Categories
ပရိုၚ်

က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်အဆံၚ်လ္တူဗော်မန်ၜါ ဆဵုဂဗသဳကၠဳလုပ်သၞောဝ် အလန်ကၠာအိုတ်

သွက်ပရေၚ်ပံၚ်ကောံဗော် ဂွံဒှ်ကၠုၚ်တုဲ ဟွံဒးကေတ်မၞိဟ်အကြာမွဲသာ် ပ္ဍဲဂိတုဂျာန္နဝါရဳ စၟတ်တ္ၚဲ ၂၊ သၞာံ ၂၀၁၈ ဂှ် ညးမဒှ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်အဆံၚ်လ္တူ

Categories
ပရိုၚ်

ကၠောန်ဗဒှ် ပေဲါသဳကၠဳ ပရေၚ်အ္စာဘာမန် အလန်ပထမ

ကမ္မတဳပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန် MNEC-Mon National Education Committee က္ဍိုက်က္ဍိုပ်တုဲ ပ္ဍဲဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ (၁၉) ဂှ် စကၠောန်ဗဒှ် ပေဲါသဳကၠဳ ပရေၚ်အ္စာဘာပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန် Teacher Conference ပ္ဍဲဗ္ဒိုပ်ညဳသာ၊ မၞုံကၞောဝ်ၜဳရေဝ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ဂှ်ကီု ဂွံတီကေတ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ရပ်ဂွံသၟတ် စကာဂဥုဲၜူမာဲ ၁၃ တၠ

သၟတ် ၁၃ တၠ အယုက် ၁၄ ပါမွဲတၠတံ ရပ်စကာဒၟံၚ်ဂဥုဲၜူမာဲ (ဂဥုဲချေံ) ပ္ဍဲကွာန်ကအ်ပှ်လှ်၊ ကွာန်ဒဵုထောၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ်လှာဒကှ်ဂှ် ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ဂိတုဂျောန် (၆) မံက် နူခရိုၚ်မတ်မလီု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ရပ်ထိၚ်ထောံရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

ကွးဘာတန်သၠုၚ်ကောန်ဂကူမန် တန်လုပ်တက္ကသိုလ်စှ်တန်သၞာံဏံ လုပ်သှ် ရ၀ တၠပြၚ်

အပ္ဍဲကဵုသၞာံဗ္တောန်ပညာ (၂၀၁၆-၂၀၁၇) ဝွံ ကွးဘာတန်လုပ်တက္ကသိုလ် (၁၀) တန် နူကဵုဘာတန်သၠုၚ်ကောန် ဂကူမန် ဝၚ်သ္ပဝ်၊ အၚ်ဒၚ် ကေုာံ ညဳသာတအ် လုပ်သှ်လိက် လၟိဟ် ရ၄ တၠတုဲ တၟော်ကဵုသၞာံတုဲကၠုၚ်တေံမ္ဂး လၟိဟ်အောန်ကွးဘာသှ်လိက်အောန်စှေ်ရောၚ် အတိုၚ်ညးတာလျိုၚ် ဘာကောန်ဂကူမန် တန်သၠုၚ်ပိဘာတအ် ဟီုထ္ၜးလဝ်ဂှ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

ပေဲါပ္ညဳတက်ကျာ ပ္ဍဲကဵုရးတၞၚ်သဳဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကေုာံ ဗော် KNU တအ် ဂွံတၚ်တုပ်စိုတ်ဒွါပါၚ် ၂ တၚ်

စပ်ကဵုကိစ္စဒပ်ၜါလ္ပာ်တအ် ပန်ပှော်ရၚ်သ္ကံ ပ္ဍဲဒေသပွိုၚ်ဍုၚ်ဍာ်ဗု၊ ရးဒေသဇၞော်တၞၚ်သဳဂှ်တုဲ ဂိတုဂျာန္နဝါရဳ ၂၅ ဂှ် ညးစၞးနူဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ၊ဗော်ကရေၚ်ကေအေန်ယူ ကေုာံ ညးစၞးအလဵုအသဳ ရးဒေသဇၞော်တၞၚ်သဳတအ် တက်ကျာပ္ညဳပ္ညပ် ဆဵုဂဗသဳကၠဳ ပ္ဍဲရုၚ်အလဵုအသဳ ရးတၞၚ်သဳ မၞုံဍုၚ်ထဝါဲဂှ် က္လိဂွံတၚ်တုပ်စိုတ်နကဵုဒွါပါၚ် ၂ တၚ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

အလဵုအသဳရးတၞၚ်သဳ ကေုာံဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ၊ဗော်ကရေၚ်KNU တံ သဳကၠဳပရေၚ်လလံတိဍာ်ရောၚ်

တိဍာ်ဒေသရးဒေသဇၞော်တနၚ်သဳ သ္ဂောံၜိုန်သိုဟ်တန်ကြန်ကီု ဂကောံရပ်လွဟ်မွဲစွံတံ ညံၚ်ဟဂွံဒှ်ပန်ရၚ်သ္ကံကီု ရန်တၟံသာ်ဂှ်တုဲ ဂိတုဂျာန်နဝါရဳ ၂၅ ဏံမ္ဂး ဂကောံအလဵုအသဳ ရးဒေသဇၞော်တနၚ်သဳ ကေုာံ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ NMSP သီုကဵုဗော်ကရေၚ် KNU တံ ဆဵုဂဗသဳကၠဳရၚ်သ္ကံရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

ဗော်ကောန်ဂကူမန် သ္ဂုတ်သွာတ်နူက်ပ္တိတ်ထောံ ကောန်ဗော်ၜါတၠ

ဟိုတ်နူၜက်ၜေတ်ဒစဵုဒစးဂၠံၚ်တရဴဗော် ကေုာံ ပရေၚ်ကမၠောန်ဗော်ဂးတုဲ နူကဵုကောံဓရီုကမ္မတဳဗဟဵု ဗော်ကောန် ဂကူမန် ကၠောန်လဝ်ပ္ဍဲဂိတုဒဳဇြေမ်ဗါ (၁၃) ဂှ် သ္ဂုတ်သွာတ် နူက်ပ္တိတ်ထောံကောန်ဗော် (၂) တၠရောၚ် ညးအုပ်ကာ နာနာဗော် နာဲလျးတၟး ဟီုရ။

Categories
ပရိုၚ်

မၞိဟ်အာက္ဍိုပ်ပၠတရဴမာန်ဂှ်ရ ရုဲပ္တိုန်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်ညိ ဥက္ကဌဗော်ကောန်ဂကူမန် နာဲၚိုဲတိၚ် ဟီု

ပ္ဍဲအသေအဟာန် ပံက်ရုၚ်ဌာန်ဂအုပ်တၟိ ဗော်ကောန်ဂကူမန် ဍုၚ်မတ်မလီု ကၠောန်ကၠုၚ်လဝ် ပ္ဍဲဒဳဇြေမ်ဗာ ၁၂ ဂှ်ဝွံ ကုညးအာဂတပၠတရဴမာန်ဂှ်ရ ရုဲပ္တိုန်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်ကောန်ဂကူမန် MNP ညိ ဥက္ကဌနာဲၚိုဲတိၚ် ဟီုဂးကၠုၚ် အဃောညးဆဵုကဵုရဲမဳဒဳယာပရိုၚ်တံရ။

Categories
ပရိုၚ်

ဗော်မန်သီုပိဗော် ပံၚ်ကောံသ္ဂောံကၠောန်အာ ပေဲါသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အဆံၚ်ကောန်ဂကူဂှ် ဒှ်ဟွံမာန်

ပေဲါသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အဆံၚ်ကောန်ဂကူ (အမျိုးသားအဆၚ့် နိုၚ်ၚံရေးဆွေးနွေးပွဲ) ဒးကၠောန်အလိုက်ဂကူ ညးကုညးဂှ် အလဵုဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံ က္ဍိုက်ပ် အခေါၚ်ကၠောန်နွံကၠာလေဝ် နကဵုဗော်မန်ပိဗော်တံ ပံၚ်ကောံ သ္ဂောံကၠောန်အာမွဲစွံဂှ် ဒှ်ဟွံမာန်ဏီရောၚ် အတိုၚ်မဂၠိုက်ဂၠာဲသၟာန်လဝ် ကုက္ဍိုက်သ္ကိုပ်ဗော်တံဂှ်တုဲ ဂွံတီကေတ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ဍာ်ဗုတေံ ဒပ်ပၞာန်ကေအေန်ယူ ကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဒှ်ခ္ဍိုၚ်ပန်ညးသ္ကံကဵုလွဟ်ပၠန်

ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ဍာ်ဗု ဒေသရးတၞၚ်သဳတေံ ဒပ်ပၞာန်ကရေၚ် ကေအေန်ယူ ကဵု ဒပ်ပၞာန်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတံ ကေၚ်ပန်ကၠုၚ်ညးသ္ကံမွဲဝါ ပ္ဍဲဂိတုသေပ်တေမ်ဗာတေံတုဲဂှ် လၟုဟ် ပ္ဍဲဂိတုအံက်တဝ်ဗာ ၂၄ ပယာံတ္ၚဲစေၚ် အခိၚ် (၁၅း၃၅) နာဍဳဂှ် ဒှ်ပန်ညးသ္ကံ ၜိုတ်မွဲလ္စုတ်ဍောတ်ပၠန် သာ်ဝွံ နူကဵုရုၚ်ခရိုၚ်ထဝါဲ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဟီုလဴကဵုဌာန်ပရိုၚ်မန်ရ။