Categories
ပရိုၚ် သၟာန်သွဟ်

စပ်ကဵုအ္စာလိက်တၟအ် နာဲဗယှေန် မၞုံစိုတ်ဆန္ဒ ပရေၚ်သိုၚ်ပ္တန်နန်ဂှ်တုဲ နူဌာန်ပရိုၚ်မန် သၟာန်လဝ်ဂှ် ပ္တိုန်ထ္ၜးဏာရ။

သၟာန် ။ ။ ကိစ္စသိုၚ်နန်ဏံဟီုဂှ် နကဵုစိုတ်ဆန္ဒအ္စာ သာ်လဵုနွံဂှ်လေဝ် လဴစကဵုညိ?
သွဟ် ။ ။ နွံပၟိက် သိုၚ်နန်ဟီုဂှ်တှေ် ဟိုတ်နူဨကရာဇ်မန်ပိုဲ ဟွံမွဲတုဲ ကောန်မန်ပိုဲ ယဝ်ရ ညာတ်ဒးနန်မ္ဂး စိုတ်ဓါတ်ဆာန်ဂကူနွံကီု၊ စရာဲကီု၊ ဇြဟတ်ကီု မုက်မတ်ဟွံဒးဍောတ်စကွေံ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ အဲအာဆဵုကဵု ထပိုဲဍောတ်တုဲ ဟီုဂးလဝ်ဂှ် ကျာ်ဇၞော်ရ ဒှ်မၞိဟ်ဇြဟတ်နွံ၊ အခိၚ်လၟုဟ်ဏံ သွက်ဂွံသိုၚ်နန်ဟီုဂှ် လိက်တၟံလေဝ် ပြာကတ်ဒၟံၚ်၊ ယၟုနန်လေဝ် ပြာကတ်ဒၟံၚ်၊ ဟိုတ်နူဍိုက်ပေၚ်ကၠုၚ်ဗီုဏံဂှ်ရ ပိုဲတံ မိက်ဂွံဓမံက်ရုပ်ရဴ သိုၚ်နန်ရ။ လိက်တၟံပြာကတ်ဂှ်ရ ဟီုမာန်၊ လိက်တၟံဟွံမွဲတှေ် သိုၚ်နန်ဟီုဂှ် မုအဓိပ္ပဲါဟွံမွဲပုဟ်။ ပ္ဍဲဗၟာတံ လိက်မန် (ရေႊနန်းကျော့ရှၚ်) ‘ဝ’ နွံမံၚ်၊ ညးလေဝ်ပ္တန်လဝ်နန်ကီု (ရေႊနန်းကျော့ရှၚ်) သက္ကရာဇ် (၇၀၀) ပြၚ်ၚ်နွံမံၚ်။ လိက်ညးဂှ် ဒဵုကဵုလၟုဟ် ပ္ဍဲကဵုဗၟာလေဝ် ပြာကတ်ဟွံဂွံ၊ ဗ္တောန်လေဝ်ဟွံဂွံ၊ ယၟုနန်လေဝ် ဟီုဟွံမာန်ပုဟ်၊ ပရောနန်ညးသိုၚ်လဝ်ဂှ် လိက်လီုမံၚ်၊ ဟိုတ်နူလိက်လီုမံၚ်တုဲ ပရောနန်ညး ညးမွဲမှ ပ္ဍဲကဵုလိက်ပတ် ဟီုအရေဝ် ဟွံဂွံပုဟ်၊ လိက်ဂကူပိုဲတံဂှ် ဟိုတ်နူပြာကတ်မံၚ်၊ လိက်ညး ဒိုဟ်ဗၟံက်၊ ပလိုတ်၊ ဒၞာဲလဵုဒှ်ဒှ် သီုဖအိုတ် ဍိုက်ပေၚ်မံၚ်၊ နန်ညး ဒယိုၚ်နွံမူစိ၊ ဗီုလဵု ယၟုတအ်စဂှ် တုဲတှေ် ဇိုၚ်သ္ကဲ၊ ဇိုၚ်ဒေါဝ်၊ မွဲအခိၚ်တေံ ဇိုၚ်ဒေါဝ်ဏံဂှ် ဒဵုဏောၚ်၊ လၟုဟ်ပိုဲတံဟီုဂှ် ဇိုၚ်ဒေါဝ်ဂှ် ဒဵုဟွံသေၚ်ပုဟ်၊ ဒဵုဟီုတှေ် ပ္ဍဲနန်ဏံ ဝေါဟာဒဵု လုပ်ကၠုၚ်မ္ဂး ပိုဲတံ ဟွံတီ တမ်ကၞောတ်ပုဟ်၊ လၟုဟ် ကၠးအာဂှ် ဒဵုဟွံသေၚ်ပုဟ်၊ ယၟုနန်ဏောၚ် ဟီုကဵုကျာ်ဇၞော်ရ။ မိက်ဂွံသိုၚ်နန်ဟီုဂှ် ကိစ္စဒၞာဲတံဂှ် ဗီုလဵုဖန်လဝ်ကီုရော၊ ပိုဲဍိက်ဟီုဂှ် (၂) ဧက ဟွံသေၚ်တှေ် (၃) ဧက ၜိုတ်ဂှ်ဂွံတှေ် နန်ပိုဲဍိက်တံ ကၠောန်ဗဒှ်မာန်၊ အိုတ်လေဝ်ဟွံဒးအိုတ်စကွေံပုဟ်၊ ပြာသာဒ်မှ နွံ (၅/၆) မရ။ ပြာသာဒ်တံဂှ် ဒယိုၚ်ကဵု စဵုဒၞာ ကဵုကၟဳ ၜိုတ်ဂှ်ရနွံ၊ ကယျိုၚ်အပ္ဍဲဂှ် ဇကုမိက်ဂွံစုတ်တှေ်စုတ် ညးဂှ် ဟွံစၞောန်ထ္ၜးလဝ်ပုဟ်၊ ပြာသာဒ် သိၚ်္ဃသိမ် ပြာသာဒ် ၊ ဗၟာတံဟီုလဝ်ဂှ်တှေ် (ရာတရပုလ္လၚ်း) ပၞၚ်မွဲရ ပိုဲဍိက်တံ ဒးပတ်ရုပ်ရဴ ဒးကၠောန်ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်၊ ပဲါနူဂှ် စဵုဒၞာကဵု ပါၚ်တြၚ်တံဂှ် ဟွံအိုတ်စကွေံပုဟ်ကျာ်၊ စပ်ကဵုသိုၚ်နန်ဏံဂှ် ပ္ဍဲညးလေဝ်သိုၚ်ဂွံ၊ ဒၞာဲတၞဟ်ဟ်တံလေဝ် သိုၚ်ဂွံ၊ ပၟိက်ဒၞာဲဇကုကဵုဇကု၊ ဂကောံဇကုကဵုဇကု၊ ပ္တန်နန်တံဂှ် မွဲဒၞာဲဓဝ်ဟွံသေၚ်ပုဟ်၊ လၟုဟ် ပြာကတ်မံၚ် ပ္ဍဲကဵုဇို်ၚ်ဒဵု ကအ်ဂေါန် (ထီုကအ်ဂေါန်) အေဇှ်လေဝ် ဂၞကျာ်(မုတ္တမ) ဏံ ညးဒှ်ဂၞကျာ် ပ္ဍဲဍုၚ် (ဒုၚ်ဝေါအ်) ဇိုၚ်ကအ်ဂေါန် မိက်ဂွံပြာကတ်မံၚ်၊ မွဲလ္ပာ်ဂှ် ဒုၚ်လဝ်ၜဳ အဓိပ္ပဲါနွံမံၚ်ဗီုဂှ်၊ တၟံနန် ဒၞာဲနန်မံၚ် ဒးသိုၚ်ဟွံသေၚ်၊ ပိုဲဍိက်တံ ဂွံဒၞာဲဒးရး သိုၚ်တှေ် မန်ပိုဲတံ လုပ်တိတ် စိုတ်ဓါတ် ဟွံသဝ်နူညးတၞဟ် မုက်မတ်ဟွံဒးဍောတ် မိက်ဂွံစၟတ်လဝ်ဗီုဂှ်၊ အေဂှ်ရ ပိုဲမန်တံ (၃) ကွာန်မွဲနန်၊ ဖအိုတ်မှ နန်နွံမံၚ် (၉)၊ မုက်နွံမံၚ် (၁၁)၊ နန်ဂှ် ပြာသာဒ်ပါ၊ မုက်ဂှ် ပြာသာဒ်ဟွံပါ၊ ဒယိုၚ်တှေ်တုဲ ဍောတ်ဇၞော်တံလေဝ်ဂွံ၊ ဒးလေဝ်ဟွံဒးစဵု ဇှ်တုဲ ကၟဳရ။ ခေတ်လၟုဟ် ပြာသာဒ်လ္တူဍေံဂှ် အာကဵု မူ စဝ်တုဲတှေ် တိုန်ကၟဳတေံ ခိုဟ်လေဝ်ခိုဟ်၊ ဒုၚ်လေဝ်ဒုၚ်၊ ဆဂး ပိုဲဍိက်တံ ရံၚ်ကဵုကာလဒေသဟီုဂှ် ခိုဟ်နူကဵုဆု၊ ခိုၚ်ကၠိုက်နူဆု၊ ယဝ်ရ ဆုတှေ် တဴမာန်မံၚ်၊ ပိုဲဍိက်တံ ပလီုပလာ်လေဝ်လောဲ၊ ပိုဲဍိက်တံ ကၠောန်ဏောၚ်ဟီုတှေ် ခေတ်လၟုဟ် ကၠောန်ကဵုတိဗဳလာတ်တုဲ သိုၚ်တှေ်ဂပ်ဝ်၊ ပိုဲဍိက်ကေၚ်မိၚ်မံၚ် ဍုၚ်ဂျပါန် ဍေံတံလေဝ်ဗီုဂှ်ကီုရ၊ ဂကူဍေံတံ ဟိုတ်နူနန်ဨကရာဇ် မွဲဒၞာဲကဵုမွဲဒၞာဲ၊ ဍေံတံလေဝ် ဨကရာဇ်ဍေံ နွံတၟာဂလိုၚ်ကီု၊ ညးတံဒးစိုတ် အရာပ်ညး ညးသိုၚ်၊ ဆဂး ညံၚ်ဂွံတုပ်ဂှ် ဒးပတုပ်ရ။ ဆပိုဲဍိက်တံ လိက်ဂှ် ပြာကတ်မံၚ်၊ လိက်ကဵု တၠုၚ်လအာတုပ်တှေ် သက်သဳတုပ်ဂၠိုၚ်၊ သိုၚ်တုဲ ဍေံတံပ္တိုန်အာတ်အခေါၚ် (ကမ္ဘာ့အမေႊနှစ်) နန်ပ္ဍဲဍုၚ်ဂျပါန်၊ ဍေံသိုၚ်လဝ် ဆုဟွံသေၚ်ပုဟ်၊ သိုၚ်လဝ်ကဵုတိဗဳလာတ်ရ။ အေဂှ်တှေ် ဍေံတံဆက်မၚ်မွဲအာ ညံၚ်ဟွံဂွံလီုလာ်ဂှ် ဒဵုကဵုလၟုဟ်ဏံ နွံရ။ လၟုဟ် ပ္ဍဲဍုၚ်ပိုဲ နန်ဟွံသေၚ်ပုဟ် ဂအာၚ်တိခဲါလဝ်ကၟာၚ်ဍိုတ်စဂှ် အေဇှ်လေဝ် ယဝ်ရ ချိုတ်ပၠိုတ်တှေ် ညးတံ ကၠုၚ်မၚ်မွဲကဵုမံၚ် ဍေံနွံမံၚ် ပ္ဍဲကဵုဍုၚ် ပြန် အာဲကၟာဲပျူ ညးတံဟီုဟဂှ်တုဲတှေ် နကဵုသၟိၚ်တံ ညးတံအာတ်တုဲ ဍေံကၠုၚ်ရံၚ် အေဇှ်ဂှ် လိက်လေဝ်ဟွံပြာကတ်ပုဟ်၊ ဆဂး