Categories
COVID-19 ပရိုၚ်

ကာလကဝ်ဝေဒ်ဏံ ပရေၚ်သွံရာန်ဂအာၚ်သ္ၚိ ဂွံသွံရာန်အောန်စှ်ေကၠုၚ်

အခိၚ်ကာလကဝ်ဝေဒ်ဏံ ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန် ၚုဟ်ဂအာၚ်သ္ၚိတံ ညိၚ်မံၚ်ကီုလေဝ် ပရေၚ်သွံရာန်အောန်စှ်ေကၠုၚ်တုဲ ဂအာၚ်သ္ၚိ ၚုဟ်သဝ်သဝ်တံဂှ်ဟေၚ် ဂွံသွံဒၟံၚ်ညိညရောၚ် ဥက္ကဋ္ဌ ဂကောံရေၚ်တၠုၚ်ပရေၚ်သွံရာန်ဂအာၚ်ကၠအ်သ္ၚိ နာဲထောန်လောန် ဟီုရ။

“ရဲဂွံကၠောန်ပရေၚ်ပိုန်ဂြပ်တုဲ ရာန်ကေတ် ကၠအ်သ္ၚိၚုဟ် ကဵုဠက်ကိုဋ်ဂှ် ဍေံအောန်ကွေံကွေံရ၊ ၚုဟ်အကြာ(၁၀၀)ကဵု (၁၅၀)ဂှ်ရ မၞိဟ်ရာန်နွံညိညိ၊ တုဲပၠန်ဂၠံၚ်ဍာန်လေဝ်ဍေံကၟာတ်လဝ်တှ်ေ ကဵုရဲဒေသတံကီု ရဲလ္ဂုၚ်ကီုတှ်ေ ပရေၚ်သွံရာန်ဂှ်ဍေံဟွံဒှ်” သာ်ဝွံ နာဲထောန်လောန်ဟီုရ။

ကၠာတေံဂှ် မွဲဂိတုမ္ဂးဂွံသွံဒၟံၚ် ကၠအ်သ္ၚိဗၞတ်(၅)ကၠအ်တုဲ အခိၚ်ကာလကဝ်ဝေဒ်ဏံ မွဲဂိတုၜိုတ်(၂)ကၠအ်ဟေၚ်ဂွံသွံဒၟံၚ်ရောၚ် နူကဵုဂကောံသွံရာန်ကၠအ်သ္ၚိ ရာမညဋ္ဌာနဳ မာံဗညာမူ ဟီုရ။

“မၞိဟ်ရာန်ပ္ဍဲပိုဲဗွဲမဂၠိုၚ်ဂှ်တှ်ေ ကဵုကေတ်ဒၟံၚ်သြန်မ္ၚးဏံ ရဂၠိုၚ်၊ အခိၚ်ကာလယဲဏံတှ်ေ လ္ပာ်ရဲရာန်ဂှ် လှုဲညးဟွံပြေပြၚ်တုဲ လ္ပာ်ပိုဲတံ ဒးမၚ်ကဵု မွဲၜါဂိတုလေဝ် နွံဒၟံၚ်” သာ်ဝွံ မာံဗညာမူ ဟီုရ။

တုဲပၠန် ကၠအ်သ္ၚိဒှ်ပရေၚ်သွံရာန်ဂှ်ပၠန်လေဝ် စပ်ကဵု ပရေၚ်ချူလိက်ကသုက်၊ ပရေၚ်ကဵုကေတ်သြန် ပရေၚ်လၟေၚ်ကမၠောန်ရုၚ်တုဲ ဟိုတ်နူကဵုအခိၚ်လဇုဲလဇ ဒၟံၚ်တုဲ ဒှ်ဒၟံၚ်အခက်အခုဲရောၚ် ညးရေၚ်တၠုၚ်ပရေၚ်သွံရာန်ဂအာၚ်ကၠအ်သ္ၚိတံ ဂးလဝ်ရ။

ပ္ဍဲကဵုဂိတုမာတ်(၂၃)ဂှ် ဟိုတ်နူကဵု စဆဵုကၠုၚ်စၟယဲ ပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာတုဲ ကဏ္ဍပရေၚ်သွံရာန်ကၠအ်သ္ၚိဂှ် ဍန်ဂြက်ကၠုၚ်ဂှ်ရ ပရေၚ်ဗွဝ်ဖျာ ညးတအ် ညံၚ်ဂွံဂေတ်မာန်ဂှ် စကာအန်လာၚ်တုဲ ရေၚ်တၠုၚ်မံၚ် ပရေၚ်သွံရာန်ဂှ်လေဝ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။

