Categories
ပရိုၚ် သၟာန်သွဟ်

စပ်ကဵုအကာဲအရာ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာ ကတဵုဒှ်တ္ၚဲဏံတုဲ သ္ပသၟာန်သွဟ်လဝ် ညးမၚ်လ္ၚတ် အကာဲအရာ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် ဒံက်တာနာဲပညာမန် (ညးဂွံလဝ် တဆိပ်ကြာပါရဂူ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်သိပ္ပံ) (Ph.D Political Science)

အဆက်နူလၟေၚ်တုဲတေံ …..

ဝဏ္ဏမာန် ပတိုန်ထ္ၜးလဝ်ရ။

သၟာန် ။ ။ လတူကံၚ်သဳပၞာန်တံ ထိၚ်လဝ်အဝဵုတ္ၚဲဏံဂှ် သွက်အခေါၚ်အရာ ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ မုစၟဳစဂွံမာန်၊ ဗီုကဵု သၞောဝ်ဥပဒေ (၂၀၀၈) ၝောံပိုဒ် (၂၆၁) ပလေဝ်ကဵုဒှ်မာန်ဟာ ဗီုလဵုညာတ်ကီု။
သွဟ် ။ ။ ဍာံဍာံဂှ် ဍေံဂွံအခိၚ် ပွိုၚ် (၁) သၞာံရ။ ယဝ်ရ ပိုဲစၟဳစ လ္ပာ်ဒပ်ပၞာန်တှေ် စိုတ်အဲတှေ် အခိၚ်ဍေံဟွံဂၠိၚ် ကွေံပုဟ်၊ ဍေံဟွံပိုၚ်အာ (၁၀/၁၅) သၞာံပုဟ်၊ ပ္ဍဲကဵုသွာၚ်ပၞာန် (၁) သၞာံဏံဂှ် ဍေံဂတးဇကုဟွံဂတာပ်ပုဟ်၊ ဍေံဒးပလေဝ် ကိစ္စပေဲါရုဲမာဲဏောၚ်၊ ဍေံဒးပလေဝ် သၞောဝ်တံ၊ ဍေံဒးပလေဝ် ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်တံ မုတံ ဍေံဟီု ဍေံဂွံကဵုဒဳမဝ်ကရေဇြဳ၊ ဍေံဂွံကဵုဖေဝ်ဒရေဝ်တံဏံဂှ် စိုတ်အဲတှေ် ဍေံဒှ်ဟွံမာန်ပုဟ်၊ ရန်တၟံဍေံ မုရောဟီုဂှ် ဍေံပြံၚ် ပရေၚ် (အုပ်ချုပ်ယန္တရား) နွံဏောၚ်၊ သၞောဝ်ဂှ် ၜိုတ်ထေက်ကြိုက် ဍေံပြံၚ်ဏောၚ်၊ ဗီုပြၚ်ဍေံပလေဝ်သၞောဝ်ဂှ် ဟွံတီဏီ၊ ယဝ်ရ စပ်ကဵုမၞိဟ်ဇၞော်အိုတ်ဂှ် ညးတေံမွဲဓဝ်ရ ပလေဝ်သၞောဝ်ဂှ် ညးတေံပလေဝ်ဂွံဏောၚ်တှေ် ညးဍံက်စုတ် ဂွံဖအိုတ်ရ။ ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ပိုဲတံ သ္ဂောံဂွံမာန်၊ ရုဲမာဲ (ဖိအား) ဂှ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံလေဝ် ဂွံဒုၚ်စသိုၚ်ကီု၊ ပၞာန်လေဝ် ဂွံဒုၚ်စသိုၚ် ဍေံစုတ်ဟဂှ်ရ။ ယဝ်ရ ဍေံပလေဝ်ဗီုဂှ်တှေ် တုဲပၠန် ဝန်ဇၞော် ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးတံဂှ် တှေ် နူကဵုဇၞးမာဲဂှ် ရုဲဟွံသေၚ်တှေ် တွဵုရးဟေၚ်ရုဲ၊ ဇှ်လေဝ် ယဝ်ရ ဍေံပလေဝ်တှေ် ပလေဝ်ဂွံဏောၚ် အေအဆံၚ်ၜိုတ်တံဂှ်၊ ဍေံလေဝ် ဍေံဒးရံၚ်ကီုဏောၚ် အၝေဏံ၊ အတိုၚ်ပိုဲဖေဝ်ဒရေဝ်နွံပၟိက် ဍေံကဵုဟွံဂွံပုဟ်၊ ဍေံဂွိၚ်မံၚ်ဏောၚ်၊ ယဝ်ရ ကဵုဖေဝ်ဒရေဝ်ပိုဲ နွံပၟိက်ဂှ်တှေ် ဍုၚ်ဏံဂှ် အဝဵုဍေံ ကၠေံကၠုၚ်မာန်ဏောၚ်၊ မုဍေံကဵုဂွံတှေ် သဳကၠဳလဝ် ပ္ဍဲပါလဳမာန်တေံ ၝဍေံဟွံဇၞးကၠုၚ်လဝ် မွဲဂှ် (ဖိအား) ၜါဂှ် ရုဲဝန်ဇၞော် ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဂှ် ဍေံဂွံကၠုၚ်မာန်ဏောၚ် ပွိုၚ် (၁) သၞာံဏံ၊ ၝပိုဲဟီုမံၚ် ဖေဝ်ဒရေဝ်ဇေတ်တ်တံ၊ အဝဵုပိသာ် ညံၚ်ဂွံကဵု၊ စိုတ်အဲ ဍေံဒှ်ဟွံမာန်ပုဟ်၊ ဍေံလေဝ် ဍေံဟွံကဵုပုဟ်၊ မုသ္ပရောဟီုတှေ် ဍေံတံဂှ် ရဲဆာန် ရဲထိၚ်လဝ် သၞောဝ် (၂၀၀၈) ရ။ သၞောဝ် (၂၀၀၈) ဂှ် ဍေံပလေဝ်ထေက် ဍေံစှေ်စိုတ် အန္တရာဲဟွံမွဲကဵုဍေံတံရ ဍေံကဵုမာန်ဏောၚ်၊ တုဲ ပိုဲပံၚ်ကဵု လ္ပာ်ဏံပၠန် ပိုဲဂွံမာန်ဟာ လၟုဟ် NLD အာဂှ် ပိုဲဆဵုမံၚ်ရ ဂၠံၚ်ဍာန်ဍေံသေၚ်ဟာ နူစဍေံတိတ်ဂှ် မုဍေံတံ ဟွံတီပုဟ်၊ ဍေံတံ တိတ်ကၠုၚ်ဏံဂှ် ဟိုတ်နူရပ်ဒး က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဍေံတံ၊ ဟိုတ်နူဗော်ဍေံတံ ဂွံဏာအဝဵုတုဲ ပၞာန်တံသီထောံဂှ် ရန်တၟံဍေံ ညံၚ်ဂွံကလေၚ်ဂွံအဝဵုပၠန် ၜိုတ်ဂွံဓဝ်ရ ဍေံတံ၊ ဆဂးဂှ်တှေ် ဍေံဟွံရံၚ်ဍာ်ဇမၠိၚ်ပုဟ်၊ ဍေံဟွံရံၚ်တိုၚ်အလုံဍုၚ်ပုဟ် NLD ဏံဂှ် ပိုဲဒးတီလဝ်၊ ဗီုပြၚ်ဍေံပြံၚ်သၠာဲမံၚ်ဏောၚ်ဂှ် ဍေံဟွံဆဵုလဝ်ပုဟ်၊ ဗီုနွံမံၚ်လၟုဟ်ဂှ်ရ ပိုဲကလေၚ်ကေတ် ပၠန်ဏောၚ်၊ ပိုဲကလေၚ်ကၠောန်အာဏောၚ် ဍေံဆဵုၜိုတ်ဂှ်ရ။ ဆဂး နကဵုလညာတ်အဲ ဍေံကေတ်အခေါၚ်ဏံ၊ ဟီုဍာံဍာံတှေ် စနူကဵုဗော် NLD ဏောၚ်၊ ဆဂးဂှ် ပိုဲကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ဒးဍိုဟ်ကေက်ဏောၚ်၊ အေဇြဟတ် NLD ဏံဂှ် ညံၚ်ဂွံဒှ်ဇြဟတ်ပိုဲဂှ် ပိုဲဒးစုတ်လေပ်ဏောၚ်၊ ယဝ်ရ ပိုဲစုတ်ဟွံလေပ်ပုဟ်တှေ် ပိုဲထ္ၜးမံၚ်ဆန္ဒ ဗီုဍေံတံတှေ် ဒှ်သၟးသၟးရ။ ရံၚ်ကေတ်ပေဲါထ္ၜးဆန္ဒ သၞာံ (၁၉၈၈)၊ ကွးဘာတံ မုပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဟွံမွဲပုဟ်၊ ဟိုတ်နူဍေံဂစိုတ်လဝ် ကွးဘာတံ ၜါပိတၠတုဲ ကလိုက်ကၟဵုတိုန် ထ္ၜးတိုန်ဆန္ဒ၊ အကြာဂှ် ဟိုတ်နူပလီုလှုဲလေဝ် ပါမံၚ်တုဲ ကောန်ညးဍုၚ်ကွာန်တံ စိုတ်ဂိတုဲ ထ္ၜးတိုန်ဆန္ဒရ။ ဆဂး လက္ကရဴဏံ မလိက်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ လုပ်ကၠုၚ်ဟဂှ်၊ ညးဂှ် စုတ်လဝ်ရောဟီုတှေ် ရဲပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံ စုတ်လဝ်ရ။ ဇှ်ရ အလဵုအသဳပၞာန်တံ ထေၚ်ကေတ်လဝ် ဗော်ကမ်မျူနေတ် စောတ်စောဲလဝ်၊ ဠဍေံဒှ်လေဝ် ဒှ်မာန်မံၚ်ဏောၚ်၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဟီုဂှ် ဍေံမံက်ဂတဝ်တိုန် စဵုကဵုပွိုၚ်တ္ၚဲဏံ၊ ဣညအ်လေဝ် ဗီုဂှ်ကီုရ သၞောဝ် (၂၀၀၈) ဂှ် ပိုဲဒးပလီုဏောၚ်၊ ပိုဲပြံၚ်သၠာဲထောံ ဗီုပြၚ်အုပ်ဓုပ်တံဂှ်ဏောၚ်၊ သၞောဝ်အုပ်ဓုပ်တြေံဂှ် ပိုဲဟွံကေတ်ရ။ ပိုဲဟွံကေတ်သၟး ဟွံဂွံပုဟ် နဲကဲပလီုဂှ် ပိုဲဒးဂၠာဲဏောၚ်၊ ပိုဲကရေဲသၟး ဍေံဟွံလီုပုဟ်၊ လ္ပာ်ပၞာန်တံဂှ် ဆလအ်လေဝ် ဍေံဟွံကဵုပလီုပုဟ်၊ ကာလပိုဲဗတိုက်ပၞာန်ဂှ် ဍေံစှေ်တှေ်စှေ် ဍေံဟွံစှေ်တှေ် သၞောဝ် (၂၀၀၈) ဂှ် ဟွံလီုပုဟ်၊ ဆဂး ပိုဲဂွံပလီုဂှ် ပိုဲဒးဂၠာဲ၊ လၟုဟ်နဲကဲမွဲ ပိုဲဆဵုလဝ် မုနဲကဲရောဟီုတှေ် လိက်ဏံ ပိုဲချူမံၚ်ဖိုဟ် ဍေံဟွံတုဲဏီပုဟ်၊ ပ္ဍဲကဵုဍုၚ်ပိုဲ အလဵုအသဳလၟုဟ် ကၠောန်မံၚ်ကမၠောန်ဂှ် ဍေံနွံမံၚ်ဌာန (၃) ရ။ ဌာနအုပ်ဓုပ်၊ ဌာနသၞောဝ်ဓဝ်၊ ဌာနဖျေံအမှု၊ လၟုဟ်တှေ် ၜါဂှ် ဍေံလီုအာရ။ သှေ်မံၚ်မွဲရ သှေ်မံၚ်ပရေၚ်သၞောဝ်ဓဝ်၊ အၝေဏံ ဂျိုၚ်မံၚ်ဖိုဟ်၊ မုသ္ပဍေံဂျိုၚ်ရောဟီုတှေ် လၟုဟ်လေဝ် အလဵုအသဳပၞာန် သုၚ်စောဲမံၚ်အမှုဖိုဟ် အေဣညအ်ဂှ် ပိုဲသုၚ်စောဲဂွံ၊ မုပိုဲသုၚ်စောဲဟလဵုတှေ် ကောန်ညးဍုၚ် ကွာန်တံ အာတ်မိက် သၞောဝ် (၂၀၀၈) ဏံ ဟွံကၠောန်ကမၠောန်ရ၊ သၞောဝ် (၂၀၀၈) မွဲဓဝ်ဟွံသေၚ်ရ ပလီုကဵုပိုဲတုဲ ကော်ကဵုပိုဲ ကောံဓရီု ဓဇက်သၞောဝ်မွဲညိ၊ ရဲတၠပညာ ဆေၚ်စပ်ကဵု သၞောဝ်ဓဝ်ဏံဂှ် ညးတံဟီု ဗၠးဗၠးၜးၜးတုဲ အာဂွံရ။ ဣညအ်ဂှ် နဲကဲမွဲရ။ ဆဂး ပရေၚ်ပြိုၚ်ပ္ကာန်ဂှ် နွံကၠုၚ်ဏောၚ် ပၞာန်ဂှ် ဍေံဒုၚ်တဲဟွံသေၚ်၊ ဆဂး ဂၠံၚ်ဍာန်ဂှ်လဝ် ကၠောန်ဂွံ၊ ဣညအ်လေဝ် ပိုဲဒးချပ်၊ ယဝ်ရ ပိုဲဟီုသၞောဝ် (၂၀၀၈) ဂှ် ပိုဲဟွံကေတ်ရ၊ မုပိုဲဒးပလေဝ်လဝ်ရော၊ အေဣညအ် ပိုဲသရောပ်ထောံတုဲ ၜါလ္ပာ်ဏံ ၝလဵုအခေါၚ်အရာပိုဲ ဂွံရောဟီုတှေ် နကဵုလညာတ်အဲတှေ် ဍာ်ဇမၠိၚ် ပိုဲဒးဗတိုက်ဂှ် ပိုဲဒးထ္ၜးဆန္ဒဏောၚ်၊ ပိုဲဒးညဳဏောၚ်၊ ပိုဲဒးချဳညးသ္ကံမွဲစွံဏောၚ်၊ ဍာ်ဇမၠေံ ၝဂွံ ၝကေတ်ညိ စပြဟ်ဟ် ဟီုထောံတှေ် ဍေံဂွံဏောၚ် ၜိုတ်ဓမ္မတာ စိုတ်အဲတှေ်၊ ဆဂး ဗီုဟီုဂှ်ရ ပိုဲပံၚ်တောဲကဵုပၞာန်ဂှ် မုဍေံနွံရော ရံၚ်ကဵုအကာဲအရာ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တှေ် ပရေၚ် (image) ဇကု ဍေံဟွံခိုဟ်ကွေံပုဟ်လေဝ်၊ ပ္ဍဲဂကူမန်ပိုဲ ဗော် (MUP) တံ မုဆက်ဒုၚ်ဒဝ်အာမာန်ရောဂှ် ပိုဲလေဝ်ဂွိၚ်မံၚ်ရ။ မုပိုဲ ဂွိၚ်ရောဟီုတှေ် ဂတဏံ မုဍေံဒှ်အာမာန်ရော? အခိၚ်လၟုဟ်ဂှ်တှေ် အခိၚ်တ္ၚဲဏံ ဍုၚ်သၟာၚ်ဂှ် ဒးစုက်လုက်ကဵု ဍုၚ်ဗၟာဂၠိုၚ်၊ ဂကောံမဳဒဳယာတံလေဝ် ဍေံဂၠိုၚ်ကၠုၚ်၊ ဟိုတ်နူပရေၚ်ကလိုက်ကၟဵုဂှ်ရ ဍေံဆဵုကၠုၚ် လ္တူဍုၚ်ဗၟာဂှ်တုဲ ဗီုလဵုဍေံကဵုဏာ ဇြဟတ်ဓရိုဟ်ကဵုပၞာန်ဂှ် ပိုဲဟွံတီဏီပုဟ်၊ အေဍေံဒးဒုၚ်ဟီုဗျိမံၚ်တံဂှ် ကာလပိုဲလေဝ် ဍေံပါကၠုၚ်မာန်ဏောၚ်၊ ဍေံပါကၠုၚ် ဗော်မွဲဓဝ်ဟွံသေၚ် ကာလဍေံပါကၠုၚ် အတိုၚ်ဂကူဒှ်မာန်၊ ဍေံကော်စ မုရောဟီုတှေ် ဍေံစုတ်တဆိပ်လေဝ် ဒှ်မာန်ဏောၚ် အၝေဂှ်လေဝ် နကဵုအဲ ဂွိၚ်မံၚ်ညိကီု၊ ပရေၚ်ဍုၚ်ဂၠးကဝ်ကီု၊ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဍုၚ်ပိုဲတံကီု အၝေဏံဖအိုတ်ဂှ် ဍေံဇီုကပိုက်ကဵု ဂကူပိုဲမာန်ရ။
