Categories
ပရိုၚ် လဟိၚ်စိုတ်

ဂွိၚ်ဖေက် ပုရိသာတ်တအ်ဝိုတ်တုဲ ချပ်ဇန်လဝ် ဒွက်တၟိနွံမံၚ်ဏောၚ် ‘ကဏ္ဍ’ ဟီု

မိအးဗၠဲ ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ်ရ။

သၟာန် ။ ။ စနူသၞာံလဵု လုပ်ကၠုၚ်ဗွိုၚ်ဂဳတ၊ တုဲပၠန် ဂွံဆက်ကဵုညးဂှ်တုဲ စိုပ်ကၠုၚ်ဗွိုၚ်ဂဳတဏံဂှ်လေဝ် လဴကဵုညိ?
သွဟ် ။ ။ ယွံ – အဲဂှ် စလုပ်ကၠုၚ်ဂဳတ နူသၞာံ (၂၀၀၇) တေံရ။ ကေတ်ဆက်နူလဵုရောဟီုတှေ် ကေတ်ဆက်နူကဵု အ္စာစၟဳဆာန် အာတ်လုပ်ဂကောံ စနူကဵုအခိၚ်ဂှ်ကီုရ။
သၟာန် ။ ။ စနူလုပ်ဂဳတတုဲ အခိၚ်လၟုဟ် ပတိတ်ဂွံကဝး မူစိကဝး၊ တုဲပၠန် ယၟုကဝးဂှ်လေဝ် လဴစကဵုညိ?
သွဟ် ။ ။ ကဝးဂှ်တှေ် တုဲဂွံမွဲကဝးယျ။ ယၟုကဝးကၠာဂှ်တှေ် ‘ပံက်က္ညၚ်’ ရ။ အေကဝးဂှ်တှေ် အ္စာအဲ ‘စၟဳဆာန်’ ရ စဳဇန်လဝ်။ သွက်ကဝးလက္ကရဴဏံတှေ် ဒွက်ဂှ်လေဝ် ဟွံပေၚ်ဏီဖိုဟ်၊ ဒွက်ဂှ် နွံမံၚ် ၜိုတ် (၇) ဒွက်ဓဝ်၊ ယဝ်ရဒးဟီုတှေ် ဒွက်ဂှ်ပေၚ်မံၚ်ရ၊ ဆဂး ဒွက်ဇကုဟွံဒးစိုတ်နွံတုဲ ဟွံဂံၚ်ဟတုဲဏီ ဒးဟီုရ။
သၟာန် ။ ။ နကဵု ‘ကဏ္ဍ’ ဒယှေ်ဒွက်တှေ် ဒွက်လဵု ဂွံဇြဟတ်စိုတ်ဂၠိုၚ်အိုတ်ရော?
သွဟ် ။ ။ အဲဂှ်တှေ် နူဍောတ်တ်ရ ဒးစိုတ်မံၚ် ဒွက် (Rap) ဏံ၊ လၟုဟ်လေဝ် ကဝးလက္ကရဴဏံတှေ် ဒွက်ဗီုဂှ်ဖအိုတ်ရ ဏောၚ် အတိုၚ်မွဲကဝးရ။ ကၠာတေံဂှ် ဒးဟီုတှေ် မြဟ်ကၠုၚ်လဝ် (Melody)၊ ကဝးလက္ကရဴဏံ ဍေံပြံၚ်သၠာဲကၠုၚ် ဒွက် (Rap) ဖအိုတ်တုဲ ဂွိၚ်မံၚ်ညိကီု။
သၟာန် ။ ။ လၟုဟ်တှေ် ဒှ်ကၠုၚ်ခေတ်အန်လာၚ်တုဲ ပတိတ်ကဝးပၠန်လေဝ် ပတိတ်ဟွံဂွံကွေံကွေံပုဟ်၊ ဂွံဒယှေ်လ္တူ (Show) ဂှ်လေဝ် သၞာံဏံဂှ် ဒှ်ကၠုၚ်မံၚ်ယဲကိုဝ်ဝေဒ်တုဲ သွက်အနုသုခုမတံ ဒှ်အခက်ခုဲဗီုလဵုဂှ်လေဝ် လဴစကဵုညိ?
