Categories
ပရိုၚ်

နကဵုအသိၚ်ယဲကပ်ကိုဝ်ဝေဒ်(၁၉)တုဲ ခပေဲါဂစေံသဘာဝ သွံရာန်ခိုဟ်

မိလတိုပ်၊ ဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ ၂၀၊ ၂၀၂၁

နကဵုအသိၚ်ယဲကပ်ကိုဝ်ဝေဒ် (၁၉) ဂှ် ခပေဲါဂစေံ (ၚှက်သိုက်) သဘာဝ သွံရာန်ခိုဟ်တုဲ ကၠောန်ပတိတ်ဟွံ ရုမ်ဒှ်ရောၚ် တၠကေမၠာန်ကၠောန်ပတိတ် ခပေဲါဂစေံတံ ဟီုရ။
ဍာ်ခပေဲါဂစေံ (ၚှက်သိုက်) ဂှ် ဒှ်စၞအာဟာရ သွက်ပရေၚ်ထတ်ယုက် ယဲကပ်ကိုဝ်ဝေဒ် (၁၉) အဓိက မွဲဂကူကီုတုဲ ပ္ဍဲကာလ အခိၚ်ယဲကပ်သၠုၚ်တိုန်ကၠုၚ်ဏံဂှ် ဍာ်ခပေဲါဂစေံ နူဍုၚ်သေံ ကၠောန်ပတိတ်လဝ်ဂှ် လဆောဝ် ရာန်ဟွံဂွံ ပိုတ်သကုတ်အာနွံတုဲ သ္ဒးသ္ပပဓာန်ကၠုၚ်ကဵု ခပေဲါဂစေံ (ၚှက်သိုက်) သဘာဝတံအိုတ်ရ။
“လၟုဟ်ဂှ် အဃောဒှ်မံၚ်ယဲသေၚ်ဟာ၊ အဓိက ဂွံသ္ပဂဥုဲဇြဟတ်ဂှ် ခပေဲါဂစေံဏံရေတှ်၊ မၞိဟ်ရာန်ဂၠိုၚ် လ္ၚဵု လျိုၚ် (၂၀) ဒကေဝ်၊ (၃၀) ဒကေဝ်၊ လ္ၚဵု (၅၀) ဒကေဝ် ပိုဲဟွံသွံ၊ ပိုဲပါ်သွံကဵု ရဲဒှ်ခက်ခုဲတံရဏောၚ်၊ ညးရာန် လျိုၚ် မွဲဒကေဝ် လျိုၚ် ၜါဒကေဝ် ပလှ်ဗက်ဟွံဂတာပ်” တၠကေမၠာန်လွဳဂစေံ နာဲမို ၚေဝ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု ဟီုရ။
ခပေဲါဂစေံသဘာဝဂှ် လၟုဟ်မ္ဂး ခပေဲါဂစေံ အဆံၚ်ဟွံဂွံသအးလဝ်ဏီ (အဆံၚ် B) ဂှ် လျိုၚ်မွဲဒကေဝ်မ္ဂး ၚုဟ်နွံမံၚ် အကြာ ၂၄၀၀၀ (ၜါလက်ကဵုပန်လ္ၚီ) ဒကေဝ်နွံတုဲ ယဝ်အဆံၚ်သၟးလဝ် (သၟးပါ်လဝ်ကသော်ဒတုဲ) တုဲ အဆံၚ် A ဂှ်မ္ဂး လျိုၚ်မွဲဒကေဝ် အကြာ (၃) လက်ဒကေဝ်ပြၚ်နွံရ။
ခပေဲါဂစေံ (ၚှက်သိုက်) သဘာဝဂှ် သၞာံတုဲကၠုၚ်တေံမ္ဂး အဆံၚ်ဟွံဂွံသၟး (ပါ်ကသော်ဏီ) လဝ်ဏီ လျိုၚ်မွဲဒကေဝ်မ္ဂး ၚုဟ်နွံ အကြာ (၂) လက်ဒကေဝ်ရတုဲ သၞာံဏံ အခိၚ်ယဲကပ်ဏံ ဟိုတ်နူမၞိဟ်သုၚ်စောဲဂၠိုၚ်တိုန်ဂှ်ရ ခပေဲါဂစေံ ပတိတ်ဟွံရုမ်ဂပ်၊ ၚုဟ်မးလေဝ် က္ဍၚ်တိုန်အာ ဗၞတ် (၄၀၀၀) ဒကေဝ်ရ။
“ဗီုသုၚ်စောဲဍေံဂှ်တှေ် ဒးသၟးထောံကသော်ဍေံ၊ ယဝ်ပိုဲစုတ်ဍာ်အောန်အေန် စုတ်ခပေဲါဂစေံဂၠိုၚ်တှေ် (အာနိသၚ်) ဍေံဂၠိုၚ်၊ ဒှ်မံၚ်သဘာဝရေတှ် ဍေံဂှ် ဒှ်မံၚ်ဂုဏ်ဖဵု နူကဵုရာန်သုၚ်ကေတ် ဒတုဲဒတုဲရ၊ ဟိုတ်နူဂှ်ရ မၞိဟ်တံ ရာန်သုၚ်စောဲဂၠိုၚ်” သာ်ဝွံ တၠကေမၠာန်ခပေဲါဂစေံဂှ် ဆက်ဟီုရ။
ခပေဲါဂစေံ (ၚှက်သိုက်) သဘာဝဏံဂှ် ပါ်သၟးကသော်တုဲ ဇြုၚ်ကဵုထမာဲခရုၚ်၊ စုတ်ဍာ် နှဴကဵုသဂြာတၟံတုဲ တန်တဴကဵု ခပေဲါဂစေံ စုတ်အောန်ဂၠိုၚ်တုဲ သုၚ်မ္ဂး ဂုဏ်ဖဵု (အာနိသၚ်) ဍေံ နွံအောန်ဂၠိုၚ် စပ်ကဵုဒှ်ဇြဟတ်ရ။
တၠကေမၠာန်ခပေဲါဂစေံလ္ၚဵုကီု၊ ညးကၠောန်သွံရာန် ဍာ်ခပေဲါဂစေံလ္ၚဵုကီုဂှ် ခပေဲါဂစေံလျိုၚ် မွဲဒကေဝ်မ္ဂး ၜိုဟ်ဇြုၚ်တုဲ နှဴစုတ် ဍာ်ကဵု သဂြာတၟံတုဲ စုတ်လဝ်ကဵု ဗူဍာ် (ရေသန်႕) ဗူဇၞော်ဂှ် ဂွံ (၄) ပန်ဗူရ၊ အဓိပ္ပဲါမ္ဂး ပ္ဍဲကဵုခပေဲါဂစေံ လျိုၚ် (၁) ဒကေဝ်ဂှ် ပါ်ထောံ ပန်ဘိုအ် 25% ဂှ် သွံရာန်မံၚ်မွဲဗူ (၁) လက်ဒကေဝ်လေဝ်နွံ၊ ယဝ်ရ ကၠောန်လဝ်ကဵု ပလၚ် ဍာ်ဂစေံ ကၠုၚ်နူသေံ ပလၚ်ဍောတ်ဂှ်မ္ဂး မွဲပလၚ် အကြာ (၂၅၀၀) ဒကေဝ်ကဵု (၃၀၀၀) ဒကေဝ် နွံရ။
ခပေဲါဂစေံ (ၚှက်သိုက်) ဗၟာကော် ဂကူ (ဇီဝစိုး) ဗီုပြၚ်ဂကောံဝေၚ်ဇြၚ် ဂစေံထိုၚ်တာ မွဲဂကူကီုတုဲ ဗွဲမဂၠိုၚ် ရးတနၚ်ၝဳတေံ လွဳတဴဂစေံ (ၚှက်သိုက်) တုဲ ကၠောန်ပတိတ် ခပေဲါဂစေံသဘာဝကီု၊ ဍာ်ယိုဟ်ခပေဲါဂစေံကီု နွံဂၠိုၚ်တုဲ ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်မ္ဂး ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်မတ်မလီု လွဳကၠုၚ်ဂစေံတုဲ ကၠောန်ပတိတ်တဴ ခပေဲါဂစေံသဘာဝနွံရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.