Categories
ပရိုၚ် လိက်ပရေၚ်

သွပ်လ္ပအ်ပါ်တိတ် ရခေၚ်ကဵု ဝ ဗီုလဵုတၞဟ်ခြာရော? (သ္ကုတ်-ပထမ)

အံက်သာ (တံၚ်ပရၚ်)

သွပ်လ္ပအ်ပါ်တိတ် ညးဂှ်လ္ပအ်
ဝၚ်ကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာဏံ လ္ၚတ်စမ်ရံၚ်မ္ဂး ပရေၚ်ပါ်တိတ်ဍုၚ်တၞဟ်ခြာ နွံကၠုၚ်မံၚ်ရ၊ က္ဍိုပ်လ္ပအ်ပါ်တိတ်ကဵု က္ဍိုပ်ဒးဒုၚ်ဘပဠ လ္ပအ်ပါ်တိတ်တံ အကြာၜါဂှ် ကတဵုဒှ် ပဋိပက္ခညးသ္ကံရ။ ပရေၚ်လ္ပအ်ဏံ ကၠောံအာ စဵုကဵုပဋိပက္ခရပ်လွဟ်တုဲ ဒဵုကဵုအခိၚ်လၟုဟ်ဏံ ဍုၚ်ဗၟာဂှ် ရုန်တိတ်နူဝဲသံသာဏံ ဟွံမာန်ဏီရ။ စိုပ်ကၠုၚ်ခေတ်အလဵုအသဳပၞာန် လက္ကရဴဏံဂှ် ပရေၚ်ပါ်တိတ်ဂှ် ဒးဒုၚ်ကုတ်လဝ် ဇဝ်လ္တေၚ်ဍေံရ၊ အလဵုအသဳအရာပ်ဟီုဟီု အလဵုအသဳပံၚ်နှဴကဵုပၞာန်ဂးဂး မံက်တိတ်ကၠုၚ်တုဲ အကြာကာလ မွဲဒကုတ်မွဲဒကဴဂှ် ပ္ဍဲကဵုဍာၚ်ယျာဠံက်ၜိုဟ်လလမ်ဂှ် ဆေၚ်စပ်ကဵုပရေၚ်ပါ်တိတ်ဂှ် ညးမွဲလေဝ် ဟွံပတိတ်ရမျာၚ်ရ။ သွက်ဂွံပါ်တိတ်ဂှ် ဒှ်ဟွံမာန်ရ၊ ပံၚ်ကောံညးသ္ကံတုဲ ဗီုလဵုသ္ဂောံမံၚ်အာ မွဲဂကောံမွဲကရောံဂွံဂှ် ချပ်ဇန်ဂွံသာ်ဏံအိုတ်ရ၊ ၜိုန်ဂှ်လေဝ် လက္ကရဴကံကုသဵုညး ညံၚ်ညးသ္ဂောံဖန်ဖက်ကေတ်မာန် ညံၚ်သ္ဂောံနွံကဵု အခေါၚ်ပြုပြေၚ် နကဵုအလဵုဇကုဂှ် ဇၟာပ်ဂကောံရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ တၚ်ရန်တၟံနွံဒၟံၚ်ပေၚ်ၚ်ရောၚ်ဂှ် သ္ဂောံဆဵုကေတ်အိုတ်ရ၊ အခေါၚ်ပြုပြေၚ် နကဵုအလဵုဇကုဂှ် ကံက်လဝ်အဓိပ္ပါဲ self- determination ရ၊ self- determination ဂှ် ညးလ္ၚဵုကံက်အဓိပ္ပါဲ ဗၠးၜးဍိုက်က်ပေၚ်ၚ်ရ၊ ဗၠးၜးဍိုက်က်ပေၚ်ၚ်ဟီုမ္ဂး ပါ်တိတ်နူကၟိန်ဍုၚ်တုဲ ဒက်ပတန် ဍုၚ်ကောန်ဂကူတၞဟ်ခြာရောၚ် ဂွံအဓိပ္ပါဲရ။
သွပ်လ္ပအ်ပါ်တိတ်
