Categories
ကဗျ ပရိုၚ်

သွဟ်ဏံ —

ဝဳဝတ်ဟာ –? ရပ်ဟာ
ပိုယ် ချပ်ဗ္စာ – ပါ်ပါဲ
အကြာခၟာဲဂှ် လဒပ်
ဖျပ်မံၚ်ပိုတ်သာ်လဵုရော —

ဝဳမွဲက္လေၚ်ဒှ်စှ်
ကပှ်ရပ်ထိၚ်အာ
သိၚ်သာဒၞာဲက္ဍန်ဂြက်
စိန်ဂၠက်မံၚ် ပ္ဍဲဍာန်သာ်လဵုရော —

ရပ်မံၚ်မ္ဂး ဟွံအိုတ်
ဟွံဂံၚ်ထပိုတ်တၞံမ္ဂး
ဗဳဇဏံပြးပေၚ်ဂၠိုၚ်အာ
ဟံသာဒဵုကဵုကၠက်မာန်ဏောၚ် —

သာ်လဵုဒးကၠောန်
စဳပၞောန်လဵုဒးဓဇက်
ဒက်လဝ်ရုပ်ကၠဂှ်
ဒှ်မံၚ်ရုပ်ကၠဵုဏောၚ်မ္ဂး —

ဟွံဍာံဂှ် တွံလဝ်ဍာံ
ဍာံဂှ် တွံထောံဗၠေတ်မ္ဂး
ၚုဟ်မးဟွံမွဲပုဟ်ဂှ်
သွဟ်ဏံ ဂြောပ်ဗ္ဒန်ထောံရဟာ —

ရာမည သ္ဂံၚ်နန် ကလအ်

Categories
ကဗျ ပရိုၚ်

ဝးပကဝ် ဟွံထေက်

 နူၜတ်ဂှ် ဖေက်ကြံၚ်
နူကြံၚ်ဂှ် ဖေက်ဍုဟ်
ၚုဟ်မး ရှ်သာခိုဟ်မွဲ
တ္ၚဲလဵုမှ ဂွံတီမာန်ရော —?
 ဖဵုအနာဂတ်ဟီုဂှ်
ဒှ်ဇြဟတ် ပ္ဍဲတ္ၚဲဏံ
တ္ၚဲဏံ ဝးပကဝ်မံၚ်ဖိုဟ်ဏီမ္ဂး
ဗၠးၜးကဵုပိုယ်ဂှ် သ္ၚောဲခြာမံၚ်ဏီ ။
 ဝးပကဝ် ဟွံထေက်
လ္ပဖေက်ဒၞာဲကၠေံ
ပရေံဂှ် ဒှ်ဖဵုဟွံသေၚ်
ခိုဟ်ဟေၚ်ဒှ်ဖဵု ချပ်ကဵုဂွံစိုပ်ညိ ။
ရှ်သာခိုဟ် ပ္ဍဲတ္ၚဲဏံ
ညံၚ်ဟွံဂွံဒှ်အာ သွပ်လ္ပံတ္ၚဲယး
ဌာန်လွဳကွး ညံၚ်ဟွံဂွံဒှ်
ညံၚ်ဂွံဒှ်ဌာန်လွဳက္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဂှ်ဖန် ။
 ဖန်ရံၚ် – ဇန်ရံၚ်
ရံၚ်လ္ပကဵုဂၠေံအာ
မှာမွဲလဂါံတုဲမွဲလဂါံပၠန်မ္ဂး
ၚုဟ်မးဂကူပိုယ်
ဆက်တုဲ ဒးလဇုဲအာ ။
အ္စာၝောံ သာသာ

Categories
ကဗျ ပရိုၚ်

ကြအ်လေပ်တှေ်ကြအ်

 ကြအ်အဝဵု ဆဵုသၞ
ကြအ်ဆာန်အတ္တ

 ကြအ်ကျ ညးဆာန်
ကြအ်မာန် ညးထေဲ

 ကြအ်လေပ်တှေ်ကြအ်
ပါ်ပရအ်ကဵုဒး

 ကြအ်ဗၠးလမျီုဂှ်ရုဲ
ကြအ်ပထုဲဝိုၚ်ညး ဒှ်အန္တရာဲ

 ကြအ်ဂၠာဲဓဝ်ဍာံ
ပ္ဍဲပယျာံတ္ၚဲဏံ ဒှ်အရာခိုဟ်အိုတ်

စေတနာ လှာၜိုပ်

Categories
ကဗျ ပရိုၚ်

မုဲ

 အခိၚ်ဇြဟတ်ထတ်စောန်
ကမၠောန်ဂကူဗိုၚ်ကၠောန်
ဌာန်နန်က္လေၚ်ဂွံ
လ္ပဒေံါဆက်ဂစာန်

 စိုတ်မာန်လွဳလဝ်
ယဝ်ပၟဝ်ကေတ်ဇၞး
ဗၠးၜးသွက်ဘဝ
လောဘကဵုဖဵု

 တဵုတၞံဒှ်ဂုန်
ရုန်ဂစာန်တိုၚ်ပ္ကဴ
ဂကူမန်သီုဖအိုတ်
စိုတ်မွဲဒှ်ဂွံရ

 မၞိဟ်စိုတ်အတ္တ
သၞဇကုဂၠိုၚ်ဂၠေၚ်
ဝၚ်ပရေံဒးဒုၚ်
ဂၠုၚ်ညးဟွံဒုန်လ္ပက္လံက်

 ပံက်ရမျာၚ်ဗျိဂကူ
ပ္တူတဲတုဲဖျေံဂကောံ
ကမၠောန်ဇကု ဇကုဟွံရံၚ်
ပံၚ်ကဵုစိုတ်သၠီုတုဲ
ဠဆဵုဆုဇၞော်မှ ဗှ်သၞာမုဲ …

စေတနာ (လှာၜိုပ်)

Categories
ကဗျ ပရိုၚ်

နာဲ

နာဲကၠောန်ကမၠောန်ဟွံဒှ်
ရှ်သာ အစောဲဏံ
အိုတ်တၟံ မွဲဂကောံ
ဆောံလေၚ်အာ
ၚုဟ်မးအနဂ္ဃ –
ဂွိၚ်ကဵုဂကူ
ဘိုၚ်ပူဗိုၚ်ဟွံသာ
အကြာဂှ် ဆောံကၠုၚ်သီုအခိၚ်
အဲထဍိၚ်မံၚ်ဒဂဵုဏောၚ်ဂှ်
နာဲဟွံကၠိုဟ်ဏီ –
ရမျာၚ်ဟီုပ္တိတ်
သီုဟွံဇွိတ်သ္ပောတ်ကဵုဖဵု
လုပ်ကဵုမံၚ်ဘဲဏီဂှ်
ဒှ်နာဲယဝ်ဟီု
ပလီုမံၚ်ဇိုၚ်
အတိုၚ်တာလျိုၚ်ဆီဖိုဟ်ဏီ –
ဇေတ်ဇေတ်ဂှ်
ဒှ်နာဲဏောၚ် မၞိဟ်ဟွံတီတာလျိုၚ်
မၞိဟ် မိပ်ဂြိုၚ်အကြာခြိုၚ်
မၞိဟ် ဂျိုၚ် ညံၚ်ရဴမၞိဟ်ချိုတ်ချိုတ်မွဲ –
ခိုဟ်ဂှ် ဟွံမိက်ရံၚ်
ပၠံၚ်မံၚ်အဝဵုအတ္တသၟးတုဲ
ဟွံဒုၚ်ဟုဲဟာဲကဵုဖဵုဆီဂကူမ္ဂး
ၚုဟ်မးနာဲဂှ် ပရေံနူမၞိဟ်
ကၠောန်ဟွံဒှ်တအ်ဏီ –
ရာမည သ္ဂံၚ်နန် ကလအ် ( 29 – 1 – 2022 )

Categories
ကဗျ ပရိုၚ်

ဆာန်ကွတ်ပၞာန်အိုတ်စိုအ်

 ဍုၚ်မန်မွဲဍ
ဆဵုယျတ္ၚဲဏံ
တၟံမန်ကောံကၠုၚ်
ဟွံသြုၚ်တြုံဗြဴ

 ထုဲနှဴကေတ်ကွတ်
ဇြဟတ်ဂစာန်လွဳၜံၚ်
ပခံၚ်ညိကွတ်ပၞာန်
စိုတ်မာန်ရပ်လဝ်

 ယဝ်ရံၚ်သွက်ဂကူ
လုပ်တဴပေဲါဗ္တိုက်
ယိုက်ပ္တိုန်ဇြဟတ်မန်
ကၠောန်ကောံညဳညဳ

 ဂဥုဲစဵုဒၞာလမျီုဂှ်
ဒှ်အရာဗ္တောန်ကွတ်
ကတ်လ္ၚတ်ကေတ်ကၠာ
စိုတ်လ္ပသာသ္ပအ်

 တၟံမန်လေပ်ကွတ်
ဇြဟတ်ခိုဟ်ကောံဂၠိုၚ်
လုပ်ပြိုၚ်ကဵုသၞ
ညိဟွံဒးဒုၚ်ကျ

သ္ဂံၚ်ဗြဴ
မိချဵု (လှာၜိုပ်)

Categories
ကဗျ ပရိုၚ်

က္လေၚ်ဖျဴဇာတ်

• နူသ္ၚိနန်ကဝ်
ဂၠိုၚ်ဗွဝ်လေၚ်ကၠုၚ်
ဍုၚ်ဇကုဇေတ်တ်
ညးဝေတ်ပၠံၚ်လဝ်

• ဓဝ်အနိစ္စဏံ
လ္ပအ်ညာတ်ဟွံသေၚ်
ထေၚ်ဂးစိုတ်ပြေ
ဆဵုမံၚ်နမတ်

• ဇြဟတ်ဍောတ်ညးဂး
ပြိုၚ်ကွေံဟွံဖေက်
ဗ္တိုက်သၠေက်ဒဵုဂွံ
ဒေံါမံၚ်ဟွံသေၚ်

• အခေါၚ်ဟေၚ်ကဵုဖဵု
ဇၟာပ်သၟတ်ၚုဟ်က္တဵု
တဵုတၞံပၠန်ဂတး
ဗၠးၜးကေတ်ဒၞာဲ

• အာဲတိဍာ်မိ
စိုတ်ဂိညးပၠံၚ်
ဟွံရံၚ်ကောန်ဂကူ
ပ္တူတဲတုဲ က္လေၚ်ဖျဴဇာတ်စိုအ် …

စေတနာ (လှာၜိုပ်)

Categories
ကဗျ ပရိုၚ်

ဂျိ ပ္ကဴ

အန္တရာဲတ္ၚဲဏံ
တၟံဒၞာဲစွံအရီု
ဂၠိုၚ်ဗီုထ္ၜးမံၚ်
ကပ်ဂၠံၚ်ယဲမံက်
ပၞာန်ဇၞော်သီအဝဵု
ပ္ဍဵုပ္ဍိုက်ပျဲဂစိုတ်
ထပိုတ်ဂၠံၚ်ပၠန်ဂတး
ထ္ၜးကဵုကောန်ဍုၚ်အရၚ်
ပြေၚ်တဵုလဝ်ပ္ကဴ
သၟူဟွံကဵုမောဝ်
လ္ဒေါဝ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်တံ
ရန်တၟံအဝဵုဍေံ
ပတှေ်သၞောဝ်ပိုတ်တ်
ၜိုတ်ဍေံကဵုမှဂွံ
ယွံတၠဥဒျာန်
ဆာန်မံၚ်ပ္ကဴဂှ်
ရှ်ဂျိဇေတ်တ်
ၜေတ်တိတ်ပြဟ်ဟ်…
လမျီုမန် (လှာၜိုပ်)

Categories
ကဗျ ပရိုၚ်

ဗီုလဵုဂွံချပ်

ဘဝသ္ၚိတာဲပၠန်ဂတး
ဒစဵုဒစးကေတ်အခေါၚ်
ဍောၚ်မံၚ်ပ္ဍဲသၞောဝ်ဟာ

အခါဍေံသဳကၠဳပ္ညဳ
ဒဳထ္ပက်စၟတ်တဲ(NCA)
ဗီုအဝဵုဍေံရ ပသၞောဝ်ခိုဟ်
ဓဝ်ၜိုဟ်လလံဂှ် ဗီုဏံဟာ

