Categories
ပရိုၚ် သၟာန်သွဟ်

ဆဵုဂဗသၟာန်သှ်ကဵု ညးတာလျိုၚ်ဌာနပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန် နာဲရတ်ဂကူ (ကော်) အ္စာဇြေ

စပ်ကဵုအကာဲအရာသုၚ်စောဲလိက်မန် ကေုာံ ပရေၚ်ထံက်ပၚ်သြန်တၠဒါန်ကဵု စရိတ်ဂိတုအ္စာဘာကောန်ဂကူမန် ပ္ဍဲသၞာံဗ္တောန်ပညာတၟိဏံတုဲ သၟာပရိုၚ်ဌာန်ပရိုၚ်မန် ဇဝ်တၟိ ဆဵုဂဗသၟာန်သှ်လဝ် ကုညးတာလျိုၚ် ပရေၚ်သုတေသန ကေုာံ ပရေၚ်ဆဝ်ဗ္ၚုဟ် ဌာနပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန် နာဲရတ်ဂကူဂှ် သွက်ဂွံသ္ၚဳဂၠိပ်ကေတ်မာန် ပ္တိုန်ထ္ၜးဏာရ။

ဇဝ်တၟိ။ ။ ဗွဲကိုပ်ကၠာ ဘာကောန်ဂကူမန်ဂှ် ဒတူလိုၚ်မံၚ် နကဵုအထံက်အပၚ်နူလဵုရောဂှ် မိက်ဂွံကဵုလဴညိအ္စာ။
နာဲရတ်ဂကူ။ ။ ဘာကောန်ဂကူမန်ပိုဲဏံဂှ် ဂေတ်မံၚ်နကဵုဇြဟတ်ညးဍုၚ်ကွာန်ကောန်ဂကူမန်ပိုဲတအ်ဏောၚ်၊ တုဲတှေ် နကဵုဇြဟတ်နူ ဂကောံထံက်ပၚ်ပရေၚ်ပညာဂၠးကဝ်တအ်ကီု၊ ဂကောံ ဍုၚ်ဂျာမနီတအ်ကီု နွံမံၚ်ကီုရ။ သရောပ်ထောံတှေ် ဘာကောန်ဂကူမန်ဏံ ဂွံဂေတ်ဂွံဂှ် ဇြဟတ်ညးဍုၚ်ကွာန်တအ်ဂှ် ဒှ်မံၚ်အဓိကဏောၚ်။ ပရေၚ်ပညာဟီုဂှ် ဒးစကာသြန်ဂၠိုၚ်မံၚ်ဏောၚ် သြန်ထံက်ပၚ်အ္စာသၟးဟွံတုဲပုဟ် ဒးသိုၚ်းဘာဏောၚ်၊ ဒးကၠောန် လိက်ဗွဟ်တအ်ဏောၚ် စရိတ်ရုၚ်နာနာသာ် အဵုဗီုဏံအိုတ်လှုဲဂၠိုၚ်မံၚ်။ ဆ္ဂး ပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန်ဏံ ဂွံတန် တဴဂှ် ညးဍုၚ်ကွာန်တအ် ဆက်ကဵုမံၚ်အရီုဗၚ်ဖိုဟ်ရ မုဒှ်ရောတှေ် ဘာဏံဟွံမွဲတှေ် ဖေက်ဂကူကၠေံ၊ ဘာဏံဂှ် တှေ် ဒှ်မံၚ်ထိၚ်ဒက်မၚ်မွဲ လက်သဏ်ဂကူ သီုကဵုဂွံအခေါၚ် ဗ္တောန်ပရေၚ်ပညာနကဵုအရေဝ်ဘာသာမန်ဇကုကီုရ။

