Categories
ပရိုၚ်

ဂျာနေဝ်အမာတ်ဒိန် ကေုာံ လိက်ပရိုၚ်သၞံၚ်တိုၚ် ပံၚ်ကောံတုဲ ကၠောန်ဗဒှ် ဝိုၚ်သဳကၠဳတက်ကျာ ပရေၚ်လိက်ပတ်မန်

ဝဏ္ဏမာန်၊ ဂိတုအံက်တဝ်ဗာ ၃၀၊ ၂၀၂၁

ဂျာနေဝ်အမာတ်ဒိန် ကေုာံ လိက်ပရိုၚ်သၞံၚ်တိုၚ် ပံၚ်ကောံတုဲ ဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ (၄) ဏံမ္ဂး သွက်ဂွံကၠောန်ဗဒှ်အာ ဝိုၚ်သဳကၠဳ တက်ကျာ လိက်ပတ်မန် နကဵုယၟုက္ဍိုပ်လိက် “ဝိုၚ်သဳကၠဳ ပရေၚ်ဗှ်လိက် ပစ္စုပ္ပန်” ပ္ဍဲရာမညဟဝ်တေဝ် ဍုၚ်မတ်မလီုနွံရ။
ပ္ဍဲကဵုဝိုၚ်သဳကၠဳတက်ကျာ ပရေၚ်လိက်ပတ်မန် “ဝိုၚ်သဳကၠဳ ပရေၚ်ဗှ်လိက်ပစ္စုပ္ပန်” ဝွံ နူကဵုဂျာနေဝ်အမာတ်ဒိန်ဂှ် အ္စာကၞေဟ်နာဲခိုၚ်နန်၊ နူကဵုလိက်ပရိုၚ်သၞံၚ်တိုၚ်ဂှ် အ္စာကၞေဟ်ဝဏ္ဏမာန်၊ အ္စာကၞေဟ်မိလေဝ်မန် ကေုာံ ညးသၟာန်ဗဒှ်ဝိုၚ် အ္စာကၞေဟ်ရာမညအီဆာဲတံ သဳကၠဳလတူအကာဲအရာ ပရေၚ်ဗှ်လိက်ဂျာနေဝ်၊ ပရေၚ်ဗှ်လိက် လိက်ပရိုၚ် ပ္ဍဲပစ္စုပ္ပန်တ္ၚဲဏံရ။
အစဳဇန် ဝိုၚ်သဳကၠဳတက်ကျာလိက်ပတ်မန်ဝွံ စတံနူအခိၚ်နူဂယး (၁၀းဝဝ) နာဍဳစတုဲ အစဳဇန်ဝွံ ဗလးအာ လတူလပှ်ကျာ (Live) ပ္ဍဲကဵုမုက်လိက်ဌာန်ပရိုၚ်မန်ဂမၠိုၚ်နွံရ။
ဝိုၚ်သဳကၠဳတက်ကျာ ပရေၚ်လိက်ပတ်မန် “ဝိုၚ်သဳကၠဳ ပရေၚ်ဗှ်လိက် ပစ္စုပ္ပန်” ဝွံ သွက်ဂွံသၠုၚ်ပတိုန် အသိၚ်ဗှ်လိက် ဂျာနေဝ်၊ လိက်ပရိုၚ်တအ်တုဲ ကၠောန်ဗဒှ်အာရောၚ် ညးဖန်ဇန်ဝိုၚ်သဳကၠဳတက်ကျာ နူအမာတ်ဒိန်မွဲတၠ ဟီုရ။
ဂျာနေဝ်အမာတ်ဒိန် ဝွံ (၁) ဂိတု မွဲကၞပ် ပတိတ်ဒၟံၚ် လၟေၚ်ဂိတုတုဲ လိက်ပရိုၚ်သၞံၚ်တိုၚ်ဂှ် မွဲဂိတု (၂) ကၞပ် ပတိတ်ဒၟံၚ်လၟေၚ်ၚ်ရ။
ပ္ဍဲခေတ် Social media ပြာကတ်ဒၟံၚ်တ္ၚဲဏံဂှ် ဂျာနေဝ်လိက်ပရိုၚ် နကဵုတၞးစက္ခူ တက်တြးပတိတ်ဒၟံၚ်တအ်ဂှ် ဒးဒုၚ် တၚ်ကော်ဆဴ ဇၞော်ကဵုဇြဟတ်နွံရ။
လိက်ဂျာနေဝ်အမာတ်ဒိန်ဂှ် စတံနူသၞာံ (၂၀၀၅) ဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာဂှ် စတက်တြးပတိတ်တုဲ လိက်ပရိုၚ်သၞံၚ်တိုၚ်ဂှ် စတံနူသၞာံ (၁၉၉၉) ဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ (၉၊ ၉၊ ၁၉၉၉) စတက်ပတိတ် ပ္ဍဲဌာန်ပယျဵုရ။ စိုပ်သၞာံ (၂၀၁၃) ဂိတုအေဗရဴ (၁) ဂှ် ဂွံအခေါၚ်တက်ပတိတ် ပ္ဍဲဗွိုၚ်သၞောဝ်တုဲ စတက်တြးပတိတ် ဗွိုၚ်အပ္ဍဲဍုၚ် နဒဒှ်လုပ်သၞောဝ်ရ။
သွက်ဂွံဓမံက်ထ္ၜး တၚ်ကောဆဴ လိက်ဂျာနေဝ် လိက်ပရိုၚ်ဂှ်တုဲ ကာလစၟတ်သမ္တီ လိက်ပရိုၚ်သၞံၚ်တိုၚ် ပေၚ် (၂၀) သၞာံ၊ ဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ (၂၄၊ ၂၀၁၉) ဂှ် အ္စာကၞေဟ်ဟံသာၜိုပ်ဍာဲ (ဥက္ကဌဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ နာဲဟံသာ)၊ ဒံက်တာ အံၚ်နာၚ်ဥု၊ မိမြဟ်သန်၊ နာဲကသုမန် နကဵုက္ဍိုပ်လိက် “ပေဲါသဳကၠဳ လိက်ပတ်မန်ကဵု မဳဒဳယာမန်” ဂှ် ကၠောန်ဗဒှ်လဝ် ပ္ဍဲဍုၚ်ရေဝ်နွံရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.