အခိၚ်လၟုဟ်ဝွံ ကၠအ်သ္ၚိ ပေ ၃၀/ ၅၀၊ ၃၀/ ၆၀၊ ၄၀/ ၆၀ တံဂှ် မၞိဟ်ရာန်ဂၠိုၚ်ကၠုၚ်တုဲ ကၠအ်ဥဒျာန်တဵုဒၟံၚ်သတ်ဆုတံဂှ် ကၠောန်သ္ပကၠအ်သ္ၚိတုဲ သွံရာန်ဂၠိုၚ်မံၚ်ရောၚ်။

တုပ်သာ်ဝွံကီု ပ္ဍဲကဵုကွာန်လ္ၚဵုတံ ကၠအ်ထ္ၜိုတ်၊ ကၠအ်သၠး ကြပ်မံၚ်ကဵုဂၠံၚ်ဇၞော်၊ ကြပ်ကဵုကွာန်တံဂှ် ဖံက်ဂၠံၚ် တက်ဂအာၚ်တုဲ သွံရာန်စ ဂၠိုၚ်တိုန်မံၚ်ကီု ဂွံတီကေတ်ရ။

Categories
COVID-19 ပရိုၚ်

ကြဴနူကဵုပေဲါရုဲမာဲတုဲ မၞိဟ်ယဲကဝ်ဝေဒ် ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် လၟိဟ်ဂၠိုၚ်တိုန်ကၠုၚ်

ကြဴနူကဵုပေဲါရုဲမာဲတုဲ မၞိဟ်ယဲကဝ်ဝေဒ် ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ဂၠိုၚ်တိုန်ကၠုၚ်မံၚ်တုဲ ပ္ဍဲကဵုဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာမွဲဂိတုဂှ် ၜိုတ် (၆၀၀) တၠကဵု ပ္ဍဲကဵုဂိတုဒဳဇြေမ်ဗာဏံ (၁၀၀၀) တၠပြၚ် ယဲမံက်ကၠုၚ်လဝ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ပွိုၚ်ဍုၚ်မတ်မလီုမွဲဂှ် မၞိဟ်မၞိဟ်ယဲဂၠိုၚ်အိုတ်တုဲ ပွိုၚ်ဍုၚ်သဓီုကဵု ကျာ်ထဝ်တံ မၞိဟ်ဒှ်ဂၠိုၚ်မံၚ်ကီုရောၚ်။

မွဲသာ်ပၠန်ဂှ် ပ္ဍဲကဵုသဘၚ်ကထိုန်ပေၚ်ဂှ်လေဝ် ပ္ဍဲကဵုဒၞာဲကျာ်၊ ဒၞာဲအာဝေၚ်ဂွံတံ ဗွဲမဂၠိုၚ်ဂှ်လေဝ် လၟိဟ်မၞိဟ်ကဵုလ္ၚီ အာကၠုၚ်လဝ်နွံဂှ်ရ အသိၚ်ယဲကၠောံထၞာန် ဂၠိုၚ်တိုန်လဝ်ရောၚ် ညးကဵုကသပ်ဂၞန်ကၟိန်ဍုၚ် ကေၚ်ဟီုလဝ်နွံရ။

တၟော်ကဵုအလုံကၟိန်ဍုၚ်မ္ဂး ကိုပ်ကၠာတေံ မွဲလ္ၚီပြၚ်မံၚ်လၟေၚ်တ္ၚဲကီုလေဝ် ပ္ဍဲပွိုၚ်သတ္တာဟဏံ ပွဳပွိုၚ် (၇၀၀) တၠဟေၚ် အောန်စှ်ေကၠုၚ်မံၚ်သိုက်က်ရ။

ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် နူကဵုဂိတုမေတေံ မၞိဟ်ယဲကဝ်ဝေဒ် လၟေၚ် (၂၇) ဇာတိရဲကွာန်ဆုကၠ ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ်ဂှ် ဒှ်ယဲကဝ်ဝေဒ်ကၠာအိုတ်တုဲ စဵုကဵုလၟုဟ်ဂှ် မၞိဟ်ယဲသ္ပဒတန်ယဲကဝ်ဝေဒ် ပေၚ်ကၠုၚ် (၂၂၇၇) တၠရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

