Categories
ပရိုၚ်

ဂကောံသၟဝ်ကျာတေံ ဟွ္ပံပါမ္ဂး ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ အလုံမွဲဍုၚ် ဒှ်ဟွံမာန် ဥက္ကဌ UNFC ဟီု

မူဝါဒ ဂကောံဗၠးၜးကချေၚ် KIO ဂှ် ပ္ဍဲကမၠောန်ၜိုဟ်လလံဏံ ဂကောံအလုံအိုဿီုတံ ဒးပါလုပ်ရောၚ်ဒှ်တုဲ ဂကောံနွံသ္ကုတ်သၟဝ်ကျာတေံဖအိုတ် ယဝ်ဟွံပါလုပ်မ္ဂး သ္ဂောံဂွံဓဝ်ၜိုဟ်လလံ အလုံမွဲဍုၚ်ဂှ် ဗီုလဵုလေဝ် ဒှ်ဟွံမာန်ရောၚ် သ္ကိုပ်ပၞာန်ဇၞော် အေန်ဗာန်ဠ ဥက္ကဌ UNFC မဒှ်သဘာပတိ ဟီုဂးဏာ ပ္ဍဲဂလာန်ပံက်သ္ဘၚ်သဳကၠဳ အလန်ဒုတိယရ။

“ရံၚ်ကဵုအကာဲအရာ ဒေသန္တရကီု၊ ရံၚ်ကဵုပွအလဵုအသဳ ကဵု ဒပ်ပၞာန်တံ ဍိုက်ဓရတ်နကဵုဇြဟတ်၊ ပါ်ထ္ကးဆီတုဲ အုပ်ဓုပ်ကၠုၚ်ကီု ဂှ်တုဲ ဂကောံသၟဝ်ကျာပိုဲ စိုပ်ကၠုၚ်အဆံၚ် ဒးကောံက္လောံ ဗီုပြၚ်မွဲဂကောံ မွဲစန်ရ။ ဒၟါနူဂှ်ရ ဒးနုက်တိတ် နူ UNFC ဏံ” သာ်ဝွံ သ္ကိုပ်ပၞာန်ဇၞော် အေန်ဗာန်ဠ ဂးရ။

သ္ဘၚ်သဳကၠဳ UNFC အလန်ဒုတိယ (NMG)
တုဲပၠန် ပွအလဵုအသဳ ကဵု ဒပ်ပၞာန်တံ ဗီုလဵုပချဳပလှေ်ဒၟံၚ် သၟဝ်ဂၠံၚ် NCA ရောဂှ်လေဝ် အတိုၚ်လၟေၚ်သၞောဝ်ဂှ်ရ ပိုဲတံသ္ဂောံစံၜတ် အကာဲအရာ လစွံစိုတ်ဍေံတံဂှ် ကောန်ဂကူဘဝတုပ်တံ သၟဟ်သၟန်ကောံက္လောံမှ ဒှ်မာန်ဏောၚ်၊ ကမၠောန်ဒက်ပ္တန် ဖေဝ်ဖရေဝ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ဗီုပိုဲစၟဳလဝ် ပ္ဍဲလက်ထက် အလဵုအသဳ NLD ဏံဂှ် နကဵု DPN ပိုဲ ဂစာန်ပ္ညဳကၠုၚ်ဒၟံၚ်ကီုလေဝ် ဒးဆဵု ဒးတတ်ထပါ်ကၠုၚ် တၚ်ကော်ဆောတၟိတၟိတၟာဂလိုၚ်ကီုရောၚ် သ္ကိုပ်ပၞာန်ဇၞော် အေန်ဗာန်ဠ ဂးရ။

“မူဝါဒ ဖေဝ်ဒရေဝ် ကဵု မူဝါဒပရေၚ်ဂီုကၠီု နူUNFC ပိုဲ ပ္တိုန်ထ္ၜး ကဵုလဝ်ကသပ် ပ္ဍဲကောံဓရီု ပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ အလန်ပထမတေံဂှ် စိုပ်အာဒၞါဲလဵုရော သ္ဇက်ဒးသၟာန်နွံယျ၊ အလဵုအသဳ NLD ဂှ် ၜိုန်ဒှ်အလဵုအသဳ ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ညးဍုၚ်ကွာန်တံရုဲစှ်လဝ်ကီုလေဝ် အဝဵုကမၠောန် (အခေါၚ်ကၠောန်) ဂှ် နွံဒၟံၚ်ပ္ဍဲတဲဒပ်ပၞာန်ဖိုဟ်တုဲ သွက်ဂွံပြံၚ်လှာဲ ဗီုပြၚ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂှ်လေဝ် ဒဒှ်ရစိုပ်ဒၟံၚ် အကာဲအရာ ဓမံက်ရုပ်ရဴဟွံဂွံဂှ် ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ညာတ်ကၠးကၠုၚ်အိုတ်ယျဏောၚ်” သာ်ဝွံ သ္ကိုပ်ပၞာန်အေန်ဗာန်ဠ ထံက်ထ္ၜးကၠုၚ်ရ။

သ္ဘၚ်သဳကၠဳ UNFC အလန်ဒုတိယဂှ် ကၠောန်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲဇၚ်မာဲ ကၟိန်သေံ စနူဂိတုဂျောန် ၂၀ ဂှ်တုဲ ညးစၞးဂမၠိုၚ် နူဂကောံကချေၚ် KIO ၊ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ NMSP ၊ ဗော်ကရေၚ်ဍာဲ KNPP ၊ ဗော်သေံ SSPP ၊ ဗော်ရခေၚ် ANC ၊ ဂကောံဠာဟူ LDU တံကီု ညးဒးဒုၚ်ဘိက်လဝ်တံကီု သီုဂကောံကဵုအထံက်အရီု နဲကဲကီု သီုဖအိုတ် မၞိဟ်တိုန်စိုပ် ရ၀ တၠကီု ဂွံတီကေတ်ရ။

