Categories
ပရိုၚ်

စၞစ ဒှ်အန္တရာဲကဵုပရေၚ်ထတ်ယုက်တံဂှ် ဂေါပကကျာ်ဣသိယဵုတံ ရပ်သီထောံဣရ

ပ္ဍဲလ္တူဒဵုကျာ်ဣသိယဵု ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်ထဝ် တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် စၞစရဲတၠဖျာ ၂၂ တၠတံ ဟိုတ်နူဒှ်အန္တရာဲ ကဵုပရေၚ်ထတ်ယုက်မၞိဟ်တံမာန်ဂှ်ရ အပ္ဍဲဂိတုအံက်တဝ်ဗာ (၂၁) ဂှ် ရပ်သီပလီုထောံ တုဲဣရ သာ်ဝွံ ဂွံတီကေတ် နူဂကောံဂေါပကကျာ်တံဂှ်ရ။

Categories
ပရိုၚ် လိက်ပရေၚ်

လဝေၚ်ဇာတ်ဆက်ကွာဲခၟောံပကဴ (က္ဍိုပ်ပကဴ) ဒေသအလာန်တယျာ

တုဲတုဲကၠုၚ်တေံ မၞိဟ်တံဒးဖေက်မံၚ်သၟးတှေ် သွက်ဂွံတေၚ်နွံလေဝ် ဟွံဂံၚ်တေၚ်၊ လၟုဟ် စိုပ်ကၠုၚ်ခေတ် ဟီုဂွံပံက်သြိုဟ် တေၚ်ဂွံပံက်သြိုဟ်ယျတှေ် လိက်တေၚ်ဗ္စိုပ် စပ်ကဵုပရေၚ်ဒဒှ်ဇာတ်ဆက်ကွာဲက္ဍိုပ်ပကဴ စိုပ်ကၠုၚ်ဣယျရောၚ် ဥူအံၚ်ကျဝ်ဒူ ဥက္ကဌ ကမ္မတဳလ္ၚတ်သ္ၚဳဂၠိပ် လိက်တေၚ်ဗ္စိုပ်၊ လိက်ဒုၚ်ကရုဏာ၊လိက်ပ္တိုန်ထ္ၜး ကေုာံကိစ္စနာနာ တွဵုရးဍုၚ်မန် ဟီုသောၚ်ထ္ၜးရ။

Categories
ပရိုၚ်

ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ် ဗၠာဲသၟိၚ်တံ ရပ်သီဂွံ ဂဥုဲၜူမာဲ ပါသီုမကံလွဟ်

ပ္ဍဲဂိတုအံက်တဝ်ဗာ (၁၉) ဏံ နကဵုလိက်ဝရာန် အခေါၚ်ဂၠိုက်ဂၠာဲရပ်စပ်စၟဳစၟတ် ဂဥုဲၜူမာဲဂှ် အာစၟဳစၟတ် သ္ၚိဒၟံၚ် ကျဝ်တူ (က) ကျဝ်နာၚ်ဥု ပ္ဍဲကွာန်ၜဝ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်ဂှ် သၟာၚ်နူကဵု ဂဥုဲၜူမာဲတုဲ သီုကဵုမကံလွဟ်ဂမၠိုၚ် ရပ်စပ်ဂွံလဝ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ပရိုၚ် နူဗဒိုပ်ဗၠာဲသၟိၚ် ၝောံဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

ညးတာလျိုၚ် လလောၚ် ကေုာံ ပရိုၚ် အေန်အေဝ်ဒဳ NLD ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု ဒးဒုၚ်ရပ်လဝ် နကဵုဂဗုတ်ဂဥုဲၜူမာဲ

ညးတာလျိုၚ်လလောၚ် ကေုာံ ပရိုၚ် မၞုံယၟုဥုထောန်ဝေန် ကောန်ဂကောံညးရေၚ်တၠုၚ် (ယဵုဒုၚ်) ကမၠောန်အေန်အေဝ်ဒဳ NLD၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု၊ တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ်ဝွံ နကဵုဂဗုတ်ဂဥုဲၜူမာဲတုဲ ပ္ဍဲဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ (၂၀) ဏံဂှ် ဗဒိုပ်ဗၠာဲသၟိၚ်ၝောံဍုၚ်ဇြပ်ဗု ရပ်စပ်ကေတ်လဝ်အရေဝ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

ပ္ညဳပ္ညပ်ချပ်ဓရီု သွက်ဂွံသိုၚ်ရုၚ်စက် သမၠုၚ်ပ္တိုန်အဆံၚ်ထ္ၜိုတ် ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်

ရန်ကဵုထ္ၜိုတ်တွဵုရးဍုၚ်မန် သ္ဂောံလုပ်စိုပ် ဗွဝ်ဖျာခိုဟ်ဟ်တုဲ သွက်ဂွံသိုၚ်ခၞံရုၚ်စက် သမၠုၚ်ပ္တိုန် အဆံၚ်ထ္ၜိုတ်ဂှ် ပ္ဍဲဂိတုအဝ်ဂါတ် (၁) တုဲကၠုၚ်ဏံ ကၠောန်ကၠုၚ်ကောံဓရီု ပ္ဍဲၝောံခန်ဟံသာ (ဟသာၚ်္ခန်းမ) ရုၚ်ဂကောံအလဵုအသဳတွဵုရးမန်တုဲ သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးမန် တိုန်စိုပ်ဟီုပၟိၚ်ဂလာန်ကီုရ။

Categories
ပရိုၚ်

ပွိုၚ်ဍုၚ်လှာဒကှ် ဍာ်ဇၞော်တုဲ ဒးကၟာတ်လဝ်ဘာဗ္တောန်လိက်

ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်လှာဒကှ် တွဵုရးကရေၚ် ဍာ်ဇၞော်တုဲ ဒဵုကဵုဂျူလာၚ် (၃၁) သီုဍုၚ်ကျာ်ဍုၚ်မ္ဂး ဘာဗ္တောန်လိက် (၂၄) မ ဒးကၟာတ်လဝ်ယာယဳတုဲ လၟိဟ်သ္ၚိဗၠိုက် နွံ (၂၀၀) မကေုာံ မၞိဟ်ဒးပါဲဘဲဍာ်နွံ ၉၀၀ ပြၚ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

ဒှ်သံသယကဵု H1N1 တုဲ မၞိဟ်ယဲမွဲတၠ နူမတ်မလီု ပလံၚ်ဏာရုၚ်ဂဥုဲဇၞော်ဍုၚ်လ္ဂုၚ်

မၞိဟ်ဗြဴမွဲတၠ အယုက်ၜိုတ် (၃၀) ယဲဒၟံၚ်ပ္ဍဲဗ္ဒမ်ဝဳယဲနာနာ (ဇာနည်အောၚ်) ဍုၚ်မတ်မလီု တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ဟွံသၚ်ကာကဵု H1 N1 တုဲ ဂျူလာၚ် (၂၈) ပယာံဒေါဝ်တ္ၚဲ ပလံၚ်ပ္တိုန်ဏာ ရုၚ်ဂဥုဇၞော် လ္ဂုၚ်တေံရောၚ် ဂွံပရိုၚ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

ပ္ဍဲဂၠံၚ်လှာဒကှ် အာကဵုကျာ်ပိဂှ် ဒဒန်ဟဳအာၜါတၞုၚ်တုဲ ကၟာတ်လဝ်ဍာန်

ဟိုတ်နူဗြဲဇၞော်ထတ် ဍာ်ဒဵုစှေ် ပရၚ်တံလာ်တုဲ ဒဒန်(၂) တၞုၚ် နွံပ္ဍဲဂၠံၚ်ကျာ်ပိ- လှာဒကှ် တွဵုရးကရေၚ် ဟဳအာကရောံဍာ်တုဲလၟုဟ်မ္ဂး ပ္ဍဲဂၠံၚ်ဂှ် အာကၠုၚ်ဟွံဂွံ ဒးဒေံါအစဳဇန်အာတရဴရောၚ် ဂွံလဝ်ပရိုၚ် နူရုၚ်သ္ကိုပ်ပရေၚ်အုပ်ဓုပ် ပွိုၚ်ဍုၚ်လှာဒကှ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

ကောန်ဗော် NLD ပ္ဍဲတ္ကံခၟိုၚ် ဇကုကဵုဇကု က္လေၚ်ပၞောန်ဒၟံၚ်လပုဟ်တဲညးသ္ကံဂှ်ရ ဗဒိုအ်လဝ်နူတာလျိုၚ် ဗွဲယာယဳ

ကောန်ဗော်အေန်အေဝ်ဒဳ NLD ပ္ဍဲတ္ကံခၟိုၚ်ဂမၠိုၚ် အကြာဇကုကဵုဇကုဟေၚ် ပ္တိုန်ဒုဟ် ပၞောန်ဒၟံၚ်လပုဟ်တဲညးသ္ကံဂှ်ရ ပ္ဍဲသတ္တဟတုဲကၠုၚ်ဏံ နကဵုသ္ဂုတ်သွာတ်ဗဟဵု ကဵုသတိ ဗဒိုအ်ကၠေံနူတာလျိုၚ်ယာယဳ ကုကောန်ဗော် ၂၁ တၠရောၚ် ကေၚ်ကာဗဟဵု ဥူဝေန်ထိၚ် နွံကဵုအခေါၚ်ဟီုဂး ပ္ဍဲဗော်ဂှ် ဟီုရ။

Categories
ပရိုၚ်

ပ္ဍဲ ၁၀ ပွိုၚ်ဍုၚ် တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် သိုၚ်ပ္တန်သၞေဟ်ကွဳစက်တရဴဇမ္ၚောဲကီုရောၚ်

အပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် ပွိုၚ်ဍုၚ် ကျာ်ထဝ်၊ သဓီု၊ ၜဳက္လေၚ်၊ ပံၚ်၊ မတ်မလီု၊ ၜါသွာၚ်(တ္ကံခၟိုၚ်)၊ မုဟ်ဍုၚ်၊ ကျာ်မြဟ် တံဂှ်လေဝ် သိုၚ်ခၞံကၠောန်ဗဒှ် သၞေဟ်ကွဳစက်တရဴဇမ္ၚောဲကီုရောၚ် ဂွံမိၚ်ကေတ်ရ။