သွဟ် ။ ။ ယွံ – အကြာဂှ် ဒှ်အခက်ခုဲ တၟာဂလိုၚ်ရ။ ကဝးမွဲမွဲဂွံတိတ်ဂှ် ဒးဂ္စာန်ကၠုၚ်နာနာသာ် တိတ်တုဲပၠန်လေဝ် ဂွံသွံလ္တူဗွဝ်ဖျာဂှ် ဝါတ်ဂါတ်ကွေံရ။ ဗွဲမဂၠိုၚ် တမ်ဟွံစိုပ်သၟးဂၠိုၚ်၊ ဆဂး လုပ်ဗွိုၚ်အနုသုခုမ သၟာဒယှေ်ဒွက်ဟီုတှေ် ဒးပတိတ်ကဝးတွဵုရ၊ ပတိတ်ကဝးမှ ပုရိသာတ်တံ ဂွံတီဂၠိုၚ်တိုန်ဏောၚ်၊ ယဝ်ရ ဟွံပတိတ်ကဝး ဒယှေ်မံၚ် ၜိုတ် (Show) ရတှေ် ပုရိသာတ်ကောန်ဂကူမန်ဖအိုတ် တီဟွံအိုတ်ပုဟ်၊ လၟုဟ် ဒှ်ကၠုၚ်ယဲကပ်ဏံတုဲ (Show) လေဝ်ဟွံဂွံအာဂှ် လဆောဝ်ပုရိသာတ်တံ ဝိုတ်လေဝ် ဝိုတ်အာမာန်ရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ လုပ်ဗွိုၚ်ဂဳတဏောၚ် ဒှ်သၟာဒယှေ်ဒွက်ရဟီုတှေ် ဒးပတိတ်ကဝးတွဵု အဲညာတ်သာ်ဂှ်ရ။
သၟာန် ။ ။ နကဵုအနုသုခုမမွဲ ညံၚ်ဂွံယာက္ဍိုပ်မာန် ဗီုလဵုဒးကၠောန်ထေက် နကဵုလညာတ် ‘ကဏ္ဍ’ လဴစကဵုညိ?
သွဟ် ။ ။ ယွံ – ပ္ဍဲကဵုမန်ပိုဲဏံဂှ် ဇြဟတ်ဂှ် ဍေံဍိုန်မံၚ်ညိရ၊ လ္ပာ်ဒွက်ဂကူညးတၞဟ်တံ ရဲဍုၚ်မ္ၚးဒှ်ဒှ်၊ ဂကူတၞဟ်ဟ်ဒှ်ဒှ် ဍေံတံသွံမံၚ်ဒွက် လ္တူအန်လာၚ်၊ ဇြဟတ်ဍေံတံဂှ် ခိုဟ်မံၚ်ရ။ ပ္ဍဲမန်ပိုဲဏံ ဒးသွံလ္တူအန်လာၚ်ဟီုဂှ် ကျာတ်တၟာဂလိုၚ်၊ မုသ္ပတၟာဂလိုၚ်တှေ် ဒးပတိတ်ကဵုကဝးမွဲဟေၚ်ရ။ ပ္ဍဲကဵုကဝးပၠန်လေဝ် ဂကူညးတၞဟ်လေဝ် ကဵုဇြဟတ်ဟွံဂွံပုဟ်၊ ဂကူမန်ရ ကဵုဂွံတှေ် ဇြဟတ်ဂှ် ဍေံဍိုန်မံၚ်ညိ။ ပြဲကီု ကျကီုဂှ် ဒးပတိတ်တွဵုရ။
သၟာန် ။ ။ စပ်ကဵုပတိတ်ကဝးမွဲမွဲဟီုဂှ် အခက်ခုဲသာ်လဵုနွံဂှ်လေဝ် လဴစကဵုညိ?
သွဟ် ။ ။ ကဝးကၠာဂှ် ဒးအာကၠုၚ်ဍုၚ်လ္ဂုၚ်တုဲ အခက်ခုဲဂှ် မွဲသာ်၊ တုဲပၠန် ပရေၚ်လှုဲဟီုဂှ် အခိၚ်အာ (Show) ဂှ်ရ ဒးပကောံအာသိုက်က်တုဲ ဒှ်ပတိတ်ကၠုၚ်ရ။
သၟာန် ။ ။ သွက်ရဲဝါသနာပါမံၚ် အနုသုခုမဏံဂှ် မု ‘ကဏ္ဍ’ ကဵုဇြဟတ်ကဵုညးတံ နွံကီုရော?