“တ္ၚဲဏံတှေ် ပ္တိုန်လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ်အိုတ်ဏောၚ်၊ လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ် နူ DPN ၊ ENAC တံလေဝ် ပါကီုဏောၚ်၊ ကိစ္စ ပ္တိုန်လဝ်လိက် နုက်တိတ်တံကီု ကိစ္စဗဒေံါလဝ်တံဂှ်ကီု ဒးသဳကၠဳဏီတုဲ သ္ဘၚ်သဳကၠဳဂှ် ကၠောန် ၜိုတ် ၅ တ္ၚဲဏောၚ်” သာ်ဝွံ သဝ်ဝန်နာဲယှိုဲတိၚ် ညးတာလျိုၚ်ဆက်ဆောံဍုၚ်သၟာၚ် နူဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ တိုန်စိုပ်ဒၟံၚ်ကောံဓရီုဂှ် ဟီုရ။

ဂကောံ ကချေၚ် KIO ၊ ဂကောံဝ WNO ၊ ဂကောံကဝ်က MNDAA ကေုာံ ဂကောံပလံၚ် TNLA တံ ပ္တိုန်လဝ်လိက်နုက်တိတ် နူ UNFC ကီုလေဝ် ဟဂွံကဵုအခေါၚ်နုက်တိတ်ဏီရ။ ကုဂကောံ မုက်ဒပ်ကောန်ဂကူချေၚ် CNF ကေုာံ ဂကောံဗၠးၜးကောန်ဂကူပအိုဝ် PNLO တံဂှ် အဃောဗဒေံါလဝ် နူဒဒှ်ကောန်ဂကောံ UNFC ဖိုဟ်တုဲ ကိစ္စတံဏံဂှ်လေဝ် သဳကၠဳဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ် ပ္ဍဲသ္ဘၚ်သဳကၠဳဏံကီုရောၚ် ဂးရ။

ဒပ်ပံၚ်ကောံ UNFC ဂှ် ပ္တန်ကၠုၚ်လဝ် ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၁၊ ဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳ ၁၆ တေံတုဲ သ္ဘၚ်သဳကၠဳ အလန်ပထမတုဲကၠုၚ်တေံဂှ် ပ္ဍဲဒၞါဲဍုၚ်ဇၚ်မာဲဏံရ ကၠောန်ကၠုၚ်လဝ် ပွိုၚ် ရ တ္ၚဲ စနူဂိတုအဝ်ဂါတ် ၂၅ ၊ သၞာံ ၂၀၁၄ တေံရ။ ပ္ဍဲသ္ဘၚ်သဳကၠဳအလန်ပထမတေံဝွံ ညးစၞး ၜိုတ် ၁၀၀ တၠပြၚ် နူဗော် KIO, KNU, KNPP, NMSP, CNF, SSPP, PNLO, PSLF, LDU, ANC, WNO, MNDAA ကေုာံဂကောံမဆက်စပ် ALP, AA, DKBA, KNU/KNLA-PC, ABSDF တံ တိုန်စိုပ်အိုတ်ကီုရဂှ်လေဝ် ရံၚ်ကေတ်တၚ်သမ္တီ ပရိုၚ်တံတုဲ ဂွံတီကေတ်ရ။

ပ္ဍဲကဵုဂကောံဓမံက်ထ္ၜးလဝ်တံဂှ်ဝွံ ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် (၈) ဂကောံ ဒုၚ်တဲ လုပ်ထ္ပက်စၟတ်တဲ လိက်ကသုက်တုပ်စိုတ် ဒိုအ်ပန်ပှော်အလုံမွဲဍုၚ် NCA ကေုာံအလဵုအသဳ သမ္မတတုၚ်ဇြုၚ် ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၅ ၊ ဂိတုအံက်တဝ်ဗာ ၁၅ တေံတုဲဂှ် ပရေၚ်နုက်တိတ် နူUNFC ဏံ က္တဵုဒှ်ကၠုၚ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။

လၟုဟ်မ္ဂး ပ္ဍဲဂကောံသၟဝ်ကျာ (ကမ္မတဳသဳကၠဳပ္ညဳပ္ညပ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကၟိန်ဍုၚ်) မဒုၚ်ကေတ် ပရေၚ်အာက္ဍိုပ် ဒပ်ပၞာန်ညဳသၟဟ်ရးဝ (UWSA/UWSP) ဟွံကေတ် ဂၠံၚ်တရဴ NCA ဂှ် ဒပ်ပၞာန်ရခေၚ် (ULA/AA)၊ ဒပ်ပၞာန်ဗၠးၜးကချေၚ် (KIO/KIA)၊ ဒပ်မဟာမိတ် ဒဳမဝ်ကရေဇြဳကောန်ဂကူ ဍုၚ်ဗၟာ (MNTJP/MNDAA)၊ ဒပ်ပၞာန်ဗၠးၜးကောန်ဂကူတအၚ် (PSLF/TNLA)၊ ဒပ်ပၞာန်ရးသေံ (SSPP/SSA)၊ ဒပ်မဟာမိတ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳကောန်ဂကူ တွဵုရးသေံသ္ကုတ်ဗၟံက် (PSC/NDAA) တံ ပါလုပ်တုဲ တော်ကဵုဇြဟတ် ရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဖအိုတ်မ္ဂး ၜိုတ် ၈၀ က္ဍိုပ်ကၠံဂှ် နွံပ္ဍဲသၟဝ်ကျာတေံဏောၚ် ညးသ္ၚဳဂၠိပ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံ ဂးရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.