နာဲရတ်ဂကူ (MNA)

ဇဝ်တၟိ။ ။ ဆေၚ်စပ်ကဵု သြန်ထံက်ပၚ်အ္စာဘာကောန်ဂကူမန်ဂှ်တှေ် ဗီုလဵုအ္စာတအ်ဖန်ဇန်လဝ်နွံရော။
နာဲရတ်ဂကူ။ ။ ဂွံဂွံသြန်ထံက်ပၚ်သွက်အ္စာတအ်ဂှ်တှေ် ပိုဲပ္တိတ်သြန်ထံက်ပၚ်အ္စာ နူသွာၚ်ဂကောံဍုၚ်ဂျာမနဳတေံကဵု သွာၚ် World Education တေံကီု နူၜါဂှ်ပံၚ်မှ ဂွံသြန်ၜိုတ် ပန်လက်ဘာ် လ္ပာ်ညးဍုၚ်ကွာန်တအ်ဂှ်တှေ် နူကမ္မတဳ ညးတအ်ထပ်ပပေၚ်ကဵု ၜိုတ်ၜါလက်ဘာ်တုဲ ဒှ်အာထပှ်လက်ရ၊ ပိုဲကဵု သြန်ဂိတု အဵုဗီုဏံဂှ် ၜါဂိတုမွဲဝါရ၊ စရိတ်စ တအ်ဟွံပါဏီပုဟ် အဵု္ၚဟ်ဂှ် ညးဍုၚ်ကွာန်တအ် ထပ်ပပေၚ်ကဵုပၠန်ရ။ ပိုဲပံက်လဝ်ကမ္မတဳနွံမံၚ် ကမ္မတဳဂၠာဲသြန်ဗွဝ် သွက်ထံက်ပၚ်အ္စာဘာဂှ် ပ္ဍဲကဆံၚ်ပွိုၚ်ဍုၚ်ဂှ် ဗက်ပကောံတုဲ သြန်ဟွံပေၚ်တအ်ဂှ် ညးတအ်ထပ်ဗပေၚ်ကဵုအိုတ်ရ။

ဇဝ်တၟိ။ ။ ဆေၚ်စပ်ကဵု သွက်ဂွံထံက်ပၚ်ဘာကောန်ဂကူမန်ဂှ်တှေ် ပရေၚ်အာတ်မိက်လဝ်ကဵု အလဵုအသဳဂှ် နွံမံၚ်ကီုရဟာ?
နာဲရတ်ဂကူ။ ။ ယွံ ဆေၚ်စပ်ကဵု ထံက်ပၚ်ဘာကောန်ဂကူမန်ဟီုဂှ် အာတ်မိက်လဝ် သွက်ထံက်ပၚ်သောဲသောဲ မပ္တံကဵု အရပ်အစပ်အပ္ဍဲဘာ ရာန်နုၚ်၊ ရာန်ကၟဟ်၊ ပဠေဝ်ခုၚ် အဵုဗီုဗီုဏံဂှ် ဘာဍောတ်တှေ် ၜိုတ်ပန်ကိုဋ်၊ ဘာဇၞော် ကွးဘာဂၠိုၚ်တှေ် ဂွံဂၠိုၚ်ညိ၊ ၜိုတ် ထပှ်ကိုဋ်၊ စဵုကဵု စှ်ၜါကိုဋ် ၜိုတ်ဏံဂွံမာန်ဏောၚ်ရ။ အလဵုအသဳဂှ် ကဵုဏောၚ်ဟီုဟဂှ် ရ ဆဂး ဆလအ်ကဵုရောဂှ် ဟွံတီဏီပုဟ်။

ဇဝ်တၟိ။ ။ ယွံ အာဂတနူဏံပၠန် ဗီုထံက်ပၚ် ပရေၚ်သောဲသောဲတအ်ကီု သွက်သြန်ဂိတု အ္စာဘာကောန်ဂကူမန် တအ်ဂှ်ရော ထပ်အာတ်မိက်အာဂှ် အစဳအဇန်နွံဟွံမွဲ မိက်ဂွံတီညိဂွံဟာ?
