Categories
ပရိုၚ်

ညးဟွံစုတ် ယာတ်ကၟာတ်ပါၚ်မ္ဂး စနူကဵုတ္ၚဲဏံ ညးတအ်ဖျေံဒဏ်ကေတ်အရေဝ်ဏောၚ်

ပ္ဍဲကဵုတွဵုးရဍုၚ်မန်ဏံ မၞိဟ်အာကၠုၚ်တိက်မ္ၚးတံ ဟွံစုတ်ယာတ်ကၟာတ်ပါၚ်မ္ဂး စနူကဵုဂိတုဂျောန် စၟတ်တ္ၚဲ ၈ ဏံ ကေတ်အာအရေဝ်ဏောၚ်ဂှ် သ္ကိုပ်စၞောန်ပ္ညုၚ် ဂကောံအလဵုအသဳ တွဵုရးဍုၚ်မန် ဥုမျေအ်တာန်ဝေန် ဟီုဂးလဝ်ရ။

“စနူကဵုစၟတ်တ္ၚဲ (၈) ဏံ အခိၚ်ကဵုပညာဂှ် အိုတ်အာယျ။ ဌာနမဆေၚ်စပ်တံကဵု ပိုဲတံ စၟဳစၟတ်အာတုဲ အတိုၚ်သၞောဝ်ဥပဒေ ပရေၚ်ဗတိုက်သရိုဟ်စဵုဒၞာယဲကၠောံထၞာန်ဂှ် ဟွံစုတ်လဝ် Mask တှ်ေ အတိုၚ်ဟီုလဝ် ပ္ဍဲသၞောဝ်ဂှ် ကေတ်အာအရေဝ်ဏောၚ်။ ပ္ဍဲကဵုကေတ်အရေဝ်ဂှ်တှ်ေ အရၚ်ဂွံဖျေံအာဒဏ်သြန်ကီု စဳဇန်ရေၚ်တၠုၚ်လဝ်နွံရ။ ယဝ်ရ ဟွံစုတ်လဝ် Mask တှ်ေ ဖျေံဒဏ်သြန် (၃၀၀၀) ဒ္ကေဝ်ဏောၚ်” သာ်ဝွံ ဥုမျေအ်တာန်ဝေန် ဂးရ။

ပ္ဍဲကဵုတွဵုးရဍုၚ်မန်ဏံ မၞိဟ်အာကၠုၚ်တိက်မ္ၚးတံ ဟွံစုတ်ယာတ်ကၟာတ်ပါၚ်မ္ဂး စနူကဵုဂိတုဂျောန် စၟတ်တ္ၚဲ ၈ ဏံ ကေတ်အာအရေဝ်ဏောၚ်ဂှ် သ္ကိုပ်စၞောန်ပ္ညုၚ် ဂကောံအလဵုအသဳ တွဵုရးဍုၚ်မန် ဥုမျေအ်တာန်ဝေန် ဟီုဂးလဝ်ရ။

“စနူကဵုစၟတ်တ္ၚဲ (၈) ဏံ အခိၚ်ကဵုပညာဂှ် အိုတ်အာယျ။ ဌာနမဆေၚ်စပ်တံကဵု ပိုဲတံ စၟဳစၟတ်အာတုဲ အတိုၚ်သၞောဝ်ဥပဒေ ပရေၚ်ဗတိုက်သရိုဟ်စဵုဒၞာယဲကၠောံထၞာန်ဂှ် ဟွံစုတ်လဝ် Mask တှ်ေ အတိုၚ်ဟီုလဝ် ပ္ဍဲသၞောဝ်ဂှ် ကေတ်အာအရေဝ်ဏောၚ်။ ပ္ဍဲကဵုကေတ်အရေဝ်ဂှ်တှ်ေ အရၚ်ဂွံဖျေံအာဒဏ်သြန်ကီု စဳဇန်ရေၚ်တၠုၚ်လဝ်နွံရ။ ယဝ်ရ ဟွံစုတ်လဝ် Mask တှ်ေ ဖျေံဒဏ်သြန် (၃၀၀၀) ဒ္ကေဝ်ဏောၚ်” သာ်ဝွံ ဥုမျေအ်တာန်ဝေန် ဂးရ။