သၟာန် ။ ။ ရံၚ်ကေတ်တှေ် ညံၚ်ဂွံဂွံ ပရေၚ်ထံက်ဂလာန် အကြာဂကောံဂၠးတိတံ ဗီုကဵုအမေရိကာန်၊ ယူအေန် တံဂှ်တှေ် အေန်အေဝ်ဒဳတံ ဂစာန်မံၚ်နွံ၊ ဗီုညးတံဂစာန်မံၚ် ညံၚ်ဂကောံဂၠးတိတံ ဂွံကေတ်အရေဝ်ဟီုဂှ် ဇြဟတ် ဓရိုဟ်ဂလိုၚ်လဵု ညးတံကေတ်အရေဝ်မာန် သ္ၚဳဂၠိပ်ကေတ်။
သွဟ် ။ ။ လၟုဟ်ဏံ ဇြဟတ်ဓရိုဟ်နူဍုၚ်သၟာၚ်ဂှ် ဍေံဇၞော်ကၠုၚ်နူကဵုတုဲတုဲကၠုၚ်တေံ ဟိုတ်နူကဵု ပရေၚ်မဳဒဳယာကီု၊ ဍုၚ်သၟာၚ်ဂှ် လုပ်ကၠုၚ်လဝ် ဍုၚ်ပိုဲမွဲဟရာံတုဲမှ ဟိုတ်နူဍေံဒှ်ကၠုၚ်၊ ဆဵုလဝ်ပရေၚ်ဍုၚ်ပိုဲတုဲ ဂွံလဝ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳမွဲဟရာံ တုဲတှေ် ဆေၚ်စပ်ကဵု ပရေၚ်ဖျေံတမ်ရိုဟ်ကီု၊ ပရေၚ်တေံ ပရေၚ်ဏံ၊ ဍေံဆဵုဂဗလဝ် အကာဲအရာ ပရေၚ်ဍုၚ်ပိုဲတံတုဲ တှေ် ပဝ်လသဳဍေံ ပ္ဍဲကဵုဍုၚ်ဍေံတံလေဝ် ကၠးကၠုၚ်ရ။ ကၠးကၠုၚ်တုဲ ဆေၚ်စပ်ကဵု ဗီုလဵုဍေံဂွံဖျေံ ကဵုဇြဟတ်ဓရိုဟ်ကဵု ဍုၚ်ဗၟာလေဝ် ပဵုတုဲဍေံကၠးကၠုၚ် နူကဵုတုဲတုဲကၠုၚ်တေံရ။ ဇှ်ရ နူကဵုဂကောံဂၠးကဝ်ဖအိုတ် ကဵုဏာဇြဟတ်ဓရိုဟ် ကျေဝ်ဝ်ရ။ စနူကဵုကြုက်တံလေဝ် ရမျှာၚ်လ္ပာ်ယှအ်ဟွံမွဲကၠုၚ် တုဲတုဲကၠုၚ်တေံကီုလေဝ် လၟုဟ်ဂှ် ကာလဂဗကၠုၚ် ရုယှာကဵုဇြဟတ်ဓရိုဟ်ဍုၚ်သၟာၚ်ကီု၊ ဇြဟတ်ဓရိုဟ်ပ္ဍဲဍုၚ်ကီု ကြုက်လေဝ် ဒးပြံၚ်သၠာဲကၠုၚ်အရေဝ်၊ ဥပမာဍေံ ညံၚ်ဂွံသဳကၠဳညးသ္ကံ မုတံ ဟီုကၠုၚ်၊ ဆဂး ပၞာန်ဂှ်လေဝ် ဍေံတော်လဝ်တုဲတုဲမံၚ်ရ၊ ပ္ဍဲပေဲါထ္ၜးဆန္ဒဏံ ယဝ်ရ ဍေံက လိုက်ကၟဵုဂၠိုၚ်တှေ် ဍေံဒးဇြဟတ်ဓရိုဟ်ဂၠိုၚ်ဏောၚ်၊ ကာလဍေံဒှ်ကၠုၚ်ကွေံကွေံ ဗီုသၞာံ (၁၉၈၈) တေံတှေ် မၞိဟ်ချိုတ်ကၠုၚ်ကဵုလ္ၚီဏောၚ် ဒှ်ကၠုၚ်တှေ် (UN) လုပ်လေဝ် ဍေံဒှ်မာန်ဏောၚ်၊ ယဝ်ရ မၞိဟ်ချိုတ်ကၠုၚ်ကဵု (၁၀၀၀) တၠတှေ် စိုတ်အဲ ဂၠးကဝ်တံ ဍေံဟွံရံၚ်ဏီပုဟ်၊ ပၞာန်တံ ညံၚ်ဍေံဟွံဂွံဒှ်ဂှ် ဍေံထိၚ်ဏောၚ်၊ ယဝ်ရ ဍေံကျာတ်ကွေံကွေံ ဍေံဗလးထောံ ‘မဂဳ’ ဂှ်ရ။ ၜိုန်ရဍေံဗလးကီုလေဝ် ဍေံကလေၚ်ထိၚ်လဝ်ပၠန် ဍေံဂတးတေံ ဂတးဏံတုဲ ပေၚ်အာပွိုၚ် (၁) သၞာံမ္ဂး ဍေံကလေၚ်ကၠောန် ပေဲါရုဲမာဲပၠန်ရ။ ပေဲါရုဲမာဲဟီုဂှ် ‘မဂဳ’ ဂှ် လုပ်တှေ်လုပ် ဟွံလုပ်တှေ် ဒှ်ဗီုပြၚ် သၞာံ (၂၀၁၀) တေံပၠန်ရ။ လုပ်ဟီုဂှ် ညးဂှ် လုပ်ရောတှေ် ဗော် (USDP) ဍေံလုပ်ဏောၚ်၊ ဗော်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံဖအိုတ် လုပ်ဏောၚ်၊ အကြာဂှ် ဇြဟတ်ဓရိုဟ်ဍုၚ်သၟာၚ်ဂှ် ဍေံယအ်ကၠုၚ်မာန်ဏောၚ်၊ ဂကောံအေဇြဳယာန်တံဂှ်တှေ် ဍေံကဵုကၠုၚ်မံၚ်ကသပ်ရ။ ဆဂး ဗော် NLD ဒုၚ်တဲမာန် ဟွံမာန်ဂှ် ကေတ်ဟွံဒးဏီ၊ စိုတ်အဲတှေ် အဲတုပ်မံၚ်စိုတ်၊ နကဵုအဲ ယဝ်ရ ဒှ် NLD တှေ် ယဝ်ရ ဇကုဟွံပြံၚ် သၞောဝ် (၂၀၀၈) ပုဟ် ဒှ်ဗတိုက်မံၚ် သၞောဝ် (၂၀၀၈) ဏံတှေ် ဇကုဟွံဒးဗတိုက်ပုဟ်၊ ရုဲစှ် ပေဲါရုဲမာဲအလန်ဏံဂှ် ကော်နၚ်ဂကောံဍုၚ်သၟာၚ်တံ ကဵုရံၚ်ဏောၚ်၊ ကဵုသ္ပဒေၚ်ဏောၚ် ဇကုတံ ဒုၚ်တဲတှေ် ပိုဲကလေၚ်လုပ်ပေဲါရုဲမာဲပၠန်ရ။ ဒးမၚ်ပွိုၚ် (၁) သၞာံရ၊ ကလိုက်ကၟဵုလေဝ် ဍေံဟွံဒှ်ပုဟ် ကဵုထောံပၞာန်အဝဵု ၜိုတ်ပွိုၚ် (၁) သၞာံ ဍေံဟွံဒှ်ဟလဵုပုဟ်၊ သၞောဝ် (၂၀၀၈) ဍေံနွံဗီုဂှ် ၝဍေံသီလဝ် ဗၠေတ်ဟာ ဒးဟာ စွံလဝ်ကၠာ၊ ဆဂး ယဝ်ရ ဇကုဗတိုက်ဍေံပၠန်လေဝ် ဇကုဒးအာတၟာဂလိုၚ်ဏီ မၞိဟ်ချိုတ်ဏောၚ်၊ ဍုၚ်ကလိုက်ကၟဵုဏောၚ်၊ ယဝ်ရ ဒှ်အဲတှေ် အဲကျာကဵု ပၞာန်တုဲတှေ် ပေဲါရုဲမာဲကလေၚ်လုပ်ဏောၚ်၊ ဆဂး ပ္ဍဲပေဲါရုဲမာဲဂှ် ပ္ဍဲကမ္မယှေန်ဏံ ဗော် NLD ဒးပါကီုဏောၚ်၊ သၞောဝ်ကမ္မယှေန်ဂှ် ဓဇက်ကဵုဒှ်၊ ပလေဝ်ကဵုဒှ်၊ ပိုဲဒးပါကီုဏောၚ် အဓိပ္ပဲါဍေံဂှ်၊ ဥပမာ ဂွံ (ဖိအား) ကဵုဒှ်၊ မုဒှ်ဒှ် ဒးသဳကၠဳကဵုပိုဲကီုဏောၚ်၊ အေဇှ်ဍေံဂွံတုဲတှေ် ကလေၚ်လုပ်ပေဲါရုဲမာဲတှေ် NLD ကလေၚ်ဂွံဟေၚ် ဍေံကျမွဲတဲပၠန်တှေ် သီုဍေံဒးဂွ၊ အေဇှ်တှေ် ၜိုဟ်သြိုဟ်အာဟဂှ်ရ အလုံမွဲဍုၚ်၊ ပၞာန်ဂှ် ဍေံကၠောန်ပေဲါရုဲမာဲတုဲ NLD ၜိုတ်လဵု ဒစဵုဒစးကီုလေဝ် ပေဲါရုဲမာဲဂှ် ဍေံဒှ်ကၠုၚ်ဗဗွဲဓဝ် ၜိုတ်ဓမ္မတာ၊ ဍေံဒှ်ကၠုၚ် အလဵုအသဳ ဗီုသၞာံ (၂၀၀၈) တေံတှေ် အသိၚ်ဂှ် ဍေံဍိုန်စှေ်ပၠန်ရ။ အသိၚ်ဍေံဍိုန်တှေ် NLD ဂှ် ဥပမာဍေံ ဗတိုက်ဂှ်လေဝ် ဟွံဇၞးပုဟ်၊ စိုတ်အဲတှေ် ၜိုတ်လဵုဍေံကဵု (ဖိအား) မာန်၊ ၜိုတ်လဵုဍေံကဵုဇြဟတ်ဓရိုဟ်မာန်ဂှ် ဗီုလဵုပၞာန်တံ ဒးပလေဝ် လ္တူဍုၚ်သၟာၚ်တံ အာတ်မိက် ဗီုလဵုဍေံကၠောန်ဂွံ၊ ပၞာန်တံဂှ် ဍေံတော်မံၚ် ညံၚ်ဟွံဂွံကလိုက်ကၟဵု ညံၚ်ဂွံချိုတ်ဂျိုၚ်အောန်ဂှ် ဍေံထိၚ်ဒဝ်မံၚ်ဖိုဟ်ရ။