သွဟ် ။ ။ ရဲဝါသနာနွံကဵု အနုသုခုမဏံဂှ်တှေ် ကဵုမံၚ်ဇြဟတ်ရ။ ဆဂး ဝါသနာသၟးဂှ် ဝါသနာဂွံ ဆဒးဂ္စာန်ညိမှဂွံ၊ ဗီုပိုဲတှေ် နူကဵု (၂၀၀၇) တေံရ ဂ္စာန်ကၠုၚ် ဠကဝးဂွံတိတ်ဂှ် (၂၀၁၂) ဏံရ ကဝးဂွံတိတ်၊ အကြာဂှ်လေဝ် အခက်ခုဲနွံ တၟာဂလိုၚ်ရ၊ ဒးဟီုသောဲသောဲဗြောဲဗြောဲတှေ် တၟာဂလိုၚ်ရ။ ရဲဝါသနာနွံဂှ်တှေ် မိက်ဂွံကဵုမံၚ်ဇြဟတ်ရ။ စပ်ကဵု (Rap) ဏံတှေ် ကေတ်aဆက်ဂွံမံၚ်၊ ဒၞာဲလဵုဒးကဵုအရီုဗၚ်ဂှ်လေဝ်ဟီု၊ လ္ပာ်မန်ပိုဲဏံဂှ် ဟွံမွဲပုဟ် အောန်ကွေံကွေံမံၚ်ဏောၚ် အဲမိက်ဂွံကဵုဇြဟတ်လ္ပာ်ဂှ်နွံရ။
သၟာန် ။ ။ တၚ်လက္ကရဴအိုတ်ဏံ မုမိက်ဂွံဟီုဗ္ကန်ကဵု ပုရိသာတ်တံ နွံမံၚ်ကီုရော?
သွဟ် ။ ။ ကၠာဟွံဂွံဗ္ကန်ဟီုကဵုပုရိသာတ်တံဂှ်တှေ် ပြဟ်ဟ်ဏံတှေ် တၚ်ဂုဏ်ကဵု နူကဵုဌာန်ပရိုၚ်မန်ရ။ မုဟိုတ်ရောတှေ် ဟိုတ်နူညးတံကၠုၚ်သၟာန်သွဟ်အဲရ ပုရိသာတ်တံလေဝ် ဂွံဆဵုညာတ်ကေတ် တီအာတှေ် တၚ်ဂုဏ်ဇၞော်ဇၞော်ရ။ ဠကဝးအဲတိတ်တှေ် ဘိုၚ်ကဵုဇြဟတ်ညိ။ ကဝးအဲတေံဂှ် နူကဵု (၂၀၁၂) တေံ တိတ်လဝ်တုဲတှေ် လၟုဟ်စိုပ်ကၠုၚ် (၂၀၂၁) ရတှေ် ကဝးအဲလေဝ် ဟွံတိတ်ဏီတှေ် လအ်အာနူပုရိသာတ်တံ တၟာလအ် တၟာသ္ၚောဲတှေ် ဟိုတ်ဂှ်ရ ဂွိၚ်ပုရိသာတ်တံလေဝ် ဝိုတ်စတုဲ ယဝ်ရပတိတ်ပၠန်တှေ် ဘိုၚ်ကဵုဇြဟတ်ညိဂှ် မိက်ဂွံအာတ်မိတ်၊ ကဝးဏံဂှ်တှေ် ဗီုလဵုတၞဟ်ခြာရောဟီုတှေ် ကေတ်လဝ်ဒွက် (Rap) ဖအိုတ်ဏောၚ်၊ ဟိုတ်နူကဵု ဍေံပြံၚ်နူကဝးကၠာဂှ်တှေ် ယဝ်ရ ကလၚ်ယောၚ်အာဏောၚ်လေဝ် သၠးအခေါၚ်ညိ၊ အေၚ်ဒုၚ်တုဲ ကလၚ်ကဵုညိ ဘိုၚ်ကဵုဇြဟတ်ညိဂှ် မိက်ဂွံအာတ်မိက်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.