Categories
ပရိုၚ် လိက်ပရေၚ်

ကွာ်ပြဟ်တှေ်ခ္ဍိၚ် မိၚ်ပြဟ်တှေ်ဟွံဍာံ

စေတနာ လှာၜိုပ် (၂၅/၈/၂၀၂၂)

ပ္ဍဲခေတ်ကာလတ္ၚဲဏံ ပၞာန်သီအဝဵု ထိၚ်ဒဝ်ကၟိန်ဍုၚ်ပိုဲ ဗြုတမ္ညဝ်အာ အလုံဂၠးကဝ် မွဲဝါပၠန်ရ။ သ္ပဟိုတ်ကဵု ပၞာန်သီအဝဵုဏံ က္လေၚ်ကျောဝ်ရံၚ် ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်ညိပၠန်မ္ဂး ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဇၞးလဝ်မာဲတုဲ ထိၚ်ဒဝ်လဝ်ဍုၚ်ဟွံသေၚ်ရ၊ ဗော်အေန်အေဝ်ဒဳ ဂကူဗၟာတံ ဇၞးလဝ်မာဲတုဲ ဂွံထိၚ်ဒဝ်လဝ်ဍုၚ်ဂှ် ညးဂွံလဝ်အဝဵု လ္ပာ်ဒပ်ပၞာန်တံ ဒုၚ်တဲဟွံမာန် ထ္ၜးဟိုတ်နာနာတုဲ ဟိုတ်နူက္လေၚ်ထိၚ်သီကေတ် အဝဵုပၠန်ဂှ်ရ ဍုၚ်ပိုဲဏံ အယုက်သၟိၚ်ဟွံတန်ကြန် အယုက်ဍိက်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ဂၠိၚ်သ္ၚောဲ၊ ရံၚ်မွဲလ္ပာ်မ္ဂး အလဵုအသဳပၞာန်တံ ဂွိၚ်ကဵုကောန်ဍုၚ်အရၚ်၊ ဂွိၚ်ကဵုဂကောံဗော်အေန်အေဝ်ဒဳတံ ဂွံအခေါၚ်အရာ ဂကောံညး ဂကူညးကဵုညး ဂၠိုၚ်လောန်အာဂးတုဲ ပၞော်ဂၠံၚ်တရဴ ညးဂွံလဝ်အဝဵုတ္ၚဲဏံ အောန်ကၠုၚ် သွက်အခေါၚ်အရာ ဒပ်ပၞာန်ဂကူညးရ။
လၟုဟ်ပၠန်လေဝ် ဗော်အေန်အေဝ်ဒဳ ၜိုန်ဒးဒုၚ်သီအဝဵုကီုလေဝ် သိက္ခာညးထိၚ်ကၠုၚ်ဍုၚ်ကီု၊ သိက္ခာ ဂကောံဗော်အေန်အေဝ်ဒဳကီု ဒးဒုၚ်တၞီဗၠိုက်အာ ပ္ဍဲပၠန်ဂတးရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံသၟးဟွံက ပ္ဍဲဂကောံဂၠးကဝ်လေဝ် သိက္ခာသဝ်ပၠိုတ် ဒှ်ကၠုၚ်ရ၊ ၜိုန်ဂှ်လေဝ် ယၟုဗော်အေန်အေဝ်ဒဳ ဒးဒုၚ်လီုသရိုဟ်စှေ်အာဂှ် က္လေၚ်ထ္ၜုတ်ပ္တိုန် ယၟုဗော်တၟိ ဂကူဗၟာ ဗော်အေန်ယူဂျဳ က္လေၚ်ပၠန်ဂတးကဵု ဒပ်ပၞာန်မသီအဝဵုဂှ်တုဲ ဒဵုတ္ၚဲဏံ ပရေၚ်ပၞာန်ညးၜါ ကြံၚ်မ္ၚိုဟ်မံၚ်ရ။