သၟာန် ။ ။ ဒပ်ပၞာန်တံ ထိၚ်ဏာအဝဵုဍုၚ်တုဲ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ဂှ် ညးတံ ဆက်ဒတူလာၚ်အာ ဂၠံၚ်တရဴ အေန်သဳအေဂှ်ရရောၚ်၊ ဆဂး မွဲလ္ပာ်ဂှ် ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံလေဝ် အခိၚ်ကံၚ်သဳပၞာန်တံ ထိၚ်လဝ်အဝဵုဍုၚ်ဂှ် စပ်ကဵုပရေၚ်သဳကၠဳ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂှ် ညးတံဒေံါဇူလဝ်ရောၚ်တှေ် ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်အနာဂတ် ဗီုလဵုဒှ်ကၠုၚ်မာန်။
သွဟ် ။ ။ ဟီုဍာံဍာံဂှ် အခိၚ်ညးတံ ပ္တိတ်လဝ်လိက် (Statement ) ကၠာဂှ် ညးတံဟီု တက်ကျာကဵု အလဵုအသဳပၞာန်ဏောၚ်၊ ကၠာဟွံဂွံထ္ၜးဆန္ဒ၊ ကၠာကလိုက်ကၟဵုဟွံဒှ်ဏီဂှ်၊ နကဵုလညာတ်အဲတှေ် NCA ဂှ် နူစပၞာန်ဟွံဂွံသီအဝဵုဂှ် လီုအာယျလေဝ်၊ (NRPC) ဂှ်လေဝ် ဍေံပလီုထောံရ၊ (UPDJC) ဂှ် ပံက်လဝ် (၃) က္ဍိုပ်၊ ဍာံဍာံဂှ် နွံမံၚ် (၅) က္ဍိုပ်၊ အလဵုအသဳ၊ စၠတ်ထဝ်၊ ပၞာန်၊ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်၊ ဗော်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်၊ လၟုဟ်ဏံ အလဵုအသဳကဵု စၠတ်ထဝ်ဂှ် ဟွံမွဲရလေဝ်၊ သှေ်မံၚ်ပၞာန်၊ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်၊ ဗော်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ပၠန်ဂတးရတှေ် စိုတ်အဲတှေ် အတိုၚ်မူ (UPDJC) ဖျေံလဝ်ဂှ်လေဝ် ဍေံအာဟွံဂွံရ။ ယဝ်ရအာလေဝ် ဍေံဟွံစှေ်ဗီုပြၚ်ရ။ ယဝ်ရပၞာန်ဂှ် ဍေံဟီု က္ဍိုပ်ဖဴပိက္ဍိုပ်ဂှ် ပိုဲသ္ပစၞး၊ အၝေဂှ်လေဝ် စိုတ်အဲတှေ် ဍေံဟွံစှေ်ဗီုပုဟ်၊ တုဲပၠန် ပရေၚ်ပိုဲဒးပ္တိုန် ဖေဝ်ဒရေဝ်ဏံဂှ် ပိုဲအာကဵုပၞာန်မွဲဓဝ်လေဝ် အာဟွံဂွံရ။ ပိုဲဒးအာ အတိုၚ်အလုံဍုၚ်မွဲ၊ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံ သီုဖအိုတ်၊ အတိုၚ်ကောန်ညးဍုၚ်ကွာန်တံဖအိုတ်၊ သီုဗော် NLD တံလေဝ် ဒးပါလုပ်ကီုဏောၚ်၊ ယဝ်ရ ဗော် NLD တံ ဟွံပါလုပ် ပိုဲအာဏောၚ်တှေ် ၝဏံဂှ် ဍေံဟွံဒှ်ကမၠောန်ပုဟ်၊ ယဝ်ရ ပိုဲဒက်ပ္တိုန် ဍုၚ်ဖေဝ်ဒရေဝ်တှေ် ဍုၚ်ဖေဝ်ဒရေဝ်ဂှ် ဆေၚ်စပ်ကဵု ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ဖအိုတ်ဏောၚ်၊ ဆေၚ်စပ်ကဵု မန်မွဲဓဝ်လေဝ်ဟွံသေၚ်၊ ပိုဲဒးအာသီုညးဖအိုတ်မှ အာဂွံရ။
သၟာန် ။ ။ မုမိက်ဂွံဟီုဗပေၚ်မံၚ်ဏီ ဟီုမာန်ရ။
သွဟ် ။ ။ အခိၚ်တ္ၚဲဏံ စပ်ကဵုဍုၚ်ကလိုက်ကၟဵုဏံဂှ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ပိုဲလေဝ် ပြံၚ်သၠာဲအာမွဲတဲဓဝ်တုဲတှေ် မုဒှ်ဒှ်ရ ပ္ဍဲကဵုကိစ္စအခိၚ်တ္ၚဲဏံ မန်ပိုဲ ဖျေံသ္ကုတ်သွာတ်ဂှ် ယဝ်ခါရ ပရေၚ်ဗဗွဲဓဝ်၊ ပရေၚ်ဓဝ်ညဳသာ နွံမံၚ်ဏောၚ်တှေ် ပရေၚ်ပါ်ထ္ကးညးသ္ကံ အောန်တဴမာန်ရ။ ယဝ်ရဟွံမွဲတှေ် ပရေၚ်ပါ်ထ္ကးကီု၊ ပရေၚ်ဓဝ်ညဳသာကီု ဒှ်ကၠုၚ်ဗီုကၠာတေံ ပၠန်ဏောၚ်ဂှ် ချိုတ်ပၠိုတ်ရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ပ္ၚံက်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဏံဂှ် နကဵုဗော် (MUP) တံ သွက်ကောန်ညး ဍုၚ်ကွာန်တံ ဂွံကၠးမာန်ဂှ်လေဝ် ညးတံပသောၚ်ထ္ၜးလဝ် ပ္ဍဲကောံဓရီုဗဟဵုကမ္မတဳနွံရ။ ဂကူမန်ပိုဲလေဝ် ပိုဲတုပ်စိုတ်ဒှ်ဒှ်၊ ဟွံတုပ်စိုတ်ဒှ်ဒှ်၊ ပိုဲအေၚ်ဒုၚ်ထောံ ပွိုၚ် (၁) သၞာံရ။ မုဟွံလအ် ဂေတ်အာဂေတ်ကၠုၚ် စိုပ်မံၚ်ရ။ ယဝ်ရ အကြာဏံ ပရေၚ်ပြံၚ်သၠာဲနွံပၠန်တှေ် ပိုဲပံၚ်တောဲ ကၠောန်မွဲစွံကဵု ဗော် NLD ပၠန်လေဝ် ပိုဲကၠောန်ဂွံ၊ ပိုဲကၠောန်ဟွံဂွံ ဟွံသေၚ်ပုဟ်ဏး၊ လၟုဟ်လေဝ် ကၠောန်မံၚ်ရ၊ ၜိုတ်ပိုဲကၠောန်မံၚ်ဂှ်လေဝ် ဂုဏ်ဖဵု သွက်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ပိုဲ နွံတၟာဂလိုၚ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.