နာဲရတ်ဂကူ။ ။ ပိုဲအာတ်မိက်လဝ် အလဵုအသဳလၟုဟ်ဂှ်တှေ် သွက်သြန်ထံက်ပၚ်အ္စာဂှ်ဟွံပါဏီပုဟ်၊ ဆ္ဂး အာဂတနူဏံ ပိုဲဆက်အာတ်အာ ဆေၚ်ကဵုသြန်ထံက်ပၚ်အ္စာ အလဵုအသဳညံၚ်ဂွံကဵုပိုဲဏောၚ်၊ မုဒှ်ရောတှေ် ကမၠောန်အလဵုအသဳကၠောန်မံၚ် “ပရေၚ်ပညာ သွက်ဇၟာပ်မၞိဟ်” (education for all)ကီု ၊ “ဇၟာပ်ကောန်ၚာ် ညံၚ်ဂွံတိုန်ဘာမာန်” (all children in school) ကီုဂှ် ၝဏံဂှ် ပိုဲဏောၚ်ကၠောန်ထမံက်မံၚ်ရုပ်ရဴ အလဵုအသဳဂှ် ၜိုတ်ဆလ္တူဍုၚ်သၟးရဏောၚ်၊ ပ္ဍဲဒၞဲါလ္ပာ် ကွာန်ရးတေံ ဒၞဲါမုဟ်ဂၠဴသၟူဂစေံတေံဂှ်တှေ် ပိုဲဏောၚ်ကၠောန်မံၚ်၊ တုပ်တဴညံၚ် ပိုဲဘိုၚ်ရီုမံၚ်ကဵု ကမၠောန်အလဵုအသဳကီုဂှ်ရ ဒးထံက်ပၚ်ကဵုပိုဲထေက်ရ ပိုဲဟီုရ၊ အလဵုအသဳလေဝ်ညးတအ်ဟီု တုပ်မံၚ်စိုတ်ရဂး။

ဇဝ်တၟိ။ ။ ဆေၚ်စပ်ကဵု ကိစ္စ သြန်အထံက်ပၚ် အ္စာဘာမန်နူအလဵုအသဳဂှ် ဗီုလဵုဆက်ချဳဒရာၚ်အာရော?
နာဲရတ်ဂကူ။ ။ ကွးဘာပိုဲ နူကဵုတန်ကောန်ၚာ် စဵုအံၚ်စှ်တန်ဂှ် လှုဲထံက်ပၚ်အလဵုအသဳ မွဲဒကေဝ်ဟွံပါဏီပုဟ် ကွးဘာပိုဲ အံၚ်အာတုဲ လုပ်ကၠောန်မံၚ်ပ္ဍဲဌာနအလဵုအသဳလေဝ်နွံမံၚ်၊ ပ္ဍဲ NGO တအ်လေဝ်နွံမံၚ်၊ ကာလဒှ်ဂုဏ်ဖဵုဂှ် သီုအလဵုအသဳလေဝ်ဒှ်မံၚ်ဂုဏ်ဖဵုဏောၚ်ဂှ်ရ ဒးထံက်ပၚ်ကီုဏောၚ် ပိုဲဟီုဂှ် ညးတအ်ဟီုကွေံရဂး ဒးမံၚ် တုပ်မံၚ်စိုတ် ရ၊ ဆ္ဂး ပြဟ်ဟ်ဏံ သၞောဝ်ဂွံထံက်ပၚ် ဂွံပါ်သွက်ပိုဲဂှ် ဍေံဟွံပါဏီ ညံၚ်ဂွံပါဂှ်တှေ် ပိုဲဂှ် ဒးအာတ်မိက်ပ္တိုန်ထ္ၜးဏောၚ်၊ နဒဒှ်လဂံါဇိုၚ်ပထမဂှ်တှ်ေ ပိုဲအာတ်မိက်လဝ် သွက်ပရေၚ်ဘာသောဲသောဲတအ်ကၠာ၊ လဂံါဇိုၚ်ဒုတိယဂှ်တှေ် ပိုဲထပ် အာတ်မိက်အာ ပရေၚ်ထံက်ပၚ်သြန်ဂိတုအ္စာဂှ်ရ၊ ပေၚ်ပေၚ်ဂှ် ဍေံကဵုဟွံဂွံပုဟ်လေဝ် မုဒှ်ရောတှေ် ဘာပိုဲဂှ် ဘာအလဵုအသဳလေဝ်ဟွံသေၚ်ပုဟ်တှ်ေ ၜိုတ် မသုန်စှော်က္ဍိုပ်ကၠံ (၅၀%) ထံက်ပၚ်ကဵုပိုဲဂှ်တှေ် ဆက်အာဂွံဏောၚ် ပိုဲဟီုလဝ်ကဵုညးတအ်ရ။ ညးတအ်ဟီု ပြဟ်ဟ်ဏံတှေ်ဒးအာတ်မိက်ပ္တိုန် ပ္ဍဲဝန်ဇၞော်ကောန်ဍုၚ်အရေၚ်ဂး၊ ပ္ဍဲဌာနညးတအ်ဂှ် သြန်ဗွဝ်ထပ်ဗပဵု (ထပ်တိုးရန်ပုံၚွေ) နွံမံၚ်ဏောၚ် သြန်ဗွဝ် ကိစ္စတၟေၚ် (အထူးရန်ပုံၚွေ) နွံမံၚ်ဏောၚ်ဂး အဵုနူဂှ် ညးတအ်ပါ်ကဵုပိုဲဂွံံမံၚ်ဂး၊ ညအ်ဂှ် ပိုဲဂွံလျောက်ဂှ် ချပ်မံၚ်ဖိုဟ်ရ။

ဇဝ်တၟိ။ ။ ဆေၚ်စပ်ကဵု ပရေၚ်ဍာ်ဒကေဝ်သၟတ်ကွးဘာကောန်ဂကူမန်တအ်ဂှ် မုမိက်ဂွံသောၚ်ကလးကဵုရော?
နာဲရတ်ဂကူ။ ။ ဍာ်ဒကေဝ် ဘာကောန်ဂကူမန်ဂှ် ဍေံဟွံသဝ်နူကဵု ဘာအလဵုအသဳတအ်ပုဟ် မုပပိုဲဟီုမာန်ရောတှေ် ပိုဲပတဝ်စမ်ရံၚ် လၟိဟ်အံၚ် (အောၚ်ချက်) စှ်တန် နူဘာပိုဲကဵု ဘာအလဵုအသဳရ ၊ ဘာလ္တူဍုၚ်ဂှ်ဟွံသေၚ်လေဝ်၊ ဘာပ္ဍဲရးတအ်မပ္တံ ဘာအၚ်ဒၚ်ကောန်ဂကူမန်ကဵု ဘာအၚ်ဒၚ်တအ် ဘာဒူရာတအ်၊ ဥပမာ ဘာညီသာ ဘာဒေသဂြိုပ်ဂှ်တှေ် လၟိဟ်အံၚ်ဂှ် ဍေံဟွံကွာကဵုဘာအလဵုအသဳပုဟ် ဆဂး ဍာ်ဒကေဝ်ပိုဲသၠုၚ်နွံမွဲသာ်ဂှ်တှေ် ပိုဲဂှ် ဘာသာအေန်ကလိက်ကဵု ဘာသာမန်ဂှ်တှေ် သၠုၚ်မံၚ်တုဲတုဲဏောၚ် ဘာသာပရေၚ်အာက္ဍိုပ်ကီု၊ ဆေၚ်စပ်ကဵု ဂကောံကီုဂှ်တှ်ေ ပိုဲဂှ် သာနူကဵုဘာအလဵုအသဳဏီ၊ မုပပိုဲဟီုမာန်ရောတှေ် ကွးဘာတိတ်နူဘာအလဵုအသဳကဵု ကွးဘာတိတ်နူဘာကောန်ဂကူ ကာလပိုဲပ္တဝ်ဏာ ကၠောန်မံၚ် ပ္ဍဲဍုၚ်ပ္ဍဲကွာန် ပ္ဍဲအရာပ်တအ်ဂှ်တှေ် ကွးဘာတိတ် နူဘာကောန်ဂကူသၟးရဏောၚ် အာမံၚ်က္ဍိုပ်ဂှ် အဵုၝဏံ ဍေံကွာမံၚ်ဏောၚ်။

ဇဝ်တၟိ။ ။ အခိၚ်လၟုဟ် ကွးဘာကောန်ဂကူမန်၊လၟိဟ်အ္စာဘာကောန်ဂကူဂှ် နွံမူစိရော တုဲပၠန် သွက်ဂွံဗ္ဂေတ်မံၚ် ကမၠောန်ဏံဂှ်တှေ် နူကဵုဌာနပရေၚ်ပညာဂှ် သၞာဲဒဴမၞုံလၟိဟ်မူစိရော?