စဵုကဵုလၟုဟ်ဝွံ မၞိဟ်ယဲသ္ပဒတန်ယဲကဝ်ဝေဒ် အလုံကၟိန်ဍုၚ်ဂှ် (၁၂၂၅၃၄) တၠကဵု မၞိဟ်ဒးချိုတ်အာဂှ် (၂၆၁၈) တၠရောၚ်။ မၞိဟ်ဗၠးသက်သာဂွံစှ်ေအာ နူကဵုရုၚ်ဂဥုဲဂှ် (၁၀၄၃၅၁) တၠရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Categories
COVID-19 ပရိုၚ်

ပရေၚ်စဵုဒၞာယဲကပ်ကဝ်ဝေဒ် ဂွံခိုၚ်ကၠိုက်ဗိုန်ဗတ်ဂှ် ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် ဒက်ဂကောံကမ္မတဳ

သၞောတ်ပရေၚ်စဵုဒၞာယဲကပ်ကဝ်ဝေဒ် ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန် ဂွံခိုၚ်ကၠိုက်ဗိုန်ဗတ်တိုန်မာန်ဂှ် နကဵုကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် ဒက်ပ္တန်လဝ်ဂကောံကမ္မတဳ နကဵုညးစၞးကၠတ်ထဝ် (၅) တၠကီုရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူကဵုကောံဓရီုပ္ညဳပ္ညပ်ကၠတ်ထဝ်ရ။

နကဵုဂကောံကမ္မတဳဂှ် ဆဵုဂဗတက်ကျာကဵု ဂကောံချဳဓရာၚ်လဝ် ပ္ဍဲကဵုပရေၚ်စဵုဒၞာထိၚ်ဒဝ်ယဲကဝ်ဝေဒ်တံ မပ္တံကဵုဂကောံရီုဗၚ်ဟံၚ်ပြာ်၊ သၞာဲဒဴပရေၚ်ထတ်ယုက် ကေုာံ ညးဍုၚ်ကွာန်တံတုဲ တၚ်နၚ်ပကောံပကေဝ်ဂွံတံဂှ် ဗတိုက်ဖအောဝ်အာ အလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန်ရောၚ် ဒုဥက္ကဋ္ဌကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် ဒံက်တာအံၚ်နာၚ်ဥု ဂးရ။

“ဂကောံပိုဲဂှ်တှ်ေ တ္ၚဲစန်ဏံ စွံလက္ကရဴအိုတ်တုဲ အာဆက်ဆောံ ဆဵုဂဗကဵုမၞိဟ်ဆက်စပ်ကဵုပရေၚ်စဵုဒၞာယဲဏံတုဲတှ်ေ နကဵုတၚ်ကဵုကသပ်တံဂှ် ပ္တိုန်ထ္ၜးကဵုဥက္ကဋ္ဌဏောၚ်။ နူကဵုဥက္ကဋ္ဌမွဲအဆံၚ် ပလံၚ်ကဵုဏာ ဂကောံအလဵုအသဳဏောၚ်” သာ်ဝွံ ဒံက်တာအံၚ်နာၚ်ဥု ဂးရ။

ပ္ဍဲကဵုဂကောံကမ္မတဳစဵုဒၞာထိၚ်ဒဝ်ယဲကပ်ကဝ်ဝေဒ် ဒက်ပ္တန်လဝ်ကဵုညးစၞးကၠတ်ထဝ် ဒံက်တာအံၚ်နာၚ်ဥု၊ ဒံက်တာမေန်သဵုလေန်၊ မေန်ထေန်အံၚ်ဟာန်၊ ဒဝ်ကျဳကျဳမျကဵု ဥုဇြဝ်ဝ်ထူတံ ပါလုပ်မံၚ်ညးစၞး (၅) တၠရောၚ်။

ဂကောံညးစၞးကၠတ်ထဝ်တံဂှ် ပ္ဍဲကဵုဂိတုဒဳဇြေမ်ဗာ ၁၈ ဂှ် အာစိုပ်ဆဵုဗဂလဝ်ကဵု ဂကောံရီုဗၚ်ဟံၚ်ပြာ် ကေုာံ ညးတၠစေတနာ ရေၚ်တၠုၚ်မံၚ် ပ္ဍဲကဵု Quarantine Center တံရောၚ် ညးစၞးကၠတ်ထဝ် မေန်ထေန်အံၚ်ဟာန် ဟီုရ။

