Categories
ပရိုၚ် သၟာန်သွဟ်

လ္တူဗော်ညဳသၟဟ်မန် ဒုၚ်တဲပါလုပ် ပ္ဍဲ ‘ကံၚ်ဇြဳပြုပြေၚ်အုပ်ဓုပ်ကၟိန်ဍုၚ်’ဂှ်တုဲ သ္ပသၟာန်သွဟ်လဝ် ဖက်ဆောညးအုပ်ကာ ဗဟဵု ဗော်ညဳသၟဟ်မန် “နာဲလျးတၟး”

ဝဏ္ဏမာန် ပတိုန်ထ္ၜးလဝ်ရ။

သၟာန် ။ ။ ဗီုလဵုသ္ပလဝ်ဒတန် ဗလးဏာ ညးစၞးသွက်ဂွံပါလုပ် ပ္ဍဲ (နိုၚ်ၚံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောၚ်စီ) ဂှ် လဴကဵုညိ။
သွဟ် ။ ။ ဗော်ညဳသၟဟ်မန် ကော်ကောံဓရီု ပ္ဍဲကမ္မတဳကေၚ်ကာဗဟဵုတုဲတှေ် အတိုၚ်သ္ဂုတ်သွာတ် ကမ္မတဳကေၚ် ကာဂှ် နကဵုဗော်ပိုဲ ဗလးညးစၞး တုဲတှေ် ပါလုပ်ကၠုၚ် ပ္ဍဲကဵုကံၚ်ဇြဳဂှ်ရ၊ စၞးဗော်ဂှ်တှေ် ကဵုညးတာလျိုၚ် ကုဒံက်တာဗညာအံၚ်မဵုကီုရ။
သၟာန် ။ ။ ကဆံၚ်တွဵုရးရော သွက်ဂွံပါလုပ်အာပၠန်နွံဟာ။
သွဟ် ။ ။ ဣညအ် လၟုဟ်ဂှ် ကဆံၚ်ဗဟဵုပါယျတှေ် ကဆံၚ်တွဵုရးဏံဂှ် ယဝ်ရကော်ဘိက်ပါအာတှေ် ပိုဲဆက်ပါအာပၠန်ဏောၚ်လေဝ်။
သၟာန် ။ ။ ရန်တၟံဗီုလဵုတုဲတှေ် ကမ္မတဳကေၚ်ကာဗဟဵုတံ ဖျေံဏာသ္ဂုတ်သွာတ် ဗလးညးစၞးဂှ်ရော။
သွဟ် ။ ။ သ္ပဟိုတ်နူကဵု ပြသၞာပေဲါရုဲမာဲဂှ် ပ္ညဳပ္ညပ်ညးသ္ကံဟွံဂွံ၊ ဟိုတ်နူပ္ညဳပ္ညပ်ဟွံဂွံတုဲ ဒှ်အာကဆံၚ် စဵုကဵုဒပ်ပၞာန်တံ ဒးထိၚ်ကေတ်အဝဵုဂှ် နကဵုပိုဲ စိုတ်ဟွံမိပ်ရ။ မွဲပၠန်ဂှ် လ္တူက္တဵုဒှ်မံၚ်ဗီုဏံဂှ် လ္ပာ်ဒပ်ပၞာန်ကီု လ္ပာ်ဂကောံဇြဟတ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တၞဟ်ဟ်တံကီုဂှ် စွံစိုတ်သၠဲသၠဲလးလး စွံစိုတ်ဂၠိၚ်ၚ်တုဲတှေ် ဍိုန်န်ၜတ်တ် ရေၚ်တၠုၚ်ကၠောန်အာ ကမၠောန်ညးသ္ကံ ကၟိန်ဍုၚ်ပိုဲဂှ် ပရေၚ်ညဳသၟဟ် အကြာကောန်ဍုၚ်အရၚ် လီုလာ်တံဏံကီု၊ ပၞာန်ပ္ဍဲဍုၚ် က္တဵုဒှ်မံၚ် (၇၃) သၞာံဏံဂှ် ဒေံါဒေၚ်ထောံတုဲ ညံၚ်ဂွံဂွံဓဝ်ၜိုဟ်လလမ်ကီု၊ ကၟိန်ဍုၚ်ဖေဝ်ဒရေဝ် ညံၚ်ဂွံအာစိုပ်မာန်ဂှ် ဇြဟတ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်သီုဖအိုတ် ပံၚ်ကောံညးသ္ကံတုဲတှေ် ပ္ညဳပ္ညပ်ဂၠာဲအာသွဟ်မာန်မှ ဒှ်မာန်ဏောၚ် ပိုဲမိက်ဂွံဖတိုက်ဖအောဝ် သီုဖအိုတ်ရ။
