ တၠ နူဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ၂၄ ဗော် ကေုာံ ညးလုပ်ဒုၚ်ရုဲ နဒဒှ်ပုဂ္ဂလိကတံ ပ္တိုန်လဝ်စရၚ်ရ။

စရၚ်ညးစၞး သွက်ဂွံလုပ်ပြိုၚ်ပေါဲရုဲမာဲအကြာ ပ္ဍဲတွဵုရးမန် (Copy)
စရၚ်ညးစၞး သွက်ဂွံလုပ်ပြိုၚ်ပေါဲရုဲမာဲအကြာ ပ္ဍဲတွဵုရးမန် (Copy)
ပ္ဍဲဒေသမာဲ သွက်ကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ကွာန် ပွိုၚ်ဍုၚ်ၜါသွာၚ် (တ္ကံခၟိုၚ်) ဂှ်မ္ဂး ဥူဝေန်ထောဋ်(က) ဥူမျဝေန် နူဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန်၊ နာဲသိၚ်မျမိုၚ်(က)နာဲမျမိုၚ် နူဗော်ကောန်ဂကူမန်၊ ဥူအံၚ်ကျဳတိၚ် နူဗော် USDP (ကျဖောအ်)၊ ဥူအေဝေန် နူဗော် NLD ၊ ဥူတေအ်ဝေ နူဗော် (တစည) တံ လုပ်ပြိုၚ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

“တ္ၚဲဂျာန်နဝါရဳ ၂ မံက်ဏံရ လလောၚ်လဝ် စရၚ်ယၟု အလံၚ်ညးစၞး ၅ တၠဂှ်ယျလေဝ်၊ ကဵုလဝ် ကမ္မယှေန် အရာပ်/ကွာန် ပွိုၚ်ဍုၚ်ၜါသွာၚ်ယျတှေ် ညးတံဗာန်ကဵုဏောၚ်ခယျ” ဥူထေန်ကျဝ် သၞာဲဒါ နူရုၚ်ကမ္မယှေန်ပေါဲရုဲမာဲ ခရိုၚ်မတ်မလီု ဟီုရ။

လလောၚ် စရၚ်ယၟု အလံၚ်ညးစၞးတံဏံတုဲမ္ဂး စရၚ်လၟိဟ်ညးတၠမာဲ (မၞိဟ်စုတ်မာဲ) ဂှ် နူကဵုဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳ ၁ ဒဵုကဵု ၁၄ တေံ လလောၚ်ကဵု ပ္ဍဲရုၚ်ကမ္မယှေန်ပေါဲရုဲမာဲ ဒၞါဲမဆေၚ်စပ်တံပၠန်ရောၚ်။ နူဂျာန်နဝါရဳ ၃၀ ဒဵုကဵု ဂိတုမာတ် ၃၀ ဂှ် သ္ပလဝ်ကာလ သွက်ဂွံစန်ဒက်မာဲရောၚ်တုဲ အတိုၚ်လၟေၚ်ကမၠောန်ပေါဲရုဲမာဲဂှ်ရ ရေၚ်တၠုၚ်အာရောၚ် ဥူထေန်ကျဝ် ဂးရ။

“စရၚ်ယၟု အလံၚ်ညးစၞးဂှ် နူဏေံ တ္ၚဲဂျာန်နဝါရဳ ၁ ဂှ်ရ ပိုဲပလံၚ်လဝ်ကဵု ရုၚ်ကမ္မယှေန်ကွာန်တံတုဲရ၊ တ္ၚဲဏံ ဂျာန်နဝါရဳ ၂ ဂှ် ညးတံ ဗာန်လလောၚ်ကဵုဟာ၊ ဟွံလလောၚ်ကဵုဟာဂှ် ဟွံတီဏီပုဟ်” သာ်ဝွံ ဥူထောန်ယဳ ဥက္ကဌ ဂကောံကမ္မယှေန် ပေါဲရုဲမာဲ ပွိုၚ်ဍုၚ်တ္ကံခၟိုၚ် (ပွိုၚ်ဍုၚ်ၜါသွာၚ်) ဟီုရ။

ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်တ္ကံခၟိုၚ်ဏံ အဃောပေါဲရုဲမာဲ သၞာံ ၂၀၁၅ တေံ ပ္ဍဲအရာရုဲစှ်ညးစၞးကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ဂှ် ဒဝ်ခေန်ဌေကျဲ နူဗော် NLD ရောၚ် ဇၞးအာတုဲ ဒဝ်ခေန်ဌေကျဲဂှ် ဒးကေတ်တာလျိုၚ် ပ္ဍဲဂကောံသမာဓိ ဥပဒေအုပ်ဓုပ်ဍုၚ်တုဲ ဒၞါဲညးဂှ် သၠးအာရ၊ ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ဒးထပ်ဗပေၚ်စၞးညးရောၚ်။
အဃောပေါဲရုဲမာဲအကြာ ပ္ဍဲသၞာံ၂၀၁၂ ၊ ဂိတုအေဗရဴ ၂ တေံဂှ်လေဝ် ဒၞါဲညးစၞးကၠတ်ထဝ် ပွိုၚ်ဍုၚ်မတ်မလီု မသၠးအာဂှ် ဒဝ်ခေန်ဌေကျဲ နူဗော် NLD လုပ်ပြိုၚ်ရုဲတုဲ ဇၞးအာကီုရ။

ပေါဲရုဲမာဲအကြာ ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၂ တေံဂှ် ဒၞါဲသၠးသၠး သွက်ကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ် နွံ ၄၀ ဒၞါဲ၊ သွက်ကၠတ်ထဝ် ကောန်ဂကူဂှ် နွံ ၆ ဒၞါဲ၊ သွက်ကၠတ်ထဝ်ရးဒေသဇၞော်ဂှ် နွံ ၂ ဒၞါဲတုဲ လၟိဟ်ဗွဲမဂၠိုၚ်ဂှ် ညးစၞး နူဗော် NLD ရ လုပ်ပြိုၚ်ဂၠိုၚ်တုဲ ညးဇၞးအာ လၟိဟ်ဗွဲမဂၠိုၚ်ဂှ်လေဝ် နူဗော် NLD ပၠန်ရ ဂွံတီကေတ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.