Categories
ပရိုၚ် သၟာန်သွဟ်

“ခရိတ်ပၟတ်ဂၠံၚ်ဂှ် ညံၚ်ဂွံဒေါအ်” သၟာန်သှ် ညးစၞးကၠတ်ထဝ်ကောန်ဂကူ နာဲသဳဟ

ညးစၞးကၠတ်ထဝ်ကောန်ဂကူ နာဲသဳဟ(Facebook)

စပ်ကဵု ကမ်ပဏဳပၟတ်ဓါတ်လလဳ Southern Myanmar Development-SMD ဗီုပၟိက်စိုတ် ကံက်ကေတ်မံၚ် ခရိတ်ပၟတ် ပ္ဍဲဍုၚ်လၟိုၚ်၊ ကွာန်တၟံကၞေၚ်၊ နှေဟ်ခြေၚ်၊ ဒဵုကြေၚ်၊ ကံဍောတ်တံဂှ်တုဲ နကဵုညးစၞးကၠတ်ထဝ်ဒေသဏံမွဲတၠ ဗီုလဵုကေတ်မံၚ်လျိုၚ် သွက်ညးစၞးကဵုလဝ်မာဲတံကီုရော အေဝ်ဒဳတာဌာန်ပရိုၚ်မန် Mon News Agency ဗညာအံၚ် သၟာန်သှ်လဝ် ညးစၞးကၠတ်ထဝ်ကောန်ဂကူ နာဲသဳဟ။

သၟာန်- စပ်ကဵုကိစ္စပရေၚ်ပၟတ်ဓါတ်လလဳ ကမ်ပဏဳ SMD တြးမံၚ်လပါ်ဍုၚ်လၟိုၚ်ဂှ် ဗီုဍေံတံနွံပၟိက် ကံက်ကေတ်မံၚ်ခရိတ်ပၟတ်ဂှ်တုဲ နကဵုညးစၞးကၠတ်ထဝ်ဒေသမွဲတၠ ဗီုလဵုဘိုၚ်ရေၚ်တၠုၚ်မံၚ်ကီုရော?
သှ်- သွက်ဂွံပတိုန်ကဵုကၠတ်ထဝ်ဂှ် နကဵုတၚ်သၟာန် အဲစဳဇန်လဝ်တုဲရ၊ ဗီုပြၚ်ကံက်မံၚ် ခရိတ်မဳတာပၟတ်၊ ခရိတ်ရေၚ်တၠုၚ်၊ ခရိတ်ပၟတ်ဂၠံၚ်တံဂှ် ၚုဟ်မဂၠိုၚ်သၠုၚ်လောန်ကွေံကွေံ၊ ၚုဟ်မးကိတ်ညဳ ထေက်ကြိုက်ဂှ် နကဵုအလဵုအသဳ ညံၚ်ဂွံထိၚ်ကြာပ် ခုတ်စွံကဵု အနှေန်မဳတာယူဏေတ်ပၟတ် ၊ တုဲပၠန် ကံက်မံၚ်ခရိတ်ရေၚ်တၠုၚ်(ဝန်ဆောၚ်ခ)၊ ခရိတ်ပၟတ်ဂၠံၚ်တံဂှ် ညံၚ်ဂွံဒေါအ် နကဵုအလဵုအသဳ အစဳဇန်နွံ/ဟွံမွဲ သွက်ဂွံသၟာန်ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်ဂှ် ပတိုန်လဝ်စရၚ်တုဲမံၚ်ရ၊ တ္ၚဲလဵုစိုပ်အလန်ဂှ် ဟွံတီကၠးဏီ၊ ဂိတုဏံကြပ်အိုတ်ဟာ ဂိတုတေံမံက်ဟာ ဒှ်သဳကၠဳပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်ဏောၚ်။