ပ္ဍဲအလန် ပထမကဵု အလန်ဒုတိယ ဟွံစုတ်ယာတ်ကၟာတ်ပါၚ်မ္ဂး ဖျေံအာဒဏ်သြန်တုဲ ပ္ဍဲကဵုအလန်တတိယတေံ ဒ္ဂေတ်ဗက်ဟွံမာန်ဏီမ္ဂး နကဵုဥပဒေစဵုဒၞာယဲကၠောံထၞာန်ဂှ် ကေတ်အာရေဝ်ဏောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ဌာနအုပ်ဓုပ်နာနာကီု ဒပ်ဗၠာဲသၟိၚ်ကီု ဌာနထိၚ်ဒဝ်ကွဳစက်ယာန်တံကီု ပံၚ်ဗစိုပ်တုဲ ဂၠံၚ်ပန်သွာၚ်၊ ဒၞာဲမၞိဟ်ဂၠိုၚ် ပ္ဍဲဖျာတအ် ညးတအ်မၚ်ရံၚ် စၟဳစၟတ်ကေတ်အာအရေဝ်ဏောၚ် ညးဟီုရ။

တွဵုရးဍုၚ်မန်ဏံ ညးဍုၚ်ကွာန်လ္ၚဵုတံ သုၚ်စောဲယာတ်ကၟာတ်ပါၚ်မ္ဂး ယီုဂြေက်ဂှ်ရ မၞိဟ်အာကၠုၚ်တအ်ဂှ် ဟွံသုၚ်စောဲယာတ်ကၟာတ်ပါၚ်လေဝ်နွံမံၚ်ရ။

”ကိစ္စယာတ်ကၟာတ်ပါၚ်ဏံတှ်ေ ဒးကၠောန်ထေက်ဏောၚ် အဲထေၚ်ရ၊ ဒှ်အာပရေၚ်ထက်ယုက်ယျ၊ မၞိဟ်လ္ၚဵုဂှ်တှ်ေ ဒးစိုတ် မၞိဟ်လ္ၚဵုဂှ်တှ်ေ ဟွံဒးစိုတ် ဍေံတအ်ယှုက်၊ အာကၠုၚ်ဒးစုတ်မံၚ်ဂှ် ဇကုဏံလေဝ် ဟွံဒးစိုတ်ပုဟ်။ ဗၠးတိတ်နူကဵုမတ်မၞိဟ်တှ်ေ ကၠတ်ပ္တိတ်ရ။ ရံၚ်အာကဵု ပရေၚ်ထက်ယုက်လေဝ် ဒးစုတ်ထေက်မံၚ်ရ။ ယဲဏံလေဝ်နွံမံၚ်ဏီ” သာ်ဝွံ ဥက္ကဋ္ဌဂကောံရီုဗၚ်ဟံၚ်ပြာ် နူတိဍာ်ကျာ်ဇၞး လၟိဟ် (၁၆) ဥုထောန်ယှိုဲ ဂးရ။

ပ္ဍဲကဵုကၟိန်ဍုၚ်ပိုဲဂှ် မၞိဟ်ယဲသ္ပဒတန် ဂၠိုၚ်တိုန်မံၚ်လၟေၚ်ၚ်တ္ၚဲတုဲ ညးဍုၚ်ကွာန်တအ် စွံသတိကဵုယဲကပ် ကိုဝ်ဗေတ် ၁၉ ထေက်ရောၚ် ဌာနဝေန်ဇၞော်ပရေၚ်ထက်ယုက် ကဵုကၠုၚ်သတိနွံရ။

မၞိဟ်စုတ်လဝ် Mask ပ္ဍဲကဵု CBFQ မွဲဒၞာဲ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.