Categories
ပရိုၚ်

ဒၞါဲကိုန်အစဳဇန် သွက်ဂွံသိုၚ်ခၞံသ္ၚိဌာန် ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ဖျုဲပြံၚ်ဏာ ပ္ဍဲပွဳပွူကွာန်ကျာအေန်ရောၚ်

ဂအာၚ်ကိုန်အစဳဇန်သိုၚ်ခၞံသ္ၚိဌာန်တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် သွက်ဂွံဖျုဲပြံၚ်သိုၚ်ခၞံ ပ္ဍဲဂအာၚ်တိ နွံကဵုသမၠဲ (၂၁ ဒဿမ ၂၆) ဨက ပ္ဍဲပွဳပွူကွာန်ကျာအေန် ပွိုၚ်ဍုၚ်မတ်မလီု နွံသ္ကဲဂၠံၚ်ကွဳစက် မတ်မလီု-မုဟ်ဍုၚ်ဂှ် ဥူဝဏ္ဏကျဝ် ဝန်ဇၞော် ကိုန်အစဳဇန်၊ဘဏ္ဍာ၊ ပရေၚ်ကောပ်ကာဲမၞိဟ်လုပ်တိတ် ကေုာံ စရၚ်အၚ်လၟိဟ်ဇြဟတ် ညးဍုၚ်ကွာန် နူဂကောံအလဵုအသဳ တွဵုရးဍုၚ်မန် ပ္တိုန်ထ္ၜး ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန်အလန်ဒုတိယ ကောံဓရီုလၟေၚ် ပ္ဍဲဂိတုဂျောန် ၂၁ ဂှ်တုဲ သွက်ဂွံဖျုဲပြံၚ်ဂှ် ကၠတ်ထဝ် ဒုၚ်တဲ ပ္တိုန်စွံလဝ်စၟတ်သမ္တီတုဲရ ဂွံတီကေတ်။

တုဲကၠုၚ်တေံ ကိုန်အစဳဇန် ရန်လဝ်ဂအာၚ် နွံကဵုသမၠဲ (၄၄) ဨက ပ္ဍဲပွဳပွူကွာန် (မၚ်းရွာ) ပွိုၚ်ဍုၚ်မတ်မလီုဂှ် သွက်ဂွံသိုၚ် မုလေဝ်ဟဂွံပဠေဝ်လဝ်ဏီကီု၊ ဟိုတ်နူသ္ၚောဲအာ နူဂၠံၚ်ကွဳစက်ကီုတုဲ ဒးက္လေၚ်ဖျုဲနၚ် လ္ပာ်ပွဳပွူကွာန်ကျာအေန်ဏံရောၚ် ဥူဝဏ္ဏကျဝ် သောၚ်ထ္ၜးရ။

ဝန်ဇၞော်ဥူဝဏ္ဏကျဝ် ဂကောံအလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန် (MNA)

“သွက်ဂွံပြံၚ်ဂှ် လၟုဟ်နူကၠတ်ထဝ် ဖျေံလဝ်တုဲဣရတှေ် ကမၠောန်ညံၚ်ဂွံဒှ်ပြဟ်ဟ်ဂှ် ဂစာန်ကၠောန် ပြဟ်ဟ်ဏောၚ်၊ သွက်ဂွံဓမံက်ရုပ်ရဴ ကိုန်အစဳဇန်ဏံဂှ် ဟိုတ်နူဒးစကာသြန်ဗာတ်ဂျေတ် သၞာံ ၂၀၁၇-၁၈ ဂှ်ရ အပ္ဍဲပွိုၚ်သၞာံဗာတ်ဂျေတ်ဏံ ညံၚ်ဂွံတုဲဂှ် ဒးကၠောန်ဏောၚ်” ဥူဝဏ္ဏကျဝ် ဂးရ။

ကိုန်အစဳဇန်သိုၚ်ခၞံသ္ၚိဌာန် ၚုဟ်ဒးဒး(ၚုဟ်အောန်န်)ဏံဂှ် ဟိုတ်နူရန်လဝ်ကဵု သွက်ညးဍုၚ်ကွာန်တံ သ္ဂောံရာန်မာန် နကဵုၚုဟ်ဒးဒး ၚုဟ်ၜိုတ်ဗၞတ်ဂှ်ရ မံၚ်စံၚ်တန်တဴလေဝ် ညံၚ်ဂွံစှေ်ဗီုပြေပြံၚ် ၚုဟ်လေဝ် ညံၚ်ဂွံအောန်ဂှ် ချပ်ဂၞန်ပ္ညဳညးသ္ကံတုဲ ကၠောန်အာဏောၚ် ဂးရ။

“ရံၚ်ကဵုအကာဲအရာ ဒၞါဲဂအာၚ်တုဲ လ္ပာ်အလဵုအသဳ ဖျုဲပြံၚ်ဗီုဏံဂှ် ဂပ်ဝ်ကွေံရ၊ ဆ္ဂး ဗာတ်ဂျေတ် ဓမံက်ရုပ်ရဴဂှ် လ္ပကဵုၜက်တိုန်အာ လ္တူနူကၠတ်ထဝ် မသ္ပလဝ်ဒ္တန် တုဲကၠုၚ်တေံညိ မိက်ဂွံကဵုကသပ်” သာ်ဝွံ ဥူထောန်မေန်အံၚ် ညးစၞးကၠတ်ထဝ် တွဵုရးမန် နူဒေသမာဲစၟတ် (၁) ပွိုၚ်ဍုၚ်ပံၚ် ပ္တိန်ထ္ၜးလဝ် ပ္ဍဲကောံဓရီုကၠတ်ထဝ်ရ။

ကိုန်အစဳဇန်သ္ၚိဌာန် ဒေသခအံၚ်ကြေဟ် မလုပ်အဝေါၚ်သၞောဝ်ဥပဒေကိုန်အစဳဇန်ဒေသန္တရဂှ် အတိုၚ်ဥပဒေသြန်ဘဏ္ဍာတွဵုရးမန် သၞာံ ၂၀၁၇ မ္ဂး ချူပ္တိုန်လဝ် သြန် (၅) ဗဳလျာန်ဒကေဝ်တုဲ ပ္ဍဲဂိတုမာတ် ၂၈ ၊ သၞာံ ၂၀၁၇ ဂှ် နူကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန် သ္ပလဝ်ဒ္တန် နကဵုလၟေၚ်ဂၞန်ဥပဒေ (၃) ရ ဂွံတီကေတ်။

စကာသြန်ဗာတ်ဂျေတ်တွဵုရးတုဲ သိုၚ်ခၞံသ္ၚိဌာန် မၞုံၚုဟ်အောန်န်ဗီုဏံဂှ် ပ္ဍဲတွဵုရးမန်ဏံမ္ဂး ဒှ်အစဳဇန်ကၠာအိုတ်မွဲရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူလဟီုဥူဝဏ္ဏကျဝ် ဝန်ဇၞော် ကိုန်အစဳဇန်၊ဘဏ္ဍာ၊ ပရေၚ်ကောပ်ကာဲမၞိဟ်လုပ်တိတ်ကေုာံစရၚ်အၚ်လၟိဟ်ဇြဟတ်ညးဍုၚ်ကွာန်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.