Categories
ပရိုၚ် သၟာန်သွဟ်

ဆဵုဂဗသၟာန်သွဟ်ကဵု အ္စာကဵုတန်ဗ္တောန် ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်ကောပ်ကာဲဂကောံ “နာဲလွဳအံၚ်”

ညးပ္တိုန်ထ္ၜး – သ္ဍဴညာဏ်

သၟာန် ။ ။ ဂကောံနာနာပ္ဍဲဗွိုၚ်ဂကူမန်ပိုဲ စပ်ကဵုအုပ်ဓုပ်ကောပ်ကာဲ ဂကောံဏံ တၚ်ဂွံဇြဟတ် တၚ်ဍိုန်လျ ပ္ဍဲဂကောံ အကာဲအရာဗီုလဵုနွံမံၚ်ရော?
သွဟ် ။ ။ ယဝ်ဒးရံၚ်တှေ် ဗွဲတၟေၚ် ပ္ဍဲဂကောံမှာဇန်မန်ပိုဲဂှ် ဂကောံဂှ်ဂၠိုၚ်မံၚ်၊ ဂကောံဂှ်ဂၠိုၚ်မံၚ်တှေ် ရန်တၟံညးကဵုညး ဍေံနွံမံၚ်ဖအိုတ်ဏး၊ ပ္တဝ်က္ဍိုပ်ဂှ်တှေ် ကၠောန်သွက်ဂကူဖအိုတ်ရ၊ ဠဒးကၠောန်နတဲဂှ် ဂၠံၚ်တရဴဂကောံညးကဵုညး အာမံၚ်ဖအိုတ်တုဲတှေ် ပ္ဍဲကဵုဒးပံၚ်ဗ္စိုပ်မွဲဂှ် ဍေံနွံဟီုကၠာလေဝ် ဍေံဟွံစိုပ်တရဴပုဟ်၊ အသိၚ်ဍေံဍိုန်မံၚ်ဇှ်ဂှ်မွဲ၊ တုဲညိ ရံၚ်ပ္ဍဲဂကောံမွဲမွဲ ၜိုတ်အဲညာတ်တှေ် သီုဖအိုတ်လေဝ် ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တှေ် ဗီုဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဂကောံမှာဇန်တှေ် ဗီုဂကောံမှာဇန် အေပ္ဍဲဂှ် မုပြဿနာဇၞော်အိုတ်ရောတှေ် မၞိဟ်ကဵု ဍာ်ဒ္ကေဝ်၊ ဂကောံလဵုရံၚ်ရံၚ် ဆဵုမွဲဂှ်တှေ် ဗ္တောန်ဏောၚ် ပဠေဝ်လဝ်ကဵုဏောၚ်၊ ပဠေဝ်ပဠေတ်လဝ်ကဵုတုဲ ကၠောန်ဂှ်မွဲအံၚ် ဍေံဟွံမွဲရပ္ဍဲဂကောံ ဍေံကၠေံအာပ္ဍဲဂကောံ၊ ဍေံကၠေံအာနူဂကောံတှေ် ဇကုဒးကလေၚ်စတၟိ ဗ္တောန်တၟိပၠန် လက္ကရဴကၠေံပၠန်၊ ရံၚ်ကဵုဒးအာဍာ်ဇမၠိၚ်မ္ဂး ဒှ်မံၚ်ဒးပဠေဝ်မံၚ်တၟိတွဵု ညအ်ဂှ် ဂကောံမှာဇန်ဗွဲမဂၠိုၚ်ဏး ပ္ဍဲဗော်လေဝ်ဗီုဂှ်ရ၊ ဗော်ဟီုဂှ် ဗော်နာနသာ် ဗ္တောန်လဝ်ကဵု ပဠေဝ်လဝ်ကဵုတုဲ ဟွံလအ် ဟွံလအ်ကၠေံ ညာတ်မံၚ်ဗီုဂှ်ဂၠိုၚ်ရ။
သၟာန် ။ ။ လ္တူအကာဲအရာဏံ ကောန်ဂကောံတအ် ဟွံသေၚ်မ္ဂး ကောန်ဗော်တအ် ညံၚ်ဂွံညိၚ်မံၚ် ပ္ဍဲဂကောံ ပ္ဍဲဗော်ဂှ် နဲလဵုဒးကၠောန်သ္ပရော?