နာဲရတ်ဂကူ။ ။ ကွးဘာဂှ် ပ္ဍဲဘာကောန်ဂကူသၟး နွံၜိုတ်မွဲလက်ပြၚ်ရ၊ အ္စာဂှ် ပ္ဍဲဘာကောန်ဂကူသၟးဂှ် နွံၜိုတ် ၆၀၀ ပြၚ် ဗ္တောန်ပ္ဍဲဘာအလဵုအသဳ နဒဒှ်ဘာပံၚ်နှဴဂှ် နွံၜိုတ် ၂၀၀ ရ၊ ပံၚ်သီုဖအိုတ်ဂှ် ၜိုတ် ရ၇၀ နွံ၊ ဘာပိုဲဂှ် ဒှ်မံၚ်ၜါဂကူ ဘာကောန်ဂကူကဵု ဘာပံၚ်နှဴရ၊ လၟုဟ်ဂှ် အလဵုအသဳလေဝ်ကဵုအခေါၚ် ဗ္တောန်ဘာသာကောန်ဍုၚ်အရေၚ်ယျတုဲ ဍေံတအ် ဒုၚ်စအစာဘာပိုဲဂှ်ရ ဍေံတအ်ကဵု မွဲဂိတု ပိဠက်ရ။ သွက်ကမၠောန်ပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန်ပိုဲဏံဂှ်တှေ် သီုရုၚ်မတ်မလီုဏံ သီုရုၚ်ဗဟဵုတေံတှေ် သၞာဲဒဴနွံ ၜိုတ် ၆၀ တၠရ။

ဇဝ်တၟိ။ ။ ပဲါနူသြန်ထံက်ပၚ်တုဲ တၚ်ကော်ဆဴ သွက်ဘာကောန်ဂကူမန်ဂှ် မုနွံကီုရော?
နာဲရတ်ဂကူ။ ။ တၚ်ကော်ဆဴ အဓိက ဇၞော်အိုတ်ဂှ်တှေ် သြန်ပၠန်ရ သြန်ထံက်ပၚ်အ္စာဂှ် ဒှ်တၚ်ကော်ဆဴဇၞော်အိုတ်ရ ဏောၚ်။ ဒုတိယတၚ်ကော်ဆဴဇၞော်အိုတ်ဂှ်တှေ် သွက်အလဵုအသဳသ္ပကဵုစၟတ်သမ္တီရ၊ အလဵုအသဳ ဟိုတ်နူ ဟွံသ္ပစၟတ် သမ္တ္တီဂှ်ရ မိမကွးဘာတအ် ဒှ်မံၚ်ဓဝိၚ်ရ၊ အဵု္ၚဟ်ရ ပိုဲတက်ကျာကဵုအလဵုအသဳတုဲတှေ် ညံၚ်အလဵုအသဳဂွံသ္ပသမ္တီကဵုပိုဲ ဂှ် တက်လဝ်ကျာတုဲယျ အလဵုအသဳလေဝ် သွက်ဂွံသ္ပသမ္တီဂှ် နွံမံၚ်၊ မုပပိုဲဟီုမာန်ရောဂှ်တှေ် နူဏေံဏိတေံ ပိုဲအာ နေပျဳဒဝ်တေံ တက်ကျာတုဲ ပိုဲပ္တိုန်ထ္ၜးပၠန် ပရောဂှ် အလဵုအသဳလေဝ်သွက်ဂွံသ္ပသမ္တီရ ဆဂး ပြဟ်ဟ်ဏံဂှ်တှေ်တၚ် ပဠေဝ်ပဠေတ်စ ပ္ဍဲပိုဲဏံဂှ်တှေ် ဒးနွံလဝ်ကီုဏောၚ်၊ မွဲ ပိုဲဒးကၠောန် (မှတ်ပုံတၚ်) ဏောၚ်၊ ၜါ ပိုဲဒးချူမူဝါဒပိုဲဏောၚ်၊ ပရေၚ်ပညာပိုဲမု မူဝါဒပိုဲဂှ်မု ဘာပိုဲအာဗီုလဵု ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်ပိုဲဂှ် ဗီုလဵု အဵုဗီုဏံဂှ် ပိုဲဒးပ္တိုန်ကဵု ကဝ်မယှေန်မူဝါဒ ပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူဏောၚ်၊ ညးတအ်ဟီု ချူမူဝါဒတုဲတှေ် ဆဵုကဵု ကဝ်မယှေန်မူဝါဒ ပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူ တေံဂး၊ နူညးတအ်ဂှ်တှေ် ကၠောန် (အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ) တုဲတှေ် သ္ပအစာံကဵုပိုဲတုဲတှ်ေ ဆေၚ်စပ်ကဵု ကိစ္စဏံတှေ် ဗီုလဵုဂွံဆက်စၠောံကဵုအလဵုအသဳဗီုလဵု အလဵုအသဳဒးကဵုအထံက်အပၚ်ဗီုလဵု၊ သ္ပစၟတ်သမ္တီဗီုလဵုဂှ်တှေ်သ္ပမူဝါဒမွဲတုဲတှေ် နူညးတအ်ပ္တိုန်ကဵုကၠတ်ထဝ် သဳကၠဳပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်တုဲ ဒှ်ဒဒတန်ယျတှေ် ပိုဲဂွံသြန်ထံက်ပၚ်ရဏောၚ်၊

ဇဝ်တၟိ။ ။ ဆေၚ်စပ်ကဵု ကဆံၚ်ဍာ်ဒကေဝ်လိက်မန်ကဵု ပရေၚ်သုၚ်စောဲလိက်မန်ဂှ် မုမိက်ဂွံဟီုရော?
နာဲရတ်ဂကူ။ ။ လၟုဟ်ဂှ် မၞိဟ်လေဝ်လိက်မန်ဂှ်ဂၠိုၚ်မံၚ်ရ၊ ဆ္ဂး လေပ်ကဆံၚ်သၠုၚ်ၚ်ဂှ် ဍေံဟွံမွဲစကွေံကွေံဏီပုဟ်၊ မုပဍေံဂွံဒှ်ဟဂှ်ရောတှေ် ဂွံဂယျိုၚ်လမျီု နကဵုလိက်မန်ဂွံဂှ်တှေ် အခေါၚ်အရာ ဒၞဲါဍေံအောန်မံၚ်ဏီဏောၚ်၊ တုဲတှေ် မွဲလ္ပာ်ဂှ် အလဵုအသဳဂှ် ဒးသ္ပကဵု အခေါၚ်အရာကမၠောန် နကဵုလိက်မန်ဏောၚ် ဥပမာဍေံလေပ်လိက်မန်တှေ် ဂွံကမၠောန်ဗီုလဵု အဵုဗီုဗီုဏံ ဒးသ္ပကဵုဏောၚ်။ လၟုဟ်လေဝ် စကော်မံၚ်ညိညိယျ လေဝ်လိက်မန်တှေ်သွက်ဂွံ ကၠောန်ကမၠောန် ပ္ဍဲရုၚ်အလဵုအသဳ သၟဝ်ဌာန ၀န်ဇၞော်ကောန်ဍုၚ်အရေၚ်ဂှ် ရုၚ်အလဵုအသဳတအ်ဂှ် သၞာဲဒဴတအ် ဂှ်လေဝ်ညံၚ်ဂွံလေဝ်လိက်မန်ကီုဂှ် ပိုဲဒးဆဝ်ဗ္ၚုဟ်ဏောၚ် ဗွဲမဂၠိုၚ်ဂှ် မန်သၟးရ၊ ဆ္ဂး ဟွံလေပ်လိက်မန်ပုဟ် ပဵုတုဲပရေံမွဲဂှ် ဟွံလေပ်အရေဝ်မန်ပုဟ် အဵုဂှ်ရ ပ္ဍဲရုၚ်အလဵုအသဳဂှ် လိက်မန်အရေဝ်မန်တအ်ဂှ် ဍေံကၠေံမံၚ်၊ ပြဟ်ဟ်ဏံ ပ္ဍဲရုၚ်ဂဥုဲ ပ္ဍဲရုၚ်ဂဥုဲ၊ ရုၚ်သၞောဝ်ဓရ်တအ်ဂှ်တှေ် ညံၚ်ဂွံစွံ သၞာဲဒဴမန်မာန်၊ ကာလဂှ်မှ သွက်ညးဟွံလေပ် ဗမာဂှ် ဂွံကလာဲကဵုဘာသာဂှ်၊ ရဲဗှ်လိက်ဗမာဟွံလေပ် ဂွံဗှ်လိက်မန်မာန်ဂှ် လိက်ဗမာကဵု လိက်မန်ဂှ် ဒးသ္ပ လိက်သုၚ်စောဲရုၚ်ပံၚ်တောဲ (ပူးတွဲရုံးသုံးစာ) ဒှ်ဗီုဂှ်မှ အခေါၚ်အရာကမၠောန်ဆေၚ်စပ်ကဵု ဒၞဲါလိက်မန်ဂှ် ဍေံဂွံဂၠိုၚ်ကၠုၚ်မာန်။

ဇဝ်တၟိ။ ။ နူကၠာဂှ် အ္စာသွဟ်ဏာ မၞိဟ်လေပ်လိက်မန် ကဆံၚ်သၠုၚ်ဂှ်အောန်မံၚ်ဂး၊ မုဒှ်ဂွံအောန်ရောဂှ် လဴကဵုညိဂွံဟာ?
နာဲရတ်ဂကူ။ ။ လိက်မန်ပိုဲဂှ် ကဆံၚ်သၠုၚ်မံၚ်ရရဏောၚ် ဆဂး ပြကိုဟ်တအ် လိက်ကၞပ်တအ် ဂွံတိတ်ဂၠိုၚ်ၚ်ဂှ် အောန်မံၚ်ဏီ၊ ပိုဲလေဝ်ဂွံလေပ်ဟီ်ုဂှ် ဒးလ္ၚတ်ကၠုၚ်ကေတ်တ်ရဏောၚ်၊ ဗှ်ဏောၚ်ချူဏောၚ် ပိုဲဂှ်ဒးတတ်ကၠောံကၠုၚ် နူဘဝအ္စာဘာမန် ပွိုၚ် ၃၀ သၞာံမွဲတုဲ၊ ဗီုလိက်ဗမာဗြေဝ်ဗြော်ဂှ် လိက်မန်လေဝ် ဍေံဟွံဗြေဝ်ဗြော်ဏီတှေ် လၟုဟ်မှ ဂျာနေဝ်မန်ဂှ် နွံမံၚ် သၞံၚ်တိုၚ်မွဲကဵု အမာတ်ဒိန်မွဲရဏောၚ်၊ ပဲါနူဂှ်ဗီုဗမာဖအိုတ်ဏောၚ်၊ “သံလွၚ်တိုၚ်း” ဂှ်တှေ် ချူစဗီုမန်နွံညိညိကီုရ၊ လၟိဟ်ဍေံအောန်မံၚ်ဏီ၊ လိက်မန်ဂွံဗြေဝ်ဗြော်တှေ် လိက်ပရေန်မဳဒဳယာတအ် ဍေံဒးစိုပ်မံၚ် ဗွဝ်ဖျာဏောၚ်၊ ရံၚ်ဆေၚ်လိက်တှေ် လိက်မန်ဒးပေၚ်ကၠုၚ်မှ ဗွဲတၟေၚ် လိက်ကောန်ၚာ်ဂှ် ကိစ္စဇၞော်မံၚ်ဏောၚ် ကာလဂှ်မှ ကောန်ၚာ်တအ် ဍေံတအ်ဂွံတ္ၚအ်ကၠုၚ်ကဵုလိက်မန်ဂှ်၊ လၟုဟ်ဂှ် လိက်မန်ပိုဲဂှ် ၜေတ်လိက်ပတ်ညးတၞဟ် ဟွံမာန်ဏီပုဟ်၊

