Categories
ပရိုင်ပတောံ: Fact-Checking ပရိုၚ်

ပ္ဍဲလ္တူဍုင်လ္ဂုင် လ္ပာ်ဗၟံက်ဂှ် ဂကူစၟယဲတၟိ ကော်Omicrenဂှ် ကၠောံထၞာန်ဒးအာပ္ဍဲမၞိဟ်မွဲဂးတုဲ ပရိုင်ပတောံမံင်တိတ်ကၠုင်

ပရိုင်”ပ္ဍဲလ္တူဍုင်လ္ဂုင် လ္ပာ်ဗၟံက်ဂှ် ဂကူစၟယဲတၟိ ကော်Omicrenဂှ် ကၠောံထၞာန်ဒးအာပ္ဍဲမၞိဟ်မွဲဂးတုဲ ပရိုင်ပတောံမံင်တိတ်ကၠုင်” ဂှ်ဒဒှ်ရပရိုၚ်ဗၠေတ်တ်မွဲဂှ် နူကဵုဌာနပရိုင် ညးစၟဳစၟတ်ပရိုၚ် ဒး၊ ဟွံဒးပိုဲတအ်လေဝ် ပရိုင်ဂှ် ဒးဒှ်ရပရိုင်ပတောံမွဲဂှ် မိက်ဂွံပတိုန်ထ္ၜးနကီုရ။ ပရိုင်ဂှ်မုဟိုတ် ဂွံစၟတ်သ္တီလဝ် ပရိုင်ပတောံမွဲဂှ်တှေ် ပရိုင်ဂှ်တိုန်ဂွံ ၜိုန်မွဲချိင်ခဏဓရ်ဟေင်ရ နူကဵုpageညးတအ် ကလေင်သောင်ကလးလဝ်နွံကီုရ။

ပ္ဍဲဂိတုဒဳဇြေမ်ဗာ၊ စၟတ်တ္ရဲ၆ အခိၚ်ၜိုန်၂နာဍဳပြၚ်ၚ်ဂှ် နူကဵုpage Myanmar Celebrity Clubဂှ်မွဲကဆံၚ် ဒးဒှ်ရ လ္တူဍုၚ်လ္ဂုၚ် လ္ပာ်ဗၟံက်ဂှ် ဂကူစၟယဲတၟိ ကော်Omicrenဂှ် ကၠောံထၞာန်ဒးအာ ပ္ဍဲမၞိဟ်မွဲဂှ်ဂးတုဲ ချူပတိုန်လဝ် ပရိုၚ်ပတောံဂှ် လ္တူpage မုက်လိက်facebookညးတအ်ရ။ ပရိုၚ်ဂှ် မံက်တိုန်ကၠုၚ်မွဲဒမြိပ်ဓရ် မၞိဟ်ကဵုလဝ်likeလ္ရီပြၚ်တုဲ မၞိဟ်shareလဝ်ၜိုန်၈၅၂တၠဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။

ပရိုၚ်ဂှ်ဒဒှ်ရပရိုၚ်ဗၠေတ်တ်မွဲဂှ် နူကဵုဌာနပရိုၚ် ညးစၟဳစၟတ်ပရိုၚ် ဒး၊ ဟွံဒးပိုဲတအ်လေဝ် ပရိုၚ်ဂှ် ဒးဒှ်ရပရိုၚ်ပတောံမွဲဂှ် မိက်ဂွံပတိုန်ထ္ၜးနကီုရ။ ပရိုၚ်ဂှ်မုဟိုတ် ဂွံစၟတ်သ္တီလဝ် ပရိုၚ်ပတောံမွဲဂှ်တှေ် ပရိုၚ်ဂှ်တိုန်ဂွံ ၜိုန်မွဲချိၚ်ခဏဓရ်ဟေၚ်ရ နူကဵုpageညးတအ် ကလေၚ်သောၚ်ကလးလဝ်နွံကီုရ။

ဗီုပြၚ် ညးတအ်ကလေၚ်ချူပတိုန်လဝ် လ္တူpageညးတအ်ဂှ်တှေ်’’ ရဲဗှ်လိက်တအ် ညးဂမၠိုၚ်တအ်ဂှ် ဒုၚ်ဏာဂုဏ်ကီုရ။ ဆဵုစၟယဲOmicronတၟိဟီုဂှ် ဒှ်မံၚ်ပရိုၚ်ဗၠေတ်တ်ဟေၚ်ရ။ ပရိုၚ်ဂှ် နူကဵုဂကောံ ညးရီုဗၚ်မၞိဟ်တအ် ထမံက်ထ္ၜးလဝ်မွဲကဆံၚ်တုဲမှ ကလေၚ်ချူပတိုန်လဝ်ရောၚ်။’’ သာ်ဝွံ နူကဵုpage Myanmar Celebrity Clubတအ် ကလေၚ် ဒုၚ်ဂုဏ်တုဲသောၚ်ကလးလဝ် သာ်ဏံရ။

ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဏံကီုရ ညးမဗှ်ဒၟံၚ် လိက်ပရိုၚ်တအ်ညးဂမၠိုၚ်လေဝ် ဆဵုတမ်ရိုဟ်ပရိုၚ်မွဲမွဲမ္ဂး လ္ပပတှေ်စှေ်စိုတ် ပြဟ်ဏီညိ။ ကလေၚ်ကျောဝ်ရံၚ် pageညးပတိုန်ပရိုၚ်ပတောံတအ်ဂှ်ကီု၊ ဗက်အာဗဵုရံၚ် နူဌာနပရိုၚ် လုပ်ကဵုသၞောဝ်တအ် ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်တုဲမှ ပတှေ်စှေ်စိုတ်ညိဂှ် မိက်ဂွံဗတိုက်ဖၟောဝ်ဏာကီုရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.