သွဟ် ။ ။ ဍေံဂွံနွံပ္ဍဲပိုဲဍာ်ဇမၠိၚ်ဏံတှေ် ဂကောံဒှ်ဒှ် ဗော်ဒှ်ဒှ် ဒးချပ်လ္ပာ်ဍေံတအ် တၟာဟလိုၚ်ဏောၚ်၊ ဗွဲတၟေၚ် ဗီုလဵုဒးချပ်ရောတှေ် ဥပမာ ဍေံနွံပ္ဍဲဇကု ဍာ်ဒ္ကေဝ်ဍေံနွံမံၚ် ဇကုဗ္တောန်ဍေံဒှ်ဖဵုယျဟီုတှေ် ပရေၚ်ဒုၚ်စသိုၚ်ဍေံ ဗီုအခိုက်ဂကောံဍုၚ်သအာၚ်အာမံၚ်ဂှ် ဥပမာ ကဵုလာဘ်မွဲမွဲဟာ သ္ပစၟတ်သမ္တီမွဲမွဲဟာ ဟွံဟေၚ်တှေ် သၠုၚ်ကဵုခရိတ်ဂိတုတအ်ဟာ ဒးအာထေက်ဏောၚ်ဏး၊ မံၚ်ကဵုကိုန်ဂစိုတ်တွဵုတှေ် ညးနွံကဵုကွတ်တအ်ဂှ် ဍေံဟွံမွဲရပ္ဍဲဇကု၊ မၞိဟ်တအ်ဏံ ယအ်အာဟီုတှေ် ပရေၚ်ကောပ်ကာဲ ဂကောံဂှ် ဍာ်ဒ္ကေဝ်စှေ်ဏောၚ်၊ ပရေၚ်ကောပ်ကာဲဂှ် ဍေံဒးဗ္ဒဗ္ဒာဲမံၚ်ကဵုမၞိဟ်ဏောၚ်၊ မၞိဟ်ဂှ် ဒးနွံကဵုဍာ်ဒ္ကေဝ်ဏောၚ်၊ မၞိဟ်နွံကဵုဍာ်ဒ္ကေဝ်တအ်ဂှ် အိုတ်အာတှေ် ပရေၚ်ကောပ်ကာဲဂှ်စှေ်ဏောၚ်၊ ထိၚ် ဗီုလဵုထိၚ်ထိၚ် ထိၚ်ဟွံဂွံပုဟ်၊ အေလၟိဟ်မၞိဟ်နွံကဵုဍာ်ဒ္ကေဝ်တအ်ဏအ် ညံၚ်ဍေံဂွံညိၚ်ပ္ဍဲဂကောံ ညံၚ်ဍေံဂွံညိၚ်ပ္ဍဲဗော်ဂှ် ဗီုလဵုညးအာက္ဍိုပ်တအ် ဖန်ဇန်ရောဂှ် ထေက်ကဵုဒးချပ်ဏောၚ်၊ ယဝ်ရပိုဲဟွံချပ်ဗီုဏံပုဟ်တှေ် အာဍာ်ဇမၠိၚ်ဟွံဂွံပုဟ်၊ မွဲလ္ပာ်ဂှ် ဒးမံၚ်ရ ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ကဵုဆန္ဒ ကၠောန်သွက်ဂကောံ ကၠောန်သွက်ဂကူ ဒးဒုၚ်ဂိဏောၚ်ဂှ်ဒး၊ ဆမွဲလ္ပာ်ဂှ် ဍေံဆက်စပ်မံၚ်ၚ်ကဵု ပရေၚ်စသုၚ်မံၚ်စံၚ်ဏောၚ်၊ ပရေၚ်စသုၚ်မံၚ်စံၚ်ဍေံဂှ် ဟွံပြေပြံၚ်တှေ် ဗီုလဵုမှ ဍေံမံၚ်ဍာ်ဇမၠိၚ်ဟွံဂွံပုဟ်၊ ဍေံဗပေၚ်ဍာ်ဒ္ကေဝ်ဍေံတုဲ ဍေံပဝ်ရ၊ ဍေံပဝ်တှေ် ဒၞာဲဏံဂှ် သၠးအာယျ၊ သၠးအာတှေ် ဍေံအာဇီုကပိုက်ကဵု ပရေၚ်ကောပ်ကာဲဂကောံဟဂှ် ဂေတ်ဟွံဂွံ၊ အန္တရာယ်ဗီုဏံ ဗီုလဵုဂွံဒၞာဲရောဟီုတှေ် ညးအာက္ဍိုပ်ဂကောံတအ်ပၟိက်ဇၞော်မံၚ်၊ ညးဏအ်မွဲ ဍာ်ဒ္ကေဝ်ဍေံနွံ ညံၚ်ဍေံဂွံညိၚ် ဗီုအဲဟီုနူကၠၚ်ဏံရ သ္ပစၟတ်သမ္တီကဵုဍေံမွဲမွဲဟာ ကဵုလာဘ်ကုဍေံမွဲမွဲဟာ ညအ်ဂှ်မွဲ၊ မွဲသာ်ပၠန် အဲဆဵုကၠုၚ်ပ္ဍဲဗွိုၚ်မန်ပိုဲဂှ် မၞိဟ်ပိုဲဗ္တောန်လဝ်နွံကဵုဍာ်ဒ္ကေဝ်တုဲ ဍာ်ဒ္ကေဝ်ဍေံပေၚ်ကၠုၚ်တှေ် ဍေံဗကကၠုၚ်ကဵု ညးအာက္ဍိုပ်ဏောၚ်၊ ဥပမာ သဳကၠဳမွဲမွဲ ဍေံဟွံပြေပြံၚ်ကၠုၚ်ဟာ၊ လညာတ်ဍေံလ္ၚတ်လဝ်သၠုၚ်အာတုဲတှေ် လညာတ်ညးအာက္ဍိုပ်တံဂှ်ဟွံပေၚ်တုဲ သဳကၠဳဟွံဂွံဟာ ဍေံဒှ်ကၠုၚ်၊ ပရေၚ်ဏံ အဲမိက်ဂွံကဵုကသပ်မွဲဂှ်တှေ် ညးနွံကဵုဍာ်ဒ္ကေဝ်တအ် ယဝ်ရပိုဲမိက်ဂွံထိၚ်တှေ် ပ္ဍဲသဳကၠဳမွဲဂှ်လေဝ်ပၟိက်ဇၞော်မံၚ်၊ ဥပမာ လ္တူဂကောံ ဍေံလေပ်မံၚ် ဍေံညာတ်မံၚ် မၞိဟ်အာက္ဍိုပ်ဂကောံဂှ် ဒးကလၚ်ကီုဏောၚ်၊ ဒးကေတ်ခန်လ္ၚတ်ကီုဏောၚ်၊ လညာတ်ဗှေ် ယဝ်ရခိုဟ်မံၚ်တှေ် နွံကဵုဖန်ဇန်ပဠေဝ်ထေက်တှေ် ဒးပဠေဝ်ဏောၚ်၊ ဍေံမၞိဟ်လေပ်မွဲ ဍေံလေပ်လဝ်တုဲ ညံၚ်ဍေံဟွံဂွံတိတ်နူဇကု ဍေံသဳကၠဳကဵုဇကု ဇကုဒုၚ်ကလၚ်ကဵုဍေံဏောၚ်၊ နကဵုဂကောံလေဝ် ဂံၚ်ဒုၚ်ပဠေဝ်ဏောၚ်တှေ် ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်ကောပ်ကာဲကဵု ညးနွံကဵုစရာဲဍာ်ဒ္ကေဝ် ပ္ဍဲဂကောံကီု ဍေံဟွံယအ်အာပုဟ် အဲညာတ်ဗီုဂှ်။
သၟာန် ။ ။ ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ကဵုလ္တူအ္စာဟီုဏာဂှ်တှေ် ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်ကောပ်ကာဲပ္ဍဲဗော်ဍုၚ်မန်တၟိပိုဲဂှ် အတိုၚ်မူဝါဒဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတှေ် ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ကဵုစိုတ်ဓါတ်တုဲ လုပ်ယိုက်ဂၠေၚ်တာလျိုၚ်ဂှ်ရ ပ္ဍဲအခန်အုပ်ဓုပ်ကောပ်ကာဲဏံ ဗီုလဵုခက်ခုဲနွံမာန်ရော?