ပ္ဍဲဝၚ်အတိက်တေံ တွဵုရးဍုၚ် လ္ပအ်ပါ်တိတ်ဇၞော်ဇၞော် ကေၚ်နွံကၠုၚ်လဝ်ရ၊ ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်တံဂှ် အကြာဍုၚ်ကြုက်ကဵု ၝောံဍုၚ်ဗၟာတံရ ဍေံတံဂှ် ဟီုဂးစ တွဵုရးဍုၚ်ကၟာတ်ကုန်ဒဵုရ၊ ပိုၚ်ပြဳလဝ်တိဇိုၚ်ပြၚ်ၜဳ ဗွဲမဂၠိၚ်သ္ၚောဲ ဂကူရခေၚ်တံဂှ် ပ္ဍဲဝၚ်အတိက်တေံ ရမျာၚ်အာတ်ပါ်တိတ် ပြာကတ်ကၠုၚ်လဝ်ဟၟဲရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ၊ ဂကူကချေၚ်ကဵု ဂကူသေံဂှ် ဒှ်ဂကူပၠတရဴ ဓဇက်အစဳဇန် ပရေၚ်ပါ်တိတ်ရ။ အခိၚ်ကာလဏံဂှ် ဂကူကချေၚ်ကဵု ဂကူသေံဂှ် ဟွံပတိုန်ဂလာန် ပရေၚ်ပါ်တိတ်ရ။
ဂကူရခေၚ်တံရော အာတ်ပါ်တိတ်ဟာ? နကဵုပရေၚ်ပၞာန် ယဝ်ဒးဟီုမ္ဂး ပ္ဍဲကဵုတိဍာ်တွဵုရးရခေၚ်ဂှ် ရခေၚ်တံ အုပ်ဓလီုမာန်ကၠုၚ်ရ၊ နကဵုပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အေအေဂှ် နွံကဵုသြဇာ လ္တူကောန်ဂကူရခေၚ်တုဲ ဒပ်ပၞာန်ရခေၚ်ဂှ် သွပ်လ္ပအ်ပါ်တိတ်နွံ ဒှ်မာန်ရ။ ပ္ဍဲမူဝါဒအေအေဂှ် သွက်သ္ဂောံက္လိဂွံ အခေါၚ်ပြုပြေၚ် နကဵုအလဵုဇကုဂှ် ရန်တၟံလဝ်နွံရ၊ လက္ကရဴတၚ်ရန်တၟံ အခေါၚ်ပြုပြေၚ် နကဵုအလဵုဇကုဂှ် သွပ်လ္ပအ်ရခေၚ်တံနွံရောၚ်ဂှ် ထေက်ကဵုသ္ဒးညာတ်လဝ်ရ။ အခိၚ်ကာလတ္ၚဲဏံ ဂကောံလဵုဂံၚ်လ္ပအ် သွပ်လ္ပအ်ပါ်တိတ်ဂှ်ရော? ပ္ဍဲကဵုဒၞါဲဏံ ဂကောံရပ်လွဟ်ဇြဟတ်ဇၞော်အိုတ် ဂကောံရပ်လွဟ်ဂကူဝကဵု ဂကူရခေၚ် ၜါဂကောံဏံ မိက်ဂွံၜတ်ကၞာတ်ထ္ၜးဏာကဵုရ။
တၚ်နၚ်ဒေသ ‘ဝ’
ပ္ဍဲကဵုဒေသဝ အခိၚ်အခါကာလလၟုဟ်ဏံ ဒှ်ဒေသဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ် ရပ်လွဟ်ဇြဟတ်ဇၞော်မွဲ ပါလုပ်လၟိဟ်ရ၊ ဒေသဝဂှ် ဒှ်ဒေသကၟာတ်တိကုန်ဒဵုမွဲ ဟီုစဂွံရ၊ ဒေသကၟာတ်တိကုန်ဒဵုဟီုမ္ဂးဂှ် ဒှ်ဒေသေပၞော်တိတ်လ္ပာ်ၜဳဟွံဂွံ ကော်စရ၊ ဒေသဝဂှ် နွံအကြာၜဳကြုၚ်သံၚ်လောန်မွဲလ္ပာ်ကဵု ပယျဵုဍုၚ်ကြုက်တုဲ ဂကူဝတံ ဖျေံဒတန် တန်တဴအာ အကြာပယျဵုကြုက် နဒဒှ်ဒေသဝတံရ၊ သ္ပသ္ဇိုၚ် နကဵုပရေၚ်တဵုလွဳတုဲ လွဳကၠုၚ်လမျီုရ၊ ဗွဲတၟေၚ် တဵုလွဳတၞံဘိၚ်ရ၊ ဗ္ဒဗ္ဒါဲကဵုဘိၚ်တုဲ ဒက်ပတန်ပခိုၚ်ပတိုန် ဇြဟတ်ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ် သွက်ဒေသဝရ။
ဂကူဝဂှ် ပါလုပ်ပ္ဍဲကဵုတၞောဝ်ဒတောဝ် ဇုက်ဇဝ်ကြုက်ဟာန်လူရ၊ ၜိုန်ရမံၚ်တန်တဴဒၟံၚ် အကြာပယျဵုဗၟာကဵု ကြုက်ကီုလေဝ် ကူသာန်သွံရာန်ကဵု ဍုၚ်ကြုက်ဂၠိုၚ်တုဲ သ္ၚောဲခြာနူဗၟာဂၠိုၚ်ရ၊ ၜိုန်ရဒှ်ဒေသပိုၚ်ပြဳ အလဵုအသဳဗၟာကီုလေဝ် နကဵုပရေၚ်ယေန်သၞာၚ်၊ ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်၊ ပရေၚ်အရေဝ်ဘာသာ၊ ပရေၚ်သြန်တံဂှ် ဒှ်ဒၟံၚ်ဒေသ သၟဝ်သြဇာကြုက်ရ။ ၜိုန်ရသြဇာကြုက်တဴကီုလေဝ် ဂကူဝတံ ဟွံဒးမံၚ် သၟဝ်အုပ်ဓုပ်ကြုက် မံၚ်သၟဝ်အုပ်ဓုပ်တိဍာ်ဍုၚ်ဗၟာ သ္ၚောဲဒၟံၚ်နူကဵု အလဵုအသဳအုပ်ဓုပ်ဗၟာဂှ် ဒှ်အရာအခေါၚ်ဗၠးၜး သွက်ဂကူဝတံခိုဟ်ဟ်ရ။ အခေါၚ်ကၠောန်ၜိုတ်လေဝ် သာခိုဟ်ဗွဲမလောန်ရ။
အတိုၚ်သ္ဇိုၚ်သၞောဝ်ဒက်ပတန်ဍုၚ် (၂၀၀၈) ဂှ် ဒေသဝမွဲဓဝ်ဟေၚ် က္လိဂွံလဝ်အခေါၚ်အုပ်ဓုပ်ပိုၚ်ပြဳရးရ၊ သအာၚ်နူဂှ် ဂကူကိုဝ်က၊ ပလံၚ်၊ ပအိုအ်၊ ဓနု၊ နာဂတံဂှ် ဂွံလဝ်ဆအယာံမာတ် အဆံၚ်အခေါၚ်အုပ်ဓုပ်ပိုၚ်ပြဳဒေသရ၊ သြန်လုပ်ပ္ဍဲဒေသ သီုကဵုဘိၚ်တံဂှ် က္လိတ်က္လောတ်ပြေပြံၚ်မံၚ်အိုတ်ရ၊ သီုကြပ်ဒၟံၚ်ကဵု ဒေသထဝ်ပိတၠၚ်တုဲ ကေတ်အခေါၚ်ခိုဟ် လ္တူပိဍုၚ်ကောံတုဲ တြးပတိတ်ဘိၚ် ကေုာံ ဂဥုဲၜူမာဲ သွက်ဍုၚ်နာနာတံ လောဲသွာရ၊ အခိၚ်ကၠာတေံ ဒေသဝဂှ် ၜိုန်ရတဵုကၠုၚ်လဝ်ဘိၚ် နွံဒၟံၚ်ကီုလေဝ် ဂွံဂၠိုၚ်ၜိုတ် လက်ထက်အလဵုသဳပၞာန်ခေတ်လ္ဒောဝ်ဂှ် ဟၟဲကၠုၚ်လဝ်ရ၊ ပ္ဍဲအခိၚ်ကာလဂှ် ဟိုတ်နူကဵု အာယုက်အလဵုအသဳပၞာန် ဂၠိၚ်လောန်ကီု ဟိုတ်နူကဵုပရေၚ်ပိုန်ဒြပ် သၠဲလးတိုန်ကီု ဟိုတ်နူသၞောတ်ဝ် ပရေၚ်ဒေါံပန်ပှော်(Ceasefire Capitalism) ဖောအ်ဗြဳတဴတက်တိုန်တုဲ ဒေသဝဂှ် ဒှ်ဒေသဘိၚ်တိတ်ဂၠိုၚ်အိုတ် အလုံဂၠးတိမွဲရ။
အဆံၚ်ဂကူဝဟီုဂှ်…
ဟိုတ်ဒၟါနူကဵုဘိၚ် ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်ဒေသဝ ဇၞော်မောဝ်ခိုၚ်ကၠိုက်ကၠုၚ်ဂှ် သွက်ဒပ်ပၞာန်ရပ်လွဟ်ဂကူဝ ဒက်ပတန်ပခိုၚ်ပတိုန် ဇြဟတ်မၞိဟ် ဇြဟတ်ပၞာန် ဇြဟတ်လွဟ်မာန်ကၠုၚ်ရ။ ဒေသဝ သ္ၚောဲခြာနူအလဵုအသဳဗၟာ ပွမတိတ်ဗၠးနူသၟဝ်အုပ်ဓုပ်အလဵုအသဳဗၟာဂှ် က္လိဂွံအခေါၚ်ဖန်ဗဒှ် ကံကုသဵုဇကု ကၠောန်ဗဒှ်ကေတ်တ်ရ။ ဍာံဍာံတေံ ဂကူဝမတန်တဴဒၟံၚ် ပ္ဍဲကဵုဒေသဝတံ နကဵုပညာကေက်သ္ကာဒၟံၚ်ဟာ? သာ်ဂှ်ဟွံသေၚ်တှေ် နကဵုပရေၚ်ယေန်သၞာၚ် ဝၚ်ညးတံဇၞော်သၠုၚ်ပြဲဒၟံၚ်ဟာ? ထေက်ကဵုဒးသၟာန်ရ၊ ဟွံသေၚ် ဟွံဍာံရ၊ ဍာံဍာံတေံ အဆံၚ်ဂကူဝဟီုဂှ် ခိုဟ်နူကဵုဂကူအရိုၚ်ညိဓဝ်ရ၊ ၜိုန်ဂှ်လေဝ် ပၞာန်ဂၠးကဝ်ဒုတိယတုဲဂှ် ဒးဒုၚ်ၜက်ၜေတ် နူကဵုကြုက်ဗုတံတုဲ ဒေသဝဂှ် ကတဵုဒှ်အာ ပ္ၚံက်ပရေၚ်ပြံၚ်လှာဲရ။ နနဲသာ်ဂှ်ကီု ဒေသဂှ် ဒှ်ဌာန်ဒတန်ဌာနဇၞော် ဗော်ကောန်မျူနေတ်ဍုၚ်ဗၟာတုဲ ဒှ်ဟိုတ်ဒေသဝ ဂွံပြံၚ်လှာဲအာရ။
ဒေသ ‘ဝ’ မတိတ်ဗၠးနူအဝဵုအုပ်ဓုပ် အလဵုအသဳဗၟာဂှ် ၜိုန်ရနွံဒၟံၚ် အပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်သေံကီုလေဝ် ဟွံကေၚ်စိုပ်လဝ် သၟဝ်အုပ်ဓုပ် သၟိၚ်သဝ်ပဲသေံပေၚ်ၚ် မွဲလှေ်ဏီရ၊ နကဵုအကာဲအရာတိဍာ် ပရေၚ်ဆက်စၠောံဂၠံၚ်ဍာန် အာကၠုၚ်ဟွံလောဲသွာတုဲ ဂွံလုပ်တက်ပလီု ယေန်သၞာၚ်ပြံက်သၞဴဂှ် သ္ပဟွံဂွံရ၊ မွဲလ္ပာ်ပၠန်ဂှ် ဂကူဝတံ ၜိုန်ရဒှ်တၞောဝ်ဒတောဝ်ဇုက်ဇဝ်ကြုက်ကီုလေဝ် အခိၚ်တေံ ပရေၚ်ကၠောံက္ဍဆက်ဆောံ အောန်လောန်ရ၊ အခိၚ်လၟုဟ် သေဌဳကြုက် လ္ပာ်ဍုၚ်ကြုက် တွဵုရးယူနာန်တံ ပရေၚ်ကူသာန်သွံရာန် ဗၟာကဵုကြုက်ဒှ်ကၠုၚ်တုဲမှ တွဵုရးယူနာန်မြဟ်မြဴကၠုၚ်ရ။ ဂကူဝတံဂှ် အခိုက်မၞိဟ်အရိုၚ်ညးတံ စဵုကဵုလၟုဟ် ဟွံကၠေံအိုတ်အာဏီရ။ အခိၚ်ခေတ်အၚ်္ဂလိက်တေံ ၜိုန်ရရပ်စပ်သုၚ်စောဲဒၟံၚ် မသြန်အၚ်္ဂလိက်ကီုလေဝ် ဟွံစိုပ်လဝ် သၟဝ်အုပ်ဓုပ်အၚ်္ဂလိက်ပေၚ်ၚ်ရ။ အခိၚ်ခေတ်ပၞာန်တုဲအာဂှ်လေဝ် ဒှ်ဒေသသ္ၚောဲအိုတ် သၟဝ်အုပ်ဓုပ်အလဵုအသဳဗၟာတုဲ ပရေၚ်ဆက်စၠောံဂှ်လေဝ်ဝါတ် ပရေၚ်ဖောအ်ဗြဳပညာ ပရေၚ်ဖောအ်ဗြဳထတ်ယုက်ဂှ်လေဝ် အလဵုအသဳက္ဍဟွံစိုပ်ရ၊ နကဵုရုပ်ဝတ္ထုဂှ် မုလေဝ်ပရေၚ်ဖောအ်ဗြဳတဴတက်ဟၟဲရ။ စဵုကဵု (၂၀) ဗွဝ်ကၠံသ္ကုတ်လက္ကရဴဏံ ပရေၚ်ရှေ်သှေ်ကလော်ဗယိ ပူဇဴယတ်တံ နွံကၠုၚ်မံၚ်တုဲ ပ္ဍဲဂကောံမွဲကဵုမွဲလေဝ် သ္ပမာန် ပါ်အဆံၚ်ဍိက် အဆံၚ်တၠရ၊ သအာၚ်နူဂှ် ပ္ဍဲဂကောံမွဲကဵုမွဲ ဂစိုတ်ညးသ္ကံရ၊ ဇွမၞိဟ်တံဂှ် ပူဇဴယတ် ပ္ဍဲသ္ၚိဗယိကွာန်လေဝ် နွံကၠုၚ်ရ။
အကာဲအရာ တိဍာ်ပထဝဳကဵု ပရေၚ်ပြံၚ်လှာဲပၞာန်
ဗော်ကောန်မျူနေတ်ဍုၚ်ဗၟာဂှ် သ္ပေကၠံဌာနဇၞော် ပါန်သာန်တုဲ အလုံဒေသဝမွဲ နကဵုပရေၚ်ပၞာန် ညံၚ်သ္ဂောံအုပ်ဓလီုမာန် ပွမကၠောန်သ္ပဏာဂှ် ဒှ်အရာသွက်ယေန်သၞာၚ် အခိုက်ကၞာဂကူဝတံ ဂွံပြံၚ်လှာဲအာ ဒှ်အထံက်အရီုမွဲသာ်ကီုရ၊ ညံၚ်ရဴသာ်ဂှ်ကီု ဟိုတ်နူကဵုဂကူကြုက်ဗုတံ ၜက်ၜေတ်လုပ်ကၠုၚ်တုဲ ကြုက်ဗုကူမေန်တာန်၊ ကြုက်ဍာဲကောန်မျူနေတ် ကေုာံ ညးမဒုၚ်ထံက်ပၚ်အမေရိကာန် အလဵုအသဳချာန်ကေယှိတ်တံ ဖန်ဗဒှ်ကၠုၚ်လဝ် နဒဒှ်ဗလးပေါဲပၞာန်ဒေသဝဂှ်လေဝ် ဒှ်အာအကာဲအရာ သွက်ဂကူဝတံ ပရေၚ်ပြံၚ်လှာဲဇၞော်ဇၞော်မွဲရ၊ ကြုက်ဗုကူမေန်တာန်ဂှ် ပအပ်လွဟ်ကဵု ဂကူဝ ပ္ဍဲဒေသဝ ကြုက်ဒေသဝတံတုဲ ကဵုက္လေၚ်ဗတိုက်ကဵု ကြုက်ကောန်မျူနေတ်ရ၊ ညးမထံက်ပၚ်ဒၟံၚ် ကြုက်ဗု လ္ပာ်လက္ကရဴဂှ် အမေရိကာန်တံရ၊ နကဵုအရီုအဗၚ် ပရေၚ်ပၞာန်အမေရိကာန် ထံက်ပၚ်မံၚ် ကြုက်ဗုကူမေန်တာန်ဂှ် ဒှ်အာအထံက်အပၚ် သွက်ဂကူဝတံ နူဂကူဘဝအရိုၚ် ပြံၚ်လှာဲအာ ဘဝမၞုံကဵု ဂကူယေန်သၞာၚ်မွဲတုဲ နူကဵုဘဝရပ်မံၚ်လွဟ်ဂြိုပ် လွဟ်ကၠောန်ကေတ်နကဵုတဲဂှ် ပြံၚ်လှာဲစိုပ်ကၠုၚ် ဘဝရပ်လွဟ်စက်ဂတာပ်ခေတ်ရ။
ဂကူဝတံဂှ် ဂကူမၞုံကဵုယေန်သၞာၚ်သၠုၚ်ပြဲ ဟွံသေၚ်ရ၊ ၜိုန်ဂှ်လေဝ် ဟိုတ်နူမၞုံကဵုဒၞါဲဝါဲ ဒေသဗၠးၜး တန်တဴဒၟံၚ် အကြာပယျဵုကြုက်ကဵု ၜဳကြုၚ်သၚ်လောန်မွဲလ္ပာ်တုဲ နကဵုအကာဲအရာ ပထဝဳတိဍာ် ဒှ်ဒၞါဲဌာန်ဝေၚ်ပၞာန်ဂှ်ရ ပ္ဍဲဒေသဂကူဝတံ ဖန်ဗဒှ်ကၠုၚ် ကံကုသဵုဇကုဇကုမာန်ကၠုၚ်ခိုဟ်ဟ်ရ။ က္လေၚ်တဝ်စၞေဟ်ကဵု ဗော်ကောန်မျူနေတ် ဍုၚ်ဗၟာတုဲ ပတန်ကၠုၚ် အဝဵုက္ဍိုပ်သ္ကိုပ် ပရေၚ်ပၞာန်ဂကူဝတံ မာန်ကၠုၚ်ဂှ် ဒှ်တၚ်အဓိကဇၞော်မွဲတၚ်ရ၊ ကေတ်အခေါၚ်ခိုဟ် လ္တူတိဍာ်ပထဝဳပၞာန်တုဲ သွက်ဂွံဒက်ပတန် တွဵုရးဍုၚ်ဝဂှ် ဖျေံသ္ဇိုၚ်ရိုဟ်ကၞက် မာန်ကၠုၚ်ရ။ ပရေၚ်ယေန်သၞာၚ် ဂကူကချေၚ် သေံ ပလံၚ် မန် ရခေၚ် ကရေၚ်ဍာဲ ပအိုအ်တံဂှ် ယဝ်ၜတ်ကၞာတ်ကဵု ဂကူဝတံမ္ဂး ယေန်သၞာၚ်ဝတံ သဝ်ဒၟံၚ်နူဂကူတံဂှ် တၞဟ်ခြာဒၟံၚ် ညံၚ်ရဴဍာ်ကဵုကၠေၚ်ရ၊ ပ္ဍဲကဵုဂကူဂမၠိုၚ်တံဂှ် ဂကူဝကဵု ဂကူရခေၚ်တံရ သွပ်လ္ပအ်ညးတံ သွက်သ္ဂောံဓမံက်ရုပ်ရဴကြပ်ညိ ဟီုစဂွံဂှ်ရ ပ္ဍဲဒၞါဲဏံ သွပ်လ္ပအ်ဝကဵု ရခေၚ် ဗီုလဵုတၞဟ်ခြာဂှ် မိက်ဂွံချူဓမံက်ပါ်ပါဲကဵုရောၚ်။
(တၚ်သမ္တီ – လၟေၚ်ဂတတေံ ဆက်ပတိုန်ထ္ၜးအာပၠန်ရောၚ်။)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.