ကၠာဍေံဂွိုအ်ဘိက်
ဗီုပၟိက်ဍေံကေတ်
ဗ္ဂေတ်စက်ပၠန်ဂတး
ဗၠးၜးဟွံပံက်ကဵုဂၠံၚ်

ရံၚ်သွဟ်ဇကုမံက်
တော်လဝ်တၟံကၠံ
ဂၠိုၚ်ဗီုပံက်ဂကောံ
ကမၠောန်ဂကူဍေံတက်ပရး

ယဝ်ပိုဲဒစးဒုၚ်မၚ်အခိၚ်
လ္ၚဵုဝိဝိၚ်ကဵုဂဥုဲၜူမာဲ
လ္ၚဵုလညာတ်သာဲနူဂကောံ
ကမၠောန်အနာဂတ်ဂတ … ဗီုလဵုဂွံချပ်

စေတနာ (လှာၜိုပ်)
(၂၀၊ ရ၊ ၂၀၂၁)

Categories
ကဗျ ပရိုၚ်

တတ်ကၠောံဂံၚ်မှ ပိုဲတီဂၠံၚ်

ဗြဲဂူဍာ်ဇၞော် ကြုၚ်စောဝ်ပေၚ်ကၟိုဟ်
ဒၞာဲဝၚ်ဇြိုဟ်ဂှ် သှ်တီဟွံလောဲ
စိုပ်က္ညၚ်ဍာ်အောန် ကၟောန်အာဒဵုစိုပ်
ဝၚ်ဇြိုဟ်ဝၚ်ဍာ ပိုဲအာမှ ပိုဲတီထေက်။

ကၠအ်ပိုဲ ပိုဲတဵု ဂုဏ်ဖဵုဍေံနွံပ္ဍဲပိုဲ
ပယျဵုညးပိုဲဟွံၜက် သွက်ညးပိုဲဟွံကၠောန်
တၞံဂမၠိုၚ်ဂွံဍိုပ်ဍဴ သွက်ပိုဲဟေၚ်သ္ဒးလွဳတဴ
ဂကူပိုဲ ပိုဲဆာန် ညးတၞဟ်ဘပဠလေဝ် ပိုဲဟွံကြာန်။

ပါၚ်သၟးဟီုမံၚ် လ္ၚဵုချပ်ပါ်ဂၠံၚ်
ပြယာဲဂၠိုၚ်နဲ အရေဝ်ညးမွဲလ္ပပတှေ်
ညးဂးမွဲဗီု အဲဂးမွဲဗီု အာရီုပိုဲလ္ပပြးဆာဲ
စွံသတိတုဲဗ္ဒဗ္ဒဲါ ဂၠာဲဒၞာဲလက်သဏ်ခိုဟ်။

ဟတုံပလိုၚ်တုဲမှ ဗက်ဂၠာဲဂြဲချောဲ
ဍာ်စိုပ်ကအ်မှ က္လအ်ဖျေံမေတ္တာကဵုကျာ်
ထိုၚ်တေၚ်ဝိဝိၚ် လဟိၚ်ဝိုတ်မံၚ်ဓဝ်သတိ
ဂၠိုၚ်သာ်ဆဵုဘဲ ဝဲနူအတိက်ဟေၚ်။

သတ်ဗဳဖတုံကၠာ ထေၚ်ပၟာတိခြိုဟ်
ဟွံချပ်ပါ်ပဲါ ဂၠာဲသ္ကအ်ဂြိပ်ဒဴ
ညးလ္ၚဵုပတှေ်ဟေၚ် ဗွဲတၟေၚ်ဂြိပ်ဗက်
ညးတၠပညာ ဆဵုဟာချိုတ်ပၠိုတ်
တတ်ကၠောံဂံၚ်ၚ်မှ ပိုဲတီဂၠံၚ်ဍာန်ဗွဲစၟတ် …

ရာမည ဆီမန်တၠ
ဇီုပရိုက်