တၚ်စၟဳ ကောန်ဂကူဗၟာ မပါ်တိတ် ကော်ဗော်အေန်ယူဂျဳဂှ် ဟီုကြီုလဝ် ဒစဵုဒစးအာ ပၞာန်သီအဝဵု ပိုတ်တ်သ္ကုတ်တ်ရောၚ် လလောၚ်တြးလဝ် လ္တူကျာ၊ အတိုၚ်ပၟိက်ပၠန်ဂတးရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ စၟဳလဝ်ဂှ် နကဵုဗော်အေန်ယူဂျဳ ဟွံဒုၚ်သ္ပဍိက်ဒပ်ပၞာန်ဗၟာ ဆက်လုပ်အာပေါဲဗ္တိုက်ဏောၚ်။
ပြဟ်ဟ်ဏံ လဂါံဇိုၚ် ဗော်ပါ်တိတ်ဂကူဗၟာအေန်ယူဂျဳဂှ် ညးတံ ကွာ်ထ္ၜးလဝ်သက်သဳ သွက်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ မၠာ်သ္ၚဳရံၚ်မ္ဂး တီအာရှ်သာ ဍာတ်ကြောံ လ္တူဏံရ။ ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဂှ် ညးတံဂွဳစိုက်ဏာ ပ္ဍဲကၠေၚ်က္ဍဟ်ညးတံတုဲ ရမျှာၚ်ဂကူဗၟာ မပါ်တိတ်တံဟွံအိုတ် ပၟဝ်ဒၟံၚ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ နကဵုပါၚ် ဆာန်ဒၟံၚ်သီုစိုတ် သီုစရိုတ်တုဲ လွဳလဝ်ကဵု စိတ္တညာဏ် ပကောံဇြဟတ် ရဲဒုၚ်တဲပၞာန်သီအဝဵု ရဲဟွံစှေ်စိုတ်တံဂှ် ဂစာန်ရပ်လွဟ်ပၠန်ဂတး တဝ်စၞေဟ်ကဵု ပၞာန်သီအဝဵုသၟးဟွံက မတ်ညးတံ က္ဍညာတ်အာ လ္တူပၠန်ဂတးရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံတုဲ နကဵုသၟန်ပါၚ်ရ ဟီုပယျေဝ်မံၚ်၊ ရံၚ်ကဵုစေတနာညးမ္ဂး သၠဲဗွိုၚ်တိဍာ် ဂကူညးတံတုဲ က္လေၚ်ကေမ်ဇျှာပ် အဝဵုပၠန်ဂတး ညံၚ်ဟွံဂွံ ဗၠးတိတ်အာ နူသ္ကေံတဲညးတံတုဲ က္လေၚ်ၚိတ်ကောန်ဂကူတံဂျိုၚ်ၚ် အတိုၚ်ပၟိက်ညးတံ နူတမ်မူလ ပကတိရုပ် ဝါဒမဟာဂကူ ညးတံပၠန်ရ။
ဂၠံၚ်တရဴပတောံ ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ညးတံလးလဝ်ဂှ် မွဲအခိၚ်တေံ မောဝ်ပ္ဍးအာ အလုံဂၠးကဝ်မွဲတုဲ ညးထံက်ဂလာန် အဲထံက်ဂလာန်အိုတ်ရ။ စိုပ်ကၠုၚ်ရာသဳဏံ မတ်ဆုမတ်ဒုန် ကၠုတ်တိုန်ဟွံမွဲကဵုအခိၚ်၊ ညးလွိၚ်ဏာတဲဂှ် ဒှ်ဇြဟတ်ကဵုကၠံ ကြီုတုဲ ကြီုဂှ် ဒၞါဲကၠေံ၊ ဘဝညးတံလၟုဟ် ဒးက္လေၚ်ဗဂေါဝ်မုက်ကဵု ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံပၠန်ရ။
