Categories
ပရိုၚ် လိက်ပရေၚ်

ပိုဲဒးစိုတ်ကဵုပၞာန်တုဲ လုပ်ပံၚ်ပ္ဍဲကံၚ်ဇြဳပၞာန်ဟွံသေၚ် – ပိုဲဒ္စဵုဒ္စးဒၟံၚ် ပွမလုပ်ပံၚ်ကဵုကံၚ်ဇြဳပၞာန်ဂှ် ဒးစိုတ်ကဵု NLD ဟွံသေၚ်

အံက်သာ၊ တံၚ်ပရၚ် (၁၉-၃-၂၀၂၁)

သ္ဂုတ်သွာတ် MUP လ္တူအလဵုအသဳပၞာန်
ပ္ဍဲကဵုစၟတ်တ္ၚဲ (၁၅-၃-၂၀၂၁) ဂှ် ဗော်ညဳသၟဟ်မန် ကၠောန်ဗဒှ်ကောံဓရီုကမ္မတဳဗဟဵု ပ္ဍဲဇြပ်သ္ဘၚ်ဓဝ် ဘာဟံသာထဝ် ဍုၚ်ဇြပ်ဗုရ၊ ပ္ဍဲကောံဓရီုဂှ် ပ္ဍဲကဵုကမ္မတဳဗဟဵု နွံဒၟံၚ် (၁၄၀) တၠဂှ် တိုန်စိုပ်ကောံဓရီု (၉၀) တၠတုဲ ပ္ဍဲကဵုအခိၚ်နူဂယး (၉း၃၀) နာဍဳဂှ် လုပ်ကေတ်ဒၞါဲအိုတ်တုဲ ညးတိုန်စိုပ်တအ် ထ္ပက်စၟတ်တဲ၊ နာဲတၠနန် မဒှ်ဥက္ကဌ ဗော်ညဳသၟဟ်မန် ဟီုဂလာန်သြဝါဒ ပံက်ကောံဓရီု လအ်ပွိုၚ် (၇၅) မဏေတ်ရ။
အဓိကဂလာန်သြဝါဒဂှ် ဟီုဂးဏာ အကာဲအရာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်အတိက်တုဲ ဆိၚ်ဆဏာ သီုအကာဲအရာကီုရ၊ ပစ္စုပ္ပန် ဟိုတ်ဂွံလုပ်ကေတ်ဒၞာဲ ပ္ဍဲအလဵုအသဳပၞာန်ဂှ်လေဝ် ဟီုဂးရိုဟ်ရေၚ်ဏာရ၊ ဥက္ကဌဗော်ညဳသၟဟ်မန် ဟီုဏာဂလာန်တုဲ ဖက်ဆောညးအုပ်ကာ (၂) နာဲသာန်ဒေန် သောၚ်ထ္ၜး အကာဲအရာ နူကဵုစပၞာန်သီအဝဵု စဵုကဵုစိုပ်အခိၚ် တ္ၚဲသဳကၠဳကောံဓရီုဏံ ဗီုအလဵုအသဳပၞာန် ကေတ်အဆက်ကဵု ဗော်ညဳသၟဟ်မန်ကီု၊ သွက်အလဵုအသဳပၞာန် အဆံၚ်ကၟိန်ဍုၚ်ဂှ် ဗီုရုဲစှ်ဏာဒံက်တာ ဗညာအံၚ်မဵုကီု သီုကဵုသွက်အလဵုအသဳ အဆံၚ်တွဵုရး နာဲလျးတၟးရ။ တုဲဂှ် ဖက်ဆောညးအုပ်ကာ (၄) ဗော်ညဳသၟဟ်မန် နာဲတာန်ယှိုဲ ဆက်ဗှ်ထ္ၜးဏာလိက် နူဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကဵုလဝ်ကသပ် ကုဗော်ညဳသၟဟ်မန်ရ။
မွဲအဆက်ဓဝ် ကမ္မတဳဗဟဵုဂမၠိုၚ် သဳကၠဳညးသ္ကံ ပတိုန်ထ္ၜးညးသ္ကံအိုတ်ရ။ ပ္ဍဲကမ္မတဳဗဟဵု ဂမၠိုၚ်တအ်ဂှ် ရဲညးထံက်ဂလာန် လုပ်ပံၚ်ကဵုအလဵုအသဳပၞာန်တအ်ဂှ် ထံက်ထ္ၜးဟီုဂး ဟိုတ်ဂွံထံက်ဂလာန် ဗီုစၟဳညာတ်လဝ်ဖဵု သွက်ဂကူတအ်အိုတ်ရ။ တၠုၚ်လအာ ညံၚ်ရဴသာ်ဂှ်ကီု ညးဟွံဒုၚ်တဲကဵု အရာလုပ်ပံၚ်ကဵုအလဵုအသဳပၞာန်တအ်ဂှ် ဟီုဂးထံက်ထ္ၜး