Categories
ပရိုၚ်

ဂကောံမန်ဍုၚ်သေံ၊ ဂကောံမန်ကိုဝ်ရဳယျာ၊ ဂကောံမန်ဂျပါန်တံ ပံၚ်တောဲရီုဗၚ်ထံက်ပၚ်အာ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ

ဝဏ္ဏမာန်၊ ဂျောန် ၂၆၊ ၂၀၂၁

ညးစၞးဂကောံမန်ဍုၚ်သေံ၊ ညးစၞးဂကောံမန်ဍုၚ်ကိုဝ်ရဳယျာ ကေုာံ ပုညကာရဳဍုၚ်ဂျပါန် (၃) ဍုၚ်တံ ချပ်သဳကၠဳ ညးသ္ကံတုဲ ပံၚ်တောဲရီုဗၚ်အာ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိရောၚ် ညးတာလျိုၚ်သွာၚ်ဍုၚ်သေံမွဲတၠ ဟီုရ။
တုဲကၠုၚ်ဂျောန် (၂၀) ဂှ် ညးစၞးဂကောံမန်ဍုၚ်သေံ (၃) ဂကောံတံကီု၊ ညးစၞးဂကောံမန်ဍုၚ်ကိုဝ်ရဳယျာတံကီု၊ ညးစၞးဂကောံမန်ဍုၚ်ဂျပါန် (ဂကောံပုညကာရဳ) တံကီု ကၠောန်သ္ပကောံဓရီုတုဲ ဂတနူဏံ ပံၚ်တောဲရီုဗၚ်ထံက်ပၚ်အာ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိရ။
“အဓိကဂှ်တှေ် စပ်ကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ရေၚ်တၠုၚ်ဒၟံၚ် စပ်ကဵုပရေၚ်ပညာ၊ ပရေၚ်ထတ်ယုက်၊ ပရေၚ်ဖောအ်ဗြေဝ် စပ်ကဵုပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် ပရေၚ်ဖောအ်ဗြေဝ်နာနာသာ်ဂှ်တှေ် ဂကောံမန်ဍုၚ်သေံ၊ ကိုဝ်ရဳယာ၊ ဂျပါန် ပိုဲ (၃) ဍုၚ်ဏံ ပံၚ်တောဲတုဲတှေ် ရေၚ်တၠုၚ်အာ ပရေၚ်ရီုဗၚ်ဏောၚ်” သာ်ဝွံ ညးစၞးဂကောံမန်ဍုၚ်သေံ နာဲဆာန်လောန် ဟီုထ္ၜးရ။
လတူအကာဲအရာ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ကတဵုဒှ်ဒၟံၚ်တ္ၚဲဏံဂှ် နကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကွာ်ဒၟံၚ်ဂၠံၚ်တရဴ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ဂှ် ဒုၚ်တဲတုဲ ညံၚ်ဂွံဆက်ကွာ်အာ ဂၠံၚ်တရဴပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် ဍာ်ဇမၠိၚ်မာန်ဂှ်လေဝ် ဂကောံမန် (၃) ဍုၚ်တံ ဆက်ဆဝ် မ္ၚုဟ်အာဍုၚ်ဂလိုၚ်တုဲ ပရေၚ်ရီုဗၚ်ထံက်ပၚ်ဂှ် ဆက်ဇန်သွက်ဂွံသၠဲပတိတ်နွံရ။
“နူကဵုပေဲါသဳကၠဳပိုဲ (၃) ဍုၚ်ဏံတုဲတှေ် သွက်ဂွံဆက်သၠဲပတိတ် မန်ဍုၚ်အမေရိကာန်၊ မန်ဍုၚ်အဝ်သတြေလျာတံကီု၊ မန်ဍုၚ်ကနေဒါတံကီုဂှ်တှေ် မန်ဍုၚ်ဂျပါန်တံ ကေတ်လဝ်လျိုၚ် ညးတံသွက်ဂွံရေၚ်တၠုၚ်အာဍေံနွံ ၜိုတ်လဵုစိုပ်တရဴ မာန်ဂှ် ဟီုဟွံဒးဏီ” နာဲဆာန်လောန် ဆက်ဟီုရ။
ဗွဲကြဴနူကဵု ဒပ်ပၞာန်တံ ထိၚ်ဏာအဝဵုအုပ်ဓုပ်ဍုၚ်တုဲဂှ် ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဂကူမန် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကွာ်ဒတူအာ ဂၠံၚ်တရဴအေန်ဇြဳအေ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ရောၚ်တုဲဂှ် ဂကောံမန်ဍုၚ်ဂလိုၚ်တံ ထံက်ဂလာန်ဒုၚ်တဲတုဲ သဳကၠဳဖျေံကၠုၚ် ပရေၚ်ရီုဗၚ် ပရေၚ်စဵုဒၞာဂကူ လတူဗော်ဍုၚ်မန်တၟိရ။

တၚ်သမ္တီ – ဗီုဝွံ ဂကောံထံက်ပၚ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဍုၚ်သေံ ကၠောန်သ္ပဒၟံၚ်ကောံဓရီု ပ္ဍဲဍုၚ်သေံမွဲဒၞာဲ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.