Categories
ပရိုၚ်

ပစူဂတဵုမုက် ဒုၚ်တၠုၚ်ကောံဓရီုဇၞော်ကောန်ဂကူမန်

မာံသုတ – ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန် ကေုာံဗော်ဒဳမဝ်ကရေသဳမန်တံ ပံၚ်တောဲတုဲ ကၠောန်ဗဒှ်အခန်ကၞာ ပစူဂတဵုမုက်ဒုၚ်တၠုၚ် ကောံဓရီုဇၞော်ကောန်ဂကူမန် ပ္ဍဲဒေသပယျဵုသေံကဵုဗၟာ ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်ပိ ဒၞာဲကရပ်ဖျာဇၞော်ၝောံဍုၚ်ဂှ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

ဒဒန်ဒုန်ကွာန်ဝၚ်က သိုၚ်ခၞံတုဲဒှ်အာ

မိလျးထဝ် – ဟိုတ်နူဒဒန်ဆုကျာ်ဇၞော်အစာတၠဥတ္တမ (ကွာန်ဝၚ်က)ပိုတ်အာတုဲ ပြဟ်ဟ်ဏံ သ္ဂောံအာကၠုၚ်တတ်ကၠောံမာန် ထပ်သိုၚ်ခၞံဒဒန်ဆု(ယာယဳ) မွဲတၞုၚ် တုဲဒှ်အာပ္ဍဲတ္ၚဲဏံရ။

Categories
လိက်ပရေၚ်

ဂျူလာၚ်မွဲအခိၚ် သၞိၚ်အတိက်တြေံတေံ

ဗညာအံၚ် – ဗော်ပၠတရဴဍုၚ်မန်သ္ကိုပ်သ္ကတုဲ ကောန်ပၞာန်မန်မွဲလ္ၚီပြၚ်ပြၚ်တံ လောန်ကၠုၚ် ၅၅ သၞာံ အပ္ဍဲဂိတုဂျူလာၚ်တေံဂှ် “နူဂၠံၚ်တရဴရပ်လွဟ် ပြံၚ်သၠာဲနဲကဲပေါဲဗတိုက၊ လုပ်အပ္ဍဲဗွိုၚ်သၞောဝ်ပါလဳမာန်ဒဳမဝ်ကရေသဳ” ဂးတုဲ သၠာဲကၠုၚ်လွဟ်ကဵု ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ရ။ သွက်သ္ဂောံဒက်ပ္တန်တွဵုရးဍုၚ်မန်မာန် ဆက်လုပ်အာပေါဲဗတိုက် အပ္ဍဲဗွိုၚ်သၞောဝ်ဥပဒေ သာ်ဝွံစှေ်စိုတ်အိုတ်တုဲ ပ္ဍဲ ၁၉၅၈ သၞာံ ဂိတုဂျူလာၚ် ၁၉ ကေတ်ဂွံတၚ်တုပ်စိုတ်ဂှ် ကောန်ပၞာန်မန် ၁၁၁၁

Categories
ပရိုၚ်

ပ္ဍဲဍုၚ်ကျာ်ပိ စဂၠံက်မာဲ သေမ်ကာဒ်ဖုၚ် GSM အလန်ကၠာအိုတ်

မာံသုတ – ပ္ဍဲဂိတုအဝ်ဂါတ် (၁) ပွိုၚ်အပ္ဍဲမွဲပွိုၚ်တ္ၚဲဂှ် Sim Card သေမ်ကာဒ်ဖုၚ် နူဌာနကမၠောန်ပရေၚ်ဆက်စၠောံဗၟာ ၚုဟ်မးတန် (၁၅၀၀) ဒကေဝ်ဂှ် အလန်ကၠာအိုတ်ဂၠံက်မာဲ ပ္ဍဲဍုၚ်ကျာ်ပိ၊ ပယျဵုကၟိန်ဍုၚ်သေံ – ဗၟာဂှ် တုဲဒှ်အာရ။

Categories
ဗဳဒဳယဵု

ဒဒန်ဆုဂၠိၚ်အိုတ်ပ္ဍဲဍုၚ်သေံ ဒးဘဲဒဏ်ဍာ်ဇၞော်တုဲ ပိုတ်အာ

Categories
ပရိုၚ်

ဒဒန်ဆု ကျာ်ဇၞော်အ္စာတၠဥတ္တမ ကွာန်ဝၚ်က ပိုတ်ကဝ်အာ

မိလျးထဝ် – ဒဒန်ဆုဂၠိၚ်အိုတ် အပ္ဍဲဍုၚ်သေံ မၞုံအပ္ဍဲကွာန်ဝၚ်က၊ ဍုၚ်သၚ်ခလပူရဳ၊ခရိုၚ်ကမ္မရဳ ဒဒန်ဆု ကျာ်ဇၞော်အ္စာတၠဥတ္တမကွာန်ဝၚ်က ပိုတ်ကဝ်စှေ်အာ အပ္ဍဲကဵုဂိတုဂျုလာၚ် ၂၈ အခိၚ်သဝ်တ္ၚဲဂှ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

ဂကောံအ္စာဂဥုဲမန်ကဵုသေံတံ ကဵုပညာ ထပက်ဂဥုဲစဵုဒၞာ ယဲကအ်ကၠေတ်

မိလျးထဝ် – အပ္ဍဲဒေသပယျဵုသေံကဵုဗၟာ ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်ပိ ဒၞာဲတိဍာ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိအုပ်ဓုပ်လဝ် ပ္ဍဲကွာန်ဂူၜဴ ကောန်ၚာ်မွဲတၠ ဟိုတ်နူက္တဵုဒှ်ယဲကအ်ကၠေတ် (Diphtheriae)တုဲ ပ္ဍဲဂိတုဂျာန်နဝါရဳ ၂ နူကနေံတေံဂှ် နူကဵုဂကောံအ္စာဂဥုဲမန်တံကေုာံ ဂကောံစဵုဒၞာပရေၚ်ထတ်ယုက်အလဵုအသဳသေံတံ ပံၚ်တောဲကဵုပညာ ကေုာံ သီုထပက်ကဵုဂဥုဲစဵုဒၞာရသာ်ဝွံ ဂွံတီကေတ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

ကျာ်ဇၞော်ဗၟာယှိုဲညဝါ က္ညကၠုၚ်စိုပ်ကဵုသြဝါဒ ပ္ဍဲဍုၚ်ကျာ်ပိ

မာံအဲ – ညးမဒးဒုၚ်ကၟာတ်လဝ် ပေဲါတွံဓဝ် နူဍုၚ်လ္ဂုၚ် သၚ်ခၟဳဗၟာဒယှ်တှ် ကျာ်ဇၞော်အစာ ယှိုဲညဝါ-ဥူပညာသဳဟ (ရွှေညဝါ ဆရာတော် ဦးပညာသီဟ) ဝွံ ပ္ဍဲဂိတုဒဳဇြေန် ၂၅ အခိၚ်တ္ၚဲစေၚ် ၃ နာဍဳပြၚ်ၚ်ဂှ် နအစဳဇန်ဂေတ်ဂ္ၚေၚ် ဍုၚ်ၜံၚ်ကံက်မွဲကဆံၚ် စိုပ်ကၠုၚ်ဒေသပယျဵု ဍုၚ်ကျာ်ပိတုဲ ကၠောန်ပေါဲကဵုသြဝါဒ ကုဒါယကာတံရ သာ်ဝွံ ဂွံတီကေတ် နူဒါယကာညးတိုန်စိုပ်လဝ်တံရ။

Categories
ဗဳဒဳယဵု

ပေဲါကွာ်တရဴ ၜၚ်ကံက် – ကျာ်ပိ ဗတိုက်ဖအိုတ် ပရေၚ်ဖံက်ပကဝ် အခေါၚ်အရာမၞိဟ်

Categories
ပရိုၚ်

သီလဝ်တိ လက်ထက်သၟိၚ်ပၞာန်ဂှ် အတိုၚ်သၞောဝ်ရောၚ် ဂအုပ်ဝန်ဇၞော်ရးဍုၚ်မန် ဟီု

ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးဂကူမန် – နူကဵု ညးစၞးစၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂမၠိုၚ် ပံၚ်ကောံတုဲ ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ် စပ်ကဵုပရေၚ်သီတိကၠအ် ညးဍုၚ်ကွာန်ဂကူမန်တအ် ပ္ဍဲလက်ထက်အလဵုအသဳပၞာန် နဝတ/နအဖ အခိၚ်တုဲကၠုၚ်တေံဂှ် လုပ်သၞောဝ်ရောၚ်ဂးတုဲ ဂအုပ်ဝန်ဇၞော် ‘ဥူအုၚ်မျေအ်’ တးပဲါထောံရောၚ် ပရိုၚ်ကြပ်မံၚ်ကဵု စၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် မွဲတၠ ဟီုထ္ၜးကဵုရ။