“အဓိကဂှ် တၚ်ခက်ခုဲညးတံ၊ တၚ်နွံပၟိက်ညးတံဂှ် သၟာန်သၟုက်လ္ၚတ်နၚ်တုဲတှ်ေ တၚ်နၚ်ကလိဂွံလဝ်တံဂှ် ပကောံပကေဝ်တုဲ ပလံၚ်ဗစိုပ်ကဵုအာ အလဵုအသဳဏောၚ်” သာ်ဝွံ မေန်ထေန်အံၚ်ဟာန် ဂးရ။

ပ္ဍဲကဵုဂိတုဂျာန္နဝါရဳ တတိယသတ္တာဟတေံမ္ဂး ကောံဓရီုကၠတ်ထဝ်ဒုတိယဏံ အလန်လက္ကရဴအိုတ်ဂှ် သွက်ဂွံကၠောန်အာနွံတုဲ ပ္ဍဲကဵုဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳဖာမံက်တေံ ကောံဓရီုကၠတ်ထဝ်အလန်တတိယ ကောံဓရီုအလန်ကၠာအိုတ် သွက်ဂွံကၠောန်အာနွံရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ညးစၞးကၠတ်ထဝ်တံ အာဆဵုဂဗမံၚ်ကဵု ညးရေၚ်တၠုၚ်တၠစေတနာဂမၠိုၚ် (FB: Naiaung Naing)
Categories
COVID-19 ပရိုၚ်

ပ္ဍဲကဵုအခိၚ်ကာလ ယဲကဝ်ဝေဒ်ဏံ ရုၚ်သၞောဝ်ဓဝ် စၟဳစၟတ်ဂဗုတ် အခိၚ်လအ်ဂၠိုၚ်မံၚ်ရောၚ် ဂး

ပ္ဍဲကဵုအခိၚ်ကာလယဲကပ်ကဝ်ဝေဒ် ကတဵုဒှ်မံၚ်ဏံ သွက်ဂွံစၟဳစၟတ်အာ အမှုဇၞော်ဇၞော် ကောန်ဒုဟ်နွံမံၚ်အပ္ဍဲအချုက်တံဂှ် ဂွိၚ်ဖေက်ယဲကၠောံထၞာန်တုဲ ကော်စၟဳစၟတ်သိၚ်ခြာလအ်မံၚ်ဂှ်ရ အခိၚ်လအ်ဂၠိုၚ်မံၚ်ရောၚ် ညးဗက်ဂဗုတ်တံ ဟီုရ။

“ရုၚ်သၞောဝ်ဓဝ်ဂှ်တှ်ေ အမှုဇၞော်ဇၞော်၊ ကောန်ဒုဟ်ဒးဒၟံၚ်အပ္ဍဲချုက်တံဂှ်တှ်ေ ကလေၚ်ချိၚ်မံၚ်မွဲအလန် (၁၅) တ္ၚဲဏောၚ်။ တုဲတှ်ေ စပ်ကဵုဂွံစၟဳစၟတ်အမှုဂှ်လေဝ် ညးတံဂွံစၟဳစၟတ်အခိၚ်ရုၚ် (ရုံးချိန်း) ဂှ် အောန်မံၚ်ဏောၚ်။ ဖေက်ယဲကဝ်ဝေဒ် ကၠောံတုဲတှ်ေ ဍေံစၟဳစၟတ်စ အောန်မံၚ်၊ အသိၚ်ခြာမံၚ်နွံဏောၚ်” သာ်ဝွံ ညးရေၚ်တၠုၚ်ဂဗုတ် လ္တူဍုၚ်မတ်မလီုမွဲတၠ ဂးရ။

စပ်ကဵုအမှုပလီုကောန်သမ္ဘာလ္တူကောန်ၚာ် အာယုက်ဟွံပေၚ်တံ ကတဵုဒှ်ဂၠိုၚ်တိုန်မံၚ်တုဲ အမှုလ္ၚဵုတံဂှ် ပ္ဍဲကဵုအဆံၚ်အရာပ် အဆံၚ်ကွာန်လေဝ် ဗီုပြၚ်ညးကဵုညး ကေတ်ၚုဟ်လေဲတုဲ ပြေပြံၚ်စကေတ်တ်လေဝ် ကေၚ်နွံမံၚ်ကီုဂှ် အရေဝ်မွဲအဆံၚ် ဂွံမိၚ်မံၚ်ကီု ညးရေၚ်တၠုၚ်ဂဗုတ်တံ ဂးရ။

အမှုပလီုကောန်သမ္ဘာလ္တူကောန်ၚာ် အာယုက်ဟွံပေၚ်တံ ကတဵုဒှ်ကၠုၚ်မ္ဂး ဒပ်ဗၠာဲသၟိၚ်ကီု ဂကောံမဟာဇန်ရေၚ်တၠုၚ် အခေါၚ်အရာညးဗြဴကေုာံ ကောန်ၚာ်တံဂှ် ဘိုၚ်ရေၚ်တၠုၚ်ကဵုမံၚ်တုဲ ဂကောံဇာနှိက်ဆေၚ်စပ်ကဵုညးဗက်ဂဗုတ်တံလေဝ် ဘိုၚ်ဗက်ကဵုမံၚ်ဂဗုတ်တံ နွံမံၚ်ကီုရောၚ်။

ဂွံဒှ်ထိၚ်ဒဝ်ပရေၚ်ယဲကၠောံထၞာန်မာန်ဂှ် ပ္ဍဲကဵုရုၚ်သၞောဝ်ဓဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် အမှုဓမ္မဝတ် (တရားမအမှု) စၟဳစၟတ်လဝ် တုဲဒှ်တံဂှ်လေဝ် အခိၚ်ဖျေံဂဗုတ်မ္ဂး ဟွံကော် ပ္ဍဲကဵုရုၚ်သၞောဝ်ဓဝ်မွဲသာ် နကဵု Video Conference (Zoom) ဂှ် ဖျေံစဳရေၚ်ကၠုၚ်လဝ် အမှုဂဗုတ်တံရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

သွက်ဂွံစဵုဒၞာ ယဲကဝ်ဝေဒ် ပ္ဍဲကဵုရုၚ်သၞောဝ်ဓဝ် ဂစတ်မံၚ်ဂဥုဲဂစိုတ်စၟတ် (မော်လမြိုင် တရားရုံး page)
Categories
COVID-19 ပရိုၚ်

သၞေဟ်က္ၜၚ်ကျာဍုၚ်မတ်မလီုဂှ် ဂိတုဒဳဇြေမ်ဗာဖာအိုတ်တေံမှ က္ၜၚ်ကျာစဂြိပ်မာန်ရောၚ်

ပ္ဍဲကဵုဂိတုဒဳဇြေမ်ဗာ ၁၆ ဏံဝွံ တရဴက္ၜၚ်ကျာအပ္ဍဲဍုၚ် စဂြိပ်အာဏောၚ် လလောၚ်တြးကၠုၚ်လဝ်ကီုလေဝ် သၞေဟ်က္ၜၚ်ကျာ ဍုၚ်မတ်မလီုဂှ် ဂိတုဒဳဇြေမ်ဗာဖါအိုတ်တေံမှ စဂြိပ်မာန်ရောၚ် မာန်နေဂျာ သၞေဟ်က္ၜၚ်ကျာ ဍုၚ်မတ်မလီု နာဲဂျဝ်လဳတုၚ် ဟီုရ။

“အခိၚ် လဵုစဂှ် ဟွံတီကၠးဏီ။ ဆဂး အခိၚ်ကာလစဂြိပ်တှ်ေ စပ်ကဵုပရေၚ်ထတ်ယုက် ညးဍုၚ်ကွာန်တံညံၚ်ဂွံပြေပြံၚ်ကီု သၞေဟ်က္ၜၚ်ကျာ မတ်မလီုဏံ ဂွံဂေတ်ဂေၚ် အာမာန်ဗီုတြေံမာန်ဂှ် ၝဒးကၠောန်ထေက်ဂှ်တှ်ေ ကၠောန်အာဏောၚ်” သာ်ဝွံ နာဲဂျဝ်လဳတုၚ် ဟီုရ။

ညးမဍိုက်က္ၜၚ်ကျာတံဂှ် လိက်ထံက်ဂလာန်ယဲ ကိုဝ်ဝေတ် ၁၉ ဟွံမွဲ စၟဳစၟတ်လဝ် ပွိုၚ်၃၆ နာဍဳ၊ တၞးစၟတ်တဲက္ၜၚ်ကျာ၊ ကာတ်ကောန်ကၟိန်ဍုၚ်တံဂှ် ဒးထ္ၜးအာရောၚ်။ သွက်ဂွံစၟဳစၟတ်ယဲဂှ် နကဵုဌာနပရေၚ်ထတ်ယုက်တံ စၞောန်ပညုၚ်လဝ် ဒၞာဲစၟဳစၟတ်ယဲဂှ် ဒးအာစၟဳစၟတ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်လဝ်ရ။

“နကဵု ခရိတ်ဇကုကဵု ဇကုဂှ် ဒးစၟဳစၟတ်နၚ်ဏောၚ်၊ ယဲဟွံမွဲတှ်ေ ဍိုက်က္ၜၚ်ကျာဂွံရ၊ တၞးစၟတ်တဲက္ၜၚ်ကျာ ဂှ်တှ်ေ ရာန်အတိုၚ်ဏံဂွံမံၚ်၊ ဆဂးအခိၚ်ဍိုက်က္ၜၚ်ကျာဂှ်တှ်ေ ဒးမံၚ်အာအတိုၚ် စၟတ်ပိုၚ်ခြာလဝ်ပရေၚ်ထတ်ယုက်(SOP)ဂှ် ဏောၚ်” သာ်ဝွံ နာဲဂျဝ်လဳတုၚ် ဟီုကလးရ။

နူကဵုဌာနကောပ်ကာဲ က္ၜၚ်ကျာကဵုကၠုၚ်အခေါၚ် သွက်ဂွံဂြိပ်အာတရဴက္ၜၚ်ကျာ ပ္ဍဲဍုၚ်ဂှ် နကဵုသၞာဲဒဴက္ၜၚ်ကျာ၊ သၞာဲဒဴသၞေဟ်က္ၜၚ်ကျာ၊ ညးမအာတရဴတံ သွက်ဂွံဒ္ဂေတ်ဗေက်အာ အတိုၚ်စၟတ်ပိုၚ်ခြာလဝ် ပရေၚ်ထတ်ယုက်(SOP) ဂှ် လောန်ကၠုၚ် ဒဳဇြေမ်ဗာ (၁၄) ဂှ် လလောၚ်ပတိတ်လဝ်ရ။

“ပိုဲဂှ်တှ်ေ မိက်ဂွံကဵုဒှ်ဗီုတြေံ သွက်ပရေၚ်ပိုန်ဂြပ်ဇကုဂွံချဳဒရာၚ်မာန်၊ တုဲပၠန် လၟုဟ်ဍေံတံကဵု အခေါၚ်ပံက်၊ ဟိုတ်နူကဵုယဲတုဲတှ်ေ ကလေၚ်ကၟာတ်အာပၠန်ဂှ်လေဝ် ဂွိၚ်ဒၟံၚ်ရ” သာ်ဝွံ နူကဵုဆေၚ်သွံစၞးစၟတ်တဲက္ၜၚ်ကျာ ဍုၚ်မတ်မလီု (MON DHANAR) ညးတာလျိုၚ်မွဲတၠ ဟီုရ။

တရဴက္ၜၚ်ကျာ မတ်မလီုဂှ် မွဲသတ္တာဟမ္ဂး တ္ၚဲစန်ကဵု တ္ၚဲဗြဴပတိ ၜါတ္ၚဲ ဂြိပ်ဒၟံၚ်တုဲ နကဵုဂၠံၚ်တရဴမ္ဂး လ္ဂုၚ်-မတ်မလီု- ကအ်သံၚ် ဂြိပ်ဒၟံၚ်ရ။

ဂိတုဒဳဇြေမ်ဗာ ၁၆ဂှ် တရဴက္ၜၚ်ကျာ ပ္ဍဲဍုၚ်စဂြိပ်မာန်ဂှ် နူကဵုဌာနဝန်ဇၞော် ကောပ်ကာဲတရဴက္ၜၚ်ကျာတံ ပ္ဍဲဒဳဇြေမ်ဗာ ၁၂ ဂှ်လလောၚ်ပ္တိတ်လဝ်တုဲ တရဴက္ၜၚ်ကျာ ဍုၚ်သၟာၚ်သွက်ဂွံဂြိပ်အာမာန် ပ္ဍဲကဵုသၞာံ ၂၀၂၁ ဖါမံက်ဏံမာန်ဂှ် ညးတာလျိုၚ်တံ ပ္ညဳပ္ညပ်ဒၟံၚ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်လဝ်ရ။

Categories
COVID-19 ပရိုၚ်

ဟိုတ်နူကဵုယဲကဝ်ဝေဒ်တုဲ ကမၠောန်တဵုလ္ၚဴ တော်ဟွံကိတ်ရောၚ် တၠဂူလ္ၚဴတံဟီု

သၞာံဏံ ဟိုတ်နူဒှ်အာယဲကပ်ကဝ်ဝေဒ်ဂှ် မၞိဟ်အာကၠုၚ်ခက်ခုဲတုဲ ဒးလိၚ်မၞိဟ်ရတ်လ္ၚဴ ၚုဟ်သၠုၚ်တိုန်ကီု ၚုဟ်မးလ္ၚဴလေဝ်သဝ်စှ်ေ နူသၞာံတုဲကၠုၚ်တေံကီုတုဲ သွက်ညးကၠောန်လ္ၚဴတအ် တော်စဟွံကိတ်ရ။

“ၚုဟ်ကောန်လိၚ်ဂှ်တှ်ေ လ္ၚဵုဂှ် ဒ္စာံလ္ၚီ၊ လ္ၚဵုလ္ၚဴဍေံထ္ကးမံၚ်တှ်ေ မွဲဠက်ကဵုထောံဍေံ ဍေံတုဲပြဟ်တှ်ေ တုဲဗီုဂှ် ၚုဟ်လ္ၚဴသၞာံတုဲဏံထပှ်ဠက်ဂှ်နွံ အဲဂွံတြဴဠက်ကဵုပန်လ္ၚီ သၞာံဏံၚုဟ်အဆေတ်စှ်ေလေဝ်၊ မုပဟွံဂွံ တော်စဟွံကိတ်ကွေံ၊ ကျၚုဟ်ကောန်ရဲရ” သာ်ဏံ ညးကၠောန်လ္ၚဴမွဲတၠ နာဲတေန် ဟီုရ။

ခရိတ်ကၠောန်လ္ၚဴ ဟိုတ်နူအိုတ်ဂၠိုၚ်နူသၞာံတုဲကၠုၚ်တေံကီု ၚုဟ်လ္ၚဴသၞာံတုဲကၠုၚ်ဏံ ၚုဟ်နွံမံၚ် မွဲန အကြာထပှ်ဠက်(၇၀၀၀၀)ပြၚ်တုဲ သၞာံဏံၚုဟ်လ္ၚဴနွံမံၚ်အကြာ မသုန်ဠက်(၅၀၀၀၀)ပြၚ်ညိ အောန်စှ်ေ နူသၞာံတုဲကၠုၚ်တေံဂှ်ရ သွက်ညးကၠောန်လ္ၚဴတအ်ဒှ်ကၠုၚ်ခက်ခုဲရ။

ပ္ဍဲဒေသလှာဒကှ်ဝွံ သၟာကၠောန်လ္ၚဴတအ်သၞာံတုဲဏံ ၚုဟ်လ္ၚဴခိုဟ်တုဲ ၜိုန်ပြေပြံၚ်မံၚ်ကီုလေဝ် သၞာံဏံဂွံဂွံပရဲဂှ်ဇြိုၚ်မံၚ်စိုတ်အိုတ်ရ။
ပ္ဍဲဒေလှာဒကှ်ဝွံ ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ကဵုကမၠောန်ပိုန်ဂြပ်လ္ၚဴတုဲမွဲဒမြိပ်ၜဳဇမိ နူစဍုၚ်လှာဒကှ် ဒဵုစိုပ်ကျာ်ပိ ဗ္ဒာဲဂၠံၚ်ကွဳစက်ကီု ဗ္ဒာဲဇိုၚ်ၜဳကီုတအ်ဖအိုတ်ဂှ် ဒှ်ဒၞာဲကၠောန်လဝ်လ္ၚဴဖအိုတ်ဂၠိုၚ်ရ။

မွဲတၠမ္ဂး မနူစ ဘာ်န ဒဵုကဵု ၜါပိန တဵုလွဳမံၚ်လ္ၚဴနွံတုဲအခိၚ်ရတ်သီလ္ၚဴတုဲဒှ်မ္ဂး တန်တဴကဵုညးကၠောန်လဝ်မအောန်ဂၠိုၚ်တုဲ မွဲတၠမ္ဂး နူ ပန်စှော် (၄၀)န ဒဵုကဵု ၜါကၠံ(၂၀၀)န ပြၚ်ၚ်ဂွံကၠုၚ်မံၚ်နွံရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။