သၟာန်- နကဵုကမ်ပဏဳ ဗီုပၟိက်စိုတ်ဍေံတံ ခုတ်ကေတ်ၚုဟ်မး၊ ကံက်ကေတ်မံၚ် ခရိတ်ပၟတ်ဍာန်လၟုဟ်ဏံဂှ် ဗီုလဵုဒးဖန်ဖက်ထေက်ရော?
သှ်- ခရိတ်ပၟတ်ဍာန် ညိလေဝ်ကံက်ဟွံထေက်၊ ခရိတ်ပၟတ်ဍာန် မွဲဂိတု ၄၂၅၀ ဒကေဝ်ဟီုဂှ် လတူညးဍုၚ်ကွာန်တံ လျိုၚ်ဍိုက်မံၚ် လျိုၚ်ဇြိုၚ်မံၚ်ကွေံကွေံဏောၚ်၊ ဍာ်ဇမၠိၚ် အာဟွံမာန်ပုဟ်၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ခရိတ်အရၚ်ပၟတ်ဍာန်ဂှ်တှေ် ညံၚ်ဂွံပလီုထောံကဵု ခရိတ်ယူဏေတ်ကီု ခရိတ်ရေၚ်တၠုၚ်တံဂှ်ကီု ညံၚ်ဂွံပြေပြံၚ်ကဵု ရဲဒေသဂှ်တှေ် အလဵုအသဳ ညံၚ်ဂွံဘိုၚ်ထိၚ်ကဵု၊ လၟုဟ်အလဵုအသဳ ဟွံဘိုၚ်ထိၚ်ကဵုတုဲ နကဵုကမ်ပဏဳဂှ် ဗီုပၟိက်ဍေံဒးစိုတ် ဍေံဖန်ဏာ၊ သွက်ဂွံခုတ်ၚုဟ်မး ခရိတ်မဳတာပၟတ်ဟီုဂှ် နူကဵုအလဵုအသဳကၟိုန်ဍုၚ် ပံက်ကဵုလဝ် ကမ္မတဳကောပ်ကာဲ(ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ) နွံမံၚ်ဏောၚ်၊ ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးမန် နကဵုအလဵုအသဳတွဵုရး ပံက်လဝ်ကီုလေဝ် တာလျိုၚ်ညးတံဒးကၠောန်ဂှ် ညးတံဟွံကၠောန်၊ ဆေၚ်စပ်ကဵုပရေၚ်ကိစ္စပၟတ်ဏံ တာလျိုၚ်ဒးကောပ်ကာဲဂှ် ဟွံကၠောန်တုဲ အကြာကမ်ပဏဳကဵု ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ဇီုကပါ်ကၠုၚ်ဗီုဏံ၊ စပ်ကဵုပရေၚ်တက်ဇုက်ပၟတ်သ္ၚိ တောဲပၟတ်သ္ၚိတံ ဟွံပြေပြံၚ်နွံမံၚ်တံဂှ်လေဝ် သွက်ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ဂွံပြေပြံၚ် ဆလတှေ် စနူပိုဲညးစၞးတံ ဒးဟီုကဵုမံၚ်ကမ်ပဏဳတေံ တိုက်ရိုက်နွံ၊ လၟုဟ်စိုပ်ကာလ ကေတ်ခရိတ်ပၟတ်ဏံကွေံကွေံဂှ်တှေ် နကဵုပိုဲ သောၚ်ပ္ဍဲသၟဝ်တေံဟွံဂွံ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ဒးသောၚ်ပ္ဍဲလတူကၠတ်ထဝ်ဏံရ ဒှ်ကၠုၚ်၊ ပရေၚ်ဏံ အဲပတိုန် ဟီုလဝ်ကုအလဵုအသဳကၟိန်ဍုၚ်ဂှ်တှေ် ခရိတ်မဳတာပၟတ်ဂှ်တှ်ေ ဗီုဂွံကိတ်ညဳကဵု ကာလဒေသလၟုဟ်ဏံဂှ် ကောပ်ကာဲကဵု ဖန်ဇန်ကဵုၚုဟ်မးထေက်ကြိုက်မွဲ သာ်ဏံ အဲအာတ်မိက်လဝ်ဟဂှ်၊ ခရိတ်ရေၚ်တၠုၚ်(ဝန်ဆောၚ်ခ) ခရိတ်ပၟတ်ဂၠံၚ်ဂှ်တှေ် ညံၚ်ဂွံပလီုထောံ အဲအာတ်မိက်၊ တုဲပၠန် ကၠောန်ကမၠောန်တှေ် “ပတ်ဝန်းကျၚ်ထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်အောၚ် ဆောၚ်ရွက်ရမယ်” သၞောဝ်နွံမံၚ်၊ “ပတ်ဝန်းကျၚ် လူနေမှုစီးပွားသက်ရောက်မှု ထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်အောၚ်” ဒးကၠောန်ဏောၚ်၊ အေပ္ဍဲဓမံက်ရုပ်ရဴပရေၚ်တံဏံဂှ် ရဲကမ္မတဳကောပ်ကာဲပၟတ်တံဏံ ဒးကၠောန်ကဵုဖအိုတ်ရောၚ်။ ဟွံကၠောန်ကမၠောန်ဂှ်ရ ကမ်ပဏဳဂှ် ဗီုဍေံဒးစိုတ် ဍေံဖန်မံၚ်ကေတ်တ်။