သၟာန် ။ ။ ဒှ်သာ်ဂှ်တှေ် သွဟ်ပေဲါရုဲမာဲ (၂၀၂၀) တုဲကၠုၚ်ဏံဂှ် နကဵုဗော်ညဳသၟဟ်မန် သ္ပထောံမဇ္ဇျဟ်ဣရဟာ။
သွဟ် ။ ။ ပိုဲဂှ် စပ်ကဵုသွဟ်ပေဲါရုဲမာဲဏံ ဗီုလဵုဂွံဟီုရော ပၟိက်စိုတ်ပိုဲ ဗီုလဵုနွံနွံ ဣညအ်ဂှ် ဒပ်ပၞာန်ထိၚ်အာအဝဵုယျတှေ် သွဟ်ပေဲါရုဲမာဲဏံဂှ် မုလေဝ် ပိုဲဆက်အာဟွံဂွံရ အေဒှ်ဟဂှ်။
သၟာန် ။ ။ လၟုဟ်ဂှ်တှေ် ညးဍုၚ်ကွာန်ဂမၠိုၚ်ကီု၊ ညးယိုက်ဝန် အလဵုအသဳဌာနနာနာတံကီု တိတ်ဂၠံၚ်ဓမံက်ထ္ၜးကၠုၚ် ဆန္ဒလၟိဟ်ဂၠိုၚ်ကၠုၚ်မံၚ် အရိုဟ်တ္ၚဲ၊ ဗော်ညဳသၟဟ်မန်လေဝ် ပါလုပ်ဒုၚ်တဲကရောံ အလဵုအသဳပၞာန် ထိၚ်လဝ်အဝဵု ဏံဏောၚ်ဟီုတှေ် ညးဍုၚ်ကွာန်တံ လညာတ်ဗၠေတ်လတူဗော် ဒှ်ဟွံမာန်ဟာ။
သွဟ် ။ ။ ယွံ ပိုဲဂှ် စပ်ကဵုညးဍုၚ်ကွာန်တံဂှ်တှေ် လညာတ်နာနာသာ် ဍေံနွံဟီုဟဂှ်၊ ပိုဲဏံဂှ် ပိုဲပါလုပ် ပ္ဍဲဂှ်ဟီုဂှ် ပိုဲလုပ်ဂၠံၚ် လ္တူဒပ်ပၞာန်ဟွံသေၚ်ပုဟ်၊ ပံၚ်ကောံသဳကၠဳညးသ္ကံတုဲတှေ် ဂၠာဲသွဟ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံဂှ်ဏောၚ်၊ ပ္ဍဲကဵု လ္တူခုၚ် ဂလာန်ပတှေ်လ္တူဏံတုဲ ပိုဲပါလုပ်ရ။ မွဲပၠန်ဂှ် ရံၚ်ကဵုဝၚ်ဍုၚ်ပိုဲမွဲဒမြိပ် ကလေၚ်ရံၚ်တုဲကၠုၚ်ဂှ်တှေ် လုပ်ကၠုၚ် ပေဲါဗတိုက် အာဂၠံၚ် (ထိပ်တိုက်)၊ အေပိုဲအာကၠုၚ်ဂၠံၚ် (ထိပ်တိုက်) ဏံဂှ် ညးဍုၚ်ကွာန်တံ၊ ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ဒးဒုၚ်ကဵုကၠုၚ်လမျီု၊ ဒးဒုၚ်ချိုတ်တံဂှ် ညးဍုၚ်ကွာန်တံရ ဂိအာ၊ သွဟ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် စဵုကဵုပွိုၚ်တ္ၚဲဏံ တိတ်ကၠုၚ် ဟွံမာန် အေဇှ်မွဲ၊ ၜိုန်ရပိုဲ ရံၚ်ကဵုဝၚ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဍုၚ်ပိုဲဏံဂှ်တှေ် အာဂၠံၚ် (ထိပ်တိုက်) တှေ် ဂုဏ်ဖဵုညးဍုၚ်ကွာန် တံလေဝ် ဟွံမွဲပုဟ်၊ သွဟ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်လေဝ် တိတ်ကၠုၚ်ဟွံမာန်ပုဟ်၊ ပိုဲညာတ်တုဲတှေ် ပိုဲအာဂၠံၚ် သဳကၠဳပ္ညဳပ္ညပ် ညးသ္ကံ အၝေဏံမှ ဂွံဂၠာဲသွဟ်ဂွံဏောၚ် ညာတ်သာ်ဂှ်တုဲတှေ် ပိုဲဝၚ်ပဲါ ဂၠံၚ် (ထိပ်တိုက်) ဏံဂှ်တုဲ ဂၠံၚ်ဆဵုဂဗတက် ကျာသဳကၠဳညးသ္ကံ မံက်မာန်ဏောၚ် ပိုဲညာတ်သာ်ဂှ်တုဲ ပိုဲပါလုပ်ရ။
သၟာန် ။ ။ ဒဒှ်ရလတူလစွံစိုတ် ပါလုပ်ကေတ်လျိုၚ် ပ္ဍဲ (နိုၚ်ၚံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောၚ်စီ) ဂှ် နကဵုဗော် သွက်ဂွံ ပတိတ်လိက်လစွံစိုတ်နွံဟာ။
သွဟ် ။ ။ နကဵုဗော်တၞဟ်ခြာဂှ် ဘိုအ်ဂွံပတိတ်ဟွံမွဲရ။ အတိုၚ်လစွံစိုတ် (၅) ဗော် ပတိတ်လဝ်ဂှ်ရ တ္ၚဲဏံ ပိုဲယိုက်ဒိုက်ကေတ်လဝ် ၝဂှ်ဏောၚ်။
သၟာန် ။ ။ ဗော်ညဳသၟဟ်မန် ပံၚ်တောဲပါလုပ် ပ္ဍဲကဵုဒပ်ပၞာန်ဏံဏောၚ်ဟီုတှေ် အနာဂတ်ဂတ အကာဲအရာ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကၟိန်ဍုၚ်ပိုဲဏံ ဗီုလဵုစၟဳညာတ်စနွံကီုရော။
သွဟ် ။ ။ နကဵုပိုဲ စၟဳစမွဲမုရောဟီုတှေ် ပံၚ်တောဲကၠောန်ညးသ္ကံ အစာံဏံမံက်ကၠုၚ်တှေ် အနာဂတ်ကောန်ဍုၚ် အရၚ်တံ စၟဳစမံၚ် ဒက်ပ္တိုန် ကၟိန်ဍုၚ်ဖေဝ်ဒရေဝ်ဂှ်တှေ် ပိုဲဂွံသဳကၠဳကဵု ညးဆေၚ်စပ်တံ၊ စုက်က်လုက်က် ဂွံအခေါၚ်သဳကၠဳဏောၚ်၊ မွဲလ္ပာ်ဂှ်ပၠန်လေဝ် သၟဝ်သၞောဝ်ဥပဒေ (၂၀၀၈) အခေါၚ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ၜိုတ်နွံတံဂှ် ညံၚ်ဂွံကလိဂွံ၊ ညံၚ်ဂွံဒုၚ်စသိုၚ်ဂှ် အၝေဏံ အခေါၚ်ဟီု၊ အခေါၚ်သဳကၠဳ ပိုဲဂွံပတိုန်ဏောၚ်၊ မွဲပၠန်ဂှ် ဆေၚ်စပ်သၞောတ်ပေဲါရုဲမာဲ၊ ဟိုတ်နူသၞောတ်ပေဲါရုဲမာဲဏံ ဟွံဍာံဂှ်ရ ဒေသကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ပိုဲကျကၠုၚ်ပေဲါရုဲမာဲ ဟိုတ်ဏံလေဝ် ပါမံၚ်ဖအိုတ်ရ။ အေဣညအ်တှေ် သၞောတ်ပေဲါရုဲမာဲ ရဲသၟာကမၠောန်ပြံၚ်ပဆုဲ ကဵုလဝ်အခေါၚ် ကဵုမာဲ ပ္ဍဲကဵုဒေသပိုဲ မၞိဟ်ဒုၚ်ရုဲ ကဵုလဝ်အခေါၚ်ဗီုဏံဂှ်တုဲ အာဂတဏံ ညံၚ်ဟွံဂွံဒှ် သၞောတ်ပေဲါရုဲမာဲဗီုဏံ ညံၚ်ဂွံပလေဝ်ကဵုမာန်ဂှ် ပိုဲဂွံအခေါၚ်သဳကၠဳဏောၚ် ပိုဲညာတ်ဟဂှ်။