သွဟ် ။ ။ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဂှ်တှေ် ဗွဲတၟေၚ် ဒးကျောဝ်မူဗော်ကၠာ၊ မူဗော်တှေ် ဗီုဂှ်ရ၊ ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ကဵုဆန္ဒ ဒးလုပ်အတေၚ်လေဝ် ဗော်ညးဟွံဟီုပုဟ်၊ ဒးယိုက်ဂၠေၚ်အတေၚ်လေဝ် ညးဟွံဟီုပုဟ်၊ ဆာန်ဂကူ ဂွိၚ်ကဵုဂကူ ဆန္ဒပါဏောၚ် မိက်ဂွံလုပ်ကၠောန်တှေ် ညးပံက်လဝ်တြၚ်ရ၊ ညအ်ဂှ် မူညး၊ မူဏံ နကဵုဗော် ညးဟွံဂွံပဠေဝ်ဏီတှေ် ပိုဲဒးအာအတိုၚ်မူဏံ၊ ဆ္ဂး မိက်ဂွံကသပ်ကဵု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိမွဲဂှ် မုရောတှေ် ပိုဲဗ္တောန်ယျ ဘာကမ်ပျူတာဟီုဟီု ဘာပ္ကတ်ပ္ကေၚ်မွဲမွဲဟီုဟီု ဘာဍာ်ဒ္ကေဝ်မွဲမွဲဟီုဟီု ပိုဲဗ္တောန်ဏာယျ၊ သၟတ်ဏံမွဲ ဘာတုဲၜိုတ်ထေက်ကြိုက် ဍေံလေပ်တုဲ ပ္ဍဲဏံပၟိက်ဇၞော်မံၚ် ပိုဲဗ္တောန်ဏာဍေံတုဲယျတှေ် ဗီုလဵုဂွံသုၚ်စောဲ ဇြဟတ်ဍာ်ဒ္ကေဝ်သၟတ်တအ်ဏအ်ဂှ်ရော? ဍေံဘာတုဲတှေ် ဒးသုၚ်စောဲဏောၚ်၊ ဒးပၠောပ်ကမၠောန်ဏောၚ်၊ ညအ်ဂှ် ညာတ်ဒုဟ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဟွံသေၚ်ပုဟ်၊ ကဵုကသပ်ရ၊ ပိုဲဗ္တောန်ဏာတုဲ ညံၚ်ပိုဲဂွံသုၚ်စောဲရ၊ ဠသုၚ်စောဲလေဝ် ဗ္ၜတ်ဍေံ ဗ္ၜတ်ဍေံ သုၚ်စောဲမံၚ်တှေ် ဘာဍေံလ္ၚတ်လဝ် ဍေံဂွံဒှ်မံၚ်နတဲတှေ် ဍေံမိပ်မံၚ်ဏောၚ်၊ ဗီုလဵုသုၚ်စောဲရော? သၟတ်တအ်ဏအ် ဍေံလ္ၚတ်ဗီုဏံ ပိုဲသုၚ်စောဲပ္ဍဲရုၚ်ဒၞာဲဏံ ဗီုဏံ ဂွံဏောၚ်တှေ် ပိုဲကဵုဒၞာဲကဵုဍေံ၊ မိက်ဂွံဟီုဂှ် ဒှ်မာန်တှေ် သၟတ်တအ်ဏံ သွာၚ်ပၞာန်ဟီုဟီု သွာၚ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဟီုဟီု သွာၚ်အုပ်ဓုပ်ဟီုဟီု ကမၠောန်ပ္ဍဲရုၚ်နာနာ ဒၞာဲဍေံဒၞာဲဍေံ ဗ္ဂပ်လဝ်ကဵုသၟတ်တအ်ဏအ်တုဲတှေ် ညးအာက္ဍိုပ်ပ္ဍဲဋ္ဌာနဂှ် သိုက်သိုက်တုဲ ပိုဲ သုၚ်စောဲဍေံတအ်ဗီုဏံမာန်ဏောၚ်တှေ် ပ္ဍဲဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ သၟတ်နွံကဵုဍာ်ဒ္ကေဝ်ဂှ် ဍေံဟွံယအ်ပုဟ်၊ မူဗော်ဍုၚ်မန်တၟိလးလဝ် ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ကဵုစိုတ်ဓါတ်ဂှ်လေဝ် ဍေံဟွံယောၚ်ပုဟ် အာဂွံမံၚ်အတိုၚ်ဂှ်ရ၊
သၟာန် ။ ။ လ္ပာ်ဗွိုၚ်ဂကောံမှာဇန်မန်ပိုဲရော ပ္ဍဲကဵုပရေၚ်လးဖျေံကမၠောန်မွဲမွဲ ဟွံသေၚ်တှေ် ပ္ဍဲကဵုဒးကဵုဘာလညာတ် ကုညးဍုၚ်ကွာန်မန်ပိုဲမွဲမွဲဂှ် ညာတ်မံၚ် ညံၚ်ကဵုဒှ်မံၚ်ၜိုတ်ဝတ်ပြေဓဝ်၊ လ္တူဏံရော ဗီုလဵုအ္စာညာတ်လဝ်နွံကီုရော?

သွဟ် ။ ။ ဒးမံၚ်ရ မၞိဟ်ဂှ်ဍေံလေပ်အာတုဲတှေ် ကမၠောန်ပ္ဍဲဂကောံဂှ် ယဝ်ရဍေံဍန်ကၠုၚ်ဏောၚ်တှေ် ဍေံစိုတ်ပြးဏောၚ်၊ ဍာ်ဒ္ကေဝ်ဍေံဒုၚ်လေပ်လဝ် စရာဲဍေံဒုၚ်လေပ်လဝ်ဂှ် ဍေံဟွံဒုၚ်ဆောံပုဟ်၊ ဍေံဟွံဒုၚ်ဆောံတှေ် ဍေံဂၠာဲပၞော်ဏောၚ်၊ ညအ်ဂှ် ဒဒိုက်မွဲ၊ မွဲပၠန်ဂှ် ဖျေံဏာကဵု တာလျိုၚ်ကမၠောန်တုဲတှေ် ဍေံဟွံစိုပ်တရဴပုဟ် ပြဿနာဏံလေဝ် နကဵုအဲတှေ် သီုဟီု သီုကၠောန်၊ သက်သက်ဂွံကဵုဘာကုဍေံတအ်ဂှ် ကဵုဟွံမာန်ပုဟ် ကဵုဟွံဂတာပ် အခိၚ်ဟွံမွဲပုဟ်တှေ် ဗ္တောန်လေဝ်ဗ္တောန် ကၠောန်လေဝ်ကၠောန် ညအ်ဂှ် အခန်ကဏ္ဍညးအာက္ဍိုပ်ပၟိက်ဇၞော်မံၚ်၊ ညးအာက္ဍိုပ်ဂှ် မုဒှ်ပၟိက်ဇၞော်တှေ် ဥပမာ ဍေံစိုပ်ပ္ဍဲဂကောံတုဲတှေ် ဇကုဖျေံလဝ်ကဵုဍေံတုဲယျဂၠံၚ်တရဴ မၞိဟ်ဏံဂှ် ဗီုဏံ မၞိဟ်ဏံဂှ် ကေတ်တာလျိုၚ်သွာၚ်ဏံ ပိုဲပြေၚ်လဝ်ဍေံတုဲယျတှေ် စကာကဵုကၠောန်ဏောၚ်၊ ယဝ်ရပိုဲဟွံဂွံဗ္တောန်ဖျောန်ဍေံ ဘာဍာ်ဇေမၠံ ဍာ်ဇမၠိၚ် မွဲမွဲတှေ် ဍေံကၠောန်ပ္ဍဲတေံဝါတ်၊ ဍေံဂွံလဝ်ဘာဒှ်ဒှ် ဠဍေံဒးဗ္တောန်တှေ် ဍေံခက်တွဵုရ၊ အတိုၚ်တေံဂှ် ဍေံဟွံပေၚ်ပုဟ်ဖအိုတ်၊ ဍေံဟွံပေၚ်ဖအိုတ်တှေ် မၞိဟ်အာက္ဍိုပ်ဂှ် ဒးဗဵုလေပ်ဏောၚ်၊ ဍေံနွံကၠုၚ်ဗီုဏံဏောၚ်ဟီုတှေ် ကောန်ဂကောံဇကုဂှ် ဥပမာ ကဏ္ဍကဵုဘာတှေ်ကဵုဘာ၊ ကဏ္ဍစရၚ်တှေ်စရၚ်၊ မုဍေံနွံပၟိက်မံၚ်ရော ဇကုဒးဗပေၚ်မံၚ်ကဵုဍေံဏောၚ်၊ ဍေံကၠောန်ဗၠေၚ်တိတ်အာဟာ မုဟာတှေ် ဇကုဒးပတပ်ဗက်မံၚ်ဍေံဏောၚ်၊ ပ္တပ်ဗက်ဗပေၚ်ဗက်မံၚ်ဏောၚ်တှေ် ဠဇကုလးဖျေံဏာ ပ္ဍဲကဵုဒေသမွဲမွဲ ကဵုဘာဒှ်ဒှ် အကြာညးဍုၚ်ကွာန်ဟီုတွံမွဲဒှ်ဒှ် ဍေံဓဝ်ပတှေ်နွံကၠုၚ်ဏောၚ်၊ ဗွဲတၟေၚ် ဆဵုဂၠိုၚ်တှေ် ရဲကဵုဘာဂးတုဲ ဗှေ်တေအ်စှေ်ဒေသမွဲဒၞာဲ က္ဍိုပ်ပရူဏံ ဇကုဇကုညးကဵုဘာဂှ်ပၠန် ဗီုလဵုဂွံချူဓဇက်ဇုတ်ဓရံၚ်တန်ဗ္တောန်ဂှ်ရော ဂွံအခိၚ်ပွိုၚ်ပိတ္ၚဲရ၊ ပိတ္ၚဲဏံ ဗှေ်ဓဇက်ညံၚ်ဂွံတုဲ ချူညံၚ်ဂွံဒှ်၊ မၞိဟ်အာက္ဍိုပ်ဂှ်ဒးလေပ်နူကဵုမၞိဟ်ကၠောန်ဏောၚ်၊ ဗ္ၜတ်ညးကွာန်ကဵု ဗ္ၜတ်ဇကုကဵု ဇှ်ပေၚ်မှ ဇကုစကာကဵုဍေံကဵု ဗီုဏံ ဇကုဟွံဂွံကျောဝ်လဝ်တှေ် ဠစိုပ်သၟဝ်တေံ ဍေံကဵုဏာဘာမွဲမွဲတှေ် နူဇကုဍေံဂှ်လေဝ် ဟွံပေၚ်မံၚ်ရ ဍေံကဵုလေဝ်ဟွံပေၚ်ပုဟ်၊ အဓိကဂှ် ညးအာက္ဍိုပ်တအ် ဗီုလဵုဗပေၚ်ကဵုမာန်။
သၟာန် ။ ။ ယွံအ္စာ စပ်ကဵုပရေၚ်အုပ်ဓုပ်ကောပ်ကာဲဏံတုဲ သွက်ဂကောံမန်နာနာ မုအ္စာမိက်ဂွံထပ်ဟီုဗပေၚ်နွံဏီရော ထပ်ဗပေၚ်ကဵုညိ။
သွဟ် ။ ။ မိက်ဂွံထပ်ဗပေၚ်မွဲဂှ်တှေ် ဂကောံမှာဇန်ဟီုဟီု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဟီုဟီု ဗော်ညဳသၟဟ်မန်ပိုဲဟီုဟီု ကၠောန်သွက်ဂကူဖအိုတ်ရ၊ ညးတံလေဝ်ဍိုပ်ပေၚ်ဖအိုတ်ဟွံသေၚ်ပုဟ်၊ ဗ္ၜတ်ညးတအ်ကဵုညးတအ် တၚ်နွံပၟိက် နွံတွဵုရ၊ ဥပမာ နွံပၟိက်ကဵုကွတ် မၞိဟ်ဏံဍေံစောန်လ္တူလဵု စပ်ကဵုသ္ဇိုၚ်သၞောဝ်ဥပဒေဟာ မၞိဟ်ဏံစောန်လ္တူလဵု