သၟာန်- စပ်ကဵုပရေၚ်ပွဳပွူသဘာဝလီုလာ်တံ မုက္တဵုဒှ်ကၠုၚ်ကီုရော၊ ဗီုလဵုဖန်ဇန်အာရော?
သွဟ်- ဂၠံၚ်ဍာန် ကွာန်နှေဟ်ခြေၚ်ကဵု အကြာကွာန်ဒဵုကြေၚ် လီုအာဂှ်လေဝ် အဲထပ်သၟာန်လဝ် မွဲတၚ်ပၠန်၊ ဒၟာနူကမ်ပဏဳပၟတ်ဏံတုဲ အခိၚ်ကသီုဏံ ဍာန်ဏံလီုအာဂှ် ကွးဘာအစာဘာ ညးဍုၚ်ကွာန်တံ အာကၠုၚ်ဝါတ်ကျာတ် ဒှ်အခက်အခုဲဗွဲမဂၠိုၚ်၊ ကိစ္စဍာန်ဏံ ဗီုလဵုပလေဝ်ကဵုရော၊ လပါ်ကွာန်ကုန်ဗဴ တၟံကၞေၚ်ကွာန်တၟိဏံဟီုတှေ် ညးၜိုတ် ၃၀ တၠ အာတ်မိက်လဝ်နွံ၊ ဟိုတ်နူကဵု တိုၚ်ပၟတ်တံဏံ ဝါညးတံလီုလာ်လဝ်ဂှ် ညးတံအာတ်မိက်လဝ်၊ အေဏံလေဝ် မွဲတၚ်ပၠန် ထပ်ပတိုန်လဝ်ပၠန်၊ ညးတံအာတ်မိက် သီးနှံလျော်ကြေး၊ သြောံညးတံတဵုလဝ် လီုလာ်အာလဝ်တံဂှ် ညးဂွံလေဲကဵု၊ ပရေၚ်ဏံဂှ် ကမ်ပဏဳကၠောန်တှေ် ကမ်ပဏဳလေဲ၊ အလဵုအသဳကၠောန်တှေ် အလဵုအသဳ ညံၚ်ဂွံလေဲကဵု လၟေၚ်သၞောဝ်နွံမံၚ်။
တုဲတှေ် ကိစ္စဗါ်တၞံတာ ကွာန်တံၚ်ပရၚ်လေဝ်နွံမံၚ်ပၠန်၊ ပ္ဍဲသၞောဝ်ဂှ်တှေ် “သဘာဝပတ်ဝန်းကျၚ်ထိခိုက်မှု အနည်းဆုံးဖြစ်အောၚ် ဆောၚ်ရွက်ရမည်” ကာလဇကုဓမံက်ရုပ်ရဴပရေၚ်ကမၠောန်တှေ် ဒးစွံဂရုကိစ္စတံဏံကီုဏောၚ်၊ ဒးဟီုတှေ် ဇုက်ပၟတ်ဂှ် ပါဲတၞံတာဟွံဂွံဟွံသေၚ်ပုဟ်၊ ရံၚ်ကေတ်အကာဲအရာ ဗလးတိဂှ်မ္ဂး ဟွံထဗိုၚ်တၞံတာတံဏံတှေ် ဇုက်ပၟတ်အာဟွံဂွံဟွံသေၚ်ပုဟ်၊ ဥပမာ တိုၚ်ပၟတ်တိတ်အာလပါ်ဝါညိတှေ် ဍေံသောၚ်အာဏောၚ်၊ အဲလေဝ်ဟီုလဝ်ကဵု တၠကမ်ပဏဳ ဦးစိန်ဝမ်း၊ ကောန်ရဲညး ဦးဌေးအောၚ် တံကီု၊ နဲဟွံဒးထဗိုၚ်တၞံတာဂှ် ကၠောန်ညိ၊ ဒကဲဂၠံၚ်သၠုၚ်ကျာ သၟဝ်ကျာဒှ်ဒှ် တိုၚ်ပၟတ်ပဆုဲတိတ်အာလပါ်ဝါတှေ် သောၚ်မံၚ်ရ၊ ညံၚ်ဟွံဒှ်ပြဿနာ ကဵုရဲဒေသဂှ် ဖန်ညိ၊ တၞံတာညးတံ ညးတံစွံလဝ်ၚုဟ်မးဟီုဂှ် ပိုဲပလီုထောံဟွံထေက်ပုဟ်၊ ကိစ္စဓမံက်ရုပ်ရဴပၟတ်ဏံ နဲညံၚ်ဟွံဂွံထဗိုၚ်တၞံတာတံဂှ်လေဝ် ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ် သွက်ဂွံပတိုန်ထ္ၜးနွံ။

သၟာန်- စပ်ကဵုပရေၚ်ကမ်ပဏဳဏံတုဲ မုမိက်ဂွံထပ်ထပေၚ်ဟီုဂးကီုရော?
သှ်- စပ်ကဵုကမ်ပဏဳဏံတုဲ ဘိုအ်ဂွံဒးသၟာန်နွံဗွဲမဂၠိုၚ်ဏီ၊ စပ်ကဵုကမ်ပဏဳပတိတ်ပၟတ်ဏံ ဂွံလဝ်အခေါၚ်ပတိတ်ပၟတ် ဗီုလဵုရော အလဵုအသဳကၟိန်ဍုၚ်ဟာ အလဵုအသဳတွဵုရးဟာ ကဵုလဝ်အခေါၚ်ဗီုလဵု၊ ကဵုလဝ်အခေါၚ်တုဲယျဟာ၊ ကၠောန်ပတိတ်ပၟတ်နကဵုဇြဟတ်လဵုရော၊ ဥပမာ နကဵုကၠေၚ်ဒဳဇြေဝ်ဟာ၊ FO ဟာ၊ သၟုဟ်ဓါတ် Gas ဟာ၊ ဂွံလဝ်အခေါၚ်ကဵု ကၠေဝ်ဒဳဇြေဝ်တုဲ ပတိတ်မံၚ်ကဵု FO ဟွံဂွံပုဟ်၊ ဂွံလဝ်အခေါၚ် FO တုဲ ပတိတ်နကဵုသၟုဟ်ဓါတ်လေဝ်ဟွံဂွံပုဟ်၊ သၞောဝ်ဥပဒေဍေံနွံမံၚ်ဏောၚ်။ လက်ကရဴအိုတ် ဟီုကွေံကွေံတှေ် ခရိတ်ပၟတ်ဗီုဍေံကေတ်မံၚ်လၟုဟ်ဏံဂှ်တှေ် ပြဟ်ဟ်ဏံ ဟွံကဵုဏီတှေ်လေဝ် မုဟွံဒှ်ဟလဵုပုဟ်၊ ဍေံမွဲလပါ်ဓဝ် အာတ်ကေတ်လဝ်ကေတ်တ်ဏောၚ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.