ဂအုံဍိုတ်တံဂှ် တၟံတံဂှ် ကၟိုၚ်ဗၠာ်မံၚ်တံဂှ် သက်သဳၜိုတ်ဂှ်ရနွံ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ပိုဲဍိက်တံ လိက်ပြာကတ်မံၚ်၊ နူလက်ထက်အေၚ်္ဂလိက်တံရ၊ ညးတံရ စကၠာဲ စဗှ်ကဵုမံၚ် ပ္ဍဲတက္ကသဵုတံ ဒုၚ်မံၚ်တဲဖအိုတ်ရ ကိစ္စလိက်ဏံဂှ်၊ နကဵုမန် ကလေၚ်လ္ၚတ်တုဲတှေ် လိက်ဏံ ကၠိုဟ်ဂၠိုၚ်တိုန်၊ ရုပ်ရဴနွံပ္ဍဲလိက် ၜိုန်ရနန်ကၠေံအာကီုလေဝ် လိက်ဂှ် ဓမံက်တိုန်မံၚ်၊ ပၞာန်ဗွဲမဂၠိုၚ်တံ ဗီုလဵုမံၚ် ညးချူလဝ်ပ္ဍဲလိက်တၟံဂှ် နန်တံဏံ ကၠေံအာမာန်ရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ညးပတန်လဝ် ပ္ဍဲလိက်တၟံဏံနွံတုဲ ဟွံကၠေံ၊ ပိုဲလၟုဟ် ဂတာပ်မံၚ်ဏီ စိုတ်ဓါတ်နွံဏောၚ်ဟီုတှေ် နန်ဏံ ဗဒှ်ကဵုထေက်ဏောၚ် အဲလဝ်စိုတ်ဗီုဏံလေဝ်။
သၟာန် ။ ။ ဂွံသိုၚ်နန်ဏံမာန်ဂှ် ဗီုလဵုဂွံကေတ် နဲကဲကွတ်ပညာသိုၚ် အာတ်ရီုဗၚ်နူညးဂှ်ရောဂှ် အ္စာလဴစကဵုညိ?
သွဟ် ။ ။ ကပေါတ်ဂွံသိုၚ်နန် ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဏံဂှ် ပ္ဍဲကဵုဗကာံတေံ နွံမံၚ်တၟာဂလိုၚ်ဏီ၊ ဟွံလီုလာ်ဏီပုဟ်၊ ဥပမာ ပ္ဍဲကဵုပြာသာဒ် သ္ၚိစၠတ် နွံမံၚ် (၂၈)၊ သ္ၚိ ပိုဲတော်ဂှ် ပြာသာဒ်မွဲမွဲထပ်တှေ် ပန် ပန် နွံမံၚ်။ (၂၈) ထပှ်ထပ် ပြာသာဒ်နွံမံၚ် ဣဂှ်လေဝ် ပြာကတ်မံၚ်။
ညးသိုၚ်လဝ်ထပှ်ထပ် ညးချူလဝ် ပ္ဍဲလိက်ညးနွံရ။ ဒၞာဲညး ဖန်ဖက် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ပၠန်လေဝ် သ္ကဲၜါလ္ပာ်ဂှ် နန်နွံမံၚ်၊ နန်မၞိဟ်တြုံမွဲက္ဍိုပ်၊ နန်မၞိဟ်ဗြဴမွဲက္ဍိုပ် ဒးစွံလဝ် သၞောတ်ညး အေဇှ်လေဝ် ပြာကတ်မံၚ်ရ။ ဂၠံၚ်လ္ပာ်ကၟဳတံဂှ်လေဝ် ဗၟာတံကော် (ဒုရၚ်) မန်ကော် (ဒညၚ်) အာရံၚ်ပ္ဍဲဗကာံတှေ် ပြာကတ်မံၚ်၊ အေဇှ်ဂှ် ကျာ်ဨကရာဇ်ပ္တန်လဝ်ရ။ လၟုဟ်ဂှ် နွံမံၚ်ဖိုဟ် ဆဂး ဟွံပြာကတ်ရ။ ဒယိုၚ်ပၠန်လေဝ် မူစိတၞုၚ်ရောဟီုပၠန်လေဝ် ညးစၞောန်ထ္ၜးလဝ်နွံမံၚ်၊ သၟိၚ်မန်ကော် ပုဝရဓမ္မရာဇာ ဗၟာကော် (အလောၚ်းစည်းသူ) ကျာ်ညးပ္တန်လဝ် ပြာကတ်မံၚ်၊ ဗၟာကော် (ဒုရၚ်ပုထိုး) မန်ကော် ကျာ်ဒညၚ် အေဇှ်လေဝ် ပြာကတ်မံၚ်ကီုရ။
ဒယိုၚ်ပၠန်လေဝ် နွံမံၚ် ဒယိုၚ်တၟေၚ်ဂှ် နွံ (၁၂)၊ ဒယိုၚ်သတိက်ဂှ် နွံ (၈)၊ ပ္ဍဲ (၈) ဂှ် ဒကဴ (၄) တြၚ်ဂှ် (၄) ဒှ် (၈) ဣဂှ်လေဝ် ပြာကတ်မံၚ်။ ဒက်ပ္တန်ဒယိုၚ် ပြာသာဒ် အေဇှ်လေဝ် ချိုတ်ပၠိုတ်မံၚ်၊ လၟုဟ် ဟိုတ်နူကဵုဟွံကၠိုဟ်လိက်ဏံ ဗၟာတံ ဍေံတံသိုၚ်ကီု စပ်ကဵုသိုၚ်နန်ဂှ် ဗီုလဵုလေဝ် ဟွံစှေ်သၞောတ်ပုဟ်၊ ညးမွဲမှလေဝ် လဴစဟွံမာန်တုဲ ဟွံပြာကတ်ကၠုၚ်ပုဟ်၊ မန်ဇကုဂှ် လိက်ပြာကတ်မံၚ် နန်ဟွံမွဲကီုလေဝ် လိက်နွံမံၚ်၊ မိက်ဂွံပ္တန်တှေ် နူလိက်ဂှ် ကလေၚ်ဗဒှ်နန်ဂွံမံၚ် ကိစ္စဣညအ် ခိုၚ်ကၠိုက်မံၚ်ရ။ လိက်ဏံ ပိုဲဟီုစ ဒှ်ကၠုၚ်ပၞာန်တှေ် လိက်တံဏံ ဒးပလီုဏောၚ်ဟီုတှေ် ပိုဲဂိရ။ ညံၚ်ဟွံဂွံလီုဂှ် လိက်ဏံ အခိၚ်လၟုဟ် ပြာကတ်မံၚ်ရ။ ပိုဲသိုၚ်နန်ကၠာလေဝ် ယဝ်ဒှ်ပၞာန် ဍေံကၠုၚ်ပလီုမာန်ဏောၚ်၊ သိုၚ်လဝ်ကဵု တိုက်တှေ် ဍေံပလီုဟွံလောဲ၊ ဍေံစံၚ်ဟွံလောဲ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ စၞးဆုဂှ် အန္တရာဲလေဝ် ခိုၚ်ကၠိုက်၊ ခေတ်လၟုဟ်ဏံ တိဗဳလာတ်လေဝ် ခိုဟ်မံၚ်၊ ပြာသာဒ်လေဝ် ဗြဲဟွံဒးဂွိၚ်၊ ခေတ်လၟုဟ်ဏံဂှ် ဍာ်ဂဥုဲလေဝ် ခိုဟ်မံၚ်ရ။ ယဝ်ရ သိုၚ်မာန်တှေ် ဗလးကဵုမၞိဟ်ကျောဝ်ဏောၚ်၊ ပိုဲမွဲဓဝ် ကျောဝ်ဟွံသေၚ်ပုဟ်၊ ညးတၞဟ်လေဝ် ကၠုၚ်ကျောဝ် ဂွံမံၚ်ဏောၚ်၊ သီုဂွံခရိတ်ဏီ၊ ပိုဲဘိုၚ်ကဵု ညံၚ်ဂွံကျေဝ်ရ။ တုဲပၠန် ပ္ဍဲကဵုပွဳပွူဂှ် မုကၠောန်န်၊ ကၟာဍာ် ဒးကၠောန်မွဲတွဵုဏောၚ်၊ ပ္ဍဲကဵုလိက်ဗုဒ္ဓဝၚ်တေံပါမံၚ်ရ။ နူလက်ထက်ဗောဓိသတ်တံ အခိုက်ညးတံ ကၟာဟုမ်ဍာ်နွံမံၚ်၊ လၟုဟ်လေဝ် ပ္ဍဲဍုၚ် ‘ဝ’ ဂှ် ဨကရာဇ် (မၚ်းတုံး) တံ (သီပေါ) တံ၊ ပ္ဍဲနန်ညးတံ ကၟာဟုမ်ဍာ်နွံမံၚ်၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ပိုဲသိုၚ်နန်တှေ် အေပ္ဍဲဂှ် ပိုဲဒးစုတ်ကၟာဟုမ်ဍာ် ၜိုတ်ထေက်ကြိုက် ဒးနွံဏောၚ်။ ပိုဲမန်တံ အဃောဗ္တောန်မံၚ်လိက် ကဵုကၠုၚ်ကသပ် (၃) ကွာန် (၁) နန်၊ (၅) ကွာန် (၁) နန်လေဝ်ဂွံ၊ နဲညးကဵုညး မၚ်မွဲညးသ္ကံလေဝ် ဂွံမံၚ်ရ။ စိုတ်ဓါတ်ဂကူပိုဲရ ပိုဲဒးကေတ်ဇြဟတ်၊ စပ်ကဵုလိက်ပၠန်လေဝ် ပိုဲတံ ကၠိုဟ်ကၠုၚ်ရ။ ကၠိုဟ်ကၠုၚ်တုဲ ညးတံလေဝ်လ္ၚတ်ဂွံ လိက်ကဵု နန်ဏံ ဍာံ၊ ဟွံဍာံ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ နွံပၟိက် အခိၚ်ဇြဟတ်နွံ၊ ကပေါတ်ဂှ်လေဝ် ခိုဟ်မံၚ်ဏီတုဲ သိုၚ်နန်ဟွံဝါတ်ကွေံရ။ ကပေါတ်တံဂှ် ပ္ဍဲဗကာံတေံ နွံမံၚ်ဖအိုတ်ရ။ ဂအၚ်လဒဵု မန်တံကၠောန်လဝ်နူကၠာတေံ အခိုက်ဗီုတြေံတြေံဂှ် ဟွံကၠေံဏီပုဟ်၊ သှေ်မံၚ်ဏီ၊ အခိၚ်ဏံ ပိုဲတံကၠောန်လဝ်ကဵုတှေ် မန်လက္ကရဴမ္ဂး မုက်မတ်ဟွံဒးဍောတ်ကွေံရ။
သၟာန် ။ ။ အလန်လက္ကရဴအိုတ်ဏံ စပ်ကဵုပရေၚ်မၚ်မွဲဝၚ်ကီု၊ အာဲကၟာဲမန်ကီု၊ လိက်ပတ်မန်ကီု မုအ္စာမိက်ဂွံဟီုဗကန်ကဵု ဂကူမန်တံ နွံကီုရော?
သွဟ် ။ ။ ဂကူပိုဲ မှာစမွဲဝါရ။ ပ္တန်ကၠုၚ်ဨကရာဇ် ဗညာဒလတုဲတှေ် ကသပ်ဂၞန် စိုတ်ဓါတ်ညးဂှ် ဗၠေတ်အာ၊ မုဗၠေတ်အာရောဟီုတှေ် နွံဒၟံၚ်ကဵုဂွန်ဇကု ဇကုပလေဝ်ပလေတ်ဒၟံၚ်လၟိုန်တုဲ စိုပ်လက်ထက်ညးဂှ် စပ်ကဵုဂွန်တှေ် ဗၠေတ်မှာယောၚ်ယာအာ တၟာဂလိုၚ်ရ။ လက်ထက်ဨကရာဇ် ရာဇာဓိရာဇ်တေံဂှ် ပလေဝ်ပလေတ်ဂွန်ဇကု ညံၚ်ဂွံဗိုန်ဗတ်တုဲ၊ နူအဆက်ဂှ်ရ ညးပလေဝ်ကၠုၚ် ပလေဝ်ကၠုၚ်တုဲ ပိုဲမန်တံ နွံကဵုဨကရာဇ်၊ နွံကဵုက္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ခိုဟ် တုဲ မံၚ်လေပ်ကၠုၚ်ရ။ ဆဂး လက္ကရဴဏံ စိုပ်ကၠုၚ်လက်ထက် ဨကရာဇ်ဗညာဒလဂှ်တှေ် ဇြဟတ်ပၞာန်မန်ပိုဲတံ ဍိုန်လျကၠုၚ်တုဲ ဇြဟတ်ပၞာန်ဗၟာတံ ဇၞော်ကၠုၚ်ရ။ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ဍေံတံ ကၠုၚ်ဗတိုက်ဍုၚ်မန်ပိုဲတုဲ မန်ပိုဲတံ ဒးဂြိံပ်ဒဴအာ၊ ပြးဇးအာ ဗွဲမဂၠိုၚ်ရ။ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ဂတဏံ ညးအာက္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗွဲမဂၠိုၚ်တံ စွံသတိတုဲ အာတှေ် ခိုဟ်ဂၠိုၚ်ရ။ ပိုဲတံဒးရံၚ်သ္ၚောဲသ္ၚောဲညိ၊ ရံၚ်ကြပ်ပ်တှေ် ဗီုဗညာဒလ မွဲအခိၚ်တေံ ရံၚ်ကဵုဝၚ်တှေ် ပိုဲဂိအာဒၞာဲဂှ်ရ။ ဟဂှ်ဟွံသေၚ်တှေ် ဍုၚ်မန်ပိုဲ ပိုဲဟွံဒးအာတ်ပုဟ်၊ နွံမံၚ်ပကတိရ။ ညးမွဲမှ တဝ်စၞေဟ်ကဵုဂွန်ဇကု ဟွံမာန်ရ။ ပိုဲမၞိဟ်တံဏံဟီုဂှ် ဥပမာ အန္တရာဲနွံဂှ် ဇကုတီ၊ ဇကုတီတှေ် ဒးထ္ၜးမိတ်၊ ၜိုန်ရဒှ်သၞဇကုကီုလေဝ် ညံၚ်ရဴကဵုမိဿဟာဲ ဒးစွံစိုတ်လေပ်တုဲ သၞဂှ် ဍေံလေၚ်အာ၊ ဍေံလေၚ်လေဝ် ဂွန်ဇကုဇကု ဗဗိုန်လဝ်တှေ် ပိုဲမန် ကလေၚ်ဇၞော်မောဝ်တိုန်ဏောၚ် လဝ်စိုတ်ဗီုဂှ်ကီုရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.