ဖေတ်ဒရာဂှ် ဂကောံပၠန်ဂတးရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ နွံပၟိက်ဂၠိုၚ်ရ။ တၚ်ရန်တၟံ ဖေတ်ဒရာဂှ် ဒက်ပ္တန်အာ ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံဏောၚ်တုဲ ပါ်ပရအ်အာအဝဵု သွက်ဂကူညးကဵုညးဂှ် ပၟိက်ဇၞော်မံၚ်ရောၚ်။
ပြဟ်ဟ်ဏံ သွက်ဂွံသဳကၠဳ ကိစ္စပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ ကေုာံ ဂကောံထ္ပက်လဝ်စၟတ်တဲ NCA (၁၀) ဂှ် ဂကောံအလဵုအသဳပၞာန် ကော်ဘိက်ဏောၚ် ဂးလဝ်ရ။ လ္ပာ် KNU တံ မွဲဂကောံ ကိစ္စတက်ကျာ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဂှ် ကေတ်လဝ်အခိၚ် မွဲလစုတ်ရောၚ်။
ဖေတ်ဒရာဏံ ကွာ်အာဂတမ္ဂး ပ္ဍဲသၞောဝ် (၂၀၀၈) ဒပ်ပၞာန်ဂှ် ဒးဝတ်ဒၟံၚ်ဍာ်ညးသ္ကံ တၟာဂလိုၚ်ဏီ၊ ဒၞါဲတၚ်အဓိက အရာဂကောံပၠန်ဂတး ရပ်လွဟ်တံကေတ်ဂှ် ဒးဆက်ဂစာန်သဳကၠဳပၠန်ရောၚ်။ ပ္ဍဲသၞောဝ် (၂၀၀၈) ဂှ်လေဝ် ထေက်ကဵုဒးပဠေဝ်တုဲ က္လေၚ်ဒက်ပ္တန်အာ သၞောဝ်သ္ဇိုၚ် ကၟိန်ဍုၚ်တၟိ ဂကောံဂမၠိုၚ် စှေ်စိုတ် ဒးဒှ်မွဲရောၚ်။ ပ္ဍဲသၞောဝ်တၟိဏံလေဝ် အာဟွံဂွံပၠန်မ္ဂး ဍုၚ်ပိုဲဏံ ဂွံၜိုဟ်လလံထာဝရဟီုဂှ် ဒှ်ဟွံမာန်ပၠန်ရ။
ဒဒိုက်သၞာညးဍုၚ်ကွာန်တံ ဒးဆဵုအာ ပေါဲပြိုၚ်ဂစိုတ် ဇၞော်ကဵုဇြဟတ်ပၠန်ရ။ ပ္ဍဲဂၠးကဝ်ဏံ ဍုၚ်ဝါတ်ဒိုက်ဇၞော်အိုတ်ဂှ် ကၟိန်ဍုၚ်ပိုဲ ပၠံၚ်ဒၟံၚ်အလာံရ၊ ထေက်ကဵုဒးက္လေၚ်ချပ်ရ။ လၟုဟ် ပၠန်ဂတးရပ်လွဟ် KNU တံ ဂၠာဲပၞော်ဂၠံၚ်ခိုဟ် ဂးတုဲ ကွာ်ဗက်အာ လ္ပာ်ဂကောံဂကူဗၟာ မပါ်တိတ် ကော်ဂး ဒပ်ပၞာန်ရပ်လွဟ် ပဳဒဳအာပ် အတိုၚ်ညးဗှ်လိက်တံ ဂွံဆဵု ဂွံမိၚ်ဂှ်ရ။