လုပ်ပံၚ်ကဵု အလဵုအသဳပၞာန်တအ် ဟွံထေက်၊ ပံၚ်မ္ဂး ဒှ်လလေၚ်ဖဵုကဵုဂကူသာ်လဵု၊ ဒှ်လလေၚ်ဖဵုကဵုဗော် သာ်လဵု၊ သဳကၠဳပတိုန်ထ္ၜးညးသ္ကံအိုတ်ရ။ လက်ကရဴအိုတ် ဒးကဵုသ္ဂုတ်သွာတ် နကဵုမာဲပၞုက်ရ။ သွဟ်မာဲတိတ်ကၠုၚ် ညးထံက်ဂလာန် ပံၚ်ကဵုအလဵုအသဳပၞာန်ဂှ် က္လိဂွံလၟိဟ်မာဲ (၆၀) မာဲတုဲ လ္ပာ်ညးဒုၚ်တဲဟွံမာန် ပံၚ်ကဵုအလဵုအသဳပၞာန်ဂှ် က္လိဂွံလၟိဟ်မာဲ (၂၆) မာဲတုဲ ဗော်ညဳသၟဟ်မန် ဖျေံဏာသ္ဂုတ်သွာတ် သ္ပဏာဒတန် သွက်ဂွံပံၚ်တောဲ လုပ်ကေတ်ဒၞါဲ ပ္ဍဲအလဵုအသဳပၞာန်ရ။

ပြယာဲဗၟာဇြိုဟ်နက် ပိုဲကဵုပိုဲ ဒးလက်ညးသ္ကံ
ဂကူမန်ပိုဲ လုပ်ကၠုၚ်ပေါဲဗတိုက် နကဵုပၠန်ဂတးရပ်လွဟ်ကီု လုပ်ကၠုၚ်ပေါဲဗတိုက် ပ္ဍဲဗွိုၚ်သၞောဝ် ကီုဂှ် နူကဵုဍုၚ်ဗၟာက္လိဂွံဗၠးၜး နူသၟဝ်တဲအၚ်္ဂလိက်တေံ စဵုကဵုစိုပ်တ္ၚဲဏံ ညောန်ကြပ်ကၠုၚ်ကဵု ဗွဝ်ကၠံသၞာံရ။ အခေါၚ်တုပ်သၟဟ်လေဝ် ဟွံက္လိဂွံဏီရ။ နူကဵုတက်ကျာလ္တူခုၚ် စို်ပ်ကၠုၚ်ရပ်လွဟ် နူကဵုရပ်လွဟ် လှာဲကဵုအခေါၚ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ဗော်ပၠတရဴဍုၚ်မန် ဒးကၠုၚ်အလီ စနူဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိမံက်ကၠုၚ်။ နူကဵု ၁၉၉၅ စဵုကဵုတ္ၚဲဏံ တက်မံၚ်ကျာညးသ္ကံ ညံၚ်ကမၠက်ကွာ်ဂၠံၚ် မုလေဝ်ကျောဝ်ရံၚ်ဟွံညာတ်၊ ပ္ဍဲဗွိုၚ်သၞောဝ်လေဝ် သာ်ဂှ်ကီုရ၊ မွဲခေတ်ကဵုမွဲခေတ် လုပ်ကၠုၚ်ဒၟံၚ်ပေါဲဗတိုက် နူကဵုခေတ် ပါလဳမာန် ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ စိုပ်ခေတ်ပၞာန် နူခေတ်ပၞာန် စိုပ်ခေတ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳပၠန် နူဒဳမဝ်ကရေဇြဳ လၟုဟ်ကလေၚ်စိုပ် ခေတ်ပၞာန်မေန်အံၚ်လှာၚ်ပၠန်ရ။
ပြယာဲစၞာဲပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အကြာဒပ်ပၞာန်ဗၟာကဵု ဒဳမဝ်ကရေဇြဳမဟာဝါဒဳဗၟာတအ် ဂကူမန်ပိုဲကီု သီုကောန်ဍုၚ်အရၚ်ပိုဲတအ် ပါဲတိတ်ဟွံဗၠးဏီရ။ အကြာပြယာဲ စၞာဲဍေံတအ်ဂှ် မန်ပိုဲတအ် မတ်ဂၠု ကတောဝ်ဍိုၚ် ထ္ကးဗက် အကြာဍေံကဵုဍေံလၟိုန်ရ။ ဍေံကဵုဍေံထ္ကး နကဵုပြယာဲစၞာဲဂှ် ပိုဲကဵုပိုဲထ္ကးညးသ္ကံ ကွေံကွေံရ။ လညာတ်အဲ ညးချူလိက်ဏံ အကြာဏံ ပိုဲကဵုပိုဲ ထေက်ကဵုဒးကလေၚ်ကေတ် ဓဝ်ကၠိုဟ်ခၠၚ်ညးသ္ကံ ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်တုဲ မ္ဒးထ္ကးညးသ္ကံ နကဵုပြယာဲစၞာဲကီုရ။ ပိုဲတအ်ထ္ကးကွေံကွေံ ဟွံထေက်ရောၚ် ညာတ်ရ။
လုပ်ပံၚ်ကၠောန်ပ္ဍဲကံၚ်ဇြဳပၞာန်ဂှ် ဒးစိုတ်ကဵုသၞောတ်ဝ်ပၞာန်ဟွံသေၚ်
ပ္ဍဲကောန်ဂကူမန်ပိုဲ ညးထံက်ဂလာန်ကဵု ပံၚ်တောဲကဵု အလဵုအသဳပၞာန်တအ်ဂှ် ဍာံဍာံတေံ ဒးစိုတ်ကဵုသၞောတ်ဝ်ပၞာန်တုဲ ထံက်ဂလာန်ဟွံသေၚ် ဘဝဂကူမန်ဇကု ဟိုတ်နူဒှ်ဒၟံၚ်ဘဝဍိက် ဒးမံၚ်ဒၟံၚ် သၟဝ်တဲညးဂမၠိုၚ်လၟိုန်တုဲ ညးလဵုဂွံအဝဵုရောဂှ် မိက်ဂွံဗ္ဒဗ္ဒါဲ သွက်သ္ဂောံက္လိဂွံ အခေါၚ်အရာညိညိညညရ။ ဝၚ်ဒပ်ပၞာန်သီအဝဵုမ္ဂးဂှ် ဍေံသီဏာတုဲ သဘဴဍေံဂွံက္လေၚ်ဒုၚ်ကျဟီုဂှ် ဟွံမွဲကၠုၚ် မွဲလှေ်။ ညးဍုၚ်ကွာန်တအ် ဗော်ဇၞးမာဲတအ် ၜိုတ်လဵုဒ္စဵုဒ္စး ဒ္စဵုဒ္စး သဘဴဂွံက္လေၚ်မာန်ပၠန်ဂှ် ဟိုတ်နူဟွံမွဲကၠုၚ် မွဲလှေ်ဏီဂှ်ရ ဗ္ဒဗ္ဒါဲအလဵုအသဳပၞာန်တုဲ ကေတ်အခေါၚ်အရာ သွက်ဂကူဂွံရောၚ် စှေ်မံၚ်စိုတ်အိုတ်ရ။
မွဲသာ်ပၠန်ဂှ် လုကဴပွိုၚ်မသုန်သၞာံလောန်ကၠုၚ် နူကဵုသၞာံ ၂၀၁၅ – စိုပ် ၂၀၂၁ ဒးဒုၚ်ပ္ဍဵုပ္ဍိုက်ကၠုၚ်ကဵု အလဵုအသဳ NLD ဂိသ္ကေဝ်မံၚ်ဟွံပြေဏီဂှ်လေဝ် ပါကီုရ။ ပ္ဍဲအခိၚ် နူ ၂၀၁၀ စိုပ် ၂၀၁၅ ဂှ် ၜိုန်ဒှ်အလဵုအသဳ ရာမ်တိတ်နူပၞာန်ကီုလေဝ် ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်ကောပ်ကာဲ ဆက်ဆောံကဵုကောန်ဂကူ ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ် ခိုဟ်နူကဵုအလဵုအသဳ ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ NLD ဏီ ဒှ်မံၚ်သာ်ဂှ်ရ။ အခိၚ်ကာလ အလဵုအသဳ NLD ဂွံလဝ်အဝဵုဂှ် အလဵုအသဳ NLD ကၟာတ်လဝ် အခေါၚ်အရာကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ် ဗွဲမဂၠိုၚ်ဂှ် နူကဵုဒပ်ပၞာန်တအ် က္လေၚ်စဵုဒၞါကဵု လ္ပာ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ် အာတ်မိက်ကဵု အခေါၚ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ် နွံကၠုၚ်ဂှ်ရ ညာတ်ကၠုၚ်လ္ပာ်ခိုဟ် လ္တူအလဵုအသဳပၞာန် နွံကၠုၚ်ရ။ လ္တူအလဵုအသဳပၞာန်ဂှ် ဍာ်ဇမၠိၚ်မ္ဂး သၞဂကူမန်ဇေတ်တ်ရောၚ်ဂှ် ညးပံၚ်တောဲကဵု အလဵုအသဳပၞာန်တအ်လေဝ် တီလဝ်ပေၚ်ၚ်ရ။ ၜိုန်ဂှ်လေဝ် ရံၚ်ဍာ်ဇမၠေအ်မ္ဂး သွက်ဂုဏ်ဖဵုဂကူ ပံၚ်စုက်က်တုဲ ကေတ်ဂွံမာန်ရောၚ် တော်လဝ်တုဲ လုပ်ပံၚ်တောဲ ကေတ်ဒၞါဲ ပ္ဍဲအလဵုအသဳပၞာန်ရ။ မန်ထံက်ဂလာန်တအ်လေဝ် ဒးလဝ်ဘဲ ဒးဒုၚ်ပ္ဍဵုပ္ဍိုက်လဝ်ကဵု အလဵုအသဳ NLD တုဲ စၟဳညာတ်ကေတ်လဝ်သာ်ဂှ်ကီုရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ လ္တူပံၚ်တောဲကဵု အလဵုအသဳပၞာန်ဂှ် ဒးစိုတ်ကဵုသၞောတ်ဝ်ဍေံကွေံကွေံတုဲ ပံၚ်မံၚ်/ထံက်မံၚ်ဂလာန် ဟွံသေၚ်ရ၊ ဗွဲတၟေၚ် ပြဟ်ဟ်ဏံ ခိုဟ်နူတၠအဝဵု ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ NLD ညိရောၚ် ညးတအ်ညာတ်လဝ်ရ။

ဒ္စဵုဒ္စးဒၟံၚ် ပွမပံၚ်တောဲကဵု အလဵုအသဳပၞာန်ဂှ် ဒးစိုတ် ထံက်ဂလာန်ကဵု NLD ဟွံသေၚ်
လ္တူဗော်ညဳသၟဟ်မန် ဖျေံဏာသ္ဂုတ်သွာတ် လုပ်ပံၚ်တောဲကေတ်ဒၞာဲ ပ္ဍဲအလဵုအသဳပၞာန် စပ္တံနူ မၞိဟ်ပ္ဍဲဗော်ညဳသၟဟ်မန်ကီု၊ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိကီု ၊ မှာဇန်မန်ကီု၊ ညးဍုၚ်ကွာန်မန်ကီုဂှ် ဍာံဍာံတေံ ဒ္စဵုဒ္စးဒၟံၚ် လ္တူသ္ဂုတ်သွာတ်ဏံဂှ် ဒးစိုတ်ကဵု ဂကောံ NLD ဟွံသေၚ် သက်က်ရ။
မၞိဟ်ပ္ဍဲဗော်ညဳသၟဟ်မန်တအ်ဂှ် ထံက်ထ္ၜးမံၚ် လ္တူသ္ဇိုၚ်သၞောဝ်ဒက်ပ္တန်ဗော်ရ၊ ပ္ဍဲသ္ဇိုၚ်သၞောဝ် ဒက်ပ္တန်ဗော် အခန် (၅) ၝောံပိုဒ် (၁၀) စပ်ကဵုမူဝါဒဗော် ပိုဒ် (ခ) ဂှ် ဗွဲကိုပ်ကၠာ သွက်ဂွံရေၚ်တၠုၚ် ဂိုတ်ဂ္စာန်အာ သၞောတ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဗော်ဇဳ သ္ဇိုၚ်ဂွံခိုၚ်ဗိုန်အာ ကေုာံ နူဂှ်မွဲတဆံၚ် သွက်ဂွံဒက်ပ္တန်အာ ဍုၚ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ မဍိုက်ပေၚ်ကဵု ဓဝ်လောကပါလ မတွံဂး ပရေၚ်နွံကဵုဗဗွဲဓဝ်၊ ပရေၚ်သၠးပွး၊ ပရေၚ်အခေါၚ်တုပ်သၟဟ်မာန်ကီု-ဣဏံမွဲပိုဒ်။ တုဲပၠန် ပ္ဍဲၝောံပိုဒ် (၁၀) ဏံရ ပိုဒ် (ဆ) ဂှ် သွက်ဂွံဒ္စဵုဒ္စးအာ သၞောတ်တၠအဝဵု၊ ဝါဒမဟာဂကူ ကေုာံ ဝါဒလညာတ်ဂကူက္ဍန်ဂြက်တအ်မာန်ကီု။ ချူဓဇက်လဝ် မူဝါဒဗော်နွံတုဲ ပ္ဍဲကဵုၝောံပိုဒ် (၁၁) (က) ကဏ္ဍပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ပ္ဍဲကဵုပိုဒ် (၁) (၂) (၃) သီုကဵုပိပိုဒ်ဂှ် ဟွံကိတ်ညဳကဵု ပွမလုပ်ကေတ်ဒၞာဲ လုပ်ပံၚ်တောဲကဵု အလဵုအသဳပၞာန်ရ။ ပ္ဍဲကဵုပိုဒ် (၂) ဂှ် ယဝ်ဒးဓမံက်ထ္ၜးမ္ဂး ပ္ဍဲကဵုလၟေၚ်ဒဒှ် ပရေၚ်သၠာဲပြံၚ်ကၠောံဗီုပြၚ် ဒဳမဝ်ကရေဇြဳကၟိန်ဍုၚ်ပိုဲ ကေုာံ ပရေၚ်ဒက်ပ္တန်ကၟိန်ဍုၚ် ဗွဲမဗိုန်ဇၟအ်ဂှ် ကရောံညးဍုၚ်ကွာန် ကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်မွဲစွံ ပါလုပ် သီုစိုတ် သီုစရိုတ်ရောၚ်။ သာ်ဏံ ချူဓမံက်လဝ်နွံမံၚ်တုဲ ညးတအ် ဒ္စဵုဒ္စးတဴအိုတ်ရ။ ချူဓဇက်လဝ် မူဝါဒကီု၊ ကဏ္ဍဒတဴလိုၚ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကီု ချူလဝ်ဂှ်မွဲဗီု ကၠောန်သ္ပဓမံက်ဏာရုပ်ရဴဂှ်မွဲဗီု ညးတအ် ညာတ်ကေတ်သာ်ဏံတုဲ ညးတအ် ဟွံထံက်ဂလာန် လ္တူလုပ်ကေတ်ဒၞါဲ ပ္ဍဲအလဵုအသဳပၞာန်ရ။
နကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိကီု နကဵုဂကောံမှာဇန်မန်ကီု ညးတအ်ညာတ်ကေတ် ကၟိန်ဍုၚ်ပိုဲဏံ ဒးဒုၚ်အုပ်ဓုပ်လဝ် နကဵုသၞောတ်တၠအဝဵုပၞာန် လအ်ကၠုၚ်ဗွဲမလောန်တုဲ အဃောဗတိုက်သရိုဟ် ပတိတ်ဒၟံၚ် နူသၞောတ်တၠအဝဵုပၞာန် ညံၚ်သ္ဂောံစိုပ်အာ သၞောတ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ပေၚ်ၚ်မာန်ဂှ် ပၞာန်တအ်သီဏာအဝဵုဏံ အလုံလိုက်မွဲ ဒ္စဵုဒ္စးမံၚ်ဂှ် လုပ်ပံၚ်တောဲကေတ်ဒၞါဲ ပ္ဍဲအလဵုအသဳပၞာန်ရောၚ် ဟီုမ္ဂး ဟွံဒးရောၚ် သာ်ဏံ ညးတအ်ညာတ်ရ။ ဇြိုဟ်နက်နူဏံလေဝ် ညးတအ် ကျောဝ်ညာတ်လဝ်တုဲ ဟွံဒုၚ်တဲ ဒ္စဵုဒ္စးမံၚ်ရ။ လ္တူညးတံ ဒ္စဵုဒ္စးဂှ် လ္ပာ်ညးဒုၚ်တဲ ထံက်ဂလာန် ပံၚ်တောဲလုပ်ကေတ်ဒၞါဲ ပ္ဍဲအလဵုအသဳပၞာန်ဂှ်ရ သုၚ်စောဲဏာဝေါဟာ ဟွံဂပ်ဝ် မပ္တံကဵု “ညးဒ္စဵုဒ္စးတအ်ဏအ် ညံၚ်မထံက်မံၚ်ဂလာန်ကဵု NLD သာ်ဏံလေဝ်ဟုီုဂးနွံ၊ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ညံၚ်ကဵုလုပ်ပယှုက်ပထုဲမံၚ် ပ္ဍဲဗော်ညဳသၟဟ်မန် သာ်ဏံလေဝ် ဟီုဂးနွံရ”၊ ဍာံဍာံတေံ ညးတအ်ထံက်ဂလာန်ကဵု NLD တုဲ ဒ္စဵုဒ္စးမံၚ် ဟွံသေၚ်လးလးရ။ လညာတ်ညးဒ္စဵုဒ္စး ပွမလုပ်ကေတ်ဒၞါဲ ပ္ဍဲအလဵုအသဳပၞာန်ဂှ် အကြာဍေံကဵုဍေံ ဒှ်သၞ ညးသ္ကံဂှ် လ္ပာ်လဵုလေဝ် လ္ပထံက်ဂလာန် လ္ပလုပ်ကေတ်ဒၞါဲ မံၚ်ထောံအကြာ ဂွံမံၚ်ရရောၚ် ညးတအ် ညာတ်ကေတ်လဝ် သာ်ဏံရ။
သရုပ်ကၠေံမ္ဂး ညးလုပ်ကေတ်ဒၞါဲ ပ္ဍဲအလဵုအသဳပၞာန်ကီု ညးထံက်ဂလာန်လုပ်ကေတ်ဒၞါဲကီုဂှ် ရန်တၟံကဵုဂုဏ်ဖဵုဂကူ ဆာန်ဂကူတုဲ လုပ်ကေတ်ဒၞါဲ၊ ထံက်ဂလာန်ကဵု ညးလုပ်ကေတ်ဒၞါဲတအ်ရ။ ဗီုသာ်ဂှ်ကီု ညးဒ္စဵုဒ္စး ဟွံဒုၚ်တဲ ဟွံထံက်ဂလာန် လ္တူဗော်ညဳသၟဟ်မန် လုပ်ကေတ်ဒၞာဲ ပံၚ်တောဲကဵု အလဵုအသဳပၞာန်ဂှ်လေဝ် ရန်ကဵုဂုဏ်ဖဵုဂကူ ဂွိၚ်ဖေက်သိက္ခာဂကူပၠိုတ်အာ၊ ဆာန်ဂကူတုဲ ဟွံထံက်ဂလာန် ဒ္စဵုဒ္စးမံၚ် လ္တူလုပ်ကေတ်ဒၞါဲ ပံၚ်တောဲကဵုပၞာန်ရ။ လ္တူဏံ နကဵုလညာတ် ညးချူလိက်ဏံ သ္ဒးပၠောပ်သၠဒ္ကေဝ် သရုပ်ကၠေံဍန်န်မ္ဂး ပွမလုပ်ကေတ်ဒၞါဲ ပံၚ်တောဲကဵု အလဵုအသဳပၞာန်ဂှ် ဗၠေတ်ဗၠေၚ်အာ နူကဵုဂၠံၚ်တရဴ သၞောတ်ဝ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳတုဲ ညာတ်ကေတ်ကဵု ဖဵုဂုဏ်သွက်ဇကု၊ သွက်ဂကူဇကုသၟးတုဲ ဒှ်အာညးဗက်ဍာ်သာရ။ ပွမဒ္စဵုဒ္စး ဟွံထံက်ဂလာန်ကဵု ပွမလုပ်ကေတ်ဒၞာဲ ပံၚ်တောဲကဵု အလဵုအသဳပၞာန်ဂှ် ဒှ်ညးမရံၚ်ကဵုဍာ်ဇမၠိၚ် ဒှ်ညးမကွာ်ဒၟံၚ် လ္ပာ်ဂၠံၚ်တရဴ ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ သွက်ညးလိုက်တအ် အိုဿီုရောၚ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.