ဆက်ဆောံဍုၚ်သအာၚ်ဟာ နာနာဂှ် ဗီုဏံနွံကၠုၚ်ပၟိက်တှေ် မၞိဟ်အကြာဂကူဇကုနွံမံၚ်ကၠးကၠး ပိုဲဒးဂံၚ်ဘိက်ဍေံတအ်ဏောၚ်၊ နာဗီုဏံ ပိုဲမိက်ဂွံတီ ထ္ၜးကဵုပိုဲ လးကဵုပိုဲ ညအ်လေဝ်ဂွံ၊ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိလေဝ်ဘိက်ဂွံ ဂကောံမှာဇန်တၞဟ်တၞဟ်လေဝ်ဘိက်ဂွံ အာဗီုသဳကၠဳညးသ္ကံရ၊ တၚ်ရန်တၟအ်ညးတအ်ဂှ် ညးတအ်လဴပ္တိတ် ရဲလေပ်ကွတ်တအ် ဗီုလဵုဗပေၚ်ကဵုညးတအ်ဂှ် သဳကၠဳလ္တူဂှ်တှေ် အာဂတဏံ ရဲလေပ်ကွတ်တအ်ဏအ် ဟွံဒှ်ကောန်ဗော်ညးတအ်ကီုလေဝ် ဘိုၚ်ဗပေၚ်ကဵုကမၠောန်ဗော်ဂွံ၊ အခန်ကဏ္ဍရဲလေပ်ကွတ်တအ်ဂှ် ဗီုလဵုဂွံပါလုပ်ပံၚ်တောဲဂွံ ဒးကေတ်ဏောၚ်၊ ညအ်ဂှ် ပိုဲဟီုစဇြဟတ်မ္ၚး၊ အ္စာလေပ်ကွတ် နူဗွိုၚ်ကောန်ဂကူမန်ဗွိုၚ်မ္ၚးဏံ ပံၚ်ဗ္စပ်ကဵု သၞောတ်ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်ကောပ်ကာဲညးတအ်၊ အေဗီုဏံ ယဝ်ရဗော်ဍုၚ်မန်တၟိကၠောန်မာန် ဗော်ညဳသၟဟ်မန်ကၠောန်မာန် ဂကောံမှာဇန်မန်ကၠောန်မာန်တှေ် အကြာပိုဲကဵုပိုဲဂှ် ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဟီုဂှ် ဍေံဒှ်အာကေတ်ကေတ်ဟဂှ်ရ၊ ဗီုဏံ ညးတအ်သုၚ်စောဲလေပ်ဏောၚ် ဒုၚ်တၠုၚ်ဏောၚ် ဘိက်ဏောၚ် ကေတ်ကသပ်ဏောၚ် လ္ပာ်ညးတအ် ညးတအ်ပံက်လဝ်တြၚ်ဗီုဏအ်ဏောၚ်ဟီုတှေ် အ္စာကွတ်တအ်ဏအ် ဍေံကၠုၚ်တွဵုရ၊ ဟိုတ်နူကဵုကမၠောန်ဂကူ ဍေံလေဝ်လေပ် မိက်ဂွံပ္တုဲဖဵုဂကူရ၊ ညးကၠောန်မံၚ်နတဲ ဗော်ပၠန်ဂတး ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဂကောံမှာဇန်တအ်လေဝ် ကၠောန်မံၚ်သွက်ဂကူရ ဍေံဒှ်အာသီုၜါဏောၚ် ဒဒန်ဒုၚ်တၠုၚ်ပံက်တြၚ်ဏံဂှ် ခၞံဗဒှ်ကဵုမာန်တှေ် ဍေံစိုပ်တရဴဏောၚ် ညာတ်ဗီုဏံလေဝ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.