Categories
ပရိုၚ်

ပ္ဍဲကဵုရုၚ်ဂဥုဲပွိုၚ်တိုက်ကအ်ဗိန် မၞိဟ်ယဲကဝ်ဝေဒ် ဂၠိုၚ်တိုန် ဒှ်အာလၟိဟ်ကဵုစှော်

မၞိဟ်ယဲနွံမံၚ်ပ္ဍဲ (Quarantine) ဒးလုပ်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲကဵုဒၞာဲပိုၚ်ခြာလဝ် ပရေၚ်အာကၠုၚ်ဂှ် ကွာန်ကအ်ဗိန် (၄၅)တၠ၊ ကအ်ပံက် (၉၀)တၠ၊ ခအံၚ်ကြေဟ် (၁၆) တၠ မၞိဟ်ဒးလုပ်မံၚ် (Q) သီုဖအိုတ် နွံမံၚ် (၁၅၀) တၠပြၚ်ရောၚ် ညးဒေသတံ ဟီုရ။

ပ္ဍဲကဵုပွိုၚ်ဍုၚ်ကအ်ကြိက် ရုၚ်ဂဥုဲပွိုၚ်တိုက်ကအ်ဗိန် ဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ ၁၆ သၞာံ ၂၀၂၀ မၞိဟ်ယဲကဝ်ဝေဒ်ဂၠိုၚ်တိုန် (၇) တၠတုဲ မၞိဟ်ယဲသီုဖအိုတ် နွံ ၂၂ တၠဂှ် ခမဳသၚ် ပါလုပ်အာမွဲဇကုကီု ဂွံတီကေတ်ရ။

မၞိဟ်ယဲနွံမံၚ်ပ္ဍဲ (Quarantine) ဒးလုပ်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲကဵုဒၞာဲပိုၚ်ခြာလဝ် ပရေၚ်အာကၠုၚ်ဂှ် ကွာန်ကအ်ဗိန် (၄၅)တၠ၊ ကအ်ပံက် (၉၀)တၠ၊ ခအံၚ်ကြေဟ် (၁၆) တၠ မၞိဟ်ဒးလုပ်မံၚ် (Q) သီုဖအိုတ် နွံမံၚ် (၁၅၀) တၠပြၚ်ရောၚ် ညးဒေသတံ ဟီုရ။

“ယဲဏံလေဝ် ဍေံဒှ်ကၠုၚ်ယျ။ ပိဲိုတအ်လဝ် ဆဝ်မ္ၚုဟ်မံၚ်ကဵုအရိုဟ်တ္ၚဲရ။ ကၟာတ်ပါၚ်၊ ကၟာတ်မုဟ်၊ ကြာတ်တဲ၊ ပၟိက်ဟွံဇၞော်တှ်ေ ပတိ်တ်မ္ၚး၊ ဆဝ်မၚုဟ်မံၚ်ကဵုရ။ ညးဍုၚ်ကွာန်ပိုဲလေဝ် ဗက်စစေဝ်ပၞောန်အောန် ယဲဂှ်လေဝ်စိုပ်ကၠုၚ်ပ္ဍဲကွာန်ယျ။ ညံၚ်ဂွံညိၚ်ဂှ်လေဝ ပိုဲတအ်ဂစာန်မံၚ်ဖိုဟ်” သာ်ဝွံ ဥက္ကဌကွာန်ကအ်ဗိန် နာဲဟာန်ဝေန် ဟီိုရ။

ဟိုတ်ဂှ်ရ ပြဟ်ဟ်ဏံ ညးတအ်ဂွံပံက်အာ ဗဒိုပ်စဵုဒၞာဲယဲကပ်ကဝ်ဝေဒ် (ကိုဗစ် ၁၉ ရောဂါ ထိန်းချုပ်ကာကွယ်ရေးစခန်း) ကွာန်ကအ်ဗိန်ဂှ် စဳဇန်လဝ်နွံကီုလေဝ် နူကဵုအလဵုသဳတအ် မုလေဝ်ဟွံဂွံကဵုလဝ်အရီုအဗၚ်ဏီ ညးဆက်ဟီုရ။

“နူကဵုကမ္မတဳစဵုဒၞာဲယဲကပ်အဆံၚ်ဗဟဵုတေံမွဲအဆံၚ် ပ္ဍဲကဵုခရိုၚ်တေံတှ်ေ ရီုဗၚ်အာ ဒၞာဲ Quarantine တုဲပၠန်စရိတ် စသုၚ်မံၚ်စံၚ်ဂှ်လေဝ် ထံက်ပၚ်အာကဵု ဒၞာဲမၞိဟ်ယဲပ္ဍဲကဵုရုၚ်ဂဥုဲကီု ပလောံ PPE တအ် ယာတ်ကၟာပါၚ်တအ် နူကဵုညးတအ်ရီုဗၚ်ထံက်ပၚ်အာဏောၚ်” သာ်ဝွံ ကမ္မတဳစဵုဒၞာယဲကပ်ကဝ်ဝေဒ် ခရိုၚ်သဓီု နာဲကောန်သိုက် ဟီုရ။

နူကဵုပွိုၚ်တိုက်ကအ်ဗိန်ဏံ မၞိဟ်ယဲသ္ပဒတန်ယဲကဝ်ဝေဒ် ထ္ၜးလက်သန်ယဲဂှ် ပလံၚ်ဗစိုပ်ဏာလဝ် ရုၚ်ဂဥုဲကအ်ကြိက်မွဲတၠကဵု ရုၚ်ဂဥုဲဘာအၚ် မွဲတၠကီု ဂွံတီကေတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.