ဂကူကရေၚ်တံ ဂစာန်ဗ္တိုက်ကေတ်ဒၟံၚ် အခေါၚ်အရာဂကူ နကဵုလွဟ်အိုတ်ဣရ၊ ကောန်ဂကူဗၟာ မပါ်တိတ်ဂှ်လေဝ် ဗီုပၠန်ဂတးတံ ဂွံစှေ်စိုတ်ကဵု ဗော်ညးတံ ကေုာံ ဒပ်ပၞာန်ညးတံ ပဳဒဳအာပ်ဂှ် လးလဝ် ဂၠံၚ်တရဴ ဒစဵုဒစး ကေတ်အာအခေါၚ်အရာ နကဵုလွဟ်ဂှ် ဒှ်ကမၠောန်ဍာံရောၚ်ဂးတုဲ လုပ်ကၠုၚ်ပေါဲဗ္တိုက် အိုတ်ရ။
က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဂကူကရေၚ် လ္ၚဵုလ္ၚဵုတံ လညာတ်ဏံ ဍာံပြဂးတုဲ ဇကုဇွိတ်မုက် ဒးမုဟ်ဂှ် ဟွံဗ္စာ ပံၚ်စမ်ရံၚ် ဂၠံၚ်လ္ပာ်အေန်ယူဂျဳ မဒစဵုဒစး သၞောတ်ပၞာန်သီအဝဵုလေဝ်နွံ၊ လုပ်အာဂၠံၚ်ဒက်ပ္တန် ကၟိန်ဍုၚ်ဖေတ်ဒရာ လ္ပာ်ပၞာန်သီအဝဵုလေဝ်နွံ၊ ဂၠံၚ်လဵုဟွံကွာ် ပတှေ်ကေတ် ကံကုသဵုဇကုကဵု ကောန်ဂကူဇကု စိုတ်ဓါတ် ကေတ်အခေါၚ်အရာ ကေတ်ဗၠးၜးဂကူ နွံကၠုၚ်ရ။
လ္တူလညာတ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဂကူကရေၚ်တံ ဒှ်အာလညာတ် ပိဂၠံၚ် ပိဗၠိုၚ်ရ။ လက္ချှန်ညးတံ က္တဵုဒှ်ဗီုဏံဂှ် ခိုဟ်ဟွံသေၚ်၊ ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ပၠန်ဂတးမွဲစွံ “ဥပမာ” မန်ကဵု ကရေၚ် တိဍာ်ဆက်စပ်ပံၚ်နှဴ မွဲလ္ပာ်ကဵုမွဲလ္ပာ် က္တဵုဒှ်ပဋိပက္ခမွဲမွဲမ္ဂး ဂွံအာသောၚ်က္လးပ္တိုန်ထ္ၜးဒၞါဲလဵု “ဗီု” မန်ကဵု ကရေၚ် ပၠန်ညးသ္ကံဣရ၊ လုလောန်အာမွဲမွဲမ္ဂး ဂွံအာပ္တိုန်ကဵုညးလဵု၊ အာကဵုပွိုၚ်ဍုၚ်- ဍေံတံဟီု ပ္တိုန်ကဵုခရိုၚ်၊ နူခရိုၚ်ပၠန် ဍေံတံဟီု နကဵုပူဂဵုအဲ ဟီုဟွံတုဲ၊ ယၟုရ အဝဵုနွံ တာလျိုၚ်အဝဵုဂှ် သ္ဂုတ်သွာတ်ဟွံတုဲ၊ ရဲဘုံသၟဝ်တေံဒှ်တှေ် ကဵုဍေံပသောၚ်ကေတ်လေဝ် ဒၞါဲသ္ကုတ်ကရေၚ် လၟိဟ် (၁,၂,၃,၄,၅,၆,၇,၈) တံလေဝ် ဗီုဏံရဟာဂှ် ကေတ်ဟွံဒး၊ ပြဟ်ဟ်ဏံ လၟိ်ဟ် (၆) ဂှ် အယောၚ်အလာနွံဗီုဏံ၊ ရံၚ်အာမ္ဂး ညးဒးတုဲတှေ် ကဵုတုဲအာ အတိုၚ်ဏံ၊ ညးကေတ်လျိုၚ် လ္ပာ်ကရေၚ်ဟွံမွဲမ္ဂး ကြက်ရှ်သာ ပံၚ်တောဲတိဍာ် (ပူးတွဲနယ်မြေ အနှစ်သာရမရှိ) ဂှ် ဓဝ်ပတှေ်လ္တူညးဍုၚ်ကွာန်မန်ပိုဲ အောန်ကၠုၚ် မိက်ဂွံဂးရ။