ဇဝ်တၟိ။ ။ ယွံ ခမဳသၚ်တအ်လေဝ်ဗ္တောန်ကဵုမံၚ်လိက်မန်ဥတုကညၚ်ရ၊ ဘာကောန်ဂကူမန်လေဝ် ဗ္တောန်ကဵုမံၚ်လိက်မန်ရတှေ် လၟိဟ်မၞိဟ်လေပ်လိက်မန်ကဵု မၞိဟ်သုၚ်စောဲမံၚ်လိက်မန်ဂှ် ချိၚ်ကဵုညိဂွံဟာ?
နာဲရတ်ဂကူ။ ။ ကိစ္စဏံဂှ် ကံက်လဝ်လၟိဟ်စရၚ်ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်ဟွံမွဲဏီတှေ်ဟွံတီကၠးဏီရ၊ ချိၚ်ခယျကေတ်တှေ် မၞိဟ်လေပ်လိက်မန်ပိုဲဂှ် ပ္ဍဲကောန်ဂကူမန်ပိုဲဏံဂှ်၊ အဲခယျကေတ်တှေ် ၜိုတ် ပိစှော်က္ဍိုပ်ကၠံ (၃၀%) ဂှ် နွံဏောၚ်။ မၞိဟ်သုၚ်စောဲလိက်မန်ဂှ် နွံအောန်မံၚ် မုဒှ်ရောတှေ် မၞိဟ်လေပ်ဂှ်လေဝ်အောန်ကီု ဒၞဲါဂွံစကာဂှ် ဗီုဟီုနူကၠာဂှ်ရ လေပ်လဝ်ညိညိတတတံၚ်တံၚ်ဒဵုကဵုစိုပ်ဂွံစကာဂွံဂှ် ဍေံလေဝ်ဟွံဒှ်တှေ် ဒၞဲါသုၚ်စောဲလိက်မန်ဂှ်တှေ် ဗွိုၚ်ဍေံဍန်မံၚ်ဏီ။ ဒၞဲါဗွိုၚ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိသုၚ်စောဲမံၚ်နွံ၊ ပ္ဍဲဗွိုၚ် ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တအ်ဂှ်စကာမံၚ်ညိညိ၊ တုဲ ပ္ဍဲဗွိုၚ် CSO တအ်ဂှ် စကာမံၚ်ညိညိကီုရ တော်ရံၚ်ကဵုဧရိယာတှေ် ဗွိုၚ်စကာလိက်မန်ဂှ် ဂၠိုၚ်ၚ်ဍေံဟွံမွဲဏီပုဟ်၊ လ္တူဍုၚ်မတ်မလီုဏံမှ ရုၚ်စကာလိက်မန်ဏံဂှ် နွံညိညရဏာၚ်၊ အာဂတနူဏံ အလဵုအသဳသ္ပကၠုၚ်စၟတ်သမ္တီတုဲ အခေါၚ်အရာကမၠောန်နကဵုလိက်ပတ်မန်ဂှ် ဖန်ဗဒှ်တုဲမ္ဂးတှေ် လိက်ပတ်မန်ဟီုဂှ် ဍေံဗြေဝ်ဗြော် ဂၠိုၚ်ကၠုၚ်မာန်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.