သၟာန် ။ ။ ပ္ဍဲကဵု (နိုၚ်ၚံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောၚ်စီ) ဒပ်ပၞာန် ဒက်ပတန်လဝ်လၟုဟ်ဂှ် ညးစၞးဒပ်ပၞာန်သၟးရနွံဂၠိုၚ်၊ ညးစၞးကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံဂှ်တှေ် ၁-၂-၃ တၠရတှေ် ကာလသဳကၠဳ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တှေ် အရာဇကုသဳကၠဳပတိုန်ထ္ၜးဂှ် ဒှ်ဂုန်ဖဵုဂလိုၚ်လဵု ညာတ်ကေတ်ရော။
သွဟ် ။ ။ ယွံ – ဣညအ်ဂှ် ရံၚ်ကဵုမွဲလ္ပာ်တှေ် ပ္ဍဲကဵုကံၚ်ဇြဳဂှ်တှေ် ညးတာလျိုၚ်လ္ပာ်ပၞာန်ဂှ် ဂၠိုၚ်မံၚ်၊ မွဲလ္ပာ်ဂှ်လေဝ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံလေဝ် ပါမံၚ် ၜိုတ်ဒးရးဏောၚ်လေဝ်၊ အေတံဏံ ပံၚ်ကောံညးသ္ကံတုဲတှေ် သဳကၠဳညးသ္ကံမာန် ဏောၚ်၊ မွဲလ္ပာ်ပၠန်ဂှ်လေဝ် ဒပ်ပၞာန်ဍေံဟီုလဝ် နွံမံၚ်ဏောၚ်၊ ကၟိန်ဍုၚ်ဖေဝ်ဒရေဝ်ဏံဂှ် ဒက်ပ္တန်ဏောၚ် ဒပ်ပၞာန် တံလေဝ် ဒုၚ်လဝ်တဲနွံမံၚ်ရ။ အေလ္တူဍေံဒုၚ်လဝ်တဲတံဏံ ကၟိန်ဍုၚ်ဖေဝ်ဒရေဝ်ဗီုလဵု ထေက်ကဵုဒးဒက်ပ္တန် ပိုဲဂွံ အခေါၚ်သဳကၠဳဏောၚ်ရ။
သၟာန် ။ ။ ယဝ်ရသဳကၠဳ ကိစ္စပရေၚ်ဒက်ပတန် ကၟိန်ဍုၚ်ဖေဝ်ဒရေဝ်ဏောၚ်ဒှ်တှေ် အဓိက ဇြဟတ်ဇၞော်အိုတ် ဒးဟီုတှေ် ဇြဟတ်ဇၞးလဝ်မာဲတုဲကၠုၚ်ဏံ NLD တံ ဟွံပါတှေ် ဒှ်မာန်ဟာ။
သွဟ် ။ ။ ဣညအ်ဂှ် တန်တဴကဵု လစွံစိုတ်ဒပ်ပၞာန်၊ အဓိကဂှ် ညးဂှ်ပါပါ၊ ညးဂှ်ဟွံပါပါ၊ အတိုၚ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ နွံပၟိက် ယဝ်ရဒပ်ပၞာန် ဒက်ပ္တန် ကၟိန်ဍုၚ်ဖေဝ်ဒရေဝ်ဏောၚ် ဒပ်ပၞာန်တံ ညာတ်တှေ် အေလ္တူဏံဂှ် ညးမွဲလေဝ် ဟွံဒစဵုဒစးပုဟ် အဲညာတ်ဗီုဂှ်။
သၟာန် ။ ။ ပ္ဍဲကဵုအလဵုအသဳပၞာန်တံ ထိၚ်လဝ်အဝဵုတ္ၚဲဏံဂှ် စပ်ကဵုပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ဂှ် ညးတံဆက်အာ အတိုၚ် NCA ရ လလောၚ်လဝ်နွံ၊ စပ်ကဵုပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ရော ဗီုလဵုစၟဳညာတ်ကေတ်ကီု။
သွဟ် ။ ။ အကာဲအရာတ္ၚဲဏံ ဒပ်ပၞာန်လလောၚ်တရးလဝ် အလုံဍုၚ်မွဲ ဒေံါပန်ပှော်ဂှ် လလောၚ်တရးလဝ်တုဲယျ ဏောၚ်၊ အေလလောၚ်တရးဏံ ဒပ်ပၞာန် ဘိုအ်ဂွံတက်ကျာသဳကၠဳကဵု ရဲဟွံဂွံဒေံါလဝ်ပန်ပှော်တံဂှ်လေဝ် ညးတံ ဆက်သဳကၠဳအာဏောၚ်၊ ညးတံကဵုလဝ်တာလျိုၚ် ဂကောံမွဲဂကောံဏောၚ် ဒှ်ဟဂှ်တှေ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံလေဝ် ပါလုပ်မံၚ် ပ္ဍဲကဵုဂကောံကံၚ်ဇြဳဏံဟီုတှေ် ဍေံဒှ်ထံက်ပၚ်ကဵု ပရေၚ်ဒေံါပန်ပှော်၊ မွဲလ္ပာ်ပၠန်ဂှ်လေဝ် ဍေံဒှ်ထံက်ပၚ်ကဵု ပရေၚ်ဓဝ်ၜိုဟ်လလမ်ဏောၚ် ပိုဲစၟဳစလဝ်ဗီုဂှ်။
သၟာန် ။ ။ တၚ်လက္ကရဴအိုတ် မုမိက်ဂွံဟီုကဵု ညးဍုၚ်ကွာန်တံနွံရော။
သွဟ် ။ ။ အေဣညအ်ဂှ် မိက်ဂွံဗ္ကန်စကဵု ညးဍုၚ်ကွာန်ပိုဲတံဂှ် ရံၚ်ကဵုပရေၚ်ဂီုကၠီု၊ ရံၚ်ကဵုအန္တရာဲ ကောန်ဂကူမန်ပိုဲတုဲတှေ် ပိုဲဝၚ်ပဲါ ဂၠံၚ်အာ (ထိပ်တိုက်) ဂှ်တုဲ ပိုဲအာဂၠံၚ် ဆဵုဂဗသဳကၠဳ တက်ကေတ်ကျာညးသ္ကံတုဲတှေ် ဂၠာဲသွဟ်၊ အေပိုဲအာဂၠံၚ်ဏံ၊ အေပိုဲအာဂၠံၚ်ဏံဂှ် ရံၚ်ကဵုဝၚ်ဆဵုဂဗတုဲတုဲကၠုၚ်တေံ ပိုဲဂွိၚ်ဖေက်ကောန်ဂကူမန်ပိုဲ၊ ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ဒးဒုၚ်ဘဲဒဏ် ပိုဲဂွိၚ်ဖေက်ဆီတိတ်တုဲတှေ် ပိုဲပဲါဂၠံၚ် (ထိပ်တိုက်) တုဲတှေ် ပိုဲအာဂၠံၚ် ၜိုဟ်ဟ်သိုဟ်ဟ်ဏောၚ်၊ ကောန်ဂကူမန်ပိုဲလေဝ် လ္တူက္တဵုဒှ်မံၚ်တ္ၚဲဏံဂှ် စွံစိုတ်ညိၚ်ၚ်၊ စွံစိုတ်ၜိုဟ်ဟ်သိုဟ်ဟ်တုဲ ပံၚ်ကောံကဵု ဗော်ညဳသၟဟ်မန်တုဲတှေ် ကၠောန်အာမွဲကရောံမွဲစွံစိုအ်ဂှ် မိက်ဂွံဖတိုက်ဖအောဝ် ဆၜိုတ်ဏံရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.