လညာတ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ပ္ဍဲဂကူညးတံ ၜိုန်က္တဵုဒှ်သာ်ဏံကီုလေဝ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်အဆံၚ်အဆံၚ် ဍေံတံ ဒးဂစာန်ပ္ညဳ ပံၚ်ညးသ္ကံဖိုဟ်၊ ဒၟါနူ ကွာ်ပြဟ်တှေ်ခ္ဍိၚ် မိၚ်ပြဟ်တှေ်ဟွံဍာံ ဂှ်ရ လၟုဟ်ကောန်ဂကူဇကု မုဟ်ရာၚ် ပါၚ်ဟာဒၟံၚ်ဣရ။
လ္ပာ်ဒပ်ပၞာန်ကရေၚ် ဗော်ကရေၚ်တံ စသုၚ်ဖဲသၠဲ ဇွောံမ အပေါတ်ပၞာန် လွဟ်ဍောတ်ဇၞော် ဍိုက်ပေၚ် ဟီုကၠာလေဝ် လ္ပာ်ညးဍုၚ်ကွာန် ဂကူကရေၚ်ဍေံတံဂှ် ဒးထောံလဝ် ပိုန်ဂြပ်သ္ၚိဌာန် ဒးဂြိပ်ဒၟံၚ်ဘဲပၞာန် မွဲဏှေံမွဲဏှေံအိုတ်ရ။ ဘဝကောန်ၚာ် အဃောအဝဲ ဒးဂစာန်ကတ်ဗ္တောန်ပညာဂှ် ခက်ခုဲကၠုၚ်ကဵု အနာဂတ် ဘဝဍေံတံရ။ ပြဟ်ဟ်ဏံ အယုက်ဟွံပိုၚ်ခြာ ဒးလေပ်ကွတ်ပၞာန် ပံက်လဝ်တြၚ်ရောၚ်။
လၟုဟ်ပၠန်လေဝ် ဂကူကရေၚ်တံ ပ္တဴလဝ်လဝ်အိန်ထံၚ်ကဵု ဗော်အေန်ယူဂျဳ ကေုာံ ဒပ်ပဳဒဳအာပ် တၟိမွဲဝါဏံဂှ် မိပ်လဟိၚ်ဒၟံၚ်အိုတ်တုဲ လံကၠုၚ်ကဵုဂိတုညိဂှ် သၟူအိန်ထံၚ်ဇကု ဂကူဇကု သ္ဂောံသာယာ ပ္ဍဲဂၠးကဝ်ဂးတုဲ ဒှ်မာန် ဟွံမာန် ဂွံဆဵုညးသ္ကံအိုတ်ရ။
ရဲရပ်လဝ်ဝါဒမဟာ ကၟိန်ဍုၚ်သၟာၚ်တေံသၟးဟွံသေၚ်နွံ၊ ပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်ပိုဲဏံလေဝ် ရဲရပ်လဝ် ဝါဒမဟာဂကူ နွံဒၟံၚ် ဖတ်တ်လတ်တ် အရၚ်သ္ဂောံၚိတ်ကမၠက် ပၠန်ဂတးရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂှ် ဗော်ပါ်ဂကူဗၟာဍေံတံကဵု ဒပ်ပၞာန်ရပ်လွဟ်ဍေံတံ ဂွံသၠဲပ္တိတ်တိဍာ် သွက်ဂကူဍေံတံ လၟုဟ်ဗော်ဍေံတံကဵု ဒပ် ပဳဒဳအာပ် ဍေံတံ ထ္ၜးဟိုတ်ကဵု ဒစဵုဒစးအာ သၞောတ်တၠအဝဵုပၞာန် မပိုၚ်ဍုၚ်တံ ပိုတ်တ်သ္ကုတ်တ်တုဲ ဂကူကရေၚ်ကဵု ဂကူဗၟာမပါ်တိတ်တံ ပံၚ်တောဲကဵုဒၟံၚ်ဘာ ကွတ်ပၞာန်သ္ဇိုၚ်မွဲစွံ မၞိဟ်တြုံ မၞိဟ်ဗြဴ ကွးဘာဍောတ်တ်တံဟွံသှေ် ဟွံရံၚ်ကဵုအယုက်၊ ရံၚ်ကဵုပရေၚ်ထတ်ယုက်ဍိုက်ပေၚ်တုဲ ဗ္တောန်ဒၟံၚ်ကွတ်ပၞာန်အိုတ်ရ။
လၟုဟ်ပၠန် ပံက်ဒၟံၚ်ဘာပန်လွဟ်ဇၞော် ဘာဖံက်ခတိုဟ်မာၚ် ဘာကွတ်ပၞာန်သ္ဇိုၚ် ဘာအလံၚ်ဗိုလ် လၟိဟ် (၁) ရ။ ပ္ဍဲဘာဏံ ရဲတိုန်ဘာအလံၚ်ဗိုလ် နွံ (၅၀) တၠ၊ ဘာပန်လွဟ်ဇၞော် နွံ (၆၀) တၠပြၚ်၊ ဘာမာၚ် နွံ (၃၀) တၠပြၚ်၊ ဘာကွတ်ပၞာန်သ္ဇိုၚ် နွံ (၁၂၆) တၠ ရဴဝွံ ကောန်ဂကူကရေၚ်မွဲတၠ ဂးရ။ ရမျှာၚ်ကွးဘာမွဲတၠပၠန်ဂှ် အတိုၚ်ပၟိက် ဖန်ကဵုဟွံမာန်မ္ဂး “ထ္ပိုတ်ပန်ထ္ပိုတ်” (ဖြတ်လေးဖြတ်စနစ်) ဂှ် ဆက်ရေၚ်တၠုၚ် တဝ်စၞေဟ်အာကဵု ပၞာန်သီအဝဵုဏောၚ်။
တၠအဝဵုပၞာန် ၜိုန်ရပ်ဒၟံၚ်မၞိဟ်- မ္ၚးနူမၞိဟ်ပန်တၠ တုဲကၠုၚ်ဏံ ဂစိုတ်ဖအိုတ် ဒှ်ဟွံမာန်ညာတ်ရ။ ဆ္ဂး ရဲတၠအဝဵုပၞာန်ရပ်ထေက်ဂှ် ညးလုပ်ဒၟံၚ် ဂကောံဇြဳဒဳအာမ် (ရဲဒစဵုဒစး ပၞာန်သီအဝဵု) တံဟေၚ် ရပ်ထိၚ် စုတ်ထံၚ်နွံ၊ သ္ကုတ်ဒေသရေဝ်တေံဂှ် ဗၠာဲသၟိၚ်ဍေံတံ ဒှ်သံသယ ရဲပဳဒဳအာပ်တံတုဲ ပန်စုတ်ဂကူမန်ပိုဲ ချိုတ်အာဂှ်လေဝ်နွံ၊ လ္တူဏံ ဂကောံမဆေၚ်စပ်တံ ဆက်ရေၚ်တၠုၚ်အာ သွဟ်ဍာံညံၚ်ဂွံမံက်ရောၚ် ဂးလဝ်ရ။
မွဲလ္ပာ်ပၠန်ဂှ်ရော ရဲဒပ်ပၞာန်ဗၟာ ပါ်တိတ် ကော် ပဳဒဳအာပ် တံ စေတနာဗုအးမံၚ်သေၚ်ဟာ ယဝ်က္လေၚ်ရံၚ် လ္ပာ်ညးဍုၚ်ကွာန်မ္ဂး မၞိဟ်ဓမ္မတာ မုဟွံဆေၚ်ဂှ်လေဝ် ဒးဒုၚ်ပန်ဂစိုတ်၊ ရဲကၠောန်ကၠအ်ဂူယာ ကြပ်ကဵုကွာန်ကရေၚ်ဂှ်လေဝ် ဟွံဂံၚ်အာကၠောန်ကမၠောန် နွံတၟာဂလိုၚ်ရ။
က္လေၚ်ရံၚ်အာ ဗော်အေန်ယူဂျဳတံ ဒက်လဝ်ရုပ်ကဵုမတ်ဗြဲတုဲ ထ္ၜးစကဵုကောန်ဂကူနာနာ လၟုဟ်ဂကူကရေၚ်တံ ၜိၚ်ဒၟံၚ်ယက်လ္တူကျာ (ယက်လွဟ်) သ္ကာတ်တ်ဒှ်မာန်၊ လ္ပာ်ဂကူဗၟာလေဝ် ဗော်အေန်ယူဂျဳတံ ဇေတ်တ်တေံ ၜိုန်ဒးဒုၚ်ရပ်ဒၟံၚ်မၞိဟ်ဟီုမံၚ်၊ ရဲလုပ်ဂကောံဇြဳဒဳအာမ် မွဲဓဝ်ဟေၚ်ရနွံ၊ ကောန်ဂကူဗၟာဍေံတံ ဒၞါဲဂိဂိဂှ် ဒးဒုၚ်ဝးပကဝ်ထောံ အခေါၚ်အရာမၞိ်ဟ်ဂှ် ဟွံဆဵုဏီ၊ လ္ပာ်ကောန်ဂကူကရေၚ်တံဂှ် ပရေၚ်စသုၚ်မံၚ်စံၚ် စပ်ကဵုပရေၚ်မၞိဟ် ပရေၚ်ပိုန်ဂြပ် ပရေၚ်ပညာ ဒးဆောံလေၚ်အာ မွဲပ္ၚံက်တုဲ မွဲပ္ၚံက်ဂှ် ကောန်သ္ဂံၚ်ကရေၚ်မွဲတၠ ဟွံသၟဟ်ရထ ပတှေ်စဟွံဂွံ စေတနာဗော်အေန်ယူဂျဳ/ဒပ် ပဳဒဳအာပ်တံရ။
လၟုဟ်ပၠန်လေဝ် ၜိုန်ရဲဗော်အေန်ယူဂျဳ မဟာမိတ်ညးတံ နူဍုၚ်သၟာၚ် ဟီုမံၚ်နွံဂၠိုၚ်ကီုလေဝ် လုပ်ပေါဲဗ္တိုက် ကရောံညးမွဲစွံ ဍာ်ဇမၠိၚ်ဂှ် ဒှ်မာန် ဟွံမာန်၊ ပၠန်ဂတးရပ်လွဟ် ကောန်ဂကူတံ ထေက်ကဵုဒးချပ်ရ။
ဒပ်ပၞာန်ကရေၚ်တံ ပံၚ်တောဲကဵု ဗော်အေန်ယူဂျဳ ကေုာံ ဒပ်ပဳဒဳအာပ်တုဲ ဗ္တိုန်ဒၟံၚ်ပၞာန်ဗၟာတ္ၚဲဏံဂှ် သွဟ်ဍာံ သွက်ကောန်ဂကူကရေၚ်တံ ဘဝညးဍုၚ်ကွာန်ဍေံတံ ဒးဝါတ်ဒိုက် ဒဒိုက်ဒးကၠၚ် နူဌာန်တိုပ်သုက်ဇကုဂှ် ကြပ်ဒှ်ဒၟံၚ်အိုတ်ဣရ။
ရံၚ်ကဵုကောန်ဂကူညးတၞဟ် ဒှ်ဒဒိုက်၊ သွက်ပိုဲတှေ် ညံၚ်ဂွံဒှ်အ္စာမွဲကီုတုဲ စွံလဝ်ဓဝ်သတိဂတ ဝဳရိယ ဇဲသတ္တိ လညာတ်ဒှ်တိုၚ် ဂိုၚ်မၚ်မွဲလွဳပရာ ကၠာဇကုဟွံမှာ “ချပ်” ကွာ်ပြဟ်တှေ်ခ္ဍိၚ် မိၚ်ပြဟ်တှေ်ဟွံဍာံ ယၟုဂကူဗၟာဂှ် ထေက်ကဵုဒးဖေက်ဂၟံက် မွဲအယုက်ကဝ်၊ ပွဍေံတံလီဠာန် ဗ္ဂေတ်ဒၟံၚ်စက် လ္တူကောန်ဂကူတံဂှ် ဒှ်ဍုၚ်သွဝ်ဍေံတံရောၚ်။

man holds his hand near ear and listens carefully alphabet letters flying in isolated on gray wall background

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.