Categories
ပရိုၚ် လဟိၚ်စိုတ်

ဆဵုဂဗသၟာန်သွဟ် ကုသၟာဒယှေ်ဒွက်တၟိ မာံသုခုမ

“ညးတၠဝါသနာတၟိတၟိနွံမှ ညးတြေံတြေံတအ် ဍေံဂွံနွံကၠုၚ်”

မာံသုခ ပတိုန်ထ္ၜးလဝ်ရ။

သၟာန် ။ ။ မ္ၚဵုရ၊ ဗွဲကိုပ်ကၠာ ယၟုဒယှေ်ဒွက်ဗီုလဵုတုဲ ဇာတိကွာန်လဵု ဆက်ကဵုမိတ်ညိ။
သွဟ် ။ ။ ယွံမ္ၚဵုရ၊ ယၟုအဲဂှ် မာံသုခုမ၊ ကွာန်ဂှ် ကွာန်ကုန်ဗ္ဒဝ်၊ ကၠာတေံဂှ် ကွာန်ဂၞကျာ်သၟိၚ်လေဝ် ညးကော် ၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်လှာဒကှ်ရ။
သၟာန် ။ ။ သုခုမဂှ် ဒှ်သၟာဒယှ်ဒွေက်တၟိမွဲ ပတိုန်လဝ်လ္တူလပှ်ကျာ ဂွံဆဵုမံၚ်၊ စပ်ကဵုဒှ်ပ္တိတ်ဒွက်ဏံတုဲ လဴစကဵုညိကီု။
သွဟ် ။ ။ ယွံသၞာံတုဲကၠုၚ်ဏံ ကေၚ်ပ္တိတ်လဝ်မွဲဒွက်ကီု၊ ယၟုဒွက်ဂှ် ‘ပြေမံၚ်စိုတ်ရ’၊ ဒွက်ဏံ သ္ဍဴညာဏ် ချူလဝ်ကဵုတုဲ အ္စာလောက ကၠောန်လဝ်ကဵုအခိုက်၊ ဒွက်ဏံဂှ် ဟီုဟဏံ ဒးဒုၚ်စသိုၚ်ဂှ် ဍေံဟွံသေၚ်၊ ဆဂး ရန်ကဵုညးဂမၠိုၚ်တအ် ဂွံကလၚ်ကီု ဒွက်မန်ပိုဲလေဝ် ဍေံဂွံပဵုတိုန်မွဲဒွက်ကီု နကဵုမွဲနဲမွဲဗီုဏံ ၜိုတ်ဇကုဂိုတ်ဂ္စါန်ဂွံ ညံၚ်ပုရိသာဒ်တအ် ဂွံကလၚ်ဒွက်တၟိမွဲဒွက်ကီု ရန်တၟအ်သာ်ဂှ်ရ ဒှ်ပ္တိတ်ကၠုၚ်။
သၟာန် ။ ။ လၟုဟ်အကြာဏံ ဂွံညာတ်မံၚ် နူကဵုမုက်လိက် facebook သုခုမ လလောၚ်တြးလဝ် သွက်ဂွံဆက်ပ္တိတ်အာ မွဲဒွက်ပၠန်နွံ ညာတ်မံၚ်၊ ဒွက်ဏံ ဗီုလဵုပ္တိတ်အာရော လဴကဵုကီုညိ။
သွဟ် ။ ။ ယွံလလောၚ်တြးလဝ် လ္တူလပှ်ကျာဂှ်နွံ၊ ဒွက်ဏံဂှ် ကဝးဂှ်ဟွံသေၚ် မွဲပိုတ်ဗီုကၠာတေံပၠန်ရ၊ ယၟုဒွက်ဂှ်တှေ် ‘ဆာန်မုသာ’ ၊ ညးချုလဝ်ဂှ် ရဲအဲ မာံတပ်တး၊ တုဲတှေ် လောကပၠန်ရ ကၠောန်လဝ်ကဵုအခိုက်၊ အဓိပ္ပဲါဒွက်ဏံဂှ်တှ် ညံၚ်ကဵုဆာန် ဆာန်လေဝ်ဟွံသေၚ်၊ မွဲဏှေအ်ဆာန် မွဲဏှေအ်ဟွံဆာန်၊ ဗီုဒးစိုတ်ဂှ်ဗ္ဂေတ်မံၚ် အေဗီုဂှ်၊ ဒွက်ဏံဂှ် ဗီုတုဲတေံပၠန်ရ တိၚ်တိုက် ပ္ဍဲ G9 Studio ဒွက်ဏံလေဝ် ဒၞာဲဂှ်ပၠန်ရ၊ ဒွက်ဏံဂှ် ချိၚ်လဝ်တက်ဗီုပြၚ် MTV စှေ်စှေ်၊ ဒွက်ကၠာတေံဂှ် ချိၚ်လဝ်တက်ဗီုပြၚ် ချိုတ်ချိုတ်ပၠိုတ်ပၠိုတ်ကီုရ၊ ဆဂး ဟိုတ်နူခက်ခုဲကဵု ယဲ covid ဂှ်ကီု အာကၠုၚ်ဟွံလောဲတုဲတှေ် ဗီုပြေပြံၚ် ဒးတက်အာ။
သၟာန် ။ ။ ဒွက်ဏံဂှ် လလောၚ်တြးလဝ် တုဲမံၚ်ယျတှေ် ၜိုတ်ဆလအ် ပုရိသာဒ်တအ် ဂွံကလၚ်မာန်ရော။
သွဟ်။ ယွံ အပိုၚ်ဒွက်ဂှ်တှေ် ဍေံစိုပ်ဒတုဲမံၚ်ယျ၊ ဍေံသှေ်မံၚ် အပိုၚ်တက်ရုပ်ညိညပၠန်ရ၊ ဟွံလအ် ပုရိသာဒ်ကောန်ဂကူမန်ပိုဲ ညးတၠဝါသနာ ကဵုမံၚ်ဇြဟတ်ကဵု ဒွက်မန်တှေ် ဟွံလအ် ဂွံကလၚ်ဏောၚ်။
သၟာန် ။ ။ သုခုမဂှ် သီုအလန်ဏံတှေ် ဒှ်အာပ္တိတ်ကဝး လ္တူလပှ်ကျာ နကဵုဇကုမွဲ ဒှ်အာၜါဒွက်ယျ၊ သွက်ဂွံလုပ် ပ္ဍဲဂဳတမွဲမွဲရော ချပ်လဝ်နွံမံၚ်ကီုဟာ။
သွဟ် ။ ။ ယွံ ယဝ်ဒးဟီုတပ်တပ်တှေ် စပ်ကဵုလုပ်ဗွိုၚ်ဂဳတဏံဂှ်တှေ် ဝါသနာနွံမံၚ် နူဍောတ်ဍောတ်ရဏး၊
ဆဂးတှေ် ဝါသနာသၟးနွံတှေ် အာဟွံဂွံပုဟ်ဏး၊ ဆေၚ်ကဵုဍာ်ဒကေဝ် ဂွံလုပ်ဗွိုၚ်ဂဳတကီု ဂွံတိုန်လ္တူစၚ်ကီုတှေ် ဒးနွံပၟိက်မံၚ်မာဟလိုၚ်ဏီ၊ ညအ်ဂှ် အဃောလ္ၚတ်မံၚ်ဖိုဟ်။
သၟာန် ။ ။ သုခုမဂှ် သွက်ဂွံပ္တိတ်အာဒွက် ဗီုပြၚ်အတိုၚ်မွဲကဝးရော ချပ်လဝ်နွံမံၚ်ကီုဟာ။
သွဟ် ။ ။ ဂွံပ္တိတ်ကဝးဂှ်တှေ် နူတမ် ရန်လဝ် နွံမံၚ်တုဲတုဲရ၊ ဆဂး ရံၚ်ကဵုနာနာသာ် ဍေံဟွံပြေပြံၚ်ကဵု ခေတ်တ္ၚဲဏံကီု ၜိုတ်သ္ပမာန် မွဲဒွက် ၜါဒွက် ဗီုဇကုဂိုတ်ဂစာန် မာန်ကဵုမာန်ဂှ်ရ ချပ်လဝ် ပ္တိတ်အာမံၚ်ရဏး၊ ဂွံပ္တိတ်ကဵုကဝးဂှ် ပြဟ်ပြဟ်ဏံ ဟွံမွဲဏီ။
သၟာန် ။ ။ သုခုမဂှ် ဒှ်ညးတၟိမွဲတုဲ ပုရိသာဒ်တအ် တၠိၚ်မံၚ်မုက်နွံညိဏောၚ်၊ စပ်ကဵုဒွက်တုဲ လ္တူပုရိသာဒ်တအ် ဗီုလဵုဂိုတ်ဂ္စါန်ကၠုၚ်နွံရော။
သွဟ် ။ ။ ၜိုန်ရပ္တိတ်လဝ်တုဲ မွဲဒွက်ကီုလေဝ် စပ်ကဵုပညာဒယှေ်ဒွက်ပ္ဍဲဇကု ၜတ်ကွေံကွေံမံၚ်ဏီ၊ လၟုဟ်မှ ဂွံစဂံါတှေ် ပ္ဍဲဇကုတၚ်ခက်ခုဲ နွံမာဟလိုၚ်၊ ဟီုဟဏအ် ညးတၞဟ်ဂွံတီညာတ်ဇကုတှေ် လၟုဟ်ခေတ် facebook ရတှေ် ဗီုကဵုဒယှ်ဒွေက် Cover လ္တူလိုၚ်စဏံ၊ နူဂှ်မွဲက္ဆံၚ် ညးတၞဟ်ဆဵုညာတ်ကၠုၚ်ဇကု ညိညိညညဏောၚ်လေဝ်။
သၟာန် ။ ။ ဂလာန်လက္ကရဴ မုမိက်ဂွံ ဗ္ကန်ကဵု ပုရိသာဒ်တအ်ရော။
သွဟ် ။ ။ မိက်ဂွံ ဗ္ကန်ကဵု ပုရိသာဒ်တအ်ဂှ် အဲဂှ် ညးတၠဝါသနာမွဲတၠရ၊ ညးတၠပညာမွဲ ဟွံသေၚ်ဏီတှေ် ဒၞာဲဟွံဍိုက်ပေၚ်နွံ၊ ဘိုၚ်ကဵုဇြဟတ်ကဵု မၞိဟ်တၠဝါသနာတၟိတၟိတအ်ညိကီု ညးတၠဝါသနာတၟိတၟိနွံမှ ညးတြေံတြေံတအ် ဍေံဂွံနွံကၠုၚ်၊ ပုရိသာဒ်တအ်သီုဖအိုတ် ကာလဒွက်တၟိက်ဏံတိတ် ဘိုၚ်ကဵုဇြဟတ်ကီုညိ မိက်ဂွံဗ္ကန်ရ